Grupa Skarpa – Biuletyn nr 2

Grupa Skarpa – Biuletyn nr 2

 

           B     i      u      l       e       t      y      n                w     y     d     a     n     i     e        s     p     e    c    j     a    l    n  e

……………………………………..

G Ł O S

……………………………………..

MIESZKAŃCÓW

KoszaliŃskiej Spółdzielni

MIESZKANIOWEJ    NA     SKARPIE

Kim jest Grupa Skarpa (GS) i jakie wyznaczyła sobie cele na rok 2013/2014?

Drodzy mieszkańcy spółdzielni KSM Na Skarpie. Część z Was miała okazję poznać osoby z Grupy Skarpa podczas tegorocznych spotkań Walnego Zgromadzenia. Śmiało można uznać za olbrzymi sukces naszych kandydatów odniesiony w wyborach do Rady Nadzorczej i to pomimo nierównej walki, ataków ze strony rządzących osób, oczerniania przez Zarząd w ostatnim wydanym biuletynie. Dzięki Waszej obecności na Walnym Zebraniu uzyskaliśmy sporą liczbę głosów. Zabrakło niewiele, bardzo niewiele.

Bez względu na to Grupa Skarpa nie poddała się a wręcz przeciwnie – powiększa swojej grono i  rośnie w siłę.  Na ten rok wyznaczono następujące główne cele:

1) Doprowadzenie do prawidłowego rozliczania c.o. za ogrzewanie budynków w zasobach KSM Na Skarpie. Zarząd w sprytny sposób w regulaminie rozliczania c.o. przy pomocy Rady Nadzorczej (właśnie tej Rady, która winna bronić naszych praw) uchwalił, iż cześć z kosztów zarządzania (czytaj m.in. płace zarządu) będą „wrzucane” do ogrzewania. Tym sposobem w przeciągu trzech lat (od 2010r.) bezprawnie do kosztów c.o. doliczono ponad 2 000 000 zł. Sporo prawda?  Rada Nadzorcza, Zarząd twardo stoi na swoim stanowisku, że wszystko jest w granicach prawa. Zobaczymy. Obyśmy się mylili, bo w przeciwnym wypadku te pieniądze będą musiały wrócić do naszych kieszeni.

2) Doprowadzenie do sporządzenia przez Zarząd Spółdzielni i uchwalenie przez Radę Nadzorczą regulaminu organizowania przetargów oraz wyboru wykonawców, którego celem będzie zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Na dzień dzisiejszy spółdzielnia nie posiad  żadnego regulaminu przetargowego.

3) Doprowadzenie do obniżenia stawek za wywóz odpadów z terenów Koszalina. Ustalona przez Radę Miejską metoda oraz opłata nijak nie odzwierciedla rzeczywistych, faktycznych kosztów wywozu śmieci. Zarząd Spółdzielni (jako nasz reprezentant) mógł przecież stanąć w naszej obronie i zakwestionować ustaloną metodę (od powierzchni użytkowej) i wysokość opłaty w kwocie 0,60 zł/m2. Niestety nie pofatygował się w tej sprawie nic uczynić. Trudno… Zajmiemy się i tą sprawą, która pomimo, że bezpośrednio nie zależy od władz spółdzielni, jednak ma wpływ na wysokość comiesięcznego czynszu. Według naszej oceny, po głębokiej analizie kalkulacji kosztów będącej załącznikiem do uchwały ustalającej opłaty, specyfikacji technicznej przetargu oraz analizie składowych kosztów, jakie dotychczas były ponoszone przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz budynki jednorodzinne na terenie Koszalina wyliczyliśmy opłatę jaką winni ponosić mieszkańcy Koszalina za wywóz odpadów.

Jedyna możliwa do zaakceptowana przez GRUPĘ SKARPĄ opłata winna wynosić max. 8,0zł/osobę lub przy absurdalnej metodzie od powierzchni 0,40 zł/m2. Jesteśmy przekonani, że to poprzez niedopatrzenie, nie uwzględnienie kluczowych danych i faktycznych kosztów mających wpływ na wyznaczenia opłaty wyliczono błędnie kwotę. Na dniach wystosujemy stosowne pismo do Prezydenta Miasta o reakcję w tejże sprawie, mające na celu zmniejszenie opłat do kwot przez nas wyliczonych.

4) Przypominanie członkom spółdzielni o prawach jakie im przysługują należąc do spółdzielni. Zarządowi zaś będziemy przypominać o podstawowej idei spółdzielczości, gdzie prawdziwą wartością są jej członkowie, a nie Zarząd – opłacany z naszych kieszeni.

To my wszyscy członkowie jesteśmy właścicielami majątku spółdzielni. To My podejmujemy decyzje w najważniejszych kwestiach spółdzielni, nie Zarząd!!!. Zarząd jest od tego, aby te decyzje wykonywać. Ponadto członkowie Zarządu są naszymi pracownikami, którzy za dobrze wykonaną pracę otrzymują wynagrodzenie. I to całkiem niemałe. Dlatego członkowie spółdzielni jako pracodawcy mają prawo wymagać od Zarządu właściwego zarządzania oraz gospodarowania majątkiem spółdzielni.

Każdy z Nas ma prawo żądać szczegółowych wyjaśnień oraz odpowiedzi na intersujące go zagadnienia.  Zgodnie z prawem art. 18 § 2 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” oraz art. 81 ust. 1 „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” każdy członek spółdzielni ma prawo do otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Będziemy bezwzględnie wymagali od Zarządu przestrzegania w/w przepisów.  W przypadku utrudnień będziemy korzystali z ustawowych praw:

Art. 273 ust.1 UoSM – Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia: 1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 81 – podlega karze grzywny

W ostatnim czasie kilkunastu członków spółdzielni zebrało się i przygotowało pismo do Zarządu z szeregiem pytań dotyczycących stanu funduszy nieruchomości, w których zamieszkują. Członkowie pytają m.in. o podanie salda funduszu remontowego na dzień 1 styczeń 2013, udostępnienie faktur za wydany przez Zarząd biuletyn na kredowym papierze, kosztów organizacji Walnego Zgromadzenia, kosztów wynajęcia ochrony, sali gimnastycznej, wnoszą również o udostępnienie do wglądu faktury za wykonywane roboty budowlane w latach 2011-2013, uchwał ustalających wynagrodzenie członków Zarządu, uchwał rady nadzorczej przyznających członkom Zarządu nagrody lub premii. I tu nasuwa się ciekawa konkluzja:

Zarząd podczas Walnego Zgromadzenia forsował, że od trzech lat nie dostawał żadnych nagród.  Jest jedno ale…Może nagród i nie otrzymał, ale premie… z pewnością tak. Sprawdzimy i poinformujemy o wynikach

5) Informowanie członków spółdzielni o wydarzeniach jakie mają miejsce na terenie KSM Na Skarpie zarówno o tych pozytywnych jak i negatywnych. Zamieszczać będziemy również Wasze pytania, problemy, spostrzeżenia i uwagi jakie mają Państwo do działania pracowników, członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KSM Na Skarpie. Będziemy starali się w miarę możliwości wyjaśniać, interweniować, pomagać tym, którzy czują się bezradni w zderzeniu z „nieomylnymi decyzjami organów spółdzielni”. Będziemy dążyli do tego co Zarząd zadeklarował w jednym z biuletynów: „A teraz mieszkańcy i członkowie Spółdzielni – to wy jesteście najważniejsi dla pracowników, (…) dla Zarządu i Rady Nadzorczej.” I oby tak było. Będziemy to bez wątpienia testowali, mamy nadzieję, że będziemy pozytywnie zaskoczeni.

 

Na zakończenie przeprowadziliśmy krótki wywiad z członkiem Rady Nadzorczej Panem Maciejem Tkaczykiem, który zechciał porozmawiać z nami na temat życia spółdzielni. Na początku prosimy o skrótowe podanie ważnych spraw podjętych podczas Walnego Zgromadzenia:

„Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, członkom spółdzielni, którzy w odpowiedzi na apel Grupy Skarpa licznie przybyli na spotkania Walnego Zgromadzenia KSM Na Skarpie (dwukrotnie większa frekwencja niż w roku ubiegłym).

Niestety projekty uchwał złożone przez Grupę Skarpa (m.in. dotyczące obniżenia wynagrodzenia Zarządowi, Radzie Nadzorczej, obowiązkowi umieszczania przetargów w prasie lokalnej) nie uzyskały niezbędnej wymaganej liczby głosów. Szkoda, że radca prawny spółdzielni, który winien strać na straży prawa, wg mojej oceny prawo to wypaczył. Dobitnie powtarzał wszystkim członkom, że w większości uchwały są niezgodne z prawem. Tylko pytam z jakim? Czas pokaże, gdzie leży prawda.

Ponadto w tym roku odbyły się wybory do Rady Nadzorczej. Na kadencję 2013-2016r. wybrano: Osiedle Na Skarpie: Katarzyna Chorzewska – Zielezińska, Teresa Tomczyk, Teresa Labisch, Edmund Grabski, Skowron Marianna, Osiedle Morskie i Rzemieślnicze: Janusz Rynkiewicz, Witkowska Krystyna, K. Cichońska. Zaledwie 12 głosów zabrakło Pani Joannie Korszeńskiej (grupa Skarpa-dop. red.) aby znalazła się w składzie Rady Nadzorczej. Słowa uznania należą się całej Grupie, która umiała się zgrać osiągając bardzo dobre wyniki i tak: Osiedle Na Skarpie: Joanna Korszańska 192, Krzysztof Czubaj 186, Marcin Zalewski 165, Włodzimierz Kowalski 160, Zbigniew Stegnerski 144. Osiedle Morskie: Barbara Bielec 212. Bez względu na wyniki głosowania gratuluję wszystkim osobom, zarówno tym, które się dostały jak i tym, którym niewiele zabrakło, aby być w RN.

A co z odwołaniem Pana Mariusza Krajczyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej? Tutaj również duże zaskoczenie: ponad dwieście osób (dokładnie 210) opowiedziało się, za odwołaniem Pana Krajczyńskiego ze względu na konflikt interesów (tj. jako współ-udziałowcem firmy Infinio Sp z.o.o. wykonuje bezpośrednio na rzecz spółdzielni usługi, tym samym nie może jednocześnie bronić interesów mieszkańców KSM „Na Skarpie” zasiadając w Radzie Nadzorczej KSM „Na Skarpie”.). Ze względu na tryb odwołania – wymagana była większość 2/3 głosów – póki co Pan Mariusz Krajczyński pozostał w Radzie Nadzorczej.

A czy udało się Zarządowi, Radzie Nadzorczej odwołać Pana z funkcji członka Rady Nadzorczej. Dzięki Państwa licznej pozytywnej postawie będę dalej sprawował funkcję członka Rady. Z tego miejsca dziękuję wszystkim za głos zaufania, którym mnie ponownie obdarzyli.

Co dobrego udało się osiągnąć będąc w RN oraz gdzie widzi Pan jeszcze braki:

Za największy sukces uważam zmobilizowanie Zarządu do zmiany polityki w zakresie zleceń, wyboru firm wykonujących roboty budowlane na terenie spółdzielni. Dzięki temu w tym roku pojawiły się nowe firmy, które wykonują usługi 30%-50% taniej niż dotychczas. Duży plus dla firmy Grupy monolit – wykonującej usługi z lin za renowację elewacji wieżowca przy ul. Plater 2A-2B oraz firmy Dekor Jan Wasilewski – E.Plater 2C-2D. Zlecając w ten sposób 60% prac przewidzianych na rok 2013 (szkoda, że nie wszystkie) w tym roku udało się oszczędzić około 1 000 000zł. Mam nadzieję, ze zaoszczędzone pieniądze będą rzetelnie wykorzystane na dodatkowe remonty. Kolejnym pozytywnym aspektem było wskazanie Zarządowi właściwej drogi do obniżenia zamówionej mocy cieplnej dla spółdzielni. I tutaj również sukces – jednym pismem do MEC Zarząd zredukował stałe koszty o przeszło 30 000zł.

Natomiast dużym minusem Zarządu jest lekceważący stosunek do członków spółdzielni, chcących dowiedzieć się na temat spraw związanych ze spółdzielnią. Sprawa właściwego rozliczenia centralnego ogrzewania pozostawia wiele do życzenia. Dużo do zrobienia pozostaje jeszcze w kwestii zagospodarowania zieleni przy naszych budynkach, braku miejsc parkingowych, stanu dróg wewnętrznych będących własnością spółdzielni oraz brak działań umożliwiających pozyskanie środków z źródeł zewnętrznych (współfinansowanych przez samorząd, Unię Europejską). Cele na ten rok: dalsza kontrola pracy Zarządu i miejmy nadzieję wspólne działania z Zarządem, mające na celu obniżenie kosztów zależnych od spółdzielni, opracowanie planów modernizacji skorodowanych instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej w zasobach spółdzielni. Dziękujemy za rozmowę.

Drodzy mieszkańcy zachęcamy do czynnego udziału w życiu spółdzielni. Jeżeli macie ciekawe pomysły, sugestię bądź dotykają was problemy, piszcie na adres mailowy:

[email protected] lub telefonicznie:tel. kom: 537 458 641 Postaramy się w miarę możliwości pomóc. Jeżeli chcecie przyłączyć się do naszej Grupy Skarpa również zachęcamy.

Grupa Skarpa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *