Pismo procesowe nr 2

Koszalin, dnia 21 marca 2014 r.

Sygn. akt I C 323/13

Sąd Okręgowy
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 7
75 – 950 Koszalin

Powodowie:   
Joanna K.
Zbigniew S.
Barbara B.

Pełnomocnik interwenienta ubocznego:
Maciej Tkaczyk

Pozwany:
Koszalińska Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Na Skarpie”
ul. Na Skarpie 17
75 – 343 Koszalin

Pismo procesowe  wraz z  wnioskiem o powołanie świadka oraz zabezpieczenie dowodów w postaci kart do głosowania

Jako powodowie w sprawie o ustalenie nieważności uchwał, ewentualnie o ich uchylenie :

a)  uchwały nr 12/2013 Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie, odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. dotyczącej odrzucenia projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Mariusza Krajczyńskiego,

b)         uchwały Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie, odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Katarzyny Chorzewskiej-Zielezińskiej, Teresy Tomczyk, Teresy Labisch, Edmunda Grabskiego, Marianny Skowron, Janusza Rynkiewicza, Krystyny Cichońskiej, Krystyny Witkowskiej,

wnosimy o:

  1. Powołanie w charakterze świadka:

Włodzimierza K. –  członka Prezydium podczas II części Walnego Zgromadzenia” – na okoliczność udowodnienia, wadliwego prowadzenia walnego zgromadzenia, wyboru niepełnego składu Prezydium II części, uchybień podczas wyboru do Komisji mandatowo-skrutacyjnej, łamania przez Zarząd ustawowych praw członków spółdzielni, wadliwości prowadzenia WZ, prowadzenia WZ przez nieuprawnioną osobę, oraz zgłoszonych przez Macieja Tkaczyka nieprawidłowości przy liczeniu głosów przez komisję mandatowo-skrutacyjną.

2. Zabezpieczenie dowodów w postaci dokumentów z w/w walnego zgromadzenia pozwanej Spółdzielni tj. kart do głosowania z tajnych wyborów do Rady Nadzorczej.

3. Zapewnienie na rozprawę większej sali sądowej ze względu na spore zainteresowanie członków spółdzielni.

UZASADNIENIE     

            Podczas rozprawy sądowej w dniu 14 marca 2014r. do rozprawy jako pełnomocnik interwenienta ubocznego przystąpił Pan Maciej Tkaczyk. Jako powodowie oświadczyliśmy, że rezygnujemy z powoływania go na świadka w sprawie. Ze względu na fakt, iż podczas II części Walnego Zgromadzenia, wg naszej oceny, doszło do złamania największej liczby przepisów oraz procedur związanymi z podejmowaniem uchwał, zasadne jest powołanie innego świadka, wybranego do Prezydium II części Walnego Zgromadzenia – Pana Włodzimierza K.. Jednocześnie w celu porównania zeznań świadków powołanych przez pozwaną tj. Pana Z. z innymi świadkami obecnymi na tym spotkaniu-  wskazane jest, aby świadkowie konfrontowali swoje zeznania podczas jednej rozprawy tj.  w dniu 10 kwietnia 2014r.

Jednocześnie ponowienie wniosku o zabezpieczenie dowodów uzasadniamy tym, że    w związku z dużą ilością spostrzeżonych naruszeń przepisów ustawy i Statutu Spółdzielni oraz zaangażowaniem w spór zarządu Spółdzielni i radcy prawnego Spółdzielni, istnieje ryzyko, że dokumenty te zostaną zniszczone lub przerobione, co dotyczy w szczególności anonimowych kart z tajnego głosowania z wyborów do Rady Nadzorczej.

Jednocześnie  zwracamy uwagę, że jak słusznie uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 lutego 2001 r. IV CKN 192/2000, cyt.: „Niezgodność uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) z przepisami prawa lub postanowieniami statutu może wynikać nie tylko z treści tej uchwały, lecz także z wad postępowania prowadzącego do jej podjęcia. Uchwała nie jest zjawiskiem odrębnym, lecz wynikiem określonego postępowania. Jeśli więc postępowanie przy podejmowaniu uchwały ma istotne luki to najczęściej nie można przewidzieć, czy treść uchwały podjętej w jego wyniku jest zgodna z prawem”.

W tym aspekcie, w związku z licznymi uchybieniami podczas procedowania, wadliwego prowadzenia, oraz w związku z błędnym tłumaczeniem radcy prawnego podczas przeprowadzenia obrad walnego zgromadzenia w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. upatrujemy również niezgodność uchwały z przepisami prawa lub statutu.

Jednocześnie w kwestii wyjaśnienia zagadnienia „czy zgodnie z obowiązującym prawem podczas jednego Walnego Zgromadzenia możliwym jest odwołanie dotychczas urzędującej Rady Nadzorczej oraz powołanie kolejnej?” chcielibyśmy przytoczyć opinię prawną uzyskaną na powyższe zagadnienie, której argumenty przyjmujemy jako swoje.

„W świetle przepisów art. 45 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U.2003.188.1848 j.t.) oraz § 103 ust. 14 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie, uchwała Walnego Zgromadzenia o odwołaniu organu spółdzielni, jakim jest Rada Nadzorcza, powinna być przygotowana w ten sposób, aby jasno z niej wynikało, że (…) odwołanie powinno być połączone z powołaniem nowego organu. Przepisy te nie zakazują przy tym, aby odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków nie mogło się odbyć w toku jednego posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Należy podkreślić, że jest to przy tym sytuacja pożądana z punktu widzenia obowiązywania zasady ciągłości funkcjonowania organów Spółdzielni, w tym przede wszystkim odnośnie sprawowania funkcji kontrolnych przez Radę Nadzorczą, a także z punktu widzenia zasad ekonomiki funkcjonowania organów Spółdzielni, w tym przede wszystkim w zakresie oszczędność środków pieniężnych związanych z koniecznością zawiadomienia członków spółdzielni o terminie kolejnego Walnego Zgromadzenia i jego przeprowadzenia oraz z oszczędnością czasu. Dotychczasowe doświadczenie w sprawach z ogólnie rozumianej spółdzielczości wskazuje ponadto, że praktyka odwoływania członków organów Spółdzielni i powoływania w ich miejsce nowych członków jest przy tym powszechna w skali krajowej.”

Dodatkowo w kwestii wyboru do Rady Nadzorczej wskazać należy błędną praktykę stosowaną przez spółdzielnię mieszkaniową, polegającą na przeprowadzeniu częściowych wyborów do Rady Nadzorczej. Wskazać należy, że pozwana spółdzielnia nie dostosowała zapisów Statutu do obowiązującego prawa i poprzez chaotyczne zmiany w Statucie doprowadziła do jego wewnętrznej sprzeczności tj. §111 ust.1 z §113 ust.2 Statutu.

§111 ust.1 Statutu stanowi: „Rada Nadzorcza składa się z 15 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.”

§113 ust.2 Statutu brzmi: „Co dwa lata następuje wymiana części składu Rady Nadzorczej tj. tych członków Rady którym się skończyła trzyletnia kadencja.”

§113 ust.2 Statutu mógł mieć zastosowanie w przypadku, w którym kadencja Rady Nadzorczej trwała 4 lata. W każdym innym przypadku jest to zapis sprzeczny z Ustawą oraz Statutem i winien zostać uznany za nieważny. W obecnej sytuacji wymiana części Rady Nadzorczej następuje raz corocznie i raz co dwa lata, a nie jak wskazane jest Statucie „Co dwa lata następuje wymiana części składu Rady Nadzorczej”. Tym samym wybory częściowe (nie uzupełniające) do Rady Nadzorczej, ze względu na nieważność §113 ust.2 Statutu, nie mogą mieć zastosowania w spółdzielni KSM Na Skarpie.

Na potwierdzenie w/w okoliczności wnosimy o uwzględnienie swoich wniosków, jako zasadnych i koniecznych.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *