Projekt uchwały nr 2 – obniżenie wynagrodzenia Zarządu

Projekt uchwały

zgłoszony przez członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w trybie art. 8³ ust.10, 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., z późniejszymi zmianami oraz § 104 ust. 8 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”.

U C H W A Ł A nr …. / 2013

Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” z siedzibą w Koszalinie, zwana w dalszej części uchwały KSM „Na Skarpie”, z dnia …. czerwca 2013 – ….. czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KSM „Na Skarpie”.

§ 1

Walne Zgromadzenie członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” działając w oparciu o przepis § 103 ust. 8 Statutu KSM „Na Skarpie”, postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie KSM „Na Skarpie”:

w § 123 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„ust. 6 Wynagrodzenie miesięczne członka zarządu nie może przekroczyć wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.”.

§ 2

Walne Zgromadzenie członków KSM „Na Skarpie” zobowiązuje Zarząd KSM „Na Skarpie” do rejestracji zmian Statutu, poprzez złożenie do dnia 01 sierpnia 2013 roku wniosku KRS – Z5 wprowadzającego zmiany Statutu podjęte niniejszą uchwałą w § 1, poprzez: wydanie postanowienia Sądu Rejonowego IX Wydział KRS w Koszalinie o zmianie podanej w § 1 – zwanego w dalszej części uchwały „postanowieniem Sądu”.

§ 3

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu, niniejszą uchwałą zobowiązuje się Radę Nadzorczą KSM „Na Skarpie” do dostosowania zawartych umów o pracę z członkami Zarządu KSM „Na Skarpie” do zapisów zmienionego Statutu.

§ 4

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi KSM „Na Skarpie”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu.

 Wersja do ściągnięcia:

Projekt uchwały nr 2.2013 – obniżka wynagrodzenia Zarządu

 

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *