Pismo procesowe nr 4

Koszalin, dnia 28 maja 2014 r.

Sygn. akt I C 323/13

Sąd Okręgowy
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 7
75 – 950 Koszalin

Powodowie:
Joanna K.
Zbigniew S.
Barbara B.

Pełnomocnik interwenienta ubocznego:
Maciej T.

Pozwany:
Koszalińska Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Na Skarpie”
ul. Na Skarpie 17
75 – 343 Koszalin

Pismo procesowe

            W związku z przekazaniem przez Sąd Okręgowy pisma procesowego pozwanej datowane na dzień 2 lipca 2014r. wraz z jej wnioskami – podtrzymujemy w całości dotychczasowe stanowisko i wnosimy o

 1. stwierdzenie nieważności uchwały, ewentualnie o jej uchylenie: uchwały nr 12/2013 Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie, odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. dotyczącej odrzucenia projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Mariusza K.,
 2. ustalenie nieistnienia albo ustalenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie, odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Katarzyny Ch., Teresy T., Teresy L., Edmunda G., Marianny S., Janusza R., Krystyny C., Krystyny W..
 3. Przychylenie się do zmiany terminu przesłuchania prezesa Stanisława G., pod warunkiem wyznaczenia terminu wcześniejszego niż dotychczas tj. w terminie do 24 września 2014r. w celu zakończenia toczącego się postępowania sądowego.

Dodatkowo ze względu na wystarczający zgromadzony materiał dowodowy z przesłuchań świadków oraz pism procesowych:

 • oświadczamy, że rezygnujemy z wnoszonego w pozwie przeprowadzenia postępowania dowodowego z przesłuchania strony – powodów: Joanny K., Barbary B. oraz Zbigniewa S..
 • Wnosimy o niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy na okoliczność przesłuchania pozwanych tj. Stanisława G. oraz Leszka Ś. celem zakończenia toczącego się postępowania sądowego

UZASADNIENIE

I) W przypadku uchwały nr 12/2013 w sprawie odrzucenia projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Mariusza K., przypomnieć należy następujący stan faktyczny:

 1. Członek Spółdzielni p. Maciej T., pismem z dnia 28.05.2013r. na podstawie art. 83 10, 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – zgłosił w spółdzielni w dniu 29.05.2013r. projekt uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Mariusza K. oraz wyboru nowego członka w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej. Projekt uchwały poparło 70 członków spółdzielni. Projekt uchwały został złożony w ustawowym terminie tj. na 19 dni przed odbyciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 2. W projekcie uchwały z dnia 28.05.2013r. M. T. zgłosił dwa żądania tj.: w § 1 Uchwały – żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana K. oraz w § 2 Uchwały – żądanie wyboru nowego członka w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej.
 3. Równolegle do projektu uchwały złożonego przez Macieja T., Zarząd przygotował swój projekt uchwały (później oznaczonej jako nr 12/2013) o odrzuceniu projektu uchwały złożonego przez Macieja T..
 4. Projekt uchwały zgłoszony przez Macieja T. nie został jednak przez Zarząd ani przygotowany pod względem formalnym, ani poddany pod głosowanie, albowiem Zarząd pozwanej Spółdzielni potraktował ten projekt jako żądanie odwołania członków Rady Nadzorczej i jednocześnie zgłosił projekt uchwały w sprawie odrzucenia w/w projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Mariusza K. Zaznaczyć należy, że Zarząd zmienił treść projektu uchwały zgłoszonego przez Macieja T. i ograniczył się jedynie do postulatów zawartych w § 1 Uchwały – żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana K.. Żądanie wyboru nowego członka w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej (§ 2 projektu Uchwały złożonej przez Maciej T.) w ogóle nie było głosowane.
 5. W uzasadnieniu projektu uchwały (nr 12/2013) zgłoszonej przez zarząd Spółdzielni wskazano, że „zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze art. 35 odwołanie członka RN odbywa się poprzez przeprowadzenia tajnego głosowania (…). Odwołanie jeżeli jest tajne nie może mieć postaci uchwały. Tak więc z przyczyn formalnych uchwała taka nie może być podejmowana. Żądanie to zgłoszone przez członków należy traktować jako żądanie zamieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego odwołania członka Rady Nadzorczej”.

Zgodnie z art. 83 ust. 11 u.s.m. członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania na walne zgromadzenie w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. W myśl art. 83 ust. 13 u.s.m. zarząd spółdzielni jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.

Tym samym, zdaniem powodów, nie może budzić wątpliwości, że uzasadnienie do uchwały nr 12/2013r. było jawnym kłamstwem i wprowadzeniem członków spółdzielni w błąd celem przeforsowania przygotowanej przez zarząd uchwały. Przygotowany przez Macieja T. projekt uchwały spełniał wszelkie wymogi formalne –złożony został w terminie (na 19 dni przed odbyciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia) wraz z niezbędną liczbą osób popierających projekt uchwały (70 osób). Dodatkowo wprowadzono członków spółdzielni w błąd twierdząc, iż „odwołanie jeżeli jest tajne nie może mieć postaci uchwały”. W ocenie powodów również takie stanowisko nie ma oparcia w przepisach ustawy i Statucie Spółdzielni. Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej jest organem kolegialnym i każdą decyzję podejmuje w drodze uchwały, niezależnie od sposobu głosowania. Zarówno w głosowaniu tajnym jak i jawnym, walne zgromadzenie ostatecznie podejmuje uchwałę określonej treści, w tym wybiera lub odwołuje z organów spółdzielni określone osoby. W wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. sygn. akt I ACa 296/12 Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał, że wybór członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej następuje w drodze uchwały i wskazał, że cyt. „tajność głosowania polega na podejmowaniu uchwał w taki sposób, aby treść samego aktu głosowania osoby uprawnionej nie mogła być znana innym uczestnikom zgromadzenia”. W/w wyrokiem Sąd Apelacyjny w Białymstoku stwierdził nieważność uchwały o wyborze Rady Nadzorczej. Także Statut pozwanej Spółdzielni w § 106 ust. 4 pkt. 2) stanowi, że członka Rady Nadzorczej Spółdzielni odwołuje się uchwałą przy 2/3 kwalifikowanej większości głosów.

Reasumując zwracamy uwagę, jak słusznie uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 lutego 2001 r. IV CKN 192/2000, że: „Niezgodność uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) z przepisami prawa lub postanowieniami statutu może wynikać nie tylko z treści tej uchwały, lecz także z wad postępowania prowadzącego do jej podjęcia. Uchwała nie jest zjawiskiem odrębnym, lecz wynikiem określonego postępowania. Jeśli więc postępowanie przy podejmowaniu uchwały ma istotne luki to najczęściej nie można przewidzieć, czy treść uchwały podjętej w jego wyniku jest zgodna z prawem”.

Zdaniem powodów przedmiotowa uchwała została przyjęta przy istotnych wadach postepowania przy jej podjęciu (podawanie fałszywej argumentacji) jak również przy naruszeniu art. 83 ust. 9 -13 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w sprzeczności z art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 101 ust. 3 Statutu, czym naruszono ustawowe prawa członka spółdzielni do możliwości skorzystania z pomocy eksperta.

 1. W odniesieniu do uchwały Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie, odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej, wskazać należy, że członkowie Rady Nadzorczej Pan Jerzy M., Pan Janusz R. oraz Pan Edmund G. pełnią funkcję Członka Rady Nadzorczej KSM „Na Skarpie” w warunkach trzeciej kadencji, co narusza 45 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210); § 112 i § 113 Statutu KSM Na Skarpie oraz art. 82 Ust. 3, 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych zmienionej przez Ustawę z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wskazać należy, że taki wybór jak i powołanie tych osób na członków Rady Nadzorczej są z mocy prawa nieważne (art. 42 § 2 Ustawa Prawo Spółdzielcze). Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego liczbę kadencji (Sygn. akt II CSK 716/12) oblicza się uznając jako „pierwszą kadencją będąca w toku w dniu 31 lipca 2007 r., albo kadencja, która rozpoczęła bieg po tej dacie”. Przekładając powyższe uzasadnienie Sądu Najwyższego na grunt przedmiotowej spółdzielni KSM Na Skarpie pierwszą kadencją w odniesieniu do Pana Jerzego M. była kadencja w latach 2004-2009, drugą zaś była kadencja w latach 2009-2012. Wybór Pana Jerzego M. w roku 2012 na lata 2012-2015 był już trzecią kadencją. W odniesieniu do Pana Janusza R. oraz Edmunda G. pierwsza kadencja przypadała na lata 2006-2010, druga zaś przypadała na lata 2010-2013. Wybór Pana Janusza R. oraz Edmunda G. w roku 2013 na lata 2013-2016 był już trzecią kadencją. Zauważyć jednocześnie należy, że jeżeli członek Rady Nadzorczej pełnił swoje funkcje dłużej niż 6 lat – jeżeli druga kadencja rozpoczęła się po 31 lipca 2007 r. -to pozostaje to również w niezgodzie z obowiązującym prawem.

Dodatkowo w kwestii wyboru do Rady Nadzorczej wskazać należy błędną praktykę stosowaną przez spółdzielnię mieszkaniową, polegającą na przeprowadzeniu częściowych wyborów do Rady Nadzorczej. Wskazać należy, że pozwana spółdzielnia nie dostosowała zapisów Statutu do obowiązującego prawa i poprzez chaotyczne zmiany w Statucie doprowadziła do jego wewnętrznej sprzeczności oraz sprzeczności z prawem spółdzielczym.

 • 111 ust.1 Statutu stanowi: „Rada Nadzorcza składa się z 15 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.”
 • 113 ust.2 Statutu brzmi: „Co dwa lata następuje wymiana części składu Rady Nadzorczej tj. tych członków Rady którym się skończyła trzyletnia kadencja.”

Tym samym powodowie wskazują, ze uchwała wprowadzająca procedurę częściowego wyboru członków spółdzielni KSM Na Skarpie zgodnie z §113 ust.2 winna być uznana za nieważną. Powyższe zapisy powodują szereg nieprawidłowości m.in. brak jednoznacznego określenia początku działania Rady Nadzorczej, określenia okresu przerwy między kadencjami itd. Tym samym wybory częściowe (nie uzupełniające) do Rady Nadzorczej, ze względu na nieważność §113 ust.2 Statutu, nie mogą mieć zastosowania w spółdzielni KSM Na Skarpie i tym samym wybór członków rady nadzorczej winien być uznany za nieważny.

W odniesieniu do pisma pozwanej z dnia 2 lipca 2014 roku wskazać należy, iż wyniki zaprezentowane przez komisje mandatowo – skrutacyjne odczytane podczas zebrań Walnego Zgromadzenia znacznie odbiegają od tych, które wynikają bezpośrednio z kart do głosowania (po przeliczeniu przez powodów oraz pozwaną). Zdaniem powodów – Sąd Okręgowy nie jest od tego, aby ponownie liczyć głosy i ogłaszać wyniki, ale wienien zbadać prawidłowość ich ustalenia. Albo liczba głosów z kart odpowiada rzeczywistej ilości głosów oddanych przez członków spółdzielni albo nie. W przedmiotowych wyborach do Rady Nadzorczej liczba głosów została błędnie wyznaczona. W skrajnych przypadkach liczba oddanych głosów zaprezentowana przez komisje mandatowo-skrutacyjne różniła się aż o 20 głosów od wyników ustalonych przez powodów i pozwaną. Jednocześnie nie można zapominać o tym, że zachowanie Przewodniczącego Zebrania, Zarządu KSM Na Skarpie, radcy prawnego oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej, w obliczu przeprowadzenia postępowania dowodowego uzasadniają obawy powodów dotyczące możliwości ingerencji w kartach do głosowania – co zostało dokładnie opisane w piśmie powodów z dnia 28 maja 2014r.

Zdaniem powodów kolejno wskazać należy na jawne manipulację ze strony pozwanej a mianowicie:

Powodowie w piśmie z dnia 28 maja 2014r. (str.3) wskazywali, „każdy członek spółdzielni oddaje jeden głos na wszystkich kandydatów. Głos ten może być albo ważny albo nieważny. Jest to alternatywa rozłączna i przyjęcie innego rozwiązania nie pozwala na jakąkolwiek kontrolę rzeczywiście oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, tym samym oceny czy wyniki ustalono prawidłowo czy też błędnie”.

Pozwana zaś w piśmie procesowym z dnia 2 lipca 2014r. (str.5) zawarła zapis: Nie zachodzą okoliczności, które podnoszą powodowie – że 1 głos jest w części ważny a w części nieważny – takie twierdzenia nie ma pokrycia w materiałach dowodowych. Taki głos jest po prostu nieważny. W taki sposób rozumieli akt głosowania członkowie – głosujący na Walnym Zgromadzeniu – jego 6 części – bowiem zdecydowana większość oddanych głosów była i jest ważna i policzona prawidłowo przez komisje mandatowo-skrutacyjne każdej części Walnego zgromadzenia. Zdecydowana większość komisji mandatowo-skrutacyjnej prawidłowo określiła czy głos jest ważny czy nieważny (I,III, IV, V,VI).”

Zdaniem powodów analizując wypowiedź radcy prawnego spółdzielni, wskazać należy na fałszywe informacje zawarte w cytowanym fragmencie pisma:

 • To powodowie w piśmie z dnia 28 maja 2014r. (str.3) wskazali na właściwy sposób liczenia głosów ważnych (albo głos ważny albo nieważny). Pozwana podczas rozprawy w dniu 22 maja 2014r. na zapytanie pełnomocnika interwenienta ubocznego – nie ustosunkowała się do tego zagadnienia zapewne potrzebując czasu na przyjęcie dogodnego stanowiska w tym zakresie.
 • Członkowie spółdzielni oraz członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej na podstawie błędnych wywodów radcy prawnego błędnie ustalali wyniki. W każdej komisji skrutacyjnej członkowie komisji traktowali i zliczali głosy nieważne „jako częściowo nieważne”, tj. zaliczali jako głosy ważne na osiedlu, na którym była właściwie pozostawiona ilość kandydatów, a uznawali za nieważne z pozostałego osiedla ze względu na niewystarczającą liczbę skreśleń –co pozostało w sprzeczności z prawem. Tym samym jednoznacznie należy stwierdzić, że członkowie spółdzielni oraz komisje mandatowo-skrutacyjne – nie miały bladego pojęcia o właściwym sposobie liczenia głosów.
 • Bez pokrycia pozostają twierdzenia pozwanej jakoby głosy zostały policzone właściwie przez komisje skrutacyjnie. Stwierdzić należy, że komisje błędnie wyznaczyły liczbę głosów ważnych i tym samym ustalono błędnie końcowe wyniki głosowania (czego potwierdzeniem jest tabela załączona przez pozwaną). Wskazać należy na olbrzymią liczbę głosów nieważnych -wg powodów było ich aż 41. Całkowicie gołosłownym i nieprawdziwym stwierdzeniem pozwanej było wskazanie, że większość komisji skrutacyjnej prawidłowo określiła czy głos jest ważny czy nieważny (I, III, IV, V, VI). Jednie podczas I części ustalono prawidło ilość głosów nieważnych – „0”. Na pozostałych częściach ustalono błędnie liczbę głosów ważnych i nieważnych oraz błędnie uwzględniono głosy jako częściowo ważne. Wskazać należy, że taka praktyka stosowana była przez lata w spółdzielni KSM Na Skarpie.

W kwestii pozostałych informacji zawartych w piśmie pozwanej na stronach 2-5 uznajemy je jedynie za polemikę ze strony pozwanej i kategorycznie zaprzeczamy informacjom tam zawartym. Podtrzymujemy jednocześnie swoje stanowisko w kwestii wadliwości zwołania walnego zgromadzenia tj. z naruszeniem art. 83 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 101 ust.4 Statutu. W odniesieniu do ekspertów wyjaśniamy, iż na większości części spotkań walnego zgromadzenia członkowie spółdzielni chcieli skorzystać z pomocy ekspertów m.in. Barbary B., Macieja T., Zbigniewa S., Joanny K. oraz Marcina Z. Powodowie oraz interwenient uboczny oświadczają, że Zarząd odmówił im tego prawa, co zostało przyznane przez samą pozwaną w piśmie procesowym oraz przez prezesa zarządu KSM Na Skarpie w zarejestrowanej wypowiedzi dla Głosu Koszalińskiego. Jednocześnie oświadczamy, że większości spotkania były prowadzone przez radcę prawnego spółdzielni, bez udzielenia jej wcześniej głosu przez przewodniczącego, która swoimi licznymi wypowiedziami dyskredytowała powodów jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz poprzez błędną wykładnię prawa podważała praworządność złożonych projektów uchwał – tym samym krzywdząc w/w członków spółdzielni.

W odniesieniu do zarzutów w stosunku do Pani Teresy L. i jej konfliktu interesu wskazać należy, że cytowane przez pozwaną przepisy dotyczą możliwości pełnienia funkcji publicznych, a nie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej. Wytyczne dla członków Rady Nadzorczej zawarte są w art. 56 § 3 Ustawie Prawo Spółdzielcze, który stanowi iż: „Członkowie rady i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni.”

Przypomnieć należy, że prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych, w ramach wykonywanych zadań Wydziału w Urzędzie Miasta przez Panią Teresę L., musi prowadzić do sprzeczności z prawidłowym wykonywaniem przez nią obowiązków jako członka Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni. Pani Labisch, realizując szereg zadań jako osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta, popada w wyraźny konflikt interesów z usługodawcą – Spółdzielnią Mieszkaniową Na Skarpie, której interesów przy realizacji tych samych umów winna strzec poprzez należytą kontrolę działalności Zarządu, w ramach wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej.

Nic nie stałoby na przeszkodzie pełnienie funkcji publicznych oraz członka Rady Nadzorczej gdyby Pani Teresa L. nie była bezpośrednio związana sprawami łączącymi zarówno Urząd Miasta Koszalina oraz spółdzielnię mieszkaniową KSM Na Skarpie.

Zdaniem powodów prezes spółdzielni KSM Na Skarpie Stanisław G. ze względu na jego konflikt interesów nie był uprawnionym członkiem Zarządu do zwołania Walnego Zgromadzenia.

Mając na uwadze powyższe, argumenty w piśmie są w pełni uzasadnione i wymagają uwzględnienia przez Sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *