Pozew o stwierdzenie nieważnosci regulaminu c.o. 2013r.

Koszalin, dnia 17 września 2013 r

Sąd Okręgowy
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 7
75 – 950 Koszalin
 
Powód:
 1. (…)
                                   Pozwany: Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
                                                       „Na Skarpie”
                                                      ul. Na Skarpie 17
                                                        75 – 343 Koszalin
 

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwał

Wnoszę o stwierdzenie nieważności uchwał niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa:

 1. uchwały Rady Nadzorczej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie nr 35/2004, z dnia 18 listopada 2004 roku, uchwalającej Regulamin rozliczenia kosztów i ustalania opłat za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę użytkową w budynkach mieszkalnych (zwany dalej regulaminem c.o.) oraz
 2. uchwały Rady Nadzorczej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie nr 37/2009, z dnia 29 grudnia 2009 roku, zatwierdzającej aneks nr 2 do regulaminu c.o.

Ponadto wnoszę o:

 1. dopuszczenie dowodów z wyciągu regulaminu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie – zwanej dalej spółdzielnią ;
 2. zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych od spółdzielni na naszą rzecz.

Uzasadnienie

Jesteśmy członkami spółdzielni i posiadamy prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie przy (…) oraz przy ulicy (…) – zwanych w dalszej części lokalami. Z tego tytułu zobowiązane jesteśmy uiszczać opłaty za użytkowanie lokali, w tym koszty c.o., określone przez organy spółdzielni. Zaskarżone uchwały wywołują wpływ na nasze prawa i obowiązki oraz są niezgodne z treścią przepisów:

 1. Art. 45a) ust. 4 i ust 7 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) – zwanej w dalszej części Prawo energetyczne – oraz
 2. Art.1 ust. 11, Art. 4 ust. 2 i ust. 6 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) – zwanej w dalszej części ustawą o spółdzielniach.

Dnia 18 listopada 2004 r Rada Nadzorcza spółdzielni podjęła uchwałę nr 35/2004, w której uchwalono regulamin c.o. W zapisach regulaminu c.o. zawarte zostały paragrafy, które są sprzeczne z przepisami ustawy Prawa energetycznego tj.:

§ 2 regulaminu c.o. pozostaje w sprzeczności z Art. 45a) ust. 4 Prawa energetycznego oraz Art. 1 ust. 11 ustawy o spółdzielniach, gdyż narusza ustawową zasadę obciążania osób zamieszkałych w budynkach wyłącznie kosztami zakupu ciepła;

W § 2 regulaminu c.o. ustanowiono, że oprócz ustawowego nakazu wyłącznego obciążania osób zamieszkałych w budynkach należących do spółdzielni wyłącznie kosztami zakupu ciepła nałożono  dodatkowo na mieszkańców lokali dodatkowe koszty w postaci:

§ 2  ust. 2 lit. b) remontów i eksploatacji:

 • Instalacji c.o.;
 • Sieci c.o.;
 • Węzłów c.o.;
 • Rozdzielni c.o.;

§ 2 ust. 2 lit. d) inne nieprzewidziane koszty c.o. dotyczące obsługi i eksploatacji c.o.;

§ 2 ust. 2 lit. e) uznanych reklamacji z lat poprzednich.

Następnie dnia 29 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza spółdzielni podjęła uchwałę nr 37/2009, którą jednocześnie zatwierdziła zmiany w regulaminie c.o. oraz poszerzyła katalog składowych w § 2 ust. 2 o literę f), w której nałożyła jeszcze jeden ciężar dotyczący c.o., a mianowicie, dodatkowe koszty:

§ 2 ust.2 lit. f) zarządzania uchwalone uchwałą Rady Nadzorczej spółdzielni ustalającej plany społeczno-gospodarcze na dany rok.

Dodana lit. f), w § 2 ust. 2, również pozostaje w sprzeczności z art. 45a) ust. 4 Prawem energetycznym oraz ogólną zasadą, że wszystkie regulaminy i ich zapisy powinny być zgodne z ustawą, inaczej są nieważne z mocy samego prawa.

Ponadto § 2 regulaminu c.o. pozostaje w sprzeczności z Art. 4 ust. 6 3 oraz Art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach i wynikającego z niej obowiązku uczestniczenia w opłatach zgodnie z postanowieniami Statutu, wg którego w § 83 zawarto zapis, iż opłaty, o których mowa w § 82 – ust.3 tj. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali wnoszą do spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, a także w pokrywaniu kosztów centralnego ogrzewania. centralnego pogrzania wody, dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości stałych przez uiszczanie comiesięcznych opłat. Opłata jest pomniejszana o tę część kosztów, która pokryta została pożytkami z działalności Spółdzielni”  mogą być wykorzystane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane

Spółdzielnia pobierając zaliczki na c.o. winna je przeznaczyć wyłącznie na sumaryczne roczne koszty zakupu ciepła wynikające z obowiązującej „Taryfy” dla ciepła i umowy zawartej pomiędzy Spółdzielnią, a dostawcą ciepła. Oznacza to, że właściciel lub zarządca nie ma prawa zarabiać na rozliczaniu kosztów zużycia gazu, energii elektrycznej czy ciepła ustalając inne zasady dokonywania rozliczeń. Tak więc koszty remontu i eksploatacji c.o. winny być dokonywane z funduszu remontowego, jaki w spółdzielni jest stworzony i co miesiąc odprowadzane są na jego konto opłaty, które są częścią składową czynszu, a koszty Zarządu z § 2 ust. 2 lit. f), czyli wynagrodzenie za prowadzony zarząd dla członków zarządu spółdzielni winno się płacić z opłat eksploatacyjnych, a nie z opłat, które właściciele lokali wnoszą w czynszu celem opłacenia comiesięcznej zaliczki na c.o.

Nadmienić należy, że aneks nr 2 do regulaminu c.o. zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej 37/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku doprowadził do wewnętrznej sprzeczności regulaminu c.o., to jest § 2 i § 6 regulaminu.

W § 2 zawarty został zapis, iż koszty zużycia energii cieplnej polegają na zbilansowaniu zaliczkowych opłat wnoszonych przez użytkowników z kosztami zakupu ciepła, na które składają się koszty m. in. § 2 ust. 2 lit. a) – f), natomiast w § 6 regulaminu, który stanowi, iż koszty zakupu c.o. poniesione w budynku mieszkalnym dzieli się na:

 • koszty stałe: stanowiące 40% kosztów wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a) b) d) e) rozliczane są na powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych w budynkach lub zespole budynków;
 • koszty zmienne: stanowiące 60% kosztów wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a) b) d) e) rozliczane są do ilości zredukowanych jednostek odczytywanych z podzielników kosztów zamontowanych na grzejnikach.

Zatem, w paragrafie § 6 regulaminu, pomięto więc zapis § 2 ust. 2 lit. f) tym samym pobieranie opłat z tytułu „kosztów zarządzania uchwalonego uchwałą Rady Nadzorczej ustalającej plany społeczno-gospodarcze na dany rok” jest całkowicie bezzasadne.

W regulaminie § 14 ust. 4 i ust. 5 oraz § 15 pozostaje w sprzeczności z Art. 45a) ust. 8 pkt 1 lit. a) Prawa energetycznego. Zgodnie z tą ustawą koszty ciepła rozlicza się z wykorzystaniem jednej z metod (katalog zamknięty) tj.:

Art. 45a) ust. 8 pkt 1) ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:

lit. a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:

–  wskazania ciepłomierzy,

– wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności,

–  powierzchnię lub kubaturę tych lokali.

W regulaminie c.o. przyjęto oprócz metody ustawowej – rozliczania według wskazania urządzeń wskaźnikowych, dodatkową, inną, równoległą metodę tj. na podstawie procentowego udziału mocy grzejników zainstalowanych w pomieszczeniu do mocy zamówionej tego budynku. Tym samym wymyślono nową metodę, która nie ma odzwierciedlenia w przepisach ustawy Prawa energetycznego. Nadmienić należy, że w ten sposób możliwe jest jedynie określenie udziału mocy bez możliwości określenia ilości zużytej energii cieplnej.

Postanowienia regulaminu c.o. powinny być zgodne z przepisami ustawy, a nie są, tworząc nowy sposób obliczania opłaty za zużyte ciepło niezgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku, gdy miejsce zainstalowania układu pomiarowo — rozliczeniowego służącego do rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym za dostarczone ciepło jest wspólne dla dwóch lub więcej budynków wielolokalowych właściciele lub zarządcy tych budynków obowiązani są do wyposażenia ich w układy pomiarowo — rozliczeniowe, w celu rozliczenia kosztów zakupu ciepła  na poszczególne budynki zgodnie z Art. 45a) ust. 7 Prawa energetycznego, co oznacza, że każdy budynek powinien być rozliczany osobno, a nie tak jak przyjęto to w § 7 i § 8 regulaminu c.o., rozliczany, jako „zespół budynków”. Oznacza to, że do jednej wymiennikowni podłączonych jest kilka budynków i rozliczane są one wspólnie na podstawie jednego licznika znajdującego się w grupowym węźle cieplnym w zależności od wskazania na liczniku zainstalowanym w tym węźle, a nie jak powinno być każdy budynek z osobna.

Skoro w zasobach spółdzielni znajdują się „zespoły budynków” i rozliczane są z jednego licznika, to jest to utrzymywanie stanu niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa energetycznego. Zatem w każdym z budynków wchodzących w skład „zespołu budynków” powinno zostać zainstalowane urządzenie pomiarowe, służące do rozliczenia każdego budynku z osobna, czego spółdzielnia zaniechała.

Dodatkowo § 17 regulaminu c.o., uchwalonego w 2004 roku, również pozostaje w sprzeczności z art. 45a) ust. 4 Prawa energetycznego, ponieważ narusza ustawową zasadę obciążania osób zamieszkałych w budynkach wyłącznie kosztami zakupu ciepła. W regulaminie zawarto § 17, w którym oprócz ustawowego nakazu wyłącznego obciążania osób zamieszkałych w budynkach wyłącznie kosztami zakupu ciepła wliczono koszty z § 17 ust. 1 a dotyczące:

b) remontów sieci i instalacji centralnej ciepłej wody – zwanej dalej c.c.w.

c) remontów węzłów c.c.w

e) innych nieprzewidzianych kosztów dotyczących obsługi i eksploatacji c.c.w.

 

Reasumując, pozew dotyczący stwierdzenia nieważności uchwał Rady Nadzorczej spółdzielni jest w pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie przez sąd.

Załączniki:
1)      Kopia Statutu.
2)      Kopia regulaminu.
3)      Odpis pozwu wraz z dowodem wpłaty

.

18 odpowiedzi na „Pozew o stwierdzenie nieważnosci regulaminu c.o. 2013r.

 1. mieszkanka osiedla pisze:

  Gratulacje !! trzymam kciuki za pomyślne zakończenie sprawy, jak znam życie to radczyni s-niana wprawiona jest w odwoływaniu się od wszystkiego i zawsze.

 2. ja byłam na pierwszej i drugiej rozprawie i oczywiście było tak jak Pani pisze, że radczyni wszystkie wnioski powodów kwestionowała mówiąc, że spółdzielnia i jej rada nadzorcza miała prawo takie regulaminy uchwalać bo są zgodne z prawem. Jednakże tym razem Sąd nie dał się nabrać i przyznał rację stronie powodowej. Natomiast pozwanej dał porządną wykładnię prawną, co mogę napisać własnymi słowami:
  1.ustawa ma zawsze rangę wyższą nad regulaminami, statutami itp.,
  2.w ustawie zapisano jedno wyraźne słowo: „nie wolno” doliczać innych kosztów,
  3.spółdzielnia jest tylko pośrednikiem pomiędzy lokatorem, a dostawcą i może pobierać tylko zaliczki na opłaty wynikające z faktury opartej o licznik,
  Oczywiście było tam jeszcze wiele innych stwierdzeń Sądu, druzgocących dla KSM ale trudno było je wszystkie zapamiętać. Najważniejsze, że sprawa została wygrana i stąd prośba do Grupy Skarpa aby ćoś napisali w tej sprawie- co dalej, bo podobno radczyni KSM odgrażała się, że będzie się odwoływać. Może też jest już pełne uzasadnienie tego wyroku- prosimy coś nam napisać- z góry dziękujemy i życzymy sukcesów.

 3. Spiderski pisze:

  To na to wygląda, że Spółdzielnia nie wniosła apelacji od wyroku?!
  Czyli jest wielka szansa, że wyrok się uprawomocnił!

 4. wtajemniczony pisze:

  Każdy kto chce moze samemu zadzwonic do Sądu i dopytać sie czy wyrok w sparwie Sygn. akt I C 376/13 jest już prawomocny.

 5. zadzwoniłem do SO pod nr telef.94/3428871 i powiedziano mi, że została złożona przez KSM apelacja. Rozprawa będzie w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Ciekawe kto za to zapłaci? – pytanie retoryczne: My-spółdzielcy.
  z pozdro.Kazimierz

 6. witam i uprzejmie proszę napisać nam coś więcej w tej sprawie?

 7. andrzej pisze:

  Szkoda, że Zarząd nie skorzystał z innej drogi, drogi która dążyłaby do naprawienia to co przez lata było robione źle. Jeżeli nie skorzytali z naszego zaproszenia do opracowania regulaminu c.o. zgodnego z prawem, trzeba rozpocząć kolejną batalię sądową o zwrot niesłusznie pobranych opłat za c.o. W najbliższym okresie po naradzie w Grupie Skarpa przygotujemy szablon pozwu z żadaniem zwrotu niesłusznie pobanych opłat. Dostępny będzie dla każdego chętnego.

 8. andrzej pisze:

  Ciekawy filmik o kolosalnych dopłatach do centralnego ogrzewania w spółdzielniach mieszkaniowych
  http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/19032014-godz-1830/14451678

 9. sprawiedliwy pisze:

  po obejrzeniu tego filmu wychodzi głupota zarządu i brak zdrowego rozsądku, bo 44m2 locum i dopłata 12tys.zł powinno zapalić zielone światło dla tego zarządu, że jest to absurd, ale jak widać lepiej jest bez żadnego zastanowienia zażądać tak olbrzymiej dopłaty i już. Jednakże optymistyczne jest to, że ten lokator ma tylu obrońców i pomocników i mam nadzieję, że pomogą mu i udowodnią bezmyślność tego zarządu oraz uwolnią go z tej dopłaty. Pamiętam z ostatniego walnego młodego lokatora, chyba z ul.Gierczak, który też skarżył się, że ma ok. 5tys.dopłatę z KSM do CO- co z nim się stało?

  • Spiderski pisze:

   Nie wiem czy o mnie chodzi ale miałem dopłatę 4300 zł + zaliczki 2400 w sumie 6700 zł za sezon w mieszkaniu 54m2 (dodam, że moje zużycie miało 11% kosztów całego bloku w wieżowcu). I nie jestem z Gierczak

   • Henryk pisze:

    Kto jest za tym aby napisać pozew zbiorowy? Ja jestem za – nawet nam znajomego prawnika który z chęcią się podjemie tematu

 10. sprawiedliwy pisze:

  nie chodzi o żadne dokładne adresy, tylko o problem, a problemem Pana było zbyt wysokie żądanie zapłaty i moją intencją było to, aby nasz zarząd zrozumiał, że to nie Pan jest winny takim zużyciom ciepła ale zła metoda rozliczania. Mam nadzieję, że znalazł Pan zrozumienie w zarządzie KSM i anulowano te żądanie.

  • Maciej pisze:

   Powąpiewam, żeby anulowali. Bardziej wierzę w to, że straszą, że jak nie wpłaci to wpiszą go rejestru dłużników. Ale nie ma co się przejmować. Bo i tak tego nie zrobią bo się będą bać. I tyle w temacie.

 11. andrzej pisze:

  Zastanawiające jest to kto zapłaci za proces jak sąd apelacyjny w Szczecinie podtrzyma wyrok Sądu Okregowego. Jako członek spółdzielni nie pozwolę aby te pieniądze poszły z naszych kieszeni. Czas z takimi praktykami skończyć. Jeżeli radca myśli że będzie się bawić w sądach za nasze pieniądze to jest w wielkim błędzie.

  Po pierwsze: Art. 67. Prawo spółdzielcze
  Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomiczne-go przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni.

  Po drugie: Art. 58.Prawo spółdzielcze

  Członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

  Ważne jest poznawanie prawa i świadome działanie. Nigdy pochopnie. Tak więc na podstawie art.67 w zw. z 58 Prawo spółdzielcze jeżeli członek Zarządu lub Rady Nadzorczej (a rada ten regulamin przyjęła) wyrządził szkodę (sąd okregowy jasno sprecyzował, że SM nie wolno było doliczać żadnych kosztów) – to odpowiada za szkodę, Jest jeszcze jeden kluczowy element w tej układance – chyba, że nie ponosi winy – a znaczy to tyle, ze nie wiedział, że źle robi. Ale czy członkowie Zarządu lub Rady o tym nie wiedzieli -powątpiewam.

  • Spółdzielca pisze:

   Słuszna uwaga. Jeżeli sprawa w apelacji uzyska swoje potwierdzenie to wszelkie koszty powinny zostać pokryte z własnej kieszeni zainteresowanych (czyli zarządu i radcy prawnego). „Piaskownicę” do zabaw prawnych nie powinni budować kosztem swoich pracodawców- spółdzielców. Zastanawiam się czasem za kogo oni się uważają?

   • Grażyna pisze:

    Najwyższy czas uświadomić im, że nie zgadzamy się być dojną krową, którą można bezkarnie okradać i jeszcze mieć ją w głębokim poważaniu.

 12. Henryk pisze:

  Kto jest za tym aby napisać pozew zbiorowy? Ja jestem za – nawet nam znajomego prawnika który z chęcią się podjemie tematu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *