Statut

STATUT
KOSZALIŃSKIEJ SPÓŁDZILENI MIESZKANIOWEJ
„NA SKARPIE”
w KOSZALINIE
– T E K S T J E D N O L I T Y –

TEKST JEDNOLITY STATUTU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA SKARPIE” w Koszalinie zwana dalej „Spółdzielnia”.
2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Koszalin.
3. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

§ 2.

Spółdzielnia może się zrzeszać w związkach rewizyjnych lub innych związkach spółdzielczych.

§ 3.

Przedmiotem działania Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz innych potrzeb przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych a także lokali o innym przeznaczeniu.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest :
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych;
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków prawa odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członka prawa własności tych domów;
4) budowanie lub nabywanie garaży w celu ustanowienia na rzecz członków, prawa odrębnej własności do garażu lub oddawanie ich członkom i innym osobom w najem;
5) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu na zasadach określonych w statucie i kodeksie cywilnym.
6) budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. Kryteria organizacyjne i finansowe podjęcia tej działalności określane są przez Walne Zgromadzenie;
7) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej własność lub własność jej członków, zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni;
8) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi własności Spółdzielni lub własności jej członków na podstawie umów zawartych z właścicielami lub współwłaścicielami tych nieruchomości;
9) prowadzenie handlu materiałami budowlanymi, usługi budowlano-remontowe związane bezpośrednio z przedmiotem działalności określonym w ust. 1-8.
2. Dla realizacji zadań określonych w § 4 ust. 1 Spółdzielnia :
1) nabywa potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste;
2) buduje lub nabywa domy mieszkalne, urządzenia pomocnicze i gospodarcze oraz lokale użytkowe i garaże;
3) prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządza majątkiem własnym lub zleconym jej w administracje;
4) prowadzi zakłady produkcji pomocniczej, zakłady remontowo-budowlane;
5) prowadzi działalność inwestycyjną;
6) prowadzi działalność usługową i produkcyjną: – w zakresie usług – usługi inwestycyjne, remontowo-budowlane, pośrednictwo w handlu mieszkaniami, transportowe, sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych i urządzeń techniczno-sanitarnych na potrzeby wyposażenia lokali mieszkalnych nie wykorzystanych w usługach remontowych:
– w zakresie działalności produkcyjnej – produkcja materiałów remontowo-budowlanych, stolarskich, szkółkarsko-ogrodniczych.
3. W zakresie innych potrzeb członków i ich rodzin Spółdzielnia :
1) prowadzi działalność społeczno-wychowawcza, świetlice, kluby, czytelnie, biblioteki, zespoły artystyczne i kółka zainteresowań;
2) organizuje wśród mieszkańców wzajemną pomoc i krzewi kulturę współżycia;
3) propaguje zasady racjonalnego urządzania mieszkań zgodnie z wymogami zdrowotnymi i estetycznymi;
4) organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne, turystyczne, szkoleniowe i oświatowe;
5) prowadzi działalność rozrywkową, artystyczną i literacką.

– co wg Polskiej Klasyfikacji Działalności mieści się w zakresie haseł :
1. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
2. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
3. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
5. 42.11.Z Roboty związane z budowa dróg i autostrad
6. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
7. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
8. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
9. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich
10. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
11. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
12. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
13. 43.31.Z Tynkowanie
14. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
15. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
16. 43.34.Z Malowanie i szklenie
17. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
18. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
19. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
20. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
21. 49.41.Z Transport drogowy towarów
22. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
23. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
24. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
25. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
26. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
27. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
28. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
29. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
30. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
31. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
32. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
33. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
34. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
35. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
36. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
4. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie.
Współdziała na podstawie umów z organizacjami spółdzielczymi i innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi.
5. Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych dla realizacji swoich zadań okreslonych w § 3. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz o wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie, które również podejmuje decyzje w przedmiocie zbycia części udziałów czy akcji tych organizacji.

II. C Z Ł O N K O W I E

§ 5.

1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne – choćby nie miały zdolności do czynności prawnych lub miały ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. W poczet członków może być przyjęta osoba małoletnia. W takim przypadku rodzice bądź opiekunowie, przed przyjęciem jej w poczet członków składają zobowiązanie pokrywania wszelkich należności związanych z korzystaniem z ustanowionego prawa do lokalu. Osoba małoletnia może również uzyskać prawa do lokalu użytkowego.
3. Osoba fizyczna może być przyjęta do Spółdzielni jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:
1) wpłaciła środki na wkład mieszkaniowy lub na wkład budowlany w wymaganej przez Spółdzielnie wysokości, albo finansuje budowę realizowanego dla niej lokalu i ubiega się o zawarcie umowy ze Spółdzielnią na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, prawo własności domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
2) ubiega się o członkostwo w związku:
a) z nabyciem własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lub ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu wraz ze związanymi z nią uprawnieniami w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy lub licytacji;
b) ze śmiercią małżonka, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu przysługiwało obojgu małżonkom.
3) małżonek jej jest członkiem Spółdzielni, jest małżonkiem, dzieckiem lub inna osoba bliska byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych statutem.
4) przedłożyła prawomocny wyrok rozwodowy lub unieważnienie małżeństwa i wniosła środki na wkład stosownie do wymagań przewidzianych w pkt . 1:
4. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje obojgu a także wówczas, gdy prawo do lokalu przysługuje tylko jednemu z nich.
5. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże osoba prawna nie może uzyskać ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
6. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sad w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnie terminu wystąpienia do Sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 6.

1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja winna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal mieszkalny czy użytkowy ubiega się oraz dane dotyczące wkładów. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.
2. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w regulaminie przyjmowania członków, przydziału i zamiany mieszkań uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
4. Zarząd nie może odmówić przyjęcia do Spółdzielni :
1) osoby, która nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub umowy, czy przetargu organizowanego przez Spółdzielnie, jeżeli odpowiada ona wymaganiom statutu z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6 Statutu;
2) osoby, której przysługuje roszczenie na podstawie art. 15, 19 i 48 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli odpowiada ona wymaganiom statutu, chyba że roszczenie to powstało w związku z wykluczeniem lub wykreśleniem członka ze Spółdzielni, a przyczyny, które spowodowały wykluczenie lub wykreślenie dotyczą tej osoby;
3) osoby, której małżonek także jest członkiem Spółdzielni;
4) osoby, której małżeństwo z członkiem Spółdzielni ustało na skutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, a spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej;
5) osoby, która ubiega się o członkostwo w związku ze śmiercią małżonka – jeżeli lokatorskie prawo do lokalu przysługiwało im obojgu.
6) Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnie terminu wystąpienia do Sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.
5. Decyzja o przyjęciu w poczet członków osób, o których mowa w ust. 4 powinna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy, a w pozostałych wypadkach w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji Zarząd powinien zawiadomić zainteresowane osoby pisemnie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.
6. W razie decyzji odmownej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.
7. Liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni musi odpowiadać liczbie lokali mieszkalnych przewidzianych do budowy w wieloletnim programie inwestycyjnym Spółdzielni lub lokali mieszkalnych z odzysku.

§ 7.

1. Oferty zawarcia umowy o budowę lub o zawarcie umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu Zarzad kieruje do członków w następujacęj kolejności :
1) wg numerów umów o kolejności przydziału w stosunku do członków posiadających takie umowy ze Spółdzielnią,
2) do pozostałych członków Spółdzielni – a jeżeli członkowie Ci w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy nie przystapią, Spółdzielnia kieruje oferty do innych zainteresowanych osób. Przyjęcie ich do Spółdzielni w poczet członków następuje wg daty złożenia wniosku.
2. O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umów, o których mowa w ust. 1 członek powiadamiany jest na piśmie.
3. Spółdzielnia prowadzi sprzedaż w drodze przetargu prawa do zawarcia umowy odrębnej własności lokali mieszkalnych w stosunku do lokali wolnych w sensie prawnym .”

§ 8.

1. Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, użytkowych, domów lub garaży między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeżeli spełniają wymogi statutu.
2. Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego zajmowanego na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu na inny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego.

§ 9.

1. Najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych mogą być członkowie jak i inne osoby nie będące członkami Spółdzielni, w tym również osoby prawne. O najem lokalu mieszkalnego spośród członków Spółdzielni mogą ubiegać się członkowie oczekujący na przydział mieszkania w Spółdzielni oraz członkowie ich rodzin wspólnie zamieszkali w lokalu Spółdzielni. O najmie dla innych osób lokali mieszkalnych a zwłaszcza użytkowych decydują kryteria ekonomiczne, a w szczególności wysokość stawki czynszowej, wiarygodność ekonomiczno-finansowa oferenta, wykonanie remontu mieszkania czy modernizacji itp., a także rodzaj proponowanej działalności przydatnej dla Spółdzielni.
2. Prawa i obowiązki najemców, wysokość czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu, terminy wpłat określi umowa stron, która zawiera z najemca Zarząd.
3. Najemca jest zobowiązany przed zawarciem umowy wnieść do Spółdzielni kaucje mieszkaniowa na zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać 12-krotnosci miesięcznego czynszu najmu za dany lokal, obliczonego wg stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu. Wysokość kaucji, termin jej wpłaty oraz warunki zwrotu, zwłaszcza rewaloryzacji określa Zarząd Spółdzielni na piśmie mając na uwadze postanowienia § 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów (Dz.U. nr 71 poz. 733).
4. W sprawach nie uregulowanych w statucie i w umowach najmu maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące najmu lokali oraz przepisy ustawy, o której mowa w ust. 3.
5. Zysk uzyskany z najmu jako inny dochód z nieruchomości Spółdzielnia przeznacza zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 10.

Członkowi Spółdzielni przysługuje :
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych
2) prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością;
3) prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw;
4) prawo do otrzymania w sposób wskazany w statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5) prawo do przeglądania protokołu obrad Walnego Zgromadzenia;
6) prawo do bezpłatnego otrzymania Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów.
7) prawo do otrzymania odpłatnie kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni , protokołów lustracji , rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnie z osobami trzecimi . Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący ich otrzymanie wg stawek określonych przez Zarząd .
8) prawo do zaskarżania do sądu :
a) uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu,
b) decyzji w sprawie zmiany wysokości opłat za zajmowany lokal.
c) uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia ze Spółdzielni.
9) prawo do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności;
10) prawo do korzystania z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich urządzeń i usług Spółdzielni;
11) prawo do ustanowienia lokatorskiego bądź prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu w trybie określonym w statucie;
12) prawo do korzystania ze wspólnych pomieszczeń Spółdzielni;
13) prawo nabycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu z chwilą podpisania umowy ze Spółdzielnią o budowę lokalu w celu ustanowienia prawa odrębnej własności.

§ 11.

Członek Spółdzielni jest obowiązany :
1) wnieść wpisowe, zadeklarowane udziały i jednorazową opłatę na działalność społeczno-kulturalną;
2) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany na pokrycie kosztów budowy lokalu określonego w umowie, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka oraz uzupełnić wkład mieszkaniowy lub budowlany w wypadku modernizacji budynku, w którym członkowi przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu;
3) pokryć koszty związane z wyodrębnieniem własności lokalu przewidziane w przepisach dotyczących dokonania podziału i wyodrębnienia własności nieruchomości;
4) przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni;
5) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni o poszanowanie jej mienia i o jego zabezpieczenie oraz uczestniczyć w realizacji zadań statutowych Spółdzielni;
6) uiszczać co miesiąc z góry do 15-dnia każdego miesiąca opłaty na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, jak również wydatków związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnie, a nadto zobowiązań Spółdzielni z tytułów wynikających ze statutowej działalności Spółdzielni;
7) uczestniczyć w zobowiązaniach Spółdzielni wobec osób trzecich, a w szczególności :
a) z tytułu spłat kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnie na finansowanie inwestycji i remontów,
b) z tytułu poniesionych a nie zrefundowanych przez Skarb Państwa kosztów scalania i podziału nieruchomości, jak również kosztów z tytułu wydzielenia poszczególnych nieruchomości obejmujących budynek lub budynki, w których ustanowiono odrębną własność:
8) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów;
9) zawiadomić Spółdzielnie o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia w poczet członków oraz mających wpływ na stosunki cywilnoprawne ze Spółdzielnią;
10) na żądanie Spółdzielni (administracji) zezwolić na wstęp do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje bądź ich modernizacje, a także w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz sposobu ich użytkowania, odczytów ich wskazań. Udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, a także w celu dokonania okresowego lub doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu, ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania jak również zastępczego wykonania prac obciążajacych użytkownika lokalu. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą członka Spółdzielni, osoby uprawnionej do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody – osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu – Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale;
11) zawiadamiać Spółdzielnie o swoim miejscu pobytu lub zamieszkania. Pisma Spółdzielni zwrócone na skutek nie podania przez członka swego adresu bądź miejsca pobytu uważa się za skutecznie doręczone. Pisma te składa się do akt Spółdzielni.

A. POSTĘPOWANIE POMIĘDZY CZŁONKIEM A SPÓŁDZIELNIĄ

§ 12.

1. Wnioski członków skierowane do Zarządu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego na piśmie. Pismo powinno zawierać zwięzłe motywy, jakimi kierował się Zarząd podejmując decyzję w danej sprawie.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka ze Spółdzielni są w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwałę Rady Nadzorczej może zaskarżyc do Sadu tylko członek wykluczony lub wykreslony, którego ta uchwała dotyczy w terminie 6 tygodni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. Przepis § 11 pkt 11 Statutu stosuje sie odpowiednio.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia sprzeczne z ustawa są nieważne. Uchwały sprzeczne z postanowieniami Statutu, dobrymi obyczajami lub godzące w interesy Spółdzielni albo mające na celu pokrzywdzenie członków moga byc zaskarżone do Sądu. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o ustalenie nieważnosci uchwały, albo o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 6 tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Jeżeli ustawa lub Statut przewidują obowiazek zawiadomienia członka o uchwale, termin 6 tygodniowy biegnie od dnia zawiadomienia członka dokonanego w sposób wskazany w statucie. Przepis § 11 pkt 11 stosuje sie odpowiednio. Orzeczenie Sądu ustalające nieistnienie uchwały albo nieważnosc uchwały badz uchylające uchwałę – ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.
4. W sprawach, w których członkowi przysługuje wobec Spółdzielni roszczenie – w razie odmowy jego realizacji – członkowi przysługuje bezpośrednio droga sądowa.

B. WPISOWE, UDZIAŁY I WKŁADY

§ 13.

1. Wpisowe wynosi 100,00 zł, a udział 500,00 zł.
2. Członek ubiegający się o lokal mieszkalny i użytkowy jest zobowiązany
zadeklarować :
1) osoba fizyczna – co najmniej jeden udział;
2) osoba prawna – co najmniej trzy udziały.
3) Współmałżonek członka Spółdzielni ubiegający sie o członkostwo jest zobowiązany zadeklarowac udział w wysokosci okreslonej w ust. 1. oraz wniesc jednorazowa opłate na fundusz społeczno-wychowawczy nie mniejsza niż 100,00 zł.
3. Udziały nie podlegają kumulacji i są liczone odrębnie dla każdego prawa.
4. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni przed przyjęciem go w poczet członków. Nie wpłacenie wpisowego lub udziału w tym terminie może spowodować odmowę przyjęcia członka do Spółdzielni.
5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
6. Zwrot udziałów w kwocie nominalnej następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystapił ze Spółdzielni. Wypłaty dokonuje się gotówkowo.
7. Po śmierci członka Spółdzielnia wypłaci udziały osobie wskazanej w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu.

IV. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

§ 14.

1. Członkom Spółdzielni mogą przysługiwać :
1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – ustanowione w drodze przydziału wydanego przez Zarząd do 23.04.2001 r.; – ustanowione w drodze umowy po dniu 23.04.2001 r.;
2) – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego (w tym do garażu) oraz do domu jednorodzinnego ustanowione w drodze przydziału wydanego przez Zarząd do dnia 23.04.2001 r. lub nabyte w obrocie cywilno-prawnym w każdym czasie;
– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego (w tym garażu) ustanowione w drodze umowy zawartej w okresie 15.01.2003 r. do 30.07.2007 r.
3) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (w tym garażu);
4) prawo własności domu jednorodzinnego;
5) prawo najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego.
2. Spółdzielcze lokatorskie prawa do lokalu ustanowione tak w drodze przydziału jak i w drodze umowy są identyczne w swej tresci, w uprawnieniach i obowiązkach.
3. Spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu sa ograniczonymi prawami rzeczowymi. Skuteczność ich zbycia nie zależy od przyjecia nabywcy w poczet członków.

§ 15.

Umowy zawarte przez członka z osobami trzecimi w sprawie korzystania ze spółdzielczego lokalu mieszkalnego (lokatorskiego i własnosciowego) oraz lokalu użytkowego wygasają najpóźniej z chwilą wygaśniecia spółdzielczych praw tego członka do tych lokali.

A. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNGO

§ 16.

1. Przez umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania przez czas nieoznaczony, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni.
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwila zawarcia umowy miedzy członkiem a Spółdzielnia. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważnosci w formie pisemnej.
5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należec do jednej osoby lub do małżonków.
6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje sie odpowiednio przepisy o ochronie własnosci.
7. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W wypadku, gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.
8. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie może być ustanawiane na rzecz członka Spółdzielni – osoby prawnej.

§ 16¹

1. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:
1) jeżeli członek – pomimo pisemnego upomnienia – nadal
– używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem,
– zaniedbuje obowiazki, dopuszczając do powstania szkód,
– niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkanców,
– wykracza w sposób rażący bądź uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc korzystanie z innych lokali uciażliwym;
2) jest w zwłoce z uiszczaniem opłat za korzystanie z lokalu okreslonych w art. 4 ust. 1 ustawy z 15.12.2000 r. za okres sześciu miesięcy.

2. Uchwałę podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni, po uprzednim zawiadomieniu członka o czasie i miejscu jej posiedzenia.
3. Nie przybycie członka na posiedzenie Rady Nadzorczej nie wstrzymuje podjęcia chwały.
4. Do uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie podjecie uchwały o wygasnieciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i jej zaskarenia stosuje sie postanowienia § 98 Statutu.
5. W wypadku, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje obu małonkom – uchwałe o wygasnieciu prawa podejmuje sie wobec obojga małonków.
6. Z chwila, gdy wygasniecie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie tej uchwały stanie sie skuteczne (prawomocne) – ustaje członkostwo w Spółdzielni.”

§ 17.

1. Z członkiem ubiegajacym sie o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego z nowych inwestycji Spółdzielnia zawiera umowe o budowe lokalu. Umowa taka, zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewanosci, powinna zobowiazac strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu, a ponadto powinna zawierac:
1) zobowiazanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w czesci przypadajacej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego okreslonego w umowie,
2) okreslenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które bedzie stanowic podstawe ustalenia wysokosci kosztów budowy lokalu,
3) wielkosc lokalu i jego połoenie w budynku;
4) okreslenie zasad ustalania wysokosci kosztów budowy lokalu i wniesienia wkładu,
5) ustalenie osób uprawnionych do zameldowania w lokalu z członkiem.
2. Umowa o budowe lokalu moe byc rozwiazana za zgoda stron oraz w inny sposób okreslony przez strony w umowie.
3. Rozliczenie kosztów budowy nastepuje w terminie 6 miesiecy od dnia oddania budynku do uytkowania.

§ 18.

1. W przypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały z członkiem zamieszkac w tym lokalu, przysługuja roszczenia o przyjecie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowe lokalu.
2. Do zachowania roszczen, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złoenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowosci do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
3. W wypadku zgłoszenia sie kilku uprawnionych rozstrzyga sad w postepowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnie terminu wystapienia do sadu wyboru dokonuje Spółdzielnia.
4. Osoba przyjeta w poczet członków spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 1 staje sie strona umowy o budowe lokalu wiaacej osobe, której członkostwo ustało.
5. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzajacym zawarcie umowy o budowe lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuja roszczenia o przyjecie do Spółdzielni i zawarcie umowy.

§ 19.

1. Po ustaniu małenstwa wskutek rozwodu lub po uniewanieniu małenstwa, małonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomic Spółdzielnie, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawic dowód wszczecia postepowania sadowego o podział tego prawa. Były małonek nie bedacy członkiem Spółdzielni powinien złoyc deklaracje członkowska w terminie 3 miesiecy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małonkowi przysługuje roszczenie przyjecia do Spółdzielni.
2. Jeeli małonkowie nie dokonaja czynnosci, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy ni 6 miesiecy, uprzedzajac o skutkach, jakie moe spowodowac jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia moe podjac uchwałe o wygasnieciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

§ 20.

1. Z chwila smierci jednego z małonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małonkom, przypada drugiemu małonkowi. Małonek ten, jeeli nie jest członkiem Spółdzielni powinien w terminie jednego roku od dnia smierci współmałonka złoyc deklaracje członkowska. Małonkowi zmarłego członka przysługuje roszczenie przyjecia do Spółdzielni.
2. Jeeli małonek nie dokona czynnosci, o której mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy ni 6 miesiecy, uprzedzajac o skutkach, jakie moe spowodowac jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia moe podjac uchwałe o wygasnieciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
3. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnien spadkobierców do dziedziczenia wkładów.

§ 21.

1. W wypadku wygasniecia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w nastepstwie nie dokonania czynnosci, o których mowa w § 19 roszczenia o przyjeciu do Spółdzielni i zawarcie umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuja – dzieciom i innym osobom bliskim.
2. W wypadku wygasniecia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wskutek uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w § 161 Statutu lub nie dokonania czynnosci, o których mowa w § 20, roszczenia o przyjeciu do Spółdzielni i zawarcie umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuja – małonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
3. Do zachowania roszczen, o których mowa w ust. 1 i 2, konieczne jest złoenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowosci do zawarcia umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia sie kilku uprawnionych, rozstrzyga sad w postepowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnie terminu wystapienia do sadu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

B. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO, UYTKOWEGO I DOMU JEDNORODZINNEGO

§ 22.

W budynkach stanowiacych własnosc Spółdzielni członkom przysługuje prawo uywania przydzielonych im lokali mieszkalnych na warunkach spółdzielczego własnosciowego prawa do lokalu, jeeli przydział został wydany do dnia 23.04.2001 r. lub zostało prawo ustanowione w drodze umowy pomiedzy członkiem a Spółdzielnia po 14.01.2003 r. do 30.07.2007 r włacznie.

§ 22¹.

1. skreslony
2. skreslony
3. skreslony
4. skreslony
Spółdzielcze własnosciowe prawo do lokalu moe naleec do kilku osób, z tym e członkiem spółdzielni moe byc tylko jedna z nich, chyba, e przysługuje ono wspólnie małonkom. W wypadku zgłoszenia sie kilku uprawnionych rozstrzyga sad w postepowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnie terminu wystapienia do sadu wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 23.

1. Własnosciowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
2. Skutecznosc zbycia własnosciowego prawa do lokalu nie zaley od przyjecia nabywcy w poczet członków Spółdzielni.
3. Zbycie własnosciowego prawa do lokalu obejmuje take wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygasnie, zbycie samego wkładu jest niewane.
4. Umowa zbycia własnosciowego prawa do lokalu powinna byc zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.
5. Spółdzielnia nie moe odmówic przyjecia w poczet członków nabywcy prawa, spadkobiercy, licytanta, jeeli odpowiada on wymaganiom statutu.
6. Zbycie prawa do czesci lokalu jest niewane chyba, e zbywana czesc lokalu spełnia wymagania odrebnego lokalu.
7. Przedmiotem zbycia moe byc ułamkowa czesc spółdzielczego własnosciowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnosciowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej czesci własnosciowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomosci istotnych postanowien umowy niezgodnie z rzeczywistoscia jest niewana.

§ 24.

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały załoone oddzielne ksiegi wieczyste, z adnotacja o ustanowionych hipotekach.

§ 25. – skreslony
§ 26. – skreslony
§ 27. – skreslony
§ 28.

1. W wypadku gdy ustawa przewiduje wygasniecie własnosciowego prawa do lokalu z mocy prawa, prawo to, jeeli jest obciaone hipoteka, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnie.
2. Prawo do lokalu nabyte w sposób w ust. 1 Spółdzielnia zbywa w drodze przetargu w terminie szesciu miesiecy. W takim wypadku stosuje sie przepis § 23 ust. 6 i 7.

§ 29. – skreslony
§ 30.

Jeeli własnosciowe prawo do lokalu przeszło na jednego spadkobierce, powinien on przedstawic Spółdzielni stwierdzenie nabycia spadku i jeeli nie jest członkiem Spółdzielni moe złoyc deklaracje członkowska i przystapic do Spółdzielni.

§ 31.

Jeeli własnosciowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, wówczas moga oni :
1) dokonac działu spadku stwierdzajacego, któremu ze spadkobierców przypadło spółdzielcze własnosciowe prawo do lokalu. Spadkobierca ten, jeeli nie jest członkiem Spółdzielni, moe złoyc deklaracje członkowska i przystapic do Spółdzielni badz
2) wyznaczyc sposród siebie w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku pełnomocnika w celu dokonywania czynnosci prawnych zwiazanych z wykonywaniem tego prawa włacznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własnosci lokalu; w razie bezskutecznego upływu tego terminu nastepuje wyznaczenie pełnomocnika w sadowym postepowaniu nieprocesowym; z wnioskiem w tej sprawie powinni wystapic do sadu spadkobiercy w terminie pietnastu miesiecy od dnia otwarcia spadku, a po tym terminie z wnioskiem tym wystepuje do sadu Spółdzielnia.
3) W razie smierci jednego z małonków, którym spółdzielcze własnosciowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis pkt 2 stosuje sie odpowiednio.

§ 32.

Do egzekucji z własnosciowego prawa do lokalu przepisy o egzekucji z nieruchomosci stosuje sie odpowiednio, z tym e przysadzenie prawa na rzecz licytanta moe nastapic, jeeli nie został on przyjety na członka Spółdzielni.

§ 33.

Osoba prawna moe przejac własnosciowe prawo do lokalu w postepowaniu egzekucyjnym, jeeli jest wierzycielem hipotecznym. W takim wypadku własnosciowe prawo do lokalu wygasa z upływem szesciu miesiecy od dnia przejecia tego prawa przez wierzyciela, chyba e wierzyciel przed upływem tego terminu wskae osobe, której zbył prawo. Osoba ta moe przystapic do Spółdzielni.

§ 34.

1. Z chwila zakonczenia likwidacji lub postepowania upadłosciowego Spółdzielni albo postepowania egzekucyjnego z nieruchomosci Spółdzielni własnosciowe prawo do lokalu przekształca sie w prawo odrebnej własnosci lokalu lub we własnosc domu jednorodzinnego, chyba e nabywca budynku lub udziału w budynku jest inna spółdzielnia mieszkaniowa.
2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inna spółdzielnie mieszkaniowa – byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjecie do tej Spółdzielni.

§ 35.

Do istniejacych w dniu wejscia w życie ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych praw do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własnosci na rzecz członków, przepisy dotyczace spółdzielczego własnosciowego prawa do lokalu stosuje sie odpowiednio. Do czasu przeniesienia własnosci na rzecz członka Spółdzielni stosuje sie zasady okreslone w art. 52 pkt 1 do 5 ww. ustawy w brzmieniu dodanym im ustawa z 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 2058).

§ 36.

1. Do spółdzielczych własnościowych praw do lokali użytkowych w tym garaży stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Do miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach i garaży wolnostojących przepisy art. 171 ust. 6 art. 172 ust. 1, 3, 4 i 6, art. 176, 177,179 – 1713 i art. 1716 – 1718 stosuje się odpowiednio.

C. ODREBNA WŁASNOSC LOKALU MIESZKALNEGO, UŻYTKOWEGO ORAZ WŁASNOSC DOMU JEDNORODZINNEGO

§ 37.

Z członkiem Spółdzielni, ubiegającym się o uzyskanie odrębnej własności lokalu w ramach nowej inwestycji, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązywać strony do zawarcia po wybudowaniu lokalu umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto powinna zawierać :
1) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
5) określenie robót zaniechanych na życzenie członka,
6) określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

§ 38.

1. Z chwila zawarcia umowy, o której mowa w § 37, powstaje roszczenie o ustanowienie odrebnej własnosci lokalu, zwane dalej ekspektatywa odrebnej własnosci lokalu. Ekspektatywa odrebnej własnosci lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesiona czescia, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy odrebnej własnosci lokalu obejmuje równie wniesiony wkład budowlany albo jego czesc i staje sie skuteczne z chwila przyjecia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym, e w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjeciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje sie skuteczne z chwila przyjecia kolejnego nabywcy w poczet członków.
3. Umowa zbycia ekspektatywy odrebnej własnosci lokalu powinna byc zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 39.

1. Umowa o budowe lokalu ulega rozwiazaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnie.
2. Spółdzielnia moe wypowiedziec umowe o budowe, gdy członek Spółdzielni lub jego nastepca prawny, z przyczyn leacych po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy okreslonych w § 37 pkt 1 i 6, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrebnej własnosci lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby powanie utrudnione.
3. Wypowiedzenie moe nastapic na 3 miesiace naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba e strony postanowia inaczej w umowie.

§ 40.

1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrebna własnosc lokalu najpózniej w terminie 3 miesiecy po jego wybudowaniu, a jeeli na podstawie odrebnych przepisów jest wymagane pozwolenie na uytkowanie – najpózniej w terminie 3 miesiecy od uzyskania takiego pozwolenia. Na adanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze wzgledu na stan realizacji inwestycji moliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
2. Ustanowienie odrebnej własnosci lokalu moe nastapic na rzecz małonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegaja sie o ustanowienie takiego prawa.

§ 41.

1. Umowa o ustanowienie odrebnej własnosci lokali moe byc zawarta przez Spółdzielnie łacznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegaja sie o ustanowienie takiego prawa wraz ze zwiazanymi z nim udziałami w nieruchomosci. W takim wypadku wysokosc udziałów w nieruchomosci wspólnej okresla ta umowa.
2. Nieruchomosc, z której wyodrebnia sie własnosc lokali, moe byc zabudowana równie wiecej ni jednym budynkiem, stosownie do postanowien umowy o której mowa w ust. 1.

§ 42.

1. Jeeli prawo odrebnej własnosci lokalu naley do kilku osób, członkiem Spółdzielni moe byc tylko jedna z nich, chyba, e przysługuje ono wspólnie małonkom. W wypadku zgłoszenia sie kilku uprawnionych rozstrzyga sad w postepowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnie terminu wystapienia do sadu, wyboru dokonuje spółdzielnia.
2. Spółdzielnia nie moe odmówic przyjecia w poczet członków nie bedacego jej członkiem własciciela lokalu leacego w nieruchomosci Spółdzielni, w tym take nabywcy prawa odrebnej własnosci lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 43.

1. Własciciel lokalu nie bedacy członkiem Spółdzielni moe zaskaryc do sadu uchwałe Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrebnej własnosci lokalu. Przepisy § 107 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
2. Jeeli własciciel lokalu zalega długotrwale z zapłata nalenych od niego opłat lub wykracza w sposób raacy lub uporczywy przeciwko obowiazujacemu porzadkowi domowemu albo przez swoje niewłasciwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomosci wspólnej ucialiwym, Zarzad Spółdzielni na wniosek wiekszosci włascicieli lokali w budynku lub budynkach połoonych w obrebie danej nieruchomosci moe w trybie procesu adac sprzeday lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postepowania cywilnego o egzekucji z nieruchomosci. Włascicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.
3. Przepisy § 37 do 43 stosuje sie odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasnosci garau wielostanowiskowego.

V. ROZLICZENIA Z TYTUŁU WKŁADÓW

§ 44.

Członkowie Spółdzielni, którzy oczekuja na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, lub prawa odrebnej własnosci lokalu, sa obowiazani uczestniczyc w kosztach budowy lokali przez wniesienie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

§ 45.

1. Członek ubiegajacy sie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokosci odpowiadajacej rónicy miedzy kosztem budowy przypadajacym na jego lokal a uzyskana przez Spółdzielnie pomoca ze srodków publicznych (umorzeniem czesci kredytu zaciagnietego przez Spółdzielnie na sfinansowanie kosztów budowy) lub z innych srodków. Jeeli czesc wkładu  mieszkaniowego została sfinansowana z zaciagnietego przez Spółdzielnie kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiazany uczestniczyc w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w czesci przypadajacej na ten lokal. Jeeli Spółdzielnia nie uzyskała nieodpłatnie pomocy ze srodków publicznych lub innych srodków – członek wnosi wkład mieszkaniowy w wysokosci pełnego koszty budowy przypadajacego na jego lokal.
2. Członek Spółdzielni ubiegajacy sie o ustanowienie odrebnej własnosci lokalu wnosi wkład budowlany według zasad okreslonych w statucie i w umowie, w wysokosci odpowiadajacej całosci kosztów budowy przypadajacych na jego lokal. Jeeli czesc wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciagnietego przez Spółdzielnie kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiazany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w czesci przypadajacej na jego lokal.

§ 46.

1. Decyzje o podjeciu budowy okreslajaca ilosc budynków, strukture mieszkan oraz załoenia organizacyjno-finansowe poszczególnych przedsiewziec inwestycyjnych sa uchwalane przez Rade Nadzorcza Spółdzielni.
2. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartosci poczatkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali, do których maja byc ustanowione prawa okreslone w § 44 dokonuje sie w dwóch etapach :
1) wstepne – w chwili rozpoczecia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu lub zbiorczego zestawienia kosztów,
2) ostatecznie – po zakonczeniu inwestycji i koncowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych, poniesionych przez spółdzielnie.
3. Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia kosztu budowy poszczególnych lokali dokonuje sie z uwzglednieniem załoen organizacyjno-finansowych poszczególnych przedsiewziec inwestycyjnych zawierajacych :
1) okreslenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizacje którego odpowiada spółdzielnia,
2) okreslenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,
3) okreslenie, które koszty maja byc ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla kadego budynku, a które sa ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub wiecej budynków i rozliczane metodami posrednimi w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkosci kosztów bezposrednich,
4) umoliwienie rezygnacji członkowi z niektórych robót wykonczeniowych z tzw. robót zaniechanych i okreslenie rozliczenia z tych robót z członkiem,
5) dopuszczalnosc rónicowania obciaen poszczególnych mieszkan z tytułu ich połoenia (atrakcyjnosc) – tansze na parterze i ostatniej kondygnacji, drosze na I i II pietrze.
6) okreslenie metody rozgraniczania kosztów budowy czesci mieszkalnej oraz lokali handlowo-usługowych, jesli takie sa wbudowane w budynku mieszkalnym,
7. okreslenie, które składniki kosztów budowy czesci mieszkalnej sa rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni uytkowej, a które sa kalkulowane indywidualnie dla kadego mieszkania (np. wyposaenie kuchni i łazienki, podłogi).

§ 47.

Wstepne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których maja byc ustanowione prawa okreslone w § 44, stanowi podstawe do okreslenia przez Spółdzielnie w umowach o budowe lokalu zawieranych z członkiem, wstepnej wysokosci wymaganego wkładu oraz wysokosci i terminów wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu.

§ 48.

Uszczegółowienie zasad wynikajacych z tresci § 46 ust. 3 oraz sposób rozliczania kosztów budowy i ustalania wartosci poczatkowej lokali nowo oddawanych do uytku (wkładów mieszkaniowych i budowlanych) uchwala Rada Nadzorcza. Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenia wartosci poczatkowej lokali nowo oddawanych do uytku zatwierdza Rada Nadzorcza w formie uchwały.

§ 49.

Wnoszenie wkładu mieszkaniowego przez członka moe byc rozłoone na raty, jesli Spółdzielnia uzyskała na ten cel kredyt lub inne srodki umoliwiajace spółdzielni sfinansowanie tej inwestycji. W przypadku rozłoenia wkładu na raty członek ponosi pełne ryzyko ekonomiczne zwiazane z obsługa zadłuenia z tytułu nie wniesionej przez niego czesci wkładu.

§ 50.

1. W przypadku wygasniecia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przy braku uprawnionych osób, o których mowa w § 19-21 Statutu lub wygasnieciu ich roszczen Spółdzielnia wypłaca uprawnionemu wartosc rynkowa tego lokalu.
2. Z wartosci rynkowej lokalu potraca sie :
– przypadajaca na dany lokal czesc zobowiazan Spółdzielni zwiazanych z budowa w tym w szczególnosci nie wniesiony wkład mieszkaniowy,
– nominalna kwote umorzenia lub dotacji w czesci przypadajacej na ten lokal – jeeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy ze srodków publicznych lub z innych srodków,
– kwoty zaległych opłat za ten lokal,
– koszty okreslenia wartosci rynkowej lokalu.
3. Przysługujaca osobie uprawnionej wartosc rynkowa lokalu nie moe byc wysza od kwoty, jaka Spółdzielnia uzyska od osoby obejmujacej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnie w trybie przepisów art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i postanowien Statutu.
4. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 1 jest oprónienie lokalu i wydanie go Spółdzielni.

§ 51.

Rozliczen, o których mowa w § 50, dokonuje sie na dzien wygasniecia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

§ 52.

Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.

§ 53.

Członek uzyskujacy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w trybie pierwszenstwa przewidzianego w § 20-21 Statutu wnosi wkład mieszkaniowy w wysokosci nalenej lub wypłaconej osobie uprawnionej zgodnie z trescia § 50 Statutu.

§ 54.

1. W razie ustania członkostwa po zawarciu umowy o budowe lokalu, a przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, Spółdzielnia zwraca byłemu członkowi wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesiona czesc, zwaloryzowane według wartosci rynkowej lokalu w budowie.
2. W wypadku wygasniecia roszczen o przyjecie w poczet członków i zawarcie umowy o budowe lokalu lub braku uprawnionych osób bliskich w wypadku, o którym mowa w ust. 1, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesiona czesc, zwaloryzowane według wartosci rynkowej lokalu w budowie.
3. W razie rozwiazania umowy o budowe lokalu, do którego miało byc ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesiona czesc zwaloryzowane według wartosci rynkowej lokalu w budowie.
4. Jeeli umowa o budowe lokalu została rozwiazana przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera nowa umowe o budowe tego lokalu, obowiazany jest wniesc wkład mieszkaniowy albo jego czesc w wysokosci wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiazania poprzedniej umowy oraz zobowiazac sie do pokrywania pozostałej czesci kosztów zadania inwestycyjnego w wysokosci przypadajacej na jego lokal.

§ 55. – skreslony
§ 56. – skreslony

§ 57.

1. W wypadku wygasniecia spółdzielczego własnosciowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiazana jest uiscic uprawnionemu wartosc rynkowa lokalu. Przysługujaca uprawnionemu wartosc rynkowa lokalu, ustalana w sposób przewidziany w ust. 2 nie moe byc wysza od kwoty, jaka Spółdzielnia jest w stanie uzyskac od nastepcy obejmujacego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnie.
2. Z wartosci rynkowej lokalu potraca sie nie wniesiona czesc wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciagniety przez Spółdzielnie na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potraca sie kwote niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
3. Warunkiem wypłaty wartosci rynkowej lokalu jest oprónienie lokalu. Jeeli jednak nalenosc jest ustalana w trybie przetargu, wypłata nalenosci z tytułu wygasłego prawa nastepuje w terminie wynikajacym z rozstrzygniecia przetargowego.

§ 58.

W przypadku rozwiazania umowy o budowe lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie prawa odrebnej własnosci lokalu Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiona czesc wkładu budowlanego, zwaloryzowana proporcjonalnie do rynkowej wartosci lokalu w budowie.

§ 59.

Jeeli umowa o budowe lokalu została rozwiazana przed ustanowieniem prawa odrebnej własnosci lokalu, kolejny członek, z którym Spółdzielnia zawiera umowe o budowe tego lokalu obowiazany jest wniesc wkład budowlany albo jego czesc w wysokosci wypłaconej osobie uprawnionej po rozwiazaniu  umowy, o której mowa w § 58 oraz do pokrywania pozostałych kosztów zadania inwestycyjnego w wysokosci przypadajacej na jego lokal.

§ 60.

1. Po wygasnieciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego zamieszkujace w tym lokalu osoby sa obowiazani do oprónienia lokalu w terminie 3 miesiecy od dnia wygasniecia tytułu prawnego do tego lokalu.
2. Na Spółdzielni nie ciay obowiazek dostarczenia innego lokalu.
3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio w wypadku wygasniecia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu.

§ 61.

Roszczenie o wypłate
– wniesionej czesci wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, o których mowa w 54, 58 staja sie wymagalne w terminie 14-dni od zawarcia przez Spółdzielnie nowej umowy o budowe danego lokalu.

§ 62.

Roszczenia o wypłate – wartosci rynkowej lokali staja sie wymagalne w terminie 14-dni od chwili oprónienia lokalu przez zamieszkujace w tym lokalu osoby i przekazanie go Spółdzielni z zastrzeeniem postanowien § 57 ust. 3 i § 50 ust. 3.

§ 63.

Z nalenosci, o których mowa w § 62 Spółdzielnia potraca swoje roszczenia z tytułu nie wniesionych opłat za uywanie lokalu, a take wszystkich innych nalenosci przysługujacych Spółdzielni jak koszty odnowienia zwalnianego lokalu, koszt ustalenia wartosci rynkowej lokalu przez rzeczoznawce majatkowego itp. – jeeli potracenie jest dopuszczalne w swietle przepisów prawa cywilnego.

§ 64. – skreslony
§ 65. – skreslony

VI. PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W SPÓŁDZIELCZE WŁASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU.

§ 66. – skreslony

VI1. PRZENIESIENIE PRAWA ODREBNEJ WŁASNOSCI LOKALI

A. PRZENIESIENIE PRAWA ODREBNEJ WŁASNOSCI LOKALU DO KTÓREGO CZŁONKOWI PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE, LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU

§ 67.

Na pisemne adanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest zobowiazana zawrzec z tym członkiem umowe przeniesienia własnosci lokalu na warunkach okreslonych art. 12 ustawy z 15.12.2000 r. w brzmieniu nadanym mu ustawa z 18.12.2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Wpływy uzyskane ze spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w czesci przypadajacej na ten lokal podlegaja odprowadzeniu do budetu panstwa.

§ 68.

Wartosc rynkowa, o której mowa w § 67 okresla sie na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomosciami. Koszty wyceny wartosci rynkowej lokalu, koszty zawarcia umowy przeniesienia własnosci lokalu, koszty załoenia ksiegi wieczystej i wpisu do ksiegi wieczystej pokrywa osoba, na która ma byc przeniesiona własnosc lokalu.

§ 69. – skreslony
§ 70.

1. Wpłaty, o których mowa w § 67 wyliczone przez Spółdzielnie, członek obowiazany jest wpłacic do Spółdzielni, w terminie nie przekraczajacym 1 miesiaca, od dnia pisemnego powiadomienia członka o warunkach finansowych przeniesienia własnosci lokalu.
2. Po smierci członka Spółdzielni, który wystapił z adaniem przeniesienia własnosci lokalu okreslonym w § 67, jeeli brak jest osób uprawnionych; małonka, dzieci i innych osób bliskich zamieszkałych razem z byłym członkiem, którym przysługuje roszczenie o przyjecie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy moga adac przeniesienia na nich własnosci lokalu, nawet jeeli aden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku nie stosuje sie § 50 dotyczacego rozliczenia z tytułu wkładu oraz uznaje sie, i wniosek o przeniesienie własnosci lokalu został złoony w dniu pierwszego wystapienia z adaniem przez członka Spółdzielni.

§ 71.

Członkowi Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym z udziałem srodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie przysługuje prawo adania przeniesienia prawa odrebnej własnosci zajmowanego lokalu – art. 20 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070).

B. PRZENIESIENIE PRAWA ODREBNEJ WŁASNOSCI LOKALU, DO KTÓREGO CZŁONKOWI PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU OBJETE PRZEPISAMI USTAWY z dnia 30.11.1995 r. – O POMOCY PANSTWA W SPŁACIE NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH.

§ 72.

Na pisemne adanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego obciaone odsetkami wykupionymi przez budet panstwa objete przepisami ustawy z dnia 30.11.1995 r. o pomocy panstwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielanie premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom zapłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 1996 r. nr 5, poz. 32 z pózniejszymi zmianami), Spółdzielnia jest zobowiazana zawrzec z tym członkiem wg jego wyboru albo umowe o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu na własnosciowe albo umowe przeniesienia własnosci lokalu na warunkach finansowych okreslonych w tej ustawie, a w szczególnosci po :
1) spłaty wszelkich długów zwiazanych z tym lokalem,
2) spłaty przypadajacej na jego lokal kredytu i odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budet w wysokosci okreslonej w powołanej wyej ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie,
3) wpłaty kwoty umorzonego kredytu w wartosci nominalnej, wynikajacej z bankowego rozliczenia inwestycji.

§ 73.

Wpłaty, o których mowa w § 72 wyliczone przez Spółdzielnie, członek obowiazany jest wpłacic do Spółdzielni w terminie nie przekraczajacym 1 miesiaca od dnia pisemnego powiadomienia o warunkach finansowych przeniesienia własnosci lokalu.

C. PRZENIESIENIE PRAWA ODREBNEJ WŁASNOSCI LOKALU, DO KTÓREGO UPRAWNIONEMU PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE, WŁASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO, UYTKOWEGO W TYM GARAU.

§ 74.

Na pisemne adanie uprawnionego, któremu przysługuje spółdzielcze własnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego, uytkowego w tym garau Spółdzielnia jest zobowiazana zawrzec z nim umowe przeniesienia prawa własnosci lokalu po dokonaniu przez niego spłat wymienionych w art. 1714 ustawy z 15.12.2000 r. w aktualnie obowiazujacym brzmieniu, a
w szczególnosci:
1) spłaty zadłuenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy;
2) spłaty przypadajacych na ten lokal czesci zobowiazan Spółdzielni zwiazanych z budowa, w tym w szczególnosci odpowiedniej czesci zadłuenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami.”

§ 75.

1. Spłaty o których mowa w § 74, wyliczone przez Spółdzielnie członek obowiazany jest wpłacic do Spółdzielni, w terminie nie przekraczajacym 1 miesiaca od dnia pisemnego powiadomienia członka o warunkach finansowych przeniesienia własnosci lokalu. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własnosci lokalu, załoenia ksiegi wieczystej i wpisu do ksiegi wieczystej ponosi członek.
2. Po smierci członka Spółdzielni, który wystapił z adaniem przeniesienia własnosci lokalu okreslonym w art. 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jego spadkobiercy moga adac przeniesienia na nich własnosci lokalu, nawet jeeli aden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje sie, i wniosek o przeniesienie własnosci lokalu został złoony w dniu pierwszego wystapienia z adaniem przez członka Spółdzielni.

§ 76.

1. Na pisemne adanie uprawnionego, któremu przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garau, Spółdzielnia jest zobowiazana przeniesc na tego uprawnionego ułamkowy udział we współwłasnosci tego garau, przy zachowaniu zasady, e udziały przypadajace na kade miejsce postojowe sa równe, po dokonaniu przez niego spłat, o których mowa w § 74 Statutu:
2. Koszty ustanowienia odrebnej własnosci wielostanowiskowego garau stanowiacego współwłasnosc osób, o których mowa w ust. 1, pokrywaja w odpowiednich ułamkowych czesciach te osoby. Postanowienia § 75 Statutu stosuje sie odpowiednio.

D. PRZEKSZTAŁCENIE NAJMU LOKALI

§ 77.

Na pisemne adanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejeciem przez Spółdzielnie mieszkaniowa był mieszkaniem zakładowym przedsiebiorstwa panstwowego, panstwowej osoby prawnej lub panstwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia jest obowiazana zawrzec z tym najemca umowe przeniesienia własnosci lokalu po dokonaniu przez niego wpłat okreslonych w art. 48 ustawy z 15.12. 2000 r. w aktualnie obowiazujacym brzmieniu. adanie takie przysługuje równie osobie bliskiej w stosunku do najemcy, o którym mowa wyej.
1) skreslony
2) skreslony

§ 78.

Wysokosc kaucji mieszkaniowej zaliczonej na poczet wkładu budowlanego waloryzuje sie proporcjonalnie do wartosci rynkowej lokalu. W pozostałych przypadkach zwrot kaucji nastepuje w wysokosci srodków przekazanych Spółdzielni przez przedsiebiorstwo panstwowe, panstwowa osobe prawna lub panstwowa jednostke organizacyjna.

§ 79.

Na pisemne adanie najemcy lokalu uytkowego w tym garau, a take najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórce do prowadzenia działalnosci w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu, albo poniesli je jego poprzednicy prawni Spółdzielnia jest obowiazana zawrzec z ta osoba umowe przeniesienia własnosci lokalu po dokonaniu przez nia spłaty z tytułu udziału w nieruchomosci wspólnej oraz spłaty zadłuenia z tytułu swiadczen wynikajacych z umowy najmu.
1) – skreslony
2) – skreslony
3) – skreslony

§ 80.

Po smierci najemcy, który wystapił z adaniem przeniesienia własnosci lokalu okreslonym w § 77 i § 79 , jeeli brak jest osób, które wstepuja w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy moga adac przeniesienia na nich własnosci lokalu, nawet jeeli aden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje sie, i wniosek o przeniesienie własnosci lokalu został złoony w dniu pierwszego wystapienia z adaniem przez najemce.

§ 81.

Spłaty wyliczone przez spółdzielnie najemca obowiazany jest wpłacic do Spółdzielni, w terminie nie przekraczajacym 1 miesiaca, od dnia pisemnego powiadomienia najemcy o warunkach finansowych przeniesienia własnosci lokalu.

VII. ROZLICZENIE KOSZTÓW ZARZADZANIA NIERUCHOMOSCIAMI

A. OPŁATY ZA UYWANIE LOKALI

§ 82.

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługuja spółdzielcze prawa do lokali, sa obowiazani uczestniczyc w pokrywaniu kosztów zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci w czesciach przypadajacych na ich lokale, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci stanowiacych mienie Spółdzielni, a take pokrywaniu kosztów centralnego ogrzewania oraz centralnego podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzenia scieków oraz kosztów wywozu nieczystosci stałych przez uiszczenie comiesiecznych opłat. Opłata ta jest pomniejszana o te czesc kosztów, która została pokryta poytkami z działalnosci Spółdzielni.
2. Osoby nie bedace członkami Spółdzielni, którym przysługuja spółdzielcze własnosciowe prawa do lokali, sa obowiazane uczestniczyc w pokrywaniu kosztów zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci w czesciach przypadajacych na ich lokale, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci stanowiacych mienie Spółdzielni, a take w pokrywaniu kosztów centralnego ogrzewania, centralnego podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzenia scieków oraz wywozu nieczystosci stałych, przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, nie wnosza oni jednak opłat na pokrycie kosztów działalnosci społecznej, oswiatowej i kulturalnej. Moga z niej korzystac odpłatnie na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnia. Osoby te nie maja jednak prawa do udziału w poytkach z działalnosci Spółdzielni.
3. Członkowie Spółdzielni bedacy włascicielami lokali wnosza do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem ich lokali, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci wspólnych, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci stanowiacych mienie Spółdzielni, a take w pokrywaniu kosztów centralnego ogrzewania, centralnego podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzenia scieków oraz wywozu nieczystosci stałych przez uiszczanie comiesiecznych opłat. Opłata jest pomniejszana o te czesc kosztów, która pokryta została poytkami z działalnosci Spółdzielni.
4. Własciciele lokali nie bedacy członkami Spółdzielni sa obowiazani uczestniczyc w pokrywaniu kosztów zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem ich lokali, a take kosztów centralnego ogrzewania, centralnego podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzenia scieków oraz wywozu nieczystosci stałych, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci wspólnych.  Sa oni równie obowiazani uczestniczyc w wydatkach zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci stanowiacych mienie Spółdzielni, które jest przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujace w danej nieruchomosci. Obowiazki te wykonuja przez uiszczenie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni. Własciciele lokali nie ponosza kosztów działalnosci społecznej, oswiatowej i kulturalnej, a korzystac z niej moga odpłatnie, na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnia. Opłata jest pomniejszana o te czesc kosztów, która pokryta została poytkami z danej nieruchomosci.
5. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekuja na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego lub prawa odrebnej własnosci lokalu sa obowiazani uczestniczyc w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokalu do dyspozycji uiszczaja oni równie opłaty okreslone w § 82 Statutu.

§ 83.

Opłaty , o których mowa w § 82 moga byc wykorzystane wyłacznie na cele, na które zostały pobrane.

§ 84.

Opłaty, w zalenosci od zakresu eksploatacji zasobów i dostaw mediów, moga obejmowac nastepujace składniki :
1) eksploatacja i odpis na fundusz remontowy lokali mieszkalnych stanowiacych mienie Spółdzielni;
2) eksploatacja i odpis na fundusz remontowy lokali mieszkalnych stanowiacych własnosc odrebna członków i włascicieli nie bedacych członkami;
3) eksploatacja i odpis na fundusz remontowy dzwigów osobowych;
4) eksploatacja i odpis na fundusz remontowy garay i lokali uytkowych własnosciowych;
5) eksploatacja i odpis na fundusz remontowy lokali uytkowych wynajmowanych;
6) eksploatacja i odpis na fundusz remontowy garay i lokali uytkowych stanowiacych własnosc odrebna członków i włascicieli nie bedacych członkami;
7) opłaty za korzystanie z energii cieplnej i centralnej ciepłej wody;
8) opłaty za dostawe wody i odprowadzenie scieków;
9) opłaty za wywóz nieczystosci stałych;
10) opłaty za najem lokali mieszkalnych;
11) odszkodowanie za bezumowne uytkowanie lokalu;
12) inne opłaty (domofony, dodatkowe piwnice, swiatło w piwnicy, swiatło na klatce schodowej itp.)

§ 85.

1. Opłaty, o których mowa w § 82 ustalane sa odrebnie dla poszczególnych nieruchomosci spółdzielczych wydzielonych i zaewidencjonowanych według wymogów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Jednostke rozliczeniowa kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowi 1 m 2 powierzchni uytkowej lokalu przyjety w dokumencie przyznajacym tytuł prawny do lokalu ( przydział , umowa ) , z tym , e opłaty za wode, kanalizacje , wywóz nieczystosci stałych , dzwigi osobowe ustala sie od ilosci osób faktycznie zamieszkałych w lokalu lub z liczników, a w przypadku centralnego ogrzewania z podzielników kosztów lub liczników ciepła , jeeli sa zamontowane w lokalu . Opłaty za c. o. sa odpowiednio zwiekszane lub zmniejszane współczynnikami korygujacymi wynikajacymi zsystemu rozliczeniowego.
3. Wysokosc opłat, o których mowa w § 84 ustala Zarzad Spółdzielni na podstawie zatwierdzonego przez Rade Nadzorcza rocznego planu społecznogospodarczego Spółdzielni, z uwzglednieniem poszczególnych nieruchomosci. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci okresla Regulamin uchwalony przez Rade Nadzorcza Spółdzielni.
4. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciaaja koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Wysokosc odpisu uchwalana jest przez Rade Nadzorcza na podstawie planu rzeczowo-finansowego. Obowiazek swiadczenia na fundusz dotyczy członków Spółdzielni, włascicieli lokali nie bedacych członkami Spółdzielni oraz osób nie bedacych członkami Spółdzielni, którym przysługuja spółdzielcze własnosciowe prawa do lokali.
5. Finansowanie remontów jest realizowane zbiorczo w skali funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych według planów rzeczowofinansowych przez Rade Nadzorcza, które winny zapewnic dla kadej nieruchomosci zrównowaenie wpływów i wydatków tego funduszu w skali 5 lat lub w skali realizacji jednorodnego przedsiewziecia remontowego. Spółdzielnia prowadzi wyodrebniona dla kadej nieruchomosci w kolejnych latach ewidencje wpływów i wydatków funduszu remontowego.

§ 86.

1. Poytki i inne przychody z nieruchomosci wspólnej słua pokrywaniu wydatków zwiazanych z jej eksploatacja i utrzymaniem, a w czesci przekraczajacej te wydatki przypadaja włascicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomosci wspólnej.
2. Koszty działalnosci Spółdzielni rozliczane sa wg zasady, e planowane i faktycznie poniesione koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w skali wyodrebnionej nieruchomosci Spółdzielni sa ewidencjonowane wg miejsca ich powstania.
3. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczania oraz zasady ustalania wysokosci opłat za lokale okresla regulamin uchwalony przez Rade Nadzorcza Spółdzielni.
4. Poytki i inne przychody z własnej działalnosci gospodarczej Spółdzielnia przeznacza na pokrycie wydatków zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem lokali mieszkalnych członków Spółdzielni w zakresie obciaajacym członków oraz na prowadzenie działalnosci społecznej, oswiatowej i kulturalnej.
5. Rónica miedzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomosci zarzadzanej przez Spółdzielnie, a przychodami z opłat, o których mowa w § 85 zwieksza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomosci w roku nastepnym.

§ 87.

1. Opłaty o których mowa w § 82 powinny byc uiszczane co miesiac z góry do dnia 15-kadego miesiaca.
2. obowiazek wnoszenia opłat powstaje od dnia postawienia lokalu do dyspozycji uprawnionego a ustaje z dniem przekazania lokalu Spółdzielni pod warunkiem przekazania lokalu odnowionego i po wykonaniu napraw oraz wymianie urzadzen techniczno-sanitarnych i podłóg w zakresie ustalonym w § 90 Statutu. Jeeli remont mieszkania uprawniony zleca Spółdzielni, albo Spółdzielnia przejmuje lokal nie wyremontowany – obowiazek ponoszenia opłat za uywanie lokalu przez dotychczasowego uytkownika ustaje po zakonczeniu remontu przez Spółdzielnie, jednak nie pózniej ni z koncem miesiaca kalendarzowego nastepujacego po trzech miesiacach, liczony od daty przyjecia mieszkania przez Spółdzielnie do remontu. Jeeli uprawniony nie obejmie przydzielonego lokalu w uywanie zobowiazany jest wniesc opłate za okres pozostawania lokalu w jego dyspozycji powiekszony o pół miesiaca.
3. Członek Spółdzielni, osoba uprawniona do spółdzielczego własnosciowego prawa do lokalu i własciciel lokalu nie moe potracac swoich nalenosci od Spółdzielni z opłat za uywanie lokali.
4. O zmianie wysokosci opłat Spółdzielnia jest zobowiazana powiadomic osoby, o których mowa w ust. 3 co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie pózniej ni ostatniego dnia miesiaca poprzedzajacego ten termin. Zmiana wysokosci opłat wymaga uzasadnienia na pismie.
5. Członkowie Spółdzielni moga kwestionowac zasadnosc zmiany wysokosci opłat bezposrednio na drodze sadowej.
6. Za wnoszenie opłat, o których mowa w § 82 statutu odpowiadaja solidarnie osoby pełnoletnie, wspólnie zamieszkałe.
7. Od niewpłaconych w terminie nalenosci Spółdzielnia pobiera ustawowe odsetki.

§ 88.

Regulamin porzadku domowego w nieruchomosciach zarzadzanych przez spółdzielnie według zasad okreslonych przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwala Rada Nadzorcza.

B. PODZIAŁ NAPRAW WEWNATRZ LOKALI

§ 89.

1. Podstawowy zakres obowiazków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnatrz lokali obejmuje naprawy i wymiany wewnetrznych instalacji:
1) zimnej i ciepłej wody w zakresie pionów zbiorczych wraz z zaworem odcinajacym lokal;
2) kanalizacyjnej w zakresie pionów zbiorczych wraz z przewodem odpływowym do wanny zakonczonym kratka sciekowa;
3) gazowej w zakresie pionów łacznie z zaworem gazowym odcinajacym urzadzenia;
4) centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami;
5) elektrycznej od licznika do zabezpieczenia obwodowego w lokalu;
6) domofonowej wraz z urzadzeniem odbiorczym;
7) zbiorczej AZART z wyjatkiem osprzetu.
2. Zebranie Przedstawicieli moe rozszerzyc obowiazki Spółdzielni odnosnie napraw i wymian wewnatrz lokali, poza zakres okreslony w ust. 1, uchwalajac na ten cel dodatkowe odpisy na fundusz remontowy.

§ 90.

1. Naprawy wewnatrz lokali nie zaliczone do obowiazków Spółdzielni obciaaja członków, osoby uprawnione do spółdzielczego własnosciowego prawa do lokalu i włascicieli lokali.
Jako szczególne obowiazki w zakresie napraw wewnatrz lokalu uznaje sie :
1) naprawy i wymiane podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz sciennych okładzin,
2) naprawy i wymiany okien, drzwi wewnetrznych i wejsciowych do lokalu,
3) naprawy i wymiany wewnetrznej instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnej i gazowej wraz z urzadzeniami odbiorczymi,
4) naprawy i wymiany wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,
5) naprawy przewodów odpływowych urzadzen sanitarnych a do pionów zbiorczych, w tym usuwanie ich niedronosci,
6) malowanie lub tapetowanie scian i sufitów oraz naprawe uszkodzonych tynków scian i sufitów,
7) malowanie stolarki drzwiowej i okiennej, wbudowanych mebli, rurau w celu zabezpieczenia przed korozja.
2. Naprawa wszelkich uszkodzen wewnatrz lokalu powstałych z winy osób, o których mowa w ust. 1 lub osób z nim zamieszkałych obciaa osoby o których mowa w ust. 1..
3. Naprawy wewnatrz lokalu zaliczone do obowiazków osób, o których mowa w ust. 1 oraz odnowienie lokalu moga byc wykonane przez Spółdzielnie tylko na zlecenie i za odpłatnoscia zainteresowanego, poza opłatami uiszczanymi za uywanie lokalu.
4. Szczegółowe regulaminy okreslajace zakres napraw w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych uchwala Rada Nadzorcza.

C. ROZLICZENIA Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAENIA LOKALU

§ 91.

1. Przez dodatkowe wyposaenie mieszkan rozumie sie nie zaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze srodków członków lub innych uytkowników na wyposaenie i wykonczenie mieszkan, majace charakter trwały i podnoszace wartosc uytkowa mieszkania.
2. Nakłady, o których mowa w ust. 1, nie sa zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane.

§ 92.

1. Dodatkowe wyposaenie i wykonczenie mieszkan, jesli nie jest wykonane za posrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połaczone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno-uytkowym lokalu lub zmianami konstrukcyjnymi.
2. Za urzadzenia i wyposaenie dodatkowe o których mowa w § 91 ust. 1 członek zwalniajacy lokal zajmowany na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu otrzymuje zwrot kwoty odpowiadajacej aktualnej wartosci pozostawionych urzadzen i wyposaenia dodatkowego, a członek obejmujacy ten lokal wpłaca te sama kwote.
3. Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposaenia i wykonczenia mieszkan w odniesieniu do zbywanych lokali własnosciowych, dokonywane sa bezposrednio miedzy zainteresowanymi osobami.

VIII. USTANIE CZŁONKOSTWA

§ 93.

1. Członkostwo w spółdzielni ustaje na skutek :
1) wystapienia członka,
2) wykluczenia członka,
3) wykreslenia członka,
4) smierci członka Spółdzielni, a w odniesieniu do osoby prawnej – w przypadku jej ustania.
5) skutecznego wygasniecia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wskutek uchwały Spółdzielni, o której mowa w § 161 Statutu.
2. Spółdzielnia moe rozwiazac stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreslenie członka albo skutecznego wygasniecia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wskutek uchwały Spółdzielni, o której mowa w § 161 Statutu.

§ 94.

1. Członek moe wystapic ze spółdzielni w kadym czasie za wypowiedzeniem złoonym Zarzadowi, które pod rygorem niewanosci powinno byc dokonane na pismie.
2. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiac i rozpoczyna sie od pierwszego dnia miesiaca kalendarzowego nastepujacego po dniu zgłoszenia wypowiedzenia.
3. Za date wystapienia członka ze Spółdzielni uwaa sie nastepny dzien po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 95.

Członek wystepujacy ze spółdzielni w trakcie roku obrachunkowego, uczestniczy w jej stratach powstałych w danym roku tak jak gdyby do konca był jej członkiem.

§ 96.

1. Członek moe byc wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy umyslnej lub raacego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da sie pogodzic z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami.
2. Wykluczenie moe nastapic w szczególnosci, gdy członek :
1) z winy umyslnej lub raacego niedbalstwa szkodzi Spółdzielni lub jej organom;
2) z winy umyslnej lub raacego niedbalstwa niszczy lub uszkadza mienie Spółdzielni, inne mienie, którym zarzadza Spółdzielnia, mienie członków i ich rodzin;
3) popełnia przestepstwo na szkode Spółdzielni, przestepstwo przeciwko mieniu Spółdzielni, innemu mieniu, którym zarzadza Spółdzielnia;
4) z winy umyslnej lub raacego niedbalstwa wykracza w sposób raacy badz uporczywy przeciwko porzadkowi domowemu, czyniac ucialiwym korzystanie z innych lokali;
5) swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje.

§ 97.

Członek Spółdzielni nie wykonujacy obowiazków statutowych z przyczyn nie zawinionych moe byc wykreslony z rejestru członków. Wykreslenie moe nastapic w szczególnosci, gdy :
1) zbył przysługujace mu prawo do lokalu;
2) utracił wkład lub prawo do lokalu w postepowaniu egzekucyjnym;
3) przebywa na stałe w zakładzie zamknietym, nie korzysta z lokalu i nie
uiszcza nalenych Spółdzielni opłat;
4) nie wpłacił wymaganego wkładu lub raty wkładu w terminie ustalonym
w umowie ze Spółdzielnia;
5) zalega z zapłata na rzecz Spółdzielni nalenych jej opłat za uywanie lokalu i spłata kredytu i jego oprocentowania co najmniej za trzy pełne okresy płatnosci, mimo uprzedzenia go na pismie o zamiarze rozwiazania stosunku członkostwa i wyznaczenia dodatkowego, miesiecznego terminu do zapłaty bieacych i zaległych nalenosci, chocby okolicznosci wywołujace ten stan miały obiektywne przyczyny;
6) wprowadza Spółdzielnie w bład, w celu unikniecia wyszych zobowiazan wobec Spółdzielni.

§ 98.

1. Wykluczenia lub wykreslenia członka ze Spółdzielni dokonuje Rada Nadzorcza, po uprzednim wysłuchaniu wyjasnien zainteresowanego członka, chyba e zawiadomiony prawidłowo nie wezmie udziału w posiedzeniu (przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio).
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonywane jest na pismie i doreczane jest członkowi bezposrednio za pokwitowaniem albo przez poczte listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawna doreczenia. Zawiadomienie to składa sie do akt członka.
3. Rada Nadzorcza o podjetej uchwale zawiadomienia członka poprzez doreczenie mu uchwały wraz z uzasadnieniem w terminie 2 tygodni od dnia jej podjecia. Uzasadnienie powinno zawierac motywy, którymi sie Rada kierowała uznajac, e członek swoim zachowaniem wyczerpał przesłanki wykluczenia albo wykreslenia okreslone w Statucie.
Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawna doreczenia. Zawiadomienie to składa sie do akt członka.
4. Uchwałe Rady Nadzorczej o wykluczeniu lub wykresleniu członek, którego uchwała dotyczy moe zaskaryc do Sadu w terminie szesciu tygodni od doreczenia mu uchwały z uzasadnieniem.
5. Wykluczenie badz wykreslenie staje sie skuteczne z chwila :
1) bezskutecznego upływu do zaskarenia do Sadu uchwały Rady Nadzorczej;
2) prawomocnego oddalenia przez Sad powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej.

§ 99.

Członka zmarłego skresla sie ze Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastapiła smierc, a gdy chodzi o osobe prawna – ze skutkiem od dnia jej ustania.

IX. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 100.

1. Organami spółdzielni sa :
1) Walne Zgromadzenie
2) Rada Nadzorcza
3) Zarzad
4) – skreslony
5) – skreslony
6) – skreslony
2. Wybory do organów spółdzielni, o których mowa w ust. 1 dokonywane sa w głosowaniu tajnym sposród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu nastepuje take w głosowaniu tajnym.
3. Do organów Spółdzielni wchodza kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwieksza liczbe głosów. W przypadku, gdy nie jest moliwe obsadzenie wszystkich mandatów wskutek otrzymania przez dwóch lub wiecej kandydatów równej ilosci głosów, przeprowadza sie nastepna ture głosowania z udziałem tych kandydatów. Jesli Walne Zgromadzenie jest
podzielone na czesci, nastepnej tury głosowania sie nie przeprowadza, a wybór na nieobsadzone mandaty nastepuje w drodze losowania sposród kandydatów, którzy otrzymali równa liczbe głosów, Losowanie przeprowadza Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przy obliczaniu wymaganej wiekszosci głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzglednia sie tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Uchwały zapadaja zwykła wiekszoscia głosów, chyba e ustawa lub statut wymaga kwalifikowanej wiekszosci głosów.
5. Tryb zwoływania posiedzen organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy okresla statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.
6. Kandydaci do Zarzadu i Rady Nadzorczej składaja pisemne oswiadczenie, e nie naruszaja zakazu konkurencji, o którym mowa w § 121 statutu.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 101.

1. – skreslony
2. Walne Zgromadzenie jest najwyszym organem Spółdzielni.
3. Członek moe brac udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiscie. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biora udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne – przez ustalonych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie moe zastepowac wiecej ni jednego członka. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta, przy czym osoby te nie sa uprawnione do zabierania głosu.
4. Kady Członek ma jeden głos bez wzgledu na ilosc posiadanych udziałów.
5. W Walnym Zgromadzeniu maja prawo uczestniczyc z głosem doradczym przedstawiciele Zwiazków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej, a take zaproszeni goscie.
6. Kadorazowo Walne Zgromadzenie moe byc podzielone na czesci, jeeli liczba zrzeszonych członków Spółdzielni przekroczy liczbe 500 osób. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych czesci Walnego Zgromadzenia, z tym, e nie mona zaliczyc członków uprawnionych do lokali znajdujacych sie w obrebie jednej nieruchomosci do rónych czesci Walnego Zgromadzenia.

§ 102. – skreslony
§ 103.

Do wyłacznej własciwosci Walnego Zgromadzenia naley :
1. uchwalanie kierunków rozwoju działalnosci gospodarczej i społecznowychowawczej;
2. rozpatrywanie sprawozdan Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdan rocznych i bilansu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarzadu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarzadu;
3. podejmowanie uchwał w zwiazku z ocena polustracyjna działalnosci Spółdzielni;
4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomosci i zbycia zakładu lub innej wyodrebnionej jednostki organizacyjnej;
6. oznaczenie najwyszej sumy zobowiazan, jaka Spółdzielnia moe zaciagnac;
7. podejmowanie uchwał w sprawie połaczenia sie Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a take przyłaczenia jej jednostki organizacyjnej i innej Spółdzielni oraz likwidacja Spółdzielni;
8. uchwalanie zmian statutu;
9. podjecie uchwał w sprawie przystapienia do innych organizacji gospodarczych oraz wystepowania z nich, a take zbycia czesci udziałów czy akcji tych organizacji;
10. upowanianie Zarzadu do działan majacych na celu załoenie zwiazku spółdzielczego lub przystapienia czy wystapienia ze zwiazku;
11. wybór delegatów na zjazd organizacji, w której Spółdzielnia jest zrzeszona;

12. uchwalenie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej;
13. decydowanie o wyodrebnieniu osiedla pod wzgledem organizacyjnym i gospodarczym i zasad gospodarki finansowej tych osiedli;
14. wybór, odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz rozstrzyganie o zawieszeniu członka Rady na najbliszym Walnym Zgromadzeniu;
15. skreslony
16. okreslanie kryteriów organizacyjnych i finansowych budowy lub nabywania budynków w celu sprzeday znajdujacych sie w nich lokali mieszkalnych, uytkowych czy garay.

§ 104.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzad przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
2. Walne Zgromadzenie moe byc zwołane przez Zarzad z wanych powodów w kadym czasie.
3. Zarzad jest obowiazany zwołac Walne Zgromadzenie na adanie :
1) Rady Nadzorczej
2) przynajmniej 1/10 członków, nie mniej jednak ni 500 członków.
4. adanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno byc złoone na pismie z podaniem celu jego zwołania.
5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzad w takim terminie, aby mogło sie odbyc w ciagu czterech tygodni od dniawniesienia adania.
6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ust. 5 zwołuje je Rada Nadzorcza, zwiazek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
7. Projekt uchwał i adania zamieszczenia oznaczonych spraw w porzadku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich czesci maja prawo zgłaszac: Zarzad, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych adan, powinny byc wyłoone na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej czesci.
8. Członkowie maja prawo zgłaszac projekty uchwał i adania, o których mowa w ust. 7, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej czesci. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi byc poparty przez co najmniej 10 członków.
9. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie pózniej ni na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej czesci.
10. Jesli Walne Zgromadzenie jest podzielone na czesci, to członkowie maja prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej nie pózniej ni na 3 dni przed posiedzeniem jego pierwszej czesci. Do zgłoszenia naley dołaczyc pisemna zgode kandydata na kandydowanie oraz pisemne oswiadczenie o nienaruszaniu zakazu konkurencji, o którym mowa w § 121 statutu. Zgłoszenia bez powyszych załaczników nie sa uwzgledniane.

§ 105.

1. O czasie, miejscu i porzadku Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia zawiadamia członków na pismie i co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej czesci. Zawiadomienie powinno zawierac czas, miejsce, porzadek obrad oraz informacje o miejscu wyłoenia wszystkich sprawozdan i projektów uchwał, które beda przedmiotem obrad oraz informacje o prawie członka do zapoznania sie z tymi dokumentami.
2. O czasie, miejscu i porzadku Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia zawiadamia pisemnie równie zwiazek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowa Rade Spółdzielcza, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej czesci.
3. W przypadku wniesienia do porzadku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porzadek obrad powinien byc podany do wiadomosci członków Spółdzielni, osób i organizacji wymienionych w ust. 1 i 2 na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej czesci w sposób okreslony w ust. 1 i 2.

§ 106.

1. Walne Zgromadzenie moe podejmowac uchwały jedynie w sprawach objetych porzadkiem obrad podanym do wiadomosci członków w terminach i w sposób okreslony w § 105 Statutu.
2. Walne Zgromadzenie moe skreslic z porzadku obrad poszczególne sprawy lub odroczyc ich rozpatrywanie do nastepnego Walnego Zgromadzenia, a take zmienic kolejnosc rozpatrywania spraw objetych porzadkiem obrad. Jesli Walne Zgromadzenie jest podzielone na czesci skreslenie z porzadku obrad lub odroczenie sprawy jest niedopuszczalne.
3. Walne Zgromadzenie jest wane bez wzgledu na liczbe obecnych członków Spółdzielni.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykła wiekszoscia głosów, o ile ustawa lub statut nie stanowia inaczej.
Wiekszosc kwalifikowana wymagana jest :
1) 2/3 głosów – dla podjecia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni,
2) 2/3 głosów – dla podjecia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
3) 2/3 głosów – dla podjecia uchwały w sprawie połaczenia Spółdzielni,
4) 3/4 głosów – dla podjecia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.
5. Uchwałe uwaa sie za podjeta, jeeli była poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, a za uchwała opowiedziała sie wymagana w ustawie lub statucie wiekszosc ogólnej liczby członków uczestniczacych w Walnym Zgromadzeniu. Jednake w sprawach likwidacji Spółdzielni konieczne jest aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie uczestniczyło 50 % ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W sprawach przeznaczenia majatku pozostałego po zaspokojeniu zobowiazan likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomosci, zbycia zakładu lub innej wyodrebnionej jednostki organizacyjnej do podjecia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło co najmniej 5 % ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
6. Zakonczenie Walnego Zgromadzenia nastepuje :
1) po wyczerpaniu porzadku obrad,
2) gdy Walne Zgromadzenie podejmie uchwałe o zakonczeniu obrad mimo nie wyczerpania porzadku obrad.
7. Jesli Walne Zgromadzenie jest podzielone na czesci, zakonczenie obrad mimo nie wyczerpania porzadku obrad jest niedopuszczalne.

§ 107.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiazuja wszystkich członków Spółdzielni, oraz wszystkie jej organy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z prawem jest niewana. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu, dobrymi obyczajami, godzaca w interesy Spółdzielni albo majaca na celu pokrzywdzenie jej członka moe byc zaskarona do Sadu przez członka Spółdzielni lub Zarzad w terminie 6 tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Jeeli uchwałe zaskara Zarzad – Spółdzielnie reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Rade Nadzorcza. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika – Sad własciwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni. Prawomocne orzeczenie Sadu w tej sprawie – ma moc prawna wzgledem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.
3. Uchwały podejmowane sa zwykła wiekszoscia głosów, chyba e ustawa lub statut stanowia inaczej.
4. – skreslony

§ 108.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia lub jego czesci otwiera Przewodniczacy Rady Nadzorczej lub inny upowaniony członek Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie albo jego czesc wybiera Prezydium w składzie co najmniej: przewodniczacy, sekretarz i asesor. Członkowie Zarzadu nie moga wchodzic w skład Prezydium. Jesli Walne Zgromadzenie jest podzielone na czesci, Prezydium ostatniej czesci pełni jednoczesnie funkcje Prezydium Walnego Zgromadzenia , które po podsumowaniu wyników głosowan wszystkich czesci Walnego Zgromadzenia podaje tresc uchwał i ostateczne wyniki głosowania nad uchwałami łacznie z ich podpisaniem .
3. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał okresla regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 109.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia lub jego czesci sporzadza sie protokół, który podpisuja przewodniczący i sekretarz zebrania.
Jeeli Walne Zgromadzenie jest podzielone na czesci, w protokole posiedzenia ostatniej czesci podsumowuje sie wyniki głosowan wszystkich czesci Walnego Zgromadzenia.
2. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia sa jawne dla członków Spółdzielni.
3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarzad Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat.

B. RADA NADZORCZA

§ 110.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrole i nadzór nad działalnoscia Spółdzielni.

§ 111.

1. Rada Nadzorcza składa sie z 15 członków wybranych sposród członków Spółdzielni na okres 3 lat.
2. Skład Rady Nadzorczej powinien byc proporcjonalny do ilosci członków kadego osiedla tj. :
– dla osiedla Na Skarpie – 2/3 członków Rady Nadzorczej
– dla osiedla Morskie i Rzemieslnicze – 1/3 członków Rady Nadzorczej
3. Jeeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej moe byc wybrana osoba nie bedaca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobe prawna.

§ 112.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana do najbliszego Walnego Zgromadzenia w trzecim roku od wyborów, z zastrzeeniem § 113 ust. 2 statutu.

§ 113.

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Co dwa lata nastepuje wymiana czesci składu Rady Nadzorczej tj. tych członków Rady którym sie skonczyła trzyletnia kadencja.
3. Nie mona byc członkiem Rady Nadzorczej dłuej ni przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
4. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie moga wchodzic osoby, bedace pracownikami Spółdzielni. Z chwila nawiazania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie”.

§ 114.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji na która został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji nastepuje w przypadkach :
1) odwołania wiekszoscia 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
2) smierci,
3) ustanie członkostwa w Spółdzielni,
4) nawiazania stosunku pracy ze Spółdzielnia.
2. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru – do konca kadencji – innego członka.

§ 115.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej naley :
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalnosci społecznowychowawczej;
2) nadzór i kontrola działalnosci Spółdzielni, a w szczególnosci :
a) badanie okresowych sprawozdan bilansów,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnie jej zadan gospodarczych, ze specjalnym uwzglednieniem przestrzegania przez spółdzielnie praw członkowskich,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarzad wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków;
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciaenia nieruchomosci oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystapienia do organizacji społecznych oraz wystepowania z nich.
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
6) rozpatrywanie skarg na działalnosc Zarzadu;
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdan zawierajacych w szczególnosci wyniki kontroli i ocene bilansu;
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynnosci prawnych dokonywanych pomiedzy Spółdzielnia a członkiem Zarzadu, reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnosciach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez ni upowanionych;
9) uchwalanie regulaminu działania Zarzadu;
10) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokosci wkładów;
11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizacje budynków;
12) uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi Spółdzielni;
13) uchwalanie regulaminu uywania lokali w domach Spółdzielni oraz porzadku domowego i współycia mieszkanców;
14) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokosci opłat za lokale;
15) ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych czesci Walnego Zgromadzenia;
16) wybór i odwoływanie członków Zarzadu, w tym prezesa i jego zastepców;
17) – skreslony
18) – skreslony
19) rozpatrywanie skarg na działalnosc Zarzadu;
20) – skreslony
21) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach okreslonych w statucie (§ 104 ust. 6);
50
22) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreslenie członków ze Spółdzielni;
23) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, przydziału i zamiany mieszkan;
24) uchwalanie regulaminu okreslajacego obowiazki Spółdzielni i uprawnionych w zakresie napraw wewnatrz lokalu oraz zasad rozliczen Spółdzielni z uprawnionymi zwalniajacymi lokale;
25) uchwalanie innych regulaminów w sprawach niezastrzeonych do własciwosci Walnego Zgromadzenia;
26) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zalecen polustracyjnych;
27) zawieszanie członków Rady Nadzorczej w sytuacji okreslonej w art. 56 Ustawy Prawo spółdzielcze;
28) wybór pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w Sadzie w przypadku zaskarenia uchwały Walnego Zgromadzenia przez Zarzad.
2. Rada Nadzorcza moe adac od Zarzadu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdan i wyjasnien, przegladac ksiegi i dokumenty oraz sprawdzac bezposrednio stan majatku Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalnosci Walnemu Zgromadzeniu.

§ 116.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczacy Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecnosci – zastepca przewodniczacego co najmniej raz na 3 miesiace.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczacy Walnego Zgromadzenia lub Przewodniczacy ostatniej jego czesci w celu ukonstytuowania sie Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno byc zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarzadu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 117.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji moga uczestniczyc z głosem doradczym członkowie Zarzadu, przedstawiciele Zwiazku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goscie.

§ 118.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej w skład którego wchodza : przewodniczacy, jego zastepca, sekretarz i przewodniczacy stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie działalnosci Rady Nadzorczej i komisji oraz wykonywanie czynnosci zleconych przez Rade Nadzorcza.

§ 119.

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisje Rewizyjna oraz moe powołac inne komisje stałe lub czasowe.
2. Rada Nadzorcza powołuje Komisje Osiedlowe sposród członków Spółdzielni jako organ doradczy i opiniodawczy Rady Nadzorczej Spółdzielni.
3. Komisja Osiedla „Na Skarpie” liczy 11 osób, w tym 5 członków Rady Nadzorczej. Komisja Osiedla „Morskie i Rzemieslnicze” liczy 9 osób, w tym 3 członków Rady Nadzorczej.
4. Zadaniem Komisji Osiedlowych moe byc wyłacznie :
– opiniowanie projektów planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalnosci społecznej, oswiatowej i kulturalnej na osiedlu;
– na zlecenie Rady Nadzorczej sprawowanie nadzoru i kontroli nad praca administracji osiedla;
– opiniowanie i koordynowanie kierunków działalnosci społecznej, oswiatowej i kulturalnej na osiedlu i wyraanie opinii o prowadzonej na osiedlu działalnosci przez placówki społeczno-wychowawcze;
– organizowanie pomocy i opieki społecznej;
– opiniowanie i organizowanie działan gospodarczych, socjalnych i kulturalnych oraz innych zadan o charakterze ogólnomiejskim na osiedlu;
– opiniowanie wniosków i skarg zgłoszonych przez mieszkanców na działalnosc administracji osiedlowych;
– na zlecenie Rady Nadzorczej – opiniowanie innych spraw zwiazanych z działalnoscia osiedla.

§ 120.

Wewnetrzna strukture Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej okresla regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady nie godzacy sie z decyzja Rady moe zamiescic w protokole zdanie odrebne.

§ 121.

Członkowie Zarzadu i Rady Nadzorczej nie moga zajmowac sie interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególnosci uczestniczyc jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzacych działalnosc konkurencyjna wobec Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie moga wchodzic osoby bedace kierownikami bieacej działalnosci gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarzadu
oraz osoby pozostajace z członkami Zarzadu lub kierownikami bieacej działalnosci gospodarczej Spółdzielni w zwiazku małenskim albo w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 122.

1. Kandydaci do Rady Nadzorczej i Zarzadu zobowiazani sa złoyc pisemne oswiadczenie, e spełniaja warunki okreslone w § 121 Statutu.
2. Naruszenie zakazu konkurencji, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawe :
1) odwołania członka Zarzadu i Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrebnych przepisach,
2) zawieszenie członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynnosci członka Rady,
3) odpowiedzialnosci odszkodowawczej w razie powstania szkody w majatku Spółdzielni.
3. Uchwałe o zawieszeniu w czynnosciach członka Rady Nadzorczej podejmuje Rada Nadzorcza. Zawieszenie wymaga wiekszosci 2/3 głosów.
4. Walne Zgromadzenie na najbliszym posiedzeniu rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia badz odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymuja wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w formie miesiecznego ryczałtu bez wzgledu na ilosc posiedzen w nastepujacej wysokosci:
1) dla Przewodniczacego Rady Nadzorczej 70 % minimalnego wynagrodzenia za prace;
2) dla wiceprzewodniczacego i sekretarza Rady Nadzorczej 65 % minimalnego wynagrodzenia za prace;
3) dla przewodniczacych komisji Rady Nadzorczej 65 % minimalnego wynagrodzenia za prace
4) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 60 % minimalnego wynagrodzenia za prace o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
6. Członkowie Komisji Osiedlowych nie bedacy członkami Rady Nadzorczej otrzymuja 10 % minimalnego wynagrodzenia za posiedzenie.

C. Z A R Z A D

§ 123.

1. Zarzad składa sie z 3 osób, w tym prezesa i jego zastepców wybranych sposród członków Spółdzielni przez Rade Nadzorcza. Jeeli członkami Spółdzielni sa równie osoby prawne, członkiem Zarzadu moe byc osoba nie bedaca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobe prawna.
2. Kandydat na członka Zarzadu powinien posiadac umiejetnosci kierowania i organizowania pracy w jednostkach gospodarczych, zas kandydat na Prezesa winien posiadac uprawnienia zarzadcy nieruchomosciami.
3. Rada Nadzorcza moe w kadej chwili odwołac członka Zarzadu wiekszoscia głosów nie mniejsza ni połowa statutowego składu Rady Nadzorczej. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Walne Zgromadzenie moe odwołac tych członków Zarzadu, którym nie
udzielono absolutorium.
4. Z członkami Zarzadu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza zawiera umowe o prace.
5. Odwołanie członka Zarzadu nie narusza jego uprawnien wynikajacych ze stosunku pracy.

§ 124.

1. Zarzad kieruje działalnoscia Spółdzielni oraz reprezentuje ja na zewnatrz.
2. Do kompetencji Zarzadu naley podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególnosci :
1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjecia członków do Spółdzielni oraz zawierania umów o ustanowienie lokatorskiego badz prawa odrebnej własnosci lokalu, umów o budowe lokali;
2) podejmowanie czynnosci zwiazanych z okresleniem i przenoszeniem prawa odrebnej własnosci lokali;
3) sporzadzanie projektów planów gospodarczych i programów działalnosci społeczno-wychowawczej;
4) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie zwiazanych z tym czynnosci organizacyjnych i finansowych:
5) sporzadzanie rocznych sprawozdan i bilansów oraz przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu;
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
7) zaciaganie kredytów bankowych i innych zobowiazan;
8) udzielanie pełnomocnictwa;
9) współdziałanie z terenowymi organami władzy rzadowej i samorzadowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.
3. Zarzad składa sprawozdanie ze swojej działalnosci Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§ 125.

1. Zarzad pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie miedzy posiedzeniami Zarzad wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynnosci miedzy członkami Zarzadu.
2. Podział czynnosci pomiedzy członkami Zarzadu, sprawy zastrzeone do dyspozycji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne okresla regulamin działania Zarzadu uchwalony przez Rade Nadzorcza. Członek Zarzadu nie godzacy sie z decyzja Zarzadu moe zamiescic w protokole zdanie odrebne.

§ 126.

1. Oswiadczenie woli za Spółdzielnie składaja przynajmniej dwaj członkowie Zarzadu lub jeden członek Zarzadu i pełnomocnik.
2. Oswiadczenia, o których mowa w ust. 1, składa sie w ten sposób, e pod nazwa Spółdzielnia osoby upowanione do ich składania zamieszczaja swoje podpisy.
3. Oswiadczenia skierowane do Spółdzielni, a złoone w jej lokalu albo pisemnie jednemu z członków Zarzadu, maja skutek prawny wzgledem Spółdzielni.

§ 127.

1. Zarzad moe udzielic jednemu z członków Zarzadu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynnosci prawnych zwiazanych z kierowaniem bieaca działalnoscia gospodarcza Spółdzielni lub jej wyodrebnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a take pełnomocnictwa do dokonywania czynnosci okreslonego rodzaju lub czynnosci szczególnych.
2. Udzielanie pełnomocnictwa do dokonywania czynnosci prawnych zwiazanych z kierowaniem bieaca działalnoscia gospodarcza Spółdzielni lub jej wyodrebnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

D. ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

§ 128. – skreslony
§ 129. . – skreslony
§ 130. . – skreslony

E. RADY OSIEDLI

§ 131. – skreslony
§ 132. – skreslony
§ 133. – skreslony
§ 134. – skreslony

F. KOMITETY CZŁONKOWSKIE

§ 135. – skreslony
§ 136. – skreslony
§ 137. – skreslony
§ 138. – skreslony

X. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

§ 139.

1. Spółdzielnia prowadzi działalnosc gospodarcza na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzysci dla członków Spółdzielni.
2. Zasady gospodarki okreslaja ponoszone koszty działalnosci eksploatacyjnej, funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych, inwestycyjnej i usług wykonawstwa własnego oraz innych usług i sprzeday materiałów i towarów.
3. Koszty działalnosci sa pokrywane przychodami operacyjnymi i finansowymi oraz moga byc pokrywane dotacjami wg odrebnych przepisów prawa i dobrowolnymi wpłatami na rzecz poprawy gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.
4. Spółdzielnia rozlicza działalnosc bezwynikowo, tj. rónica miedzy kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiaca niedobór lub nadwyke łacznie z pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, finansowymi i wynikami nadzwyczajnymi przechodzi do rozliczenia na rok nastepny jako nadwyka lub niedobór z całokształtu działalnosci Spółdzielni. Rónica ta stanowi rozliczenia miedzy-okresowe kosztów i przychodów.
5. Nadwyka okreslona w ust. 4 wynikajaca z gospodarki zasobami mieszkaniowymi moe byc przeznaczona na zasilenie funduszu remontowego własnych zasobów mieszkaniowych – decyzje w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni.
6. Niedobór okreslony w ust. 4 moe byc pokryty z funduszu zasobowego wolnych srodków obrotowych pochodzacych z przekształcen w ubiegłych latach praw lokatorskich na własnosciowe, badz ze zbycia lokali mieszkalnych lub uytkowych sfinansowanych uprzednio z funduszu zasobowego Spółdzielni – decyzje w tym zakresie podejmuje Walne
Zgromadzenie.
7. Spółdzielnia moe prowadzic działalnosc gospodarcza – poza okreslona w ust. 4 – w zakresie okreslonym Statucie. W takim przypadku wynik na tej działalnosci stanowi zysk lub strate bilansowa rozliczana według zasad okreslonych w odrebnych przepisach. Podział wyniku podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 140.

1. Spółdzielnia tworzy nastepujace fundusze zasadnicze :
1) fundusz udziałowy;
2) fundusz zasobowy;
3) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych;
4) fundusz zasobów mieszkaniowych.
2. Spółdzielnia tworzy nastepujace fundusze celowe:
1) fundusz na remonty zasobów;
2) fundusz na spłaty kredytów i odsetek;
3) fundusz swiadczen socjalnych.
3. W Spółdzielni moga byc tworzone inne fundusze celowe, nie obciaajace kosztów działalnosci Spółdzielni na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami okreslaja regulaminy uchwalone przez Rade Nadzorcza Spółdzielni, poza funduszem swiadczen socjalnych, którego tworzenie i gospodarowanie wynika z odrebnych ustaw.

§ 141.

1. Poytki i inne przychody z własnej działalnosci gospodarczej Spółdzielnia moe przeznaczyc w szczególnosci na pokrycie wydatków zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci w zakresie obciaajacym członków oraz na prowadzenie działalnosci społecznej, oswiatowej i kulturalnej.
2. Nadwyka bilansowa, o której mowa w § 139 pkt 7 statutu, po uwzglednieniu odliczen ustawowych zasila fundusze Spółdzielni w nastepujacej kolejnosci :
a) fundusz remontowy,
b) fundusz zasobowy.
3. Straty bilansowe pokrywa sie w nastepujacej kolejnosci :
a) fundusz zasobowy,
b) fundusz udziałowy,
c) fundusz remontowy,
d) fundusz na spłate kredytu i odsetek.
4. Podział nadwyki bilansowej oraz sposób pokrycia strat kadorazowo okresla uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 142.

1. Spółdzielnia prowadzi ewidencje ksiegowa i sporzadza roczne sprawozdanie finansowe według zasad okreslonych w ustawie o rachunkowosci.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega badaniu według odrebnych przepisów przez Biegłego Rewidenta wskazanego przez Rade Nadzorcza Spółdzielni.
3. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
4. Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalnosci Spółdzielni i opinia biegłego rewidenta wykłada sie w siedzibie Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umoliwienia członkom zapoznania sie z nim.

XI. PRZEPISY KONCOWE

§ 143.

Zwiazek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowa Rada Spółdzielcza sa powiadamiane o czasie, miejscu i porzadku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej czesci.

§ 144.

Kadencja Członków Rady Nadzorczej wybranych w 2004 roku konczy sie na rocznym Walnym Zgromadzeniu w 2008 roku, zas wybranych w 2006 roku konczy sie na rocznym Walnym Zgromadzeniu w 2010 roku.

§ 145.

Ewidencje i rozliczenie przychodów i kosztów ewidencje wpływów i wydatków z funduszu remontowego na poszczególne nieruchomosci, o których mowa w art. 4 ust. 41 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych prowadzi sie od 01.01.2008 r.

§ 146.

Byli członkowie Spółdzielni uczestnicza w funduszu zasobowym i innym majatku likwidowanej Spółdzielni proporcjonalnie do wniesionego udziału. Podstawa jest zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok, w którym członek przestał naleec do Spółdzielni.

§ 147.

W sprawach nie uregulowanych w statucie obowiazuja przepisy ustawy prawo spółdzielcze, przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw.

§ 148.

Statut wchodzi w ycie z dniem uchwalenia go przez Zebranie Przedstawicieli z moca obowiazujaca od dnia rejestracji w Sadzie.

§ 149.

Niniejszy statut uchwalono na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 21 kwietnia 2006 r.

Niniejszy tekst jednolity Statutu jest aktualny wg stanu prawnego na grudzien 2012 r. Zawiera zmiany uchwalone w dniach 25.04.2003 r., 21.06.2006 r., 30.11.2007 r. i 28.06.2010 r. uchwałami Zebran Przedstawicieli i Walnego Zgromadzenia..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *