Pismo procesowe nr 3

Koszalin, dnia 10 grudnia 2014r.

Sygn. Akt. IC 353/14
Sąd Okręgowy w Koszalinie
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 7
75-950 Koszalin

Powodowie:

Joanna K.
Anna T.
Kazimierz Ł.
Artur K.

 

Pozwana: Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koszalinie

Pismo procesowe – odpowiedz na pismo pozwanej wraz wnioskami

W dniu 26 listopada 2014r. powódce dostarczono „pismo procesowe pozwanej” datowane na dzień 14 października 2014r. Ustosunkowując się do pisma pozwanej, wnoszę o nieuwzględnianie w całości błędnych, wg mojej oceny, interpretacji przepisów prawa przez pozwaną „KSM Na Skarpie”, zawartych w w/w piśmie złożonym przez pełnomocnika – radcę prawnego Alicję R. oraz podtrzymuję w pełni stanowisko wyrażone w pozwie z dnia 30 czerwca 2014r.

Jednocześnie wnoszę o:
1) Oddalenie wniosków złożonych przez pozwaną w piśmie „odpowiedź na pozew” datowanego na dzień 5 lipca 2014r. oraz w piśmie procesowym pozwanej datowanego na dzień 14 października 2014r.
2) Przesłuchanie Alicji R. na okoliczność opiniowania uchwał pod względem formalno-prawnym, określenia podstaw prawnych reprezentowania i agitacji stanowiska Zarządu podczas Walnych Zgromadzeń, zamiast reprezentowania i obrony interesów spółdzielców, określenia roli radcy prawnego podczas zebrań Walnego Zgromadzenia
3) Przeprowadzenie – w trybie zabezpieczenia – dowodu z dokumentów dot. walnego zgromadzenia pozwanej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Koszalinie odbytego w 6 częściach w dniach od 13.05.2014r. do 20.05.2014r. tj. listę członków spółdzielni oraz nagrań audio. Wnoszę o zobowiązanie pozwanej do przedłożenia Sądowi w/w dokumentów i nagrań.
4) Ze względu na przyznanie przez pozwaną spornych faktów, m.in. o uniemożliwianiu skorzystania przez członków spółdzielni z pomocy ekspertów oraz błędnym podziale Walnego Zgromadzenia na części cofamy wnioski dowodowe z przesłuchania strony powodowej.
5) Uwzględnienie wniosków dowodowych dołączonych do niniejszego pisma przygotowawczego
Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do dalszego składania wniosków i dowodów po zabezpieczeniu przez Sąd wszystkich materiałów wnoszonych w pozwie oraz niniejszym piśmie procesowym tj. listy członków spółdzielni oraz nagrań audio.

UZASADNIENIE

1) Wskazać należy, że pozwana odmawiała zainteresowanym (przewodniczącej III części oraz sekretarzowi II części Walnego Zebrania) przekazania projektu protokołów celem zapoznania się z ich treścią. Po zapoznaniu się z treścią protokołu II części WZ oraz nagraniu audio z tego przebiegu stwierdzić należy, że zapis protokołu odbiega on od rzeczywistego przebiegu spotkania. Zauważyć należy (już na samym wstępie zapisów protokołu) że dopisano w nim sformułowania, które nie miały w ogóle miejsca. Tym samym czyniono to, wg mojej oceny, jedynie na potrzeby niniejszego procesu. Dodatkowo protokoły nie zawierają wszystkich wymaganych zgodnie z §20 ust.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia załączników m.in. list obecności.
Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do dalszego składania wniosków i dowodów m.in. z nagrań III części WZ po przesłuchaniu przez Sąd prezesa spółdzielni Stanisława Górawskiego na okoliczność braku głosowania tajnego podczas III części Walnego Zgromadzenia pomimo uzyskania wymaganej większości głosów (tj. aprobaty 1/5 obecnych na sali członków spółdzielni). Co więcej zauważyć należy, że w protokołach z przebiegu Walnego Zgromadzenia wszędzie tam gdzie zarządzano głosowania umieszczono ich wyniki. Znamienny jest fakt, że jedynym miejscem w protokole, w którym celowo pominięto zapis wyników głosowania jest wniosek o tajne głosowania nad absolutorium dla członka zarządu podczas III części Walnego Zgromadzenia. Pominięto to tylko dlatego, że wniosek tez uzyskał wymaganą większość 1/5 głosów i pomimo tego zarządzono głosowanie jawne. Pani Leszczyńska, która była odpowiedzialna za właściwe proceduralne prowadzenie spotkania nie zareagowała na powyższe nieprawidłowości formalne.

Dowód: nagrania CD z przebiegu II części Walnego Zgromadzenia na okoliczność wskazania rzeczywistego przebiegu spotkania i uniemożliwienia poruszania podczas WZ przez członków zagadnień, które byłyby niekorzystne do członków zarządu

2) Zauważyć należy, że pozwana wbrew ustawowemu obowiązku wynikającego z art. 8³ ust.9-13 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie zamieściła żądań dotyczących umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad naruszając tym samym owe przepisy. Ze względu na fakt, iż zgłaszane tematy przez członków spółdzielni obnażały niekompetencje zarządu – Zarząd celowo pominął je i nie ujął ich w porządku obrad. Żądania te zgłoszone zostały zgodnie z prawem tj. w wymaganym terminie oraz z wymaganą liczbą podpisów. Tym samym nie było powodów do odrzucenia przez Zarząd KSM Na skarpie zgłaszanych przez członków spółdzielni żadań i działanie zarządu pozwanej spółdzielni w omawianym powyżej zakresie było bezprawne. Przepis art. 8 ³ ust. 13 u.s.m. nakłada na zarząd obowiązek przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu żądań, projektów uchwal i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni. Pod pojęciem przygotowanie pod względem formalnym należy przy tym rozumieć czynności techniczne mające na celu umożliwienie poddania projektów uchwał i poprawek pod głosowanie, a więc: przygotowanie wersji uchwał zgłoszonej przez członków, nadanie im treści poprawnej stylistycznie i językowo, lecz bez ingerencji w ich merytoryczną zawartość, zamieszczenie ich w porządku obrad, nadanie odpowiedniej numeracji, przygotowanie wersji uchwały, wydrukowanie. Ani zarząd, ani jakikolwiek inny organ spółdzielni nie mają uprawnień do dokonywania selekcji projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni pod kątem ich zdatności do zamieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia. Projekty uchwał, poprawek do projektów uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, o ile zostały zgłoszone zgodnie z procedurami określonymi w art. 8 ³ ust.11-12 u.s.m. muszą być zamieszczone w porządku obrad i przedłożone pod glosowanie na walnym zgromadzeniu. Nie umieszczenie w porządku obrad właściwie przygotowanej uchwały przez członków spółdzielni przy jednoczesnym wprowadzeniu tylko projektu uchwały Zarządu stanowi naruszenie przepisów art. 8 3 Ust.13 u.s.m. Odrzucenie problematycznych sprawa dla Zarządu oraz poprawki do uchwały miało istotny wpływ na wynik głosowania przy udzieleniu absolutorium dla członka Zarządu Stanisława G.
Dowód: zgłoszenie żądań zamieszczeni poszczególnych spraw przez członków spółdzielni
3) Członkom spółdzielni odmawiano również prawa korzystania z pomocy eksperta, co jest sprzeczne z art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 101 ust. 3 Statutu. Zgodnie z art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 101 ust. 3 Statutu – członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Pozwana Spółdzielnia odmawiała zaproszonym przez członków ekspertom udziału w obradach walnego zgromadzenia twierdząc, że Zarząd nie ma do nich zaufania. Uniemożliwienie korzystanie z eksperta, uniemożliwiało członkom prawidłową ocenę całego spotkania. Członkowie spółdzielni opierając się, wg mojej oceny, jedynie na błędnych wypowiedziach, tłumaczeniach i sugestiach radcy prawnego, która wykorzystując swój tytuł prawny zamiast stać na straży prawa prawo to wypaczała – głosowali wg woli Zarządu i radcy prawnego. Tym samym uniemożliwienie udziału eksperta uniemożliwiło przeciwstawianie się takiej patologii oraz pozostawało w sprzeczności z art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze. Jednocześnie jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy w Koszalinie w ustnym uzasadnieniu wyroku (sygn.. IC 323/13) co do zbieżnego zagadnienia, że nie rolą Zarządu jest ocena i weryfikacja ekspertów. To członek spółdzielni oceniania i zaprasza osoby, które uważa za ekspertów.

4) W pozwie z dnia 30 czerwca 2014r. powodowie wnieśli o przeprowadzenie – w trybie zabezpieczenia – dowodu z listy członków spółdzielni oraz listę osób uczestniczących w Walnych Zebraniach. Pozwana w piśmie odpowiedź na pozew poinformowała, że nie przekaże listy m.in. dlatego, że żaden z członków spółdzielni nie jest uprawiony do jej otrzymania. Zauważyć należy, że stosowanie do art. 30 Ustawy Prawo spółdzielcze „Zarząd spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także inne dane przewidziane w statucie. Członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

Tym samym twierdzenia pozwanej o niemożliwości dostarczenia listy są bezpodstawne i nie mają umocowania prawnego. Ze względu na zdarzenia jakie miały miejsce przed Walnymi Zgromadzeniami m.in. nie wpuszczania członków spółdzielni na zebrania, lista z wykazem członków spółdzielni jest istotnym dokumentem w sprawie i do czasu dostarczenia przez pozwaną w/w dokumentów zastrzegam sobie prawo do dalszego składania wniosków i dowodów.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:
-odpis pozwu szt. 5
-nagrania CD z przebiegu Walnego Zgromadzenia podczas II części
– zgłoszenie żądań zamieszczeni poszczególnych spraw przez członków spółdzielni

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *