Projekt uchwały nr 3 – obniżenie nagrody

Projekt uchwały

zgłoszony przez członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w trybie art. 8³ ust. 10, 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., z późniejszymi zmianami oraz § 104 ust. 8 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”.

U C H W A Ł A nr …. / 2013

Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” z siedzibą w Koszalinie, zwana w dalszej części KSM „Na Skarpie”, z dnia …. czerwca 2013 – ….. czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KSM „Na Skarpie”.

§ 1

Walne Zgromadzenie członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” działając w oparciu o przepis § 103 ust. 8 Statutu KSM „Na Skarpie” postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie KSM „Na Skarpie”:

w § 123 ust. 4 dodać pkt 1 w następującym brzmieniu:

„ust. 4 pkt 1 Roczna wysokość nagród dla członka zarządu nie może przekroczyć 150 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.”

§ 2

Walne Zgromadzenie członków KSM „Na Skarpie” zobowiązuje Zarząd KSM „Na Skarpie” do rejestracji zmian Statutu, poprzez złożenie do dnia 01 sierpnia 2013 roku wniosku KRS – Z5 wprowadzającego zmiany Statutu podjęte niniejszą uchwałą w § 1, poprzez: wydanie postanowienia Sądu Rejonowego IX Wydział KRS w Koszalinie o zmianie podanej w § 1 – zwanego w dalszej części uchwały „postanowieniem Sądu”.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi KSM „Na Skarpie”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu.

Wersja do ściagniecia:

Projekt uchwały nr 3.2013 – obniżka nagrody

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *