Pismo procesowe nr 3

Koszalin, dnia 28 maja 2014 r.

Sygn. akt I C 323/13

Sąd Okręgowy
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 7
75 – 950 Koszalin

Powodowie:
Joanna K.
Zbigniew S.
Barbara B.

Pełnomocnik interwenienta ubocznego:
Maciej T.

Pozwany:
Koszalińska Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Na Skarpie”
ul. Na Skarpie 17
75 – 343 Koszalin

Pismo procesowe wraz z doprecyzowaniem żądania pozwu

            W związku z przekazaniem przez Sąd Okręgowy podczas rozprawy w dniu 21 maja pisma pozwanej spółdzielni KSM Na Skarpie, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez Sąd kart do głosowania z wyborów do Rady Nadzorczej Walnego Zgromadzenia oraz po zapoznaniu się z nowym materiałem dowodowym w dniach 22 maja – 27 maja 2014r. doprecyzowujemy pozew i w pierwszej kolejności w stosunku do uchwały w sprawie wyborów do rady nadzorczej wnosimy o:

– ustalenie nieistnienia albo ustalenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie, odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Katarzyny Chorzewskiej-Zielezińskiej, Teresy Tomczyk, Teresy Labisch, Edmunda Grabskiego, Marianny Skowron, Janusza Rynkiewicza, Krystyny Cichońskiej, Krystyny Witkowskiej.

W stosunku do uchwały nr 12/2013 Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie, odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. dotyczącej odrzucenia projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Mariusza Krajczyńskiego, podtrzymujemy swoje stanowisko i wnosimy o ustalenie (stwierdzenie) nieważności uchwały, ewentualnie o jej uchylenie.

UZASADNIENIE

            Podczas rozprawy sądowej w dniu 21 maja 2014r. powodowie oraz pełnomocnik interwenienta ubocznego otrzymali pismo pozwanej spółdzielni z dnia 16 kwietnia 2014r. z treści którego wynikało, iż Sąd Okręgowy zabezpieczył oryginały kart do głosowania z wyborów do Rady Nadzorczej oraz dopuścił je jako dowód w sprawie. Powodowie w dniu 22 maja 2014r. po wstępnym zapoznaniu się z kartami do głosowania i stwierdzeniem rażących nieprawidłowości i uchybień w procedowaniu i ustalaniu wyników głosowań przez komisję mandatowąo – skrutacyjną, w szczególności na II części Walnego Zgromadzenia, na rozprawie sądowej odbytej w tym samym dniu, sprecyzowali pozew i w pierwszej kolejności w stosunku do uchwały w sprawie wyborów do rady nadzorczej, wnieśli o ustalenie nieistnienia albo ustalenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie.

Wskazać należy, że jako podstawę prawną roszczenia o ustalenie nieistnienia uchwały Walnego Zgromadzenia KSM Na Skarpie powodowie wskazują art. 189 k.p.c. w zw. z art. 42 § 9 ustawy Prawo spółdzielcze i wyrażają stanowisko, że o nieistnieniu uchwały można mówić wtedy, kiedy nieprawidłowości w zwołaniu lub procedowaniu określonych organów wykluczają możliwość stwierdzenia, że wyraziły one wolę jako ten właśnie, uprawiony organ. W orzecznictwie sądowym za nieistniejącą uznano np. uchwałę za którą nie głosowała wymagana większość, a wynik głosowania został sfałszowany ( por. wyrok Sądu Najwyższego z 9 października 1972 r., II CR 1712/72, OSNC 1973/7-8/135), czy też uchwałę podjętą przez niezwołane zgromadzenie. (por. uchwała Sądu Najwyższego z 24 czerwca 1994 r., III CZP 81/94, OSNC 1994/12/241). Oznacza to, iż uchwała nie istnieje gdy dokonano naruszeń prawa o wyjątkowo rażącym charakterze, kiedy nie sposób w ogóle mówić o powzięciu uchwały i wyrażeniu stanowiska przez zgromadzenie.

W tym aspekcie zwrócić należy uwagę na rażące błędy i uchybienia w procedowaniu i ustalaniu głosów przez komisje mandatowo-skrutacyjne. Zgodnie z przyjętym na podstawie § 108 ust. 3 Statutu Regulaminem Walnego Zgromadzenia (zob. § 15 Regulaminu) wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są, w porządku alfabetycznym, nazwiska i imiona kandydatów z podziałem na osiedla zgodnie z § 111 Statutu. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje (zob. § 15 ust. 3 Regulaminu). Zgodnie z § 15 ust. 4 Regulaminu głos jest ważny, jeśli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nie skreślonych kandydatów do Rady Nadzorczej, uwzględniając podział na osiedla, jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie przypadających na dane osiedle. Kartę wyborczą oddaną bez skreśleń lub jeżeli liczba nie skreślonych na niej kandydatów przekracza liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej w podziale na osiedla – uważa się za głos nieważny. Podczas walnego zgromadzenia pozwanej Spółdzielni wybierano 8 członków Rady Nadzorczej, a na poszczególne osiedla przypadała następująca liczba miejsc: dla osiedla Na Skarpie – 5 członków Rady Nadzorczej, a dla osiedla Morskie i Rzemieślnicze – 3 członków. Powyższe oznacza, że aby głos był ważny to na karcie do głosowania w części obejmującej kandydatów osiedla Na Skarpie liczba nie skreślonych kandydatów powinna wynosić nie więcej niż: 5, a dla osiedla Morskie i Rzemieślnicze nie więcej niż 3. Reasumując, każdy członek spółdzielni oddaje jeden głos na wszystkich kandydatów. Głos ten może być albo ważny albo nieważny. Jest to alternatywa rozłączna i przyjęcie innego rozwiązania nie pozwala na jakąkolwiek kontrolę rzeczywiście oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, tym samym oceny czy wyniki ustalono prawidłowo czy też błędnie.

Wskazać należy, iż w dniu 18 czerwca 2013r. podczas II części Walnego Zgromadzenia, komisja mandatowo-skrutacyjna po podliczeniu głosów sporządziła i odczytała protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej II części z wyborów do Rady Nadzorczej. Komisja m.in. stwierdziła, że w tajnych wyborach do Rady Nadzorczej oddano 94 głosów, w tym zero głosów nieważnych. Jednocześnie odczytała ilość głosów otrzymanych przez kandydatów do Rady Nadzorczej.

Dowód: protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej II części Walnego Zgromadzenia – w aktach sprawy – dołączone przez pozwaną

Natomiast w protokole Walnego Zgromadzenia Członków KSM Na Skarpie w Koszalinie – część II, w pkt 17 (str.33) protokolanci odnotowali, iż oddano 95 głosów, z tego ważnych było 94 głosów, nieważnych był 1. Protokół podpisany został przez Przewodniczącego II części Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Z.. Świadek podczas zeznań oświadczył, że dopiero po dokładnym zapoznaniu się z protokółem, protokół niniejszy podpisał.

Dowód: protokół Walnego Zgromadzenia Członków KSM Na Skarpie w Koszalinie – część II, która obyła się w dniu 18.06.2013r. – w aktach sprawy – dołączone przez pozwaną

Powodowie po zapoznaniu się z materiałem dowodowym z II części Walnego Zgromadzenia w postaci oryginałów kart do głosowania stwierdzają, iż:

– głosów w tajnych wyborach do Rady Nadzorczej oddano 94

– głosów nieważnych oddano 16 ( niespełniających warunków na obydwu Osiedlach 3 głosy, niespełniających warunków dla Osiedla Na Skarpie – 6 głosów, niespełniających warunków dla Osiedla Morskie – 7 głosów).

Mając na uwadze powyższe, jednoznacznie stwierdzić należy, że komisja mandatowo – skrutacyjna popełniła rażące uchybienia przy ustalaniu wyników głosowania uznając, iż wszystkie głosy są ważne. W związku z powyższym ustalono błędne wyniki ilości głosów otrzymanych przez kandydatów do Rady Nadzorczej.

Ze względu na sytuacje poprzedzające powyższe ustalenia wyników przez komisję mandatowo-skrutacyjną, wg naszej oceny, zachodzi uzasadnione podejrzenie mataczenia wyników. Wskazać należy na kilka aspektów podniesieniowych przez powodów w pismach procesowych oraz uzupełnionych zeznaniami świadków.

Przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnych doszło do rażącego uchybienia – przy 5 kandydatach do komisji radca prawny pozwanej Spółdzielni p. Raginia L. poinformowała uczestników walnego zgromadzenia, że w głosowaniu nad kandydatami zaproponowanymi przez byłego pracownika Spółdzielni (3 kandydatów) głosować mogą wszyscy obecni członkowie, a następnie po odbyciu głosowania na powyższe kandydatury – radca prawny oznajmiła, że na pozostałych kandydatów (2 kandydatów) mogli głosować tylko ci, którzy nie oddali jeszcze głosu. Znamienne jest to, że jedynie w tej części Walnego Zgromadzenia nie zezwolono na pracę komisji mandatowo-skrutacyjnej w poszerzonym składzie (podczas IV, V i VI części Walnego Zebrania komisja mandatowo-skrutacyjna mogła pracować w składzie 4-5 osobowym). Tym samym pozbawiono udziału w komisji mandatowo – skrutacyjnej przedstawiciela tzw. Grupy Skarpa.

Dowód: zeznania świadków Pana Włodzimierza K. oraz Kazimierza Ł. złożone podczas rozprawy w dniu 21 maja 2014r., odpowiedź na pozew z dnia 1.10.2013r. złożony przez pozwaną str.16

Podczas ustalenia wyników głosowania w sprawie wyborów do rady nadzorczej podczas II części Walnego Zgromadzenia, doszło do rażącego uchybienia w ustalaniu głosów ważnych oraz nieważnych, co rzutowało na końcowe wyniki głosowania. Podczas próby weryfikacji i kontroli pracy komisji mandatowo-skrutacyjnej przez członka spółdzielni oraz rady nadzorczej Macieja Tkaczyka, wszelkimi siłami starano się uniemożliwić mu obserwację zliczenia głosów, w szczególności poprzez zasłanianie stolika komisji przez ochroniarzy, poprzez nakazanie odsunięcia się od stolika. Pan Maciej Tkaczyk zapamiętał szczególnie jeden głos, który był „całkowicie nieważny” – tzn. liczba nieskreślonych kandydatów na osiedlu Na Skarpie była większa niż 5 zaś na osiedlu Morskie i Rzemieślnicze nie dokonano żadnego skreślenia. Karta z tymi głosami była na tyle charakterystyczna, że jeden z członków komisji mandatowo-skrutacyjnej odznaczył na niej „haczyk”. Po zapoznaniu się z oryginałami kart do głosowania z II części spotkania Walnego Zgromadzenia, na tej karcie znajdowywały się już 3 dodatkowe skreślenia na Osiedlu Morskie i Rzemieślnicze. Ustalanie wyników głosowania przez komisję mandatowo-skrutacyjną podczas tej części trwało ponad dwie godziny. Powodowie te same głosy i to pojedynczo przeliczyli w pół godziny. Tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo, iż członkowie komisji mieli możliwość wpłynięcia na wynik głosowania. Istotnym argumentem potwierdzającym powyższą tezę był wniosek formalny zgłoszony przez Macieja Tkaczyka, po odczytaniu wyników komisji mandatowo-skrutacyjnej a przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia, o ponowne przeliczenie głosów w związku z zastrzeżeniem co do ilości głosów nieważnych. Wniosek ten w ogóle nie został poddany pod głosowanie. Przewodniczący zebrania skonsultował wniosek z Zarządem oraz radcą prawnym spółdzielni, postanawiając go samodzielnie odrzucić i zakończyć zebranie.

Dowód: zeznania świadka Pana Piotra Z. złożone podczas rozprawy w dniu 21 maja 2014r.

Takie zachowanie Przewodniczącego Zebrania, Zarządu KSM Na Skarpie, radcy prawnego oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej, w obliczu przeprowadzenia postępowania dowodowego uzasadniają obawy powodów dotyczące możliwości ingerencji w kartach do głosowania.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż w pozostałych częściach Walnego Zgromadzenia również stwierdzono uchybienia w ilości głosów nieważnych (IV część – 4 głosy nieważne –w protokole zapisane 3 głosy, V-część – 10 głosów nieważnych – w protokole 9 głosów nieważnych, VI części – 8 głosów nieważnych w protokole 7 głosów nieważnych).   Komisje mandatowo – skrutacyjne w tych przypadkach popełniły (zapewne poprzez niedopatrzenie) uchybienia przy ustalaniu wyników głosowania poprzez określenie niewłaściwej ilość głosów nieważnych. Jednocześnie komisje traktowały powyższe głosy jako nieważne jedynie na Osiedlu, w którym nastąpiły uchybienia, uznając za ważne dla drugiego Osiedla z prawidłową liczbą skreśleń –„częściowo ważne”. Przypomnieć należy, iż każdy członek spółdzielni oddaje jeden głos na wszystkich kandydatów. Głos ten może być albo ważny albo nieważny. Jest to alternatywa rozłączna i przyjęcie innego rozwiązania nie pozwala na jakąkolwiek kontrolę rzeczywiście oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, tym samym oceny czy wyniki ustalono prawidłowo czy też błędnie. W związku z powyższym komisje mandatowo-skrutacyjne uznając głosy jako „częściowo ważne” ustaliły błędne wyniki ilości głosów otrzymanych przez kandydatów do Rady Nadzorczej.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w przypadku oddalenia przez Sąd powództwa w zakresie ustalenia nieistnienia uchwały, powodowie i interwenient uboczny upatrują ustalenie nieważności uchwał obok ich sprzeczności z prawem, także w wadach postępowania prowadzącego do ich podjęcia. Zwracamy uwagę, jak słusznie uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 lutego 2001 r. IV CKN 192/2000, że: „Niezgodność uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) z przepisami prawa lub postanowieniami statutu może wynikać nie tylko z treści tej uchwały, lecz także z wad postępowania prowadzącego do jej podjęcia. Uchwała nie jest zjawiskiem odrębnym, lecz wynikiem określonego postępowania. Jeśli więc postępowanie przy podejmowaniu uchwały ma istotne luki to najczęściej nie można przewidzieć, czy treść uchwały podjętej w jego wyniku jest zgodna z prawem”.

W tym aspekcie należy zwrócić uwagę na następujące rażące nadużycia przy zwołaniu i procedowaniu podczas obrad walnego zgromadzenia:

a)      W kwestii wadliwości zwołania walnego zgromadzenia wskazać należy na art. 83 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 101 ust.4 Statutu, który stanowi iż: Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części. Rada nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części walnego zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia.

Zgodnie z zawiadomieniem Zarządu Rada Nadzorcza podjęła decyzję o podziale Walnego Zgromadzenia na 6 części. Decyzja ta podjęta została z naruszeniem w/w przepisów tj. art. 83 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 101 ust.4 Statutu KSM Na Skarpie, gdyż członków spółdzielni uprawnionych do lokali przy ul. Bosmańskiej 29d zaliczono do dwóch różnych grup tj. III i IV części. Podział dokonany przez Radę Nadzorczą oraz zwołanie Walnego Zgromadzenia obarczone jest istotną wadą w tym zakresie.

Dowód: zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z podziałem na części – w aktach sprawy –dołączone przez pozwaną

b)      Członkom spółdzielni odmawiano prawa korzystania z pomocy eksperta, co jest sprzeczne z art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 101 ust. 3 Statutu. Pozwana Spółdzielnia odmawiała zaproszonym przez członków ekspertom udziału w obradach walnego zgromadzenia twierdząc, że mogą oni być obecni na zewnątrz miejsca obrad, a członek aby skonsultować się z ekspertem musi wychodzić z obrad. W większości części Walnego Zgromadzenia powodowie oraz pełnomocnik interwenienta ubocznego jako eksperci członków spółdzielni chcieli uczestniczyć w tych zebraniach. Prawa tego zostali pozbawieni. Podczas tegorocznych Walnych Zgromadzeń również członkom spółdzielni odmawiano prawa korzystania z pomocy eksperta – co może wykreować obraz podejścia Zarządu do powyższego zagadnienia.

Dowód: zeznania świadków Pani Teresy L. złożone podczas rozprawy w dniu 22 maja 2014r., oświadczenie Barbary B. oraz Kazimierza P. z dnia 14 maja 2014r. – upoważnienie ekspert, odmowa Zarządu do udziału ekspertów na Walnych Zgromadzeniach w 2014r.

c)      Wskazać należy na występujący w Radzie Nadzorczej konflikt interesów dwóch członków tj. Pana Mariusz K. oraz Pani Teresy L.. Pan Mariusz K. jest członkiem Rady Nadzorczej od 2009 r. Równocześnie od 2009 powołano do życia Spółkę Infinio sp z.o.o., w której Pan K. jest współwłaścicielem. Firma ta specjalizuje się w robotach budowlanych a swoim zakresie posiada również wpisy o zarządzaniu nieruchomościami. W spółce tej Pan K. początkowo był prezesem, później vice-prezesem. Jednocześnie Spółka Infinio bezpośrednio brała udział w przetargach jak również zawierała bezpośrednio umowy ze spółdzielnią mieszkaniową. Tym samym występuje wyraźny konflikt interesów. Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych w ramach działalności Infinio Spółki z o.o. przez Mariusza K. musi prowadzić do sprzeczności z prawidłowym wykonywaniem przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni. Pan K. realizując szereg umów jako współwłaściciel spółki Infinio, popada w wyraźny konflikt interesów z usługodawcą – Spółdzielnią Mieszkaniową Na Skarpie, której interesów przy realizacji tych samych umów winien strzec poprzez należytą kontrolę działalności Zarządu, w ramach wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej. Nadto, jako członek Rady Nadzorczej, ma realny wpływ na kształt uchwał podejmowanych przez tę Radę w zakresie zamówień dostaw i robót, które może wykonywać jego spółka Infinio sp. z o.o. Również podczas prac komisji zapoznaje się z przewidywanymi kwotami na realizacje poszczególnych robót budowlanych w spółdzielni. Taka sytuacja godzi w interesy Spółdzielni. Tym samym wybór Pana K. nie tylko jest sprzeczny ze Statutem pozwanej, ale wypełnia przesłankę z art. 56 § 3 w zw. z art. 42 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, godząc w interesy spółdzielni. Jednocześnie sprzeczność tych interesów jest czytelna, dostrzegana przez samego zainteresowanego Pana Mariusza K., który zrezygnował z uczestnictwa w pracach komisji przetargowej, do której oddelegowani są członkowie Rady Nadzorczej.

Dowód: protokół Walnego Zgromadzenia Członków KSM Na Skarpie w Koszalinie – część II w aktach sprawy (str15)

d)     Pani Teresa L. pełni funkcję Dyrektora w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w Wydziale Nieruchomości. Do podstawowych zadań Wydziału należy m.in: prowadzenie obrotu nieruchomościami, które mogą być przedmiotem: sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, darowizny; naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, użytkowania, dzierżawy, najmu i zajęcia nieruchomości; udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży oraz od opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu nieruchomości; żądanie zwrotu udzielonych bonifikat. Prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych, w ramach wykonywanych zadań Wydziału w Urzędzie Miasta przez Panią Teresę L., musi prowadzić do sprzeczności z prawidłowym wykonywaniem przez nią obowiązków jako członka Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni. Pani L., realizując szereg zadań jako osoba upoważniona przez Prezydenta miasta, popada w wyraźny konflikt interesów z usługodawcą – Spółdzielnią Mieszkaniową Na Skarpie, której interesów przy realizacji tych samych umów winna strzec poprzez należytą kontrolę działalności Zarządu, w ramach wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej. Nadto jako członek Rady Nadzorczej ma realny wpływ na kształt uchwał podejmowanych przez tę Radę w zakresie zgody na przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Taka sytuacja godzi w interesy Spółdzielni. Tym samym wybór Pani L. nie tylko jest sprzeczny ze Statutem pozwanej, ale wypełnia przesłankę z art. 56 § 3 w zw. z art. 42 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, godząc w interesy spółdzielni

e)      Wskazać należy równocześnie na występujący konflikt interesów nie tylko członków Rady Nadzorczej ale również członka Zarządu KSM Na Skarpie, Pana Stanisława G.. Pan Stanisław G. jest prezesem zarządu KSM Na Skarpie. Pan Stanisław G. jest także członkiem zarządu w Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. ul. Kotarbińskiego 3, 75-352 Koszalin KRS 0000134671. Pomiędzy spółdzielnią KSM Na Skarpie a Telewizją Kablową Koszalin Sp z.o.o zawarte są bezpośrednio umowy na odbiór sygnału oraz konserwację instalacji telewizyjnej. Tym samym Pan Stanisław G. popadł w wyraźny konflikt interesów między spółdzielnią KSM Na Skarpie a TKK sp z.o.o, czym naruszył art. 56 § 3.Ustawy Prawo Spółdzielcze który stanowi iż: „Członkowie rady i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni”. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru prezesa zarządu KSM Na Skarpie w Koszalinie z dniem objęcia przez Stanisława G. funkcji członka zarządu w TKK SP z.o.o. winna być uchylona. W rozpoznawanej sprawie dla oceny zasadności powództwa (m.in. ustalenie wadliwości zwołania WZ) koniecznym jest zbadanie zgodności przedmiotowej uchwały z ustawą, w szczególności Ustawą Prawo Spółdzielcze, a także zasadami współżycia społecznego, w kontekście normy prawnej zawartej w art. 58 § 1 i 2 kc.w zw. z art. 56 § 3Ustawy Prawo Spółdzielcze.

Mając na uwadze powyższe, argumenty w piśmie są w pełni uzasadnione i wymagają uwzględnienia przez Sąd.

Załączniki:

  1. oświadczenie Barbary B. oraz Kazimierza P.. – upoważnienie ekspert
  2. odmowa udziału eksperta – informacja Zarządu dotycząca eksperta
  3. odpis pisma procesowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *