Pismo procesowe nr 1 – powódka

                                                                             Koszalin, dnia 16 grudnia 2013 r.

Sygn. akt I C 323/13

Sąd Okręgowy
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 7
75 – 950 Koszalin
Powód :              (…)
 
Pozwany:
Koszalińska Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Na Skarpie”
ul. Na Skarpie 17
75 – 343 Koszalin

Pismo procesowe  – zajęcie stanowiska odnośnie sprecyzowania żądania oraz odpowiedź na uzasadnienie pozwanej z dnia 1 października 2013r.

Wnoszę o nieuwzględnianie w całości błędnych, wg mojej oceny, interpretacji przepisów prawa przez pozwaną „KSM Na Skarpie”,  zawartych w piśmie „odpowiedz na pozew”, złożonym przez pełnomocnika – radcę prawnego (…). Jednocześnie podtrzymuję swoje stanowisko wyrażone w pozwie z dnia 5 sierpnia 2013r. i doprecyzowuję żądanie tj.

wnoszę o stwierdzenie nieważności uchwał, ewentualnie o ich uchylenie:

a)     uchwały nr 12/2013 Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie, odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. dotyczącej odrzucenia projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana M.K.

b)    uchwały Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie, odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej p. CH-Z. K, T.T., T.L., E.G., M.S., J.R., K.C, K.W.,

            Ponadto wnoszę o:

1)      przeprowadzenie powołanych w treści niniejszego pisma dowodów

Jednocześnie ponawiam wniosek złożony w pozwie z dnia 5 sierpnia 2013r. o przeprowadzenie – w trybie zabezpieczenia – dowodu z dokumentów dot. Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie, odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r., w szczególności (…) kart do głosowania. Wnoszę o zobowiązanie pozwanej do przedłożenia Sądowi w/w dokumentów.

Uzasadnienie

            W piśmie „odpowiedź na pozew” z dnia 1 października 2013r. pozwana w bardzo obszerny sposób stara się podważyć zasadność powództwa, przytaczając szereg przepisów prawa. Stwierdzić należy, że w większości przepisy te są zupełnie oderwane od przedmiotu sporu. Co więcej, zawarte w piśmie twierdzenia pozwanej oraz załączone przez nią dowody, stanowią niepodważalny fakt łamania ustawowych praw członków spółdzielni oraz praw powszechnie obowiązujących.

Na wstępie wyjaśnić należy, że powodowie sformułowali powództwo jako żądanie ewentualne tj. żądają stwierdzenie nieważności uchwał, zaś w przypadku oddalenia przez sąd tego żądania, jako żądanie ewentualne wnoszą o uchylenie zaskarżonych uchwał.

Powód może w pozwie zawrzeć żądanie ewentualne na wypadek oddalenia żądania zasadniczego. Jeżeli sąd uwzględnia pierwsze z żądań, to wtedy nie rozstrzyga o żądaniu ewentualnym. Sąd rozstrzyga o żądaniu ewentualnym dopiero wtedy, gdy oddali żądanie zgłoszone na pierwszym miejscu (M. Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, Warszawa 2008, art. 187 k.p.c., Legalis).

Przytoczyć można wiele orzecznictw sądowych, w których sądy w zbieżnych sprawach rozpatrywały takie żądania, chociażby Wyrok z dnia 21 marca 2013r. sygn.. akt I Aca 1149/12 Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd w wyroku orzekł: „Powództwo w niniejszej sprawie zostało sformalizowane jako żądanie ewentualne: ustalenie nieistnienia uchwał albo stwierdzenie ich nieważności bądź ich uchylenie. Każde z tych żądań aktualizuje się, gdy odpadnie podstawa ustalenia nieistnienia uchwał”.

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak we wstępie.

W odniesieniu do uchwały nr 12/2013 Walnego Zgromadzenia członków KSM „Na Skarpie”, stwierdzić należy poniższe.

I.         ppkt. 1,2,3 str. 3-8 pisma pozwanej „odpowiedź na pozew”

W przypadku uchwały nr 12/2013 w sprawie odrzucenia projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana M.K., przedstawić należy stan faktyczny, jaki miał miejsce przed podjęciem uchwały:

Członek Spółdzielni p. M.T, pismem z dnia 28.05.2013r. na podstawie art. 83 ust. 10, 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 ze zm.) oraz na podstawie postanowień § 104 ust. 8 Statutu – zgłosił projekt uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana M.K.

Dowód:

– pismo M.T. do KSM Na Skarpie z dnia 28.05.2013r. wraz z projektem uchwały i listą osób popierających uchwałę m.in. powodów (załączone przy pozwie)

W projekcie uchwały z dnia 28.05.2013r. M. T. zgłosił dwa żądania tj.:

– w § 1 Uchwały – żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej:

„Walne Zgromadzenie członków KSM „Na Skarpie” działając w oparciu o przepis § 103 ust. 14 Statutu KSM „Na Skarpie”, postanawia odwołać w głosowaniu tajnym Pana M. K. z funkcji członka Rady Nadzorczej KSM „Na Skarpie”.

– w § 2 Uchwały – żądanie wyboru nowego członka w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej

„Walne Zgromadzenie członków KSM „Na Skarpie”, działając w oparciu o przepis § 114 ust. 2 w związku z § 114 ust. 1 pkt 1 Statutu KSM „Na Skarpie”, postanawia w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej KSM „Na Skarpie” Pana M.K. wybrać osobę, która uzyska największą liczbę głosów spośród kandydatów wybieranych do Rady Nadzorczej z osiedla „Na Skarpie”, a która nie objęła mandatu w wyborach do Rady Nadzorczej KSM „Na Skarpie” podczas Walnego Zgromadzenia z czerwca 2013 roku”

Pan M.T. po zapoznaniu się z projektem uchwały nr 12/2013 przygotowanej przez Zarząd Spółdzielni wniósł autopoprawkę do swojego projektu uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej z podkreśleniem żądania zamieszczenia przedmiotowej uchwały (a nie samego żądania odwołania) pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Wyjaśnił, również iż wymogi natury formalnej wynikające z art. 83 ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zwanej dalej UoSM (Dz.U. 2013 poz. 1222.) zostały w uchwale spełnione tj.

– projekt uchwały z dnia 28 maja został złożony w dniu 29 maja 2013 – a więc na 19 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części walnego zgromadzenia (ustawowo: w terminie do 15 dni przed dniem)

– pod projektem uchwały podpisało się 70 członków spółdzielni (ustawowo: wymagana ilość min. 10 osób)

Tym samym nie było podstaw do odrzucenia przedmiotowej uchwały i to w dodatku z przyczyn formalnych.

Dowód: pismo M.T.z dnia 13 czerwca 2013r. do KSM Na Skarpie w sprawie poprawki do złożonego przez niego projektu uchwały dotyczącej odwołania członka Rady Nadzorczej- Pana M.K.

Poprzez błędną wykładnie pozwanej, nie umieszczono przedmiotowej uchwały w porządku obrad. Zarząd „okroił” natomiast żądania zawarte w projekcie uchwały z dnia 28 maja 2013r. tylko do żądania odwołania członka Pana M.K. (brak drugiej części uchwały o wyborze nowego członka).

Równolegle Zarząd umieścił swój projekt uchwały nr 12/2013, w którym to odrzuca się projekt uchwały wniesiony przez członków Spółdzielni (m.in. powodów) w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana M.K. z przyczyn formalnych.

Pozwana, wg mojej oceny, nie do końca właściwie rozumuje przepisy prawa (patrz str. 6 „pisma pozwanej”), stąd też postaram się nakreślić błędy w ocenie prawnej poczynione przez pozwaną:

– zaznaczyć należy, że do przyczyn formalnych należą dwie kwestie wyszczególnione w ustawie tj. termin złożenia projektu uchwały oraz liczba członków popierająca uchwałę. W przypadku nie spełnienia procedur formalnych, w ogóle nie poddaje się pod głosowanie takich projektów uchwał.  Uchwała złożona przez Pana M. T. spełniała powyższe wymogi co pozostaje bezsporne.

– w odniesieniu do argumentacji pozwanej zauważyć należy:

-str .5 w piśmie pozwanej stwierdzono: „ Spółdzielnia wykonując zobowiązania z art. 83 ust.13 uznała, ze w istocie autorowi projektu (P. T.) chodziło o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2013r. żądania odwołania z Rady Nadzorczej M.K..

Spółdzielnia w ten sposób wybiegła poza dozwolone ramy wynikające z jej uprawnień, wyrażone w art. 83 ust.13 UoSM zezwalającym jedynie na przygotowanie uchwał właściwych pod względem formalnym. Ustawodawca nigdzie nie upoważnił zarządu spółdzielni do ingerowania w treść uchwał złożonych przez członków spółdzielni, poprzez ich modyfikowanie oraz wykreślanie części uchwały tj. wykreślenie z projektu uchwały z dnia 28 maja 2013§ 2  tj. żądania wyboru nowego członka w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej

Tym samym Zarząd spółdzielni, wbrew woli członka spółdzielni, przerobił uchwałę ograniczając ją tylko w treści do żądania odwołania P. M.K. z pominięciem żądania wyboru nowego członka w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej.

Dowód: zawiadomienie o zmianie porządku obrad dotyczącego Walnego Zgromadzenia Członków KSM Na Skarpie pkt. 11 porządku obrad – dołączone przy pozwie

– str.6 w piśmie pozwanej stwierdzono, że „Co do przyjęcia przez Spółdzielnię takiego rozumowania (a więc że odwołanie następuje nie poprzez uchwałę, a przez tajne głosowanie)  Spółdzielnia oparła się na:

treści art. 83 ust.9 – w świetle którego przy Walnym Zgromadzeniu podzielonym na części (a tak było w przedmiotowej sprawie) – uchwałę uważa się za podjętą jeśli była poddawana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu (w przypadku naszej Spółdzielni 2/3 głosów za odwołaniem członka Rady Nadzorczej)”

Nie wiem czy pozwana zdaje sobie sprawę, ale powyższy argument popieram i przyjmuję jako swój. Otóż zgodnie z art. 83 ust.9 UoSM uchwałę uważa się za podjętą, jeśli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia (…). Ustawodawca jednoznacznie określił, że Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję zawszę w formie uchwały. Dopełnieniem tego argumentu jest zapis § 106 ust. 4 pkt. 2) Statutu KSM Na Skarpie w Koszalinie, który stanowi, że członka Rady Nadzorczej Spółdzielni odwołuje się uchwałą przy 2/3 kwalifikowanej większości głosów.

Na marginesie sprawy, zaznaczam, iż zarówno przy wyborze jak i przy odwołaniu członka Rady Nadzorczej podejmuje się zawsze uchwałę – wskazać należy uzasadnienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 2013r. sygn. akt ACa 29/13 w którym to Sąd wskazał: „Dokonany przez Walne Zgromadzenie wybór członków Rady Nadzorczej pozwanej zaktualizował się w momencie ustalenia wyników głosowania i podania go do wiadomości poprzez odczytanie protokołu pracy komisji skrutacyjnej zliczającej ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Akt woli Walnego Zgromadzenia jakim był wybór członków rady nadzorczej nie został spisany pod tytułem uchwała jednak uchwałą był”.

Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej jest organem kolegialnym i każdą decyzję podejmuje w drodze uchwały, niezależnie od sposobu głosowania. Zarówno w głosowaniu tajnym, jak i jawnym Walne Zgromadzenie ostatecznie podejmuje uchwałę określonej treści, w tym wybiera lub odwołuje z organów spółdzielni określone osoby.

Jednocześnie podtrzymuję swoje wszystkie argumenty wynikające z wyroków sądowych przytoczonych w pozwie i ubolewam, że pozwana nie mogła ich odnaleźć. Równocześnie uznaję link, który załączyła pozwana jako swój, gdyż nawet z niego wynika, iż „tajność wyboru polega na podejmowaniu uchwał w taki sposób, aby treść samego aktu głosowania osoby uprawnionej nie mogła być znana innym uczestnikom zgromadzenia.”

Jednocześnie, jeśli pozwana chciałaby dowiedzieć się, w jaki sposób podejmuje się uchwały odnośnie wyborów do organów spółdzielni, podczas zebrań podzielonych na części, oczywiście służę pomocą – wystarczy zwrócić się do mnie pisemnie, to wskażę właściwe rozwiązanie.

Podczas spotkań cząstkowych, radca prawny Spółdzielni często wprowadzał zebranych członków spółdzielni w błąd, poprzez błędne tłumaczenie m.in. o niemożliwości odwołania członka Rady Nadzorczej w formie uchwały – przykładowo w protokole z Walnego Zgromadzenia Członków KSM „ Na Skarpie „ w Koszalinie – cześć II str. 14 – stwierdzono: „Dalej radca prawny tłumaczyła, że nie jest możliwe odwołanie członka Rady Nadzorczej w formie uchwały”. Tym samym R.L, która winna stać na straży prawa, wykorzystując swój tytuł radcy prawnego, wprowadziła w błąd zgromadzonych członków. Logiczne jest, że w większości osoby te wierząc radcy prawnemu, iż odwołanie następuje w formie głosowania a nie uchwały, opowiedziały się „za” uchwałą nr 12/2013r.

Dowód: protokoły cząstkowe z Walnego Zgromadzenia Członków KSM „Na Skarpie” w Koszalinie – załączone przez pozwaną.

Reasumując, nie może budzić wątpliwości, że nie było żadnych „przyczyn formalnych”, z powodu których należało podjąć zgłoszoną przez zarząd uchwałę nr 12/2013 w sprawie odrzucenia projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana M.K.. Zarząd pozwanej Spółdzielni (wraz  z tłumaczeniami radcy prawnego) wprowadził w błąd członków spółdzielni, a w/w uchwała jest sprzeczna nie tylko z przepisami ustawy (odrzuca właściwie przygotowaną uchwałę z naruszeniem 83 ust.9-13 UoSM), ale także z postanowieniami Statutu (§ 106 ust. 4 pkt. 2) i dobrymi obyczajami.

W odniesieniu do uchwały Walnego Zgromadzenia członków KSM „Na Skarpie”, w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej, stwierdzić należy poniższe.

II. ppkt. 1,2,3 str. 9-11 pisma pozwanej „odpowiedź na pozew”

– Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej jest organem kolegialnym i każdą decyzję podejmuje w drodze uchwały, niezależnie od sposobu głosowania. Zarówno w głosowaniu tajnym, jak i jawnym, Walne Zgromadzenie ostatecznie podejmuje uchwałęokreślonej treści, w tym wybiera lub odwołuje z organów spółdzielni określone osoby,

– treść art. 83 ust.9 UoSM– w świetle, którego przy Walnym Zgromadzeniu podzielonym na części (a tak było w przedmiotowej sprawie) – uchwałę uważa się za podjętą, jeśli była poddawana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu,

– zarówno wybór jak i odwołanie członka Rady Nadzorczej winno następować za pomocą tej samej formy. Skoro w postanowieniach Statutu KSM Na Skarpie § 106 ust. 4 pkt. 2 – ustanowiono, że dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wymagane jest 2/3 głosów, to również wybór na członka Rady Nadzorczej winien nastąpić w formie uchwały,

Dowód: Statut KSM Na Skarpie w Koszalinie– załączony przy pozwie

– nie można przejść obojętnym wobec stanowiska wyrażonego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia 27 marca 2013r. sygn. akt ACa 29/13 w którym to wskazał: „Dokonany przez Walne Zgromadzenie wybór członków Rady Nadzorczej pozwanej zaktualizował się w momencie ustalenia wyników głosowania i podania go do wiadomości poprzez odczytanie protokołu pracy komisji skrutacyjnej zliczającej ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Akt woli Walnego Zgromadzenia jakim był wybór członków rady nadzorczej nie został spisany pod tytułem uchwała jednak uchwałą był”.

– nie można się zgodzić z wywodami pozwanej, iż treść wyroków  przytaczanych przez powodów „nie dotyczy materii wyborów do Rady Nadzorczej, w zakresie konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwał o ich wyborze. Wręcz przeciwnie: powtórzyć należyfragment wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. sygn. akt I ACa 296/12 Sąd Apelacyjny w Białymstoku, z którego jasno wynika, że wybory dokonuje się na podstawie uchwały:

(…) Tajność głosowania polega na podejmowaniu uchwał w taki sposób, aby treść samego aktu głosowania osoby uprawnionej nie mogła być znana innym uczestnikom zgromadzenia. Temu służy zorganizowanie odpowiednich warunków głosowania, gwarantujących tajność procesu decyzyjnego wyborcy, tj. zapewnienie możliwości anonimowego oddania głosu, w miarę możliwości w odosobnieniu (rozwiązaniem modelowym jest wydzielenie odosobnionego miejsca do oddania głosu), na kartach do głosowania wrzucanych następnie do jednej urny.

Na marginesie zaznaczyć trzeba – wbrew temu co twierdzi powódka – wyniki z wyborów do Rady Nadzorczej nie zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń. Wręcz przeciwnie – kandydaci do Rady Nadzorczej, kilkukrotnie zabiegali o zapoznanie się z wynikami – bezskutecznie. Również członkowie spółdzielni kilkukrotnie odwiedzali siedzibę spółdzielni w celu zapoznania się z wynikami z wyborów do Rady Nadzorczej, jednak brak było takowego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

Dowód: przesłuchanie na te okoliczności powodów i świadków- (…)

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia – wytłumaczenia pozwanej w piśmie „odpowiedź na pozew”, zawarte w pkt. II ppkt. 1,2,3 str. 9-11, że wybory do Rady Nadzorczej odbywają się jedynie poprzez głosowanie – bez podjęcia uchwały – nie mogą się ostać.

III. ppkt. 1, str. 12-15 pisma pozwanej „odpowiedź na pozew”

Zauważyć należy, że zgodnie z regulacją zawartą w art. 83 ust. 6 UoSM, obowiązek zawiadomienia członków spółdzielni o obradach Walnego Zgromadzenia podniesiony został do rangi ustawowej.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 83 ust. 6 UoSM, dodanym na mocy ustawy nowelizującej z dnia 14 czerwca 2007 r., zawiadomienie powinno zawierać nie tylko czas, miejsce i porządek obrad, ale także informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które mają być przedmiotem prac walnego zgromadzenia oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Infrastruktury, sposób zawiadomienia stosownie  do powyższego przepisu powinno odbywać się poprzez:

– zawiadomienie wszystkich członków spółdzielni, przekazane listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru albo,

– dostarczenie zawiadomienia wszystkim członkom spółdzielni za pokwitowaniem odbioru (z datą) przez pracowników spółdzielni, np. gospodarzy domów,

– zawiadomienie wszystkich członków spółdzielni w innej formie, spełniającej wymogi ustawy.

Uzupełnieniem powyższego może być wywieszenie zawiadomienia w siedzibie spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie.

W niniejszej sprawie pozwana Spółdzielnia uchybiła w/w terminowi, albowiem część członków otrzymała zawiadomienia w terminie późniejszym, tj. z uchybieniem przepisanego terminu (pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbyła się w dniu 17.06.2013r). Prawidłowe działanie Spółdzielni powinno polegać na dostarczeniu zawiadomienia członkom spółdzielni za pokwitowaniem odbioru (z datą) przez pracowników spółdzielni albo na wysłaniu zawiadomienia listem poleconym na tyle wcześniej, żeby członek Spółdzielni mógł je odebrać co najmniej na 21 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia, czego spółdzielnia zaniechała.

Nawet dając wiarę dowodom przedstawionym przez pozwaną (której oczywiście nie daję), włożenie zawiadomień do Euro-skrzynki w dniu 27 maja 2013r. nie może być traktowane jako skuteczne powiadomienie członka spółdzielni w ustawowym terminie.

Również dowody przedstawiane przez spółdzielnię są ze sobą niespójne. Wg mojej oceny, zostały przygotowane jedynie na cele niniejszego procesu.

Zaskakujący jest fakt, iż na naradzie z pracownikami spółdzielni, już w dniu 22.05.2013r., przekazano obecnym zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu członków KSM wraz z wykazem podziału Walnego Zgromadzenia na części. Pozwana zapomniała dodać, że podział na części Walnego Zgromadzenia należy do kompetencji Rady Nadzorczej w myśl art. 83 ust.1 UoSM. Podziału na części Rada Nadzorcza dokonała dopiero w dniu 23 maja 2013r. Tak więc przekazywanie dokumentów gospodarzom (pracownikom spółdzielni) w dniu 22 maja 2013, które powstały dopiero w dniu 23 maja 2013 było sytuacją niemożliwą do zrealizowania i chociażby z tego powodu nie można dać wiary przedstawianym przez pozwaną dowodom.

Dowód:  protokół z narady z 22.05.2013r. – załączony przez pozwaną.

Jednocześnie podtrzymuję swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 8 lipca 2013r. skierowanym do Zarządu spółdzielni, w którym to stwierdziłam, iż zawiadomienie mojej osoby nastąpiło dopiero w dniu 29.05.2013r. Zaznaczyć trzeba, że z niecierpliwością oczekiwałam na tegoroczne Walne Zgromadzenia i to zarówno ze względu na chęć kandydowania do Rady Nadzorczej, jak i chęć wprowadzenia zmian w Statucie i Regulaminach Spółdzielni (poprzez poparcie uchwał lub opracowanie własnych, a dotyczących m.in. zlikwidowania wynagrodzenia Rady Nadzorczej, obniżenia wynagrodzenia Zarządu oraz wysokości nagród dla Zarządu itp.). W związku z brakiem informacji o terminie Walnego Zgromadzenia oraz zbliżającym się ostatecznym terminem zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd (do końca czerwca 2013), zaczęłam opracowywać projekty uchwał. Należy zwrócić uwagę, że projekty te złożyłam natychmiast po tym, jak dowiedziałam się o terminie  Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 29 maja 2013r. Znamienne jest również to, że w pośpiechu popełniłam błąd w piśmie przewodnim, który musiałam następnie szybko korygować.

Na marginesie zaznaczyć trzeba, że to nie sposób zapraszania członków spółdzielni przez władze Spółdzielni przyniósł rezultaty w postaci wysokiej frekwencji członków (13,4% – 545 członków), a intensywne działania Grupy Skarpa, która po zapoznaniu się z terminem Walnego Zgromadzenia, poprzez szereg akcji ulotkowych roznoszonych do wszystkich mieszkań, wyzwoliła w mieszkańcach chęć uczestnictwa w spotkaniach. Jednocześnie nagłośnienie w lokalnej prasie terminu spotkań oraz treści złożonych projektów uchwał przyczyniło się do tak wysokiej frekwencji (zazwyczaj frekwencja wahała się w granicach 5%)

Dowód: 3 odezwy – załączone przez pozwaną.

III. ppkt. 2,3 str. 15-16 pisma pozwanej „odpowiedź na pozew”

Zgodnie z § 108 ust. 2 Statutu – Walne Zgromadzenie, albo jego część, wybiera Prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący, sekretarz i asesor. Natomiast § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia (zob. § 108 ust. 3 Statutu) przewiduje, że Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium części zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorowie. Tymczasem w niniejszej sprawie, podczas 2-giej części Walnego Zgromadzenia, wybrano Prezydium w składzie tylko: przewodniczący, sekretarz i jeden asesor.

Dowód: protokół cząstkowy z Walnego Zgromadzenia Członków KSM „Na Skarpie” w Koszalinie – część II – załączony przez pozwaną.

Z dostarczonych dowodów w postaci protokołów cząstkowych wynika:

– radca prawny podczas wyborów do Prezydium oraz komisji skrutacyjnej przeprowadził je w sposób dowolny i różnoraki. Przykładem jest  II część spotkania Walnego Zgromadzenia, gdzie poddano pod głosowanie kandydatów- osobno na funkcję przewodniczącego a potem łącznie na pozostałe funkcje.  Natomiast podczas VI części, na każde stanowisko do Prezydium przeprowadzano osobne wybory.

Zauważyć należy, że głosowanie nad wyborem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak i innych członków Prezydium oraz innych organów Walnego Zgromadzenia, winno zostać przeprowadzone zgodnie z zapisami ustawowymi i postanowieniami Statutu. Stosownie do treści art. 41 §2 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz §105 ust.5 Statutu KSM Na Skarpie, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów. Jak wynika z protokołu, w głosowaniach nad kandydaturami do Prezydium w II części spotkania „za” zagłosowało:

67 osób „za” Panią K. Ch.-Z.,

53 osoby „za” Panem W. K.,

42 osoby „za” Panem J. P.,

Na sali znajdowało się 154 osób.

Tak więc, aby zasiąść w Prezydium wymagane było uzyskanie (154:2+1) 78 głosów. Nikt z kandydatów takiego progu nie osiągnął.

Jednocześnie w celu zobrazowania swobody, dowolności i różnorodności głosowania (wg uznania radcy prawnego) przedstawiam w jaki sposób ono się odbywało:

I część Walnego Zgromadzenia
Wybory do Prezydium (winno być 4 osobowe – § 7 ust. 2 Reg. Walnego Zgr.):
– głosowano osobno na każdą funkcję,
– wszystkie głosy „za”, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących,
– wybrano jedynie dwie osoby do Prezydium (fakt o ograniczeniu składu Prezydium – przegłosowany)
Wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
– głosowano osobno na każdego kandydata,
– wszystkie głosy „za”, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących
 
II część Walnego Zgromadzenia
Wybory do Prezydium (winno być 4 osobowe – § 7 ust. 2 Reg. Walnego Zgr.):
– głosowanie osobno na funkcję Przewodniczącego,
– głosowanie łącznie na pozostałe funkcję tj. sekretarza i asesorów,
– głosowanie tylko „za”, brak głosowania kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu,
– prezydium trzyosobowe ( brak głosowaniao ograniczeniu składu prezydium),
– z niewyjaśnionych powodów Pan J. P. nie wszedł w skład Prezydium
Wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (winna być 2-3 osobowe – § 9 ust. 1 Reg. Walnego Zgr):
– głosowanie osobno na każdego kandydata,
– głosowanie tylko „za”, brak głosowania –  kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu,
– absurdalny sposób głosowania: najpierw radca prawny poinformował, że wszyscy członkowie mogą głosować na kandydatów (głosowano nad trzema pierwszymi osobami zgłoszonymi przez byłego pracownika spółdzielni), następnie przed głosowaniem na osoby zgłoszone przez członka Grupy Skarpa – radca prawny poinformował zgromadzonych, że mogą głosować jedynie te osoby, które jeszcze nie brały udział w głosowaniu. Znamiennym jest, że jedynie podczas II części Walnego Zgromadzenia nie zezwolono na udział dodatkowych dwóch osób w Komisji Skrutacyjnej – zaś w IV, V i VI części Walnego Zebrania komisja mogła pracować w składzie 4-5 osobowym.
 Dowód: odpowiedź na pozew złożony przez pozwaną str.  16
 
III część Walnego Zgromadzenia
Wybory do Prezydium (winno być 4 osobowe – § 7 ust. 2 Reg. Walnego Zgr.):
– głosowanie osobno na każdą funkcję w Prezydium
– głosowanie tylko „za”, brak głosowania – kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu,
– wybrano Prezydium trzyosobowe (fakt o ograniczeniu składu prezydium – przegłosowany)
Wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
– głosowanie osobno na każdego kandydata
– wszystkie głosy „za”, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących
 
IV część Walnego Zgromadzenia
Wybory do Prezydium (winno być 4 osobowe – § 7 ust. 2 Reg. Walnego Zgr.):
– głosowanie osobno na każdą funkcję w Prezydium
– głosowanie tylko „za”, brak głosowania – kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu – dotyczy A. K.
– wybrano Prezydium trzyosobowe (fakt o ograniczeniu składu prezydium – przegłosowany)
Wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (winna być 2-3 osobowa – § 9 ust. 1 Reg. Walnego Zgr):
– głosowanie łącznie na wszystkich kandydatów
– błędne pouczenie Przewodniczącego o fakcie, iż w komisji manadatowo-skrutacyjnej winny znajdować się 4 osoby
– wybór 4 osób do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 
V część Walnego Zgromadzenia
Wybory do Prezydium
– głosowanie osobno na każdą osobę
– prawidłowe głosowanie tj.  „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”
– osoba nie uzyskującą większości „ za” (Stegnerski) nie wchodzi do Prezydium
– wybrano Prezydium czteroosobowe
Wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (winna być 2-3 osobowa – § 9 ust. 1 Reg. Walnego Zgr):
– głosowanie łącznie na wszystkich kandydatów
– prawidłowe głosowanie tj.  „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”
– wybór 4 osób do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 
VI część Walnego Zgromadzenia
Wybory do Prezydium:
– głosowanie osobno na każdą osobę (głosowanie parami)
– głosowanie tylko  „za”,
– wybrano Prezydium czteroosobowe
Wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (winna być 2-3 osobowa – § 9 ust. 1 Reg. Walnego Zgr):
– głosowanie łącznie na wszystkich kandydatów
– prawidłowe głosowanie tj.  „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”
– wybór 5 osób do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Dowód: protokoły cząstkowe z Walnego Zgromadzenia Członków KSM „Na Skarpie” w Koszalinie – załączone przez pozwaną.

Po przeanalizowaniu formy głosowania do Prezydium oraz do Komisji Skrutacyjnej zauważyć należy:

– niewłaściwe procedurę głosowania: sporadycznie poprzez właściwą formę głosowania tj.  „za”, „przeciw”, „wstrzymało się” zaś często jedynie „za”,

– niewłaściwe liczba osób w Prezydium (II część Walnego Zgromadzenia) oraz Komisjach (IV-VI części Walnego Zgromadzenia)

– watpliwość czy osoby będące w Prezydium uzyskały wymaganą większość głosów (np. podczas II części, przy wyborze do Prezydium: Pani Ch.Z. uzyskała 67 głosów, Pan W. K. uzyskał 53 głosy  przy liczbie obecnych 154 członków, podczas VI części przy wyborze do Prezydium Pan L. uzyskał 66 głosów, Pani E. K. 36 głosów – przy liczbie obecnych 140 członków)

– absurdalny sposób głosowania podczas II części Walnego Zgromadzenia – na 3 pierwszych kandydatów do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej mogli głosować wszyscy członkowie, zaś na pozostałych jedynie osoby, które jeszcze nie głosowały

– niewłaściwa forma głosowania w przypadku zgłaszania kliku wniosków w tej samej sprawie. Głosować należy najpierw nad wnioskiem najdalej idącym. Oczywiście Pani A. R-L miała swój punkt widzenia – i zaleciła głosowanie w innej kolejności. Głosowanie dotyczyło zmiany porządku obrad VI części Walnego Zgromadzenia. Padły dwa wnioski – pierwszy (złożony przez organ Rady Nadzorczej), aby przenieść pkt.16 tj. wybory do Rady Nadzorczej do pkt.11 oraz drugi(złożony przez Pana Z.,) aby przenieść pkt.16 do pkt. 6. Oczywiście pierwszy winien być poddawany wniosek Pana Z., gdyż w przypadku przegłosowania, kolejny stałby się bezzasadny. Znamienne jest to, że wniosek taki mógł złożyć jedynie członek spółdzielni obecny na spotkaniu, a nie organ jakim jest Rada Nadzorcza. Jednak w w/w sytuacji, zgodnie z instrukcją radcy prawnego, głosowano najpierw nad wnioskiem Rady Nadzorczej, co również nie powinno mieć miejsca.

Dowód: protokół cząstkowy z Walnego Zgromadzenia Członków KSM „Na Skarpie” w Koszalinie część VI str. 2  – załączony  przez pozwaną.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia – tłumaczenie pozwanej w piśmie „odpowiedź na pozew” zawarte w pkt III. ppkt. 2,3 str. 15-16, że obrady Walnego zgromadzenia i tryb wyboru organów i przebieg spotkania był zgodny z prawem – nie może się ostać. Z załączonych dowodów (protokołów cząstkowych) jasno wynika, iż przebieg spotkań, sposób głosowania, wybór Prezydium oraz Komisji Skrutacyjnej miał poważne wady formalne i prawne i w konsekwencji rzutował na kształt przebiegu całych spotkań Walnych Zgromadzeń. 

III. ppkt. 4 str. 16 pisma pozwanej „odpowiedź na pozew”

Przypomnieć należy, że zgodnie z prawem (art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 101 ust. 3 Statutu) członkom spółdzielni przysługuje prawo korzystania z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Zaznaczyć trzeba, że Zarząd Spółdzielni odmówił członkom takiego prawa.

Dowód: „odpowiedź na pozew” złożony przez pozwaną str.  16

Wyjaśnienie pozwanej są absurdalne. Jeżeli dla pozwanej jest to problem bez znaczenia dla sprawy i marginalny – to proponuję zastosować podobną zasadę podczas niniejszej rozprawy, która będzie toczyła się przed Sądem. Spółdzielnia mogłaby korzystać z pomocy prawnej, ale pod warunkiem, że radca prawny będzie znajdować się poza salą rozpraw.

Nadmienię, również, że oprócz ekspertów, których zgłaszaliśmy podczas części Walnego Zgromadzenia, nawiązaliśmy kontakt z prawnikiem, którego chcieliśmy zaprosić, aby pomógł czuwać nad prawidłowym przebiegiem spotkań. Ze względu na fakt, iż Zarząd spółdzielni nie zezwalał na uczestnictwo ekspertów bezpośrednio w obradach Walnego Zgromadzenia oraz ze względu na spore koszty jakie związane były z udziałem prawnika, odstąpiliśmy od jego zaproszenia. Bo jaki mielibyśmy pożytek z udziału prawnika, który siedziałby na zewnątrz sali.

Dowód: pismo oświadczenie członka spółdzielni o upoważnieniu eksperta (Pani B.) do występowania w Walnym Zgromadzeniu w roli eksperta- przedkładane i przekazane podczas spotkania Walnego Zgromadzenia Zarządowi oraz osobom weryfikującym osoby wchodzące na sale obrad.

Nadmienić należy, że w spotkaniach Walnego Zgromadzenia odmówiono możliwości wzięcia udziału również członkowi Rady Nadzorczej Panu M. T. (pozwolono na jego udział jedynie w części, w której był członkiem spółdzielni)

Dowód: przesłuchanie na te okoliczność świadka oraz powoda: (…)

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia – tłumaczenie pozwanej w piśmie „odpowiedź na pozew” zawarte w pkt III. ppkt. 4 str. 16, stwierdzić należy, że pozwana przyznała się do tego, iż nie pozwalała na bezpośrednie uczestnictwo ekspertów w częściach Walnego Zgromadzenia i Sąd winien uznać ten fakt zgodnie z art. 231 §1 k.p.c. jako ustalony. Tym samym naruszono prawa wynikające z art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 101 ust. 3 Statutu.

III. ppkt. 5 str. 16 pisma pozwanej „odpowiedź na pozew”

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, w Zebraniach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział: członkowie spółdzielni (§3 Regulaminu WZ), przedstawiciele Związku Rewizyjnego, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni goście (§5 Regulaminu WZ). Zgodnie z §11 Regulaminu, to Przewodniczący otwiera i udziela głosu członkom spółdzielni. W przypadku niejasności, na prośbę Przewodniczego,  radca prawny mógłby zabrać głos. Radca prawny winien być dla członków spółdzielni, a nie dla zarządu, jak to miało miejsce podczas Walnych Zebrań. Podtrzymuję swoje stanowisko wyrażone w pozwie.

Dodatkowymi dowodami są zapisy w protokołach, z których jasno wynika, że w większości spotkanie prowadzone było przez (…) – chociażby protokół części III gdzie niemal na każdej stronie znajduje się zapis: „głos zabrała radca prawny-str.1,2,3,4 itd.).

Dowód: protokoły cząstkowe z Walnego Zgromadzenia Członków KSM „Na Skarpie” w Koszalinie – załączone przez pozwaną.

III. ppkt. 6 str. 17-19 pisma pozwanej „odpowiedź na pozew”

Do czasu zabezpieczenia przez Sąd Okręgowy dowodu z dokumentów dot. Walnego Zgromadzenia członków KSM „Na Skarpie” w Koszalinie, odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r., tj.  kart do głosowania, ze względu na istniejące ryzyko, że dokumenty te zostaną zniszczone lub przerobione, co dotyczy w szczególności anonimowych kart z tajnego głosowania z wyborów do Rady Nadzorczej – powódka zastrzega sobie prawo do późniejszego zgłaszania środków dowodowych.

Jednocześnie zauważyć należy, że zgodnie ze Statutem §100 ust.4,  do podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia (w tym wyboru członków Rady Nadzorczej) wymagana jest zwykła większość głosów.

Jednocześnie §100 ust.4  stanowi, iż przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, chyba że ustawa lub statut wymaga kwalifikowanej większości głosów. Powyższa regulacja przenosi na grunt statutowy treść semiimperatywnej normy ustawowej zawartej w art. 41 § 2 Prawa spółdzielczego.  Uzyskanie większości głosów przez kandydatów na stanowisko członka Rady Nadzorczej, wymagało zatem zgromadzenia głosów „za” w liczbie połowy ważnie oddanych głosów+1.

Zgodnie z komunikatem Prezydium ostatniej części Walnego Zgromadzenia, kandydaci uzyskali (łącznie z głosowań podczas wszystkich 6 części):

  • ·        Ch. Z. K. – 231 głosów
  • ·        T.T– 225 głosów
  • ·        L.T– 222 głosów
  • ·        G.E– 207 głosów
  • ·        S.M– 202 głosów

W czasie wszystkich 6 części Walnego Zgromadzenia ważnych głosów oddano:

14+94+58+51+109+141 = 467 głosów ważnych

Do uzyskania zwykłej większości potrzeba było uzyskać 235 głosów(467:2+1)

Dowód: protokoły cząstkowe z Walnego Zgromadzenia Członków KSM „Na Skarpie” w Koszalinie oraz komunikat Prezydium VI części Walnego Zgromadzenia, Komunikat Prezydium o wynikach z wyborów do Rady Nadzorczej – załączone przez pozwaną.

Na uwzględnienie zasługuje zarzut, iż Ch.-Z.K, T. T., L. T., G. E. oraz S. M., nie uzyskali przy podjęciu uchwały odnośnie wyboru Rady Nadzorczej wymaganej ustawą zwykłej większości.

Zaznaczyć trzeba również, że treść protokołów cząstkowych z Walnego Zgromadzenia Członków KSM „Na Skarpie”, w Koszalinie sporządzana była przez pracowników spółdzielni, a więc trudno wymagać, aby przedstawiały faktyczny (stawiający Zarząd spółdzielni nie zawsze w dobrym świetle) obraz z przebiegu spotkania. Znamienne jest, iż podczas spotkania II części Walnego Zgromadzenia (w którym uczestniczył Pan M. T.) zawarto szereg nieprawidłowych informacji a część w ogóle pominięto. I tak w pkt. 2 str. 2 protokołu II części Walnego Zgromadzenia zapisano „Pan M.T.bez udzielenia mu głosu, krzycząc usiłował złożyć wniosek formalny o zmianę porządku obrad.” Faktycznie Pan M. T. wniósł wniosek formalny, ale o przeczytanie z Regulaminu Walnego Zebrania KSM Na Skarpie tylko jednego paragrafu tj. § 7 ust. 2, na okoliczność wskazania, iż Prezydium winno składać się z czterech członków. Wniosek ten nie został poddany pod głosowanie (a jak widać nawet nie został zapisany). Również po zakończeniu liczenia i ogłoszenia wyników głosowania z wyborów do Rady Nadzorczej Pan M. T. złożył wniosek o ponowne przeliczenie głosów, gdyż widział kilkanaście głosów nieważnych. Wniosek ten również nie został podany pod głosowanie (a jak widać nawet nie został zapisany).

Dowód: przesłuchanie na te okoliczności świadków i powoda: (…)

Podkreślenia wymaga fakt, iż podczas głosowań jawnych głosy członków liczone były przez pracowników spółdzielni zamiast asesorów.

Dowód: przesłuchanie na tę okoliczność świadków i powoda: (…)

Zaznaczyć trzeba, że pozwana pomimo kilkukrotnych wniosków powoda o udostępnienie protokołów z Walnego Zgromadzenia (pierwszy z dnia 5 lipca 2013r.) w celu zaskarżenia uchwał podjętych podczas tych spotkań nie udostępniała ich.

Dowód:

pismo z dnia 5 lipca 2013r. o udostępnienie protokołów z Walnego Zgromadzenia

-pismo z dnia 18 lipca 2013r. ponawiające o udostępnienie protokołów z Walnego Zgromadzenia

-pismo z dnia 8 sierpnia 2013r. z zażaleniem do Rady Nadzorczej o uniedostępnieniu protokołów przez zarząd

Dopiero w dniu 12 sierpnia 2013r. wysłano pismo (datowane na dzień 8 sierpnia 2013r.) z informacją o możliwości zapoznania się z protokołami. Znamienne jest to, iż ostateczny termin zaskarżenie uchwał, z żądaniem ich uchylenia upłynął w dniu 6 sierpnia 2013r.

Dowód: pismo datowane na dzień 8 sierpnia 2013r. (wysłane przez spółdzielnię do powoda dopiero w dniu 12 sierpnia 2013r.) z informacją o możliwości zapoznania się z protokołami.

Takie działanie spółdzielni miało na celu ograniczenie możliwości zapoznania się z dokumentami, tym samym utrudniało złożenie pozwu.

Jednocześnie nie można przejść obojętnie wobec błędnych interpretacji przepisów prawa przez radcę prawnego, a przedstawianych podczas spotkań Walnemu Zgromadzeniu. Pani (…) na każdym ze spotkań krytykowała i podważała wiarygodność złożonych (bądź podpisanych) przez powodów projektów uchwał. Tym samym powodowie (którzy przecież również kandydowali do Rady Nadzorczej) tracili zaufanie i wiarygodność  wobec pozostałych  zgromadzonych członków spółdzielni – co z pewnością rzutowało na wynik głosowania (II część Walnego Zgromadzenia). Niewątpliwie takie działanie uznać należy za naruszenie dobrych obyczajów.

Przytoczyć tu należy argumentacje pozwanej zawartą w protokole str. 18-26 II części Walnego Zgromadzenia:

– o sprzeczności złożonego projektu uchwały dotyczącego zmiany regulaminu RN KSM Na Skarpie w Koszalinie –zmiana §4 ust. 2 , dodanie – ust. 3,4 w §4.

Dowód: projekt uchwały w sprawie: zmiany regulaminu RN KSM Na Skarpie w Koszalinie –zmiana §4 ust. 2 , dodanie – ust. 3,4 w §4

Pozwana twierdziła, iż projekt uchwały jest sprzeczny z obowiązującym przepisem tj. art. 56 §1, §3 oraz 57 Prawa spółdzielczego. Uzasadniała, iż skoro ustawa nie wymienia takiego ograniczenia w zakresie członkostwa w Radzie Nadzorczej (konflikt interesów – m.in. jako współudziałowiec firmy bezpośrednio wykonującej roboty budowlane na rzecz spółdzielni) to nie można wprowadzać go w Regulaminie. Pozwana nie zauważyła chyba, że ustawodawca w art. 56  §3 zawarł katalog otwarty dotyczący tego czym nie powinni zajmować się członkowie Rady Nadzorczej, na co wskazuje sformułowanie „w szczególności”. Pozwana nie miała żadnego powodu twierdzić, ze powyższa uchwała jest sprzeczna z prawem. Pozwana, jeżeli nie zgadzała się z postulatami i projektem uchwały złożonym przez członków spółdzielni, winna sporządzić swój projekt uchwały, odrzucający projekt złożony przez członków spółdzielni.

– o sprzeczności złożonych projektów uchwał (przez powoda – J.K.) dotyczących zmiany Statutu KSM Na Skarpie w Koszalinie – tj. dodanie w   §.123 ust. 4 – pkt.1 (pierwsza uchwała) oraz dodanie w § 123 – ust. 6 (druga uchwała)

Dowód: projekt uchwał zmiany Statutu KSM Na Skarpie w Koszalinie – tj. dodanie w   §123 ust. 4 – pkt.1 oraz dodanie w § 123 – ust. 6 – załączone przez pozwaną.

Pozwana twierdziła, iż projekty uchwał są sprzeczne z obowiązującym przepisem tj. art. 42 §3, §6 – będąc nieprawomocne nie mogą zostać zgłoszone i zarejestrowane w Sadzie KRS.  Wg rozumowania pozwanej, najwcześniejszym terminem w jakim spółdzielnia mogłaby zgłosić zmianę Statutu jest uprawomocnienie się uchwały. tj. po 6 tygodniach od podjęcia uchwały. Pozwana zapomniała, że w podobnej sprawie tj. zmiany Statutu podjętej w 28 czerwca 2010r. przez Walne Zgromadzenie, pozwana uchwałę taką złożyła i została w Sądzie KRS zarejestrowana już w 22 lipca 2010r.

Co więcej, termin złożenia wniosku o zmianę Statutu w Sądzie KRS, wynika wprost z przepisów ustawy art. 12a § 2 Prawo Spółdzielcze który stanowi, iż:

Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia

Tak więc w kwestii terminu zgłoszenia zmiany, Zarząd spółdzielni związany był przede wszystkim nadrzędnym terminem wynikającym z przepisów prawa.

Pozwana nie miała żadnego powodu twierdzić, że powyższa uchwała jest sprzeczna z prawem, tym samym powodując utratę zaufania i wiarygodności powoda wobec pozostałych  zgromadzonych członków spółdzielni co z całą pewnością rzutowało na wynik głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej

Dowód: kserokopia postanowienia z dnia 22 lipca 2010r. o zarejestrowaniu zmian Statutu KSM Na Skarpie z Sądu KRS w Koszalinie

Na zakończenie przypomnieć należy, że powód (powodowie) są członkami spółdzielni mieszkaniowej. Nadmienić należy również, że prawo do wyboru organów spółdzielni, jak i do oceny funkcjonowania obligatoryjnych organów tej spółdzielni potwierdza, iż każdy członek spółdzielni ma zasadniczo interes prawny w kwestionowaniu decyzji podjętych w tychże kwestiach.

Jednocześnie powodowie (…) oświadczają, że przyjmują powyższe wyjaśnienia i sprecyzowane żądania poczynione przez powoda (…) i taktują jako swoje.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

                                                                                                                     

Załączniki:
1)     odpis pozwu wraz z załącznikami ,
2)     pismo M.T.z dnia 13 czerwca 2013r. do KSM Na Skarpie w sprawie poprawki do złożonego przez niego projektu uchwały dotyczącej odwołania członka Rady Nadzorczej- Pana M.K.
3)     oświadczenie członka spółdzielni o upoważnieniu eksperta (…)
4)     pismo z dnia 5 lipca 2013r. o udostępnienie protokołów z Walnego Zgromadzenia
5)     pismo z dnia 18 lipca 2013r. ponawiające o udostępnienie protokołów z Walnego Zgromadzenia
6)     pismo z dnia 8 sierpnia 2013r. z zażaleniem do Rady Nadzorczej o nieudostępnieniu protokołów przez zarząd
7)      pismo datowane na dzień 8 sierpnia 2013r. (wysłane przez spółdzielnię do powoda dopiero w dniu 12 sierpnia 2013r.) z informacją o możliwości zapoznania się z protokołami
8)     projekt uchwały w sprawie: zmiany regulaminu RN KSM Na Skarpie w Koszalinie –zmiana §4 ust. 2 , dodanie – ust. 3,4 w §4
9)     kserokopia postanowienia z dnia 22 lipca 2010r. o zarejestrowaniu zmian Statutu KSM Na Skarpie z Sądu KRS w Koszalinie

 .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *