Pismo procesowe nr 5

Sygn. akt I C 323/13

Sąd Okręgowy
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 7
75 – 950 Koszalin

Powodowie:
Joanna K.
Zbigniew S.
Barbara B.

Pełnomocnik interwenienta ubocznego:
Maciej T.

Pozwany:
Koszalińska Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Na Skarpie”
ul. Na Skarpie 17
75 – 343 Koszalin

 

Pismo procesowe powodów

            W związku z odbytą rozprawą w dniu 24 września 2014r. oraz przekazaniem przez pozwanego P. Leszka Ś. dowodu w postaci pisma członka Rady Nadzorczej P. Macieja T.wnioskującego o udział w Walnych Zgromadzeniach – podtrzymujemy w całości dotychczasowe stanowisko i wnosimy o:

I). stwierdzenie nieważności uchwały, ewentualnie o jej uchylenie: uchwały nr 12/2013 Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie, odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. dotyczącej odrzucenia projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Mariusza K.

II.) ustalenie nieistnienia albo ustalenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie, odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Katarzyny Ch., Teresy T., Teresy L., Edmunda G., Marianny S., Janusza R., Krystyny C, Krystyny W.

  • stosowanie w zawiadomieniach kierowanych do powodów oraz pozwanej, pełnego roszczenia powodów tj. w stosunku do uchwały nr 12/2013 – roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały, ewentualnie o jej uchylenie, zaś w stosunku do uchwały w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej roszczenie o ustalenie nieistnienia albo ustalenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały.

 

UZASADNIENIE

  1. W przypadku uchwały nr 12/2013 w sprawie odrzucenia projektu uchwały, wniesionej przez członków Spółdzielni, w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Mariusza K.i powołanie w jego miejsce innego członka Rady Nadzorczej, stanowisko powodów zostało szczegółowo wyjaśnienie w piśmie procesowym z dnia 22 lipca 2014r.

Jednakże zwrócić uwagę należy na okoliczność, która do tej pory nie była poruszana, a ma istotne znaczenie w niniejszym procesie. Zarząd przygotowując uchwałę odrzucającą projekt uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni, w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana Mariusza K. i powołanie w jego miejsce innego członka Rady Nadzorczej, nie umieścił w ogóle w porządku obrad projektu uchwały przygotowanej przez członków spółdzielni. Tym samym doszło do kuriozalnej sytuacji, w której podjęto uchwałę nr 12/2013 odrzucającą projekt uchwały, który w ogóle nie znajdował się w porządku obrad.

  1. Jako podstawę prawną roszczenia o ustalenie nieistnienia uchwały Walnego Zgromadzenia KSM Na Skarpie w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej – powodowie wskazują art. 189 k.p.c. w zw. z art. 42 § 9 ustawy Prawo spółdzielcze i wyrażają stanowisko, że o nieistnieniu uchwały można mówić wtedy, kiedy nieprawidłowości w zwołaniu lub procedowaniu określonych organów wykluczają możliwość stwierdzenia, że wyraziły one wolę jako ten właśnie, uprawiony organ. W orzecznictwie sądowym za nieistniejącą uznano np. uchwałę za którą nie głosowała wymagana większość, a wynik głosowania został sfałszowany (por. wyrok Sądu Najwyższego z 9 października 1972 r., II CR 1712/72, OSNC 1973/7-8/135). Błędne ustalenie wyników głosowania poprzez niewłaściwe ustalenie głosów ważnych, przy istnieniu dużego prawdopodobieństwa przerobienia kart do głosowania oraz przy uwzględnianiu faktu, iż część osób wbrew art. 41 §2 Ustawy prawo spółdzielcze nie uzyskała wymaganej większości głosów, winno skutkować ustaleniem nieistnienia uchwały. Przypomnieć należy chociażby zdarzenie z II części Walnego Zgromadzenia, podczas którego przy ustalania wyników głosowania w sprawie wyborów do rady nadzorczej, doszło do rażącego uchybienia w ustalaniu głosów ważnych oraz nieważnych, co rzutowało na końcowe wyniki głosowania. Podczas próby weryfikacji i kontroli pracy komisji mandatowo-skrutacyjnej przez członka spółdzielni oraz rady nadzorczej Macieja T., wszelkimi siłami starano się uniemożliwić mu obserwację zliczenia głosów, w szczególności poprzez zasłanianie stolika komisji przez ochroniarzy, poprzez nakazanie odsunięcia się od stolika. Pan Maciej T. zapamiętał szczególnie jeden głos, który był „całkowicie nieważny” – tzn. liczba nieskreślonych kandydatów na osiedlu Na Skarpie była większa niż 5 zaś na osiedlu Morskie i Rzemieślnicze nie dokonano żadnego skreślenia. Karta z tymi głosami była na tyle charakterystyczna, że jeden z członków komisji mandatowo-skrutacyjnej odznaczył na niej „haczyk”. Po zapoznaniu się z oryginałami kart do głosowania z II części spotkania Walnego Zgromadzenia, na tej karcie znajdowywały się już 3 dodatkowe skreślenia na Osiedlu Morskie i Rzemieślnicze. Ustalanie wyników głosowania przez komisję mandatowo-skrutacyjną podczas tej części trwało ponad dwie godziny. Powodowie te same głosy i to pojedynczo przeliczyli w pół godziny. Tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo, iż członkowie komisji mieli możliwość wpłynięcia na wynik głosowania. Istotnym argumentem potwierdzającym powyższą tezę był wniosek formalny zgłoszony przez Macieja T., po odczytaniu wyników komisji mandatowo-skrutacyjnej a przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia, o ponowne przeliczenie głosów w związku z zastrzeżeniem co do ilości głosów nieważnych. Wniosek ten w ogóle nie został poddany pod głosowanie. Przewodniczący zebrania skonsultował wniosek z Zarządem oraz radcą prawnym spółdzielni, postanawiając go samodzielnie odrzucić i zakończyć zebranie.

W zakresie ustalenie nieważności uchwały, powodowie wraz z interwenientem ubocznym wywodzą na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 58 kodeksu cywilnego w zw. z art. 42 § 9 ustawy Prawo spółdzielcze. Wskazać należy na sprzeczność podjętej uchwały z bezwzględnie obowiązującym prawem tj.:

  • z naruszeniem art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze – poprzez odmowę członkom spółdzielni skorzystania z pomocy eksperta
  • z naruszeniem art. 41 §2 Ustawy Prawo Spółdzielcze w zw. z art. 839 UoSM – poprzez nie uzyskanie przez członków Rady Nadzorczej zwykłej większości głosów. Członkowie spółdzielni oddając swój głos „za” pozostawiali swojego kandydata na karcie do głosowania, zaś poprzez wykreślenie z karty do głosowania danego kandydata byli „przeciw”. Tym samym wszyscy kandydaci z Osiedla Na Skarpie nie uzyskali zwykłej większości głosów.
  • z naruszeniem art. 45 §1 Ustawy Prawo Spółdzielcze – poprzez wybór jedynie części Rady (8 osób) zamiast pełnego składu członków Rady Nadzorczej (15 osób). Zauważyć należy, że Walne Zgromadzenie, czy działające w ramach jednego gremium, czy podzielone na części, wybiera wszystkich członków Rady (zgodnie z uzasadnieniem wyroku z dnia 20 sierpnia 2013r. w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie sygn.. ACA 135/13). Nadmienić należy, że wyborów tych nie można utożsamiać z wyborami uzupełniającymi, gdyż kadencja wybranych członków trwa pełne 3 lata, zaś w wyborach uzupełniających kończyłaby się z kadencją piastujących w dniu wyborów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
  • z naruszeniem art. 45 §4 Ustawy Prawo Spółdzielcze w zw. art. 823 UoSM – poprzez wybór członków w warunkach trzeciej kadencji
  • z naruszeniem art. 83 1 UoSM poprzez zaliczenie do różnych części Walnego Zgromadzenia członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości
  • z naruszeniem art. 56 §3 Ustawy Prawo Spółdzielcze ze względu na występujący konflikt interesów dwóch członków rady tj. Pana Mariusz K. oraz Pani Teresy L.

Na marginesie wskazać należy, na nadinterpretowanie przez Zarząd spółdzielni, bez jakichkolwiek uregulowań prawnych, podziału kandydatów na dwa osiedla i przypisywanie ich do danego osiedla wg miejsca zamieszkania, tym samym naruszając art. 18 §2 pkt. 2) Ustawy Prawo Spółdzielcze. Jednostronne przyporządkowanie przez Zarząd kandydatów do określonego osiedla, bez powiadomienia o tym kandydatów, spowodowało nierówność w zakresie konkurowania. Dodatkowo wskazać należy, że Zarząd nie skonsultował z osobami najbardziej zainteresowanymi zasad kandydowania, a wręcz nawet ich o nich nie poinformował. Stąd też należy stwierdzić, że taki podział na osiedla w sposób istotny narusza swobodę wyboru przedstawiciela do Rady, a także swobodę wyboru przez kandydatów – osiedla, z którego chciałby ubiegać się o mandat.

W zakresie uchylenia uchwały, powodowie wraz z interwenientem ubocznym wywodzą na podstawie z art. 42 § 3 w zw. z art. 42 § 4, w zw. z art. 42 § 9 ustawy Prawo spółdzielcze. Stanowisko powodów w tym zakresie zostało szczegółowe wyjaśnienie w dotychczasowych pismach procesowych. W związku z dostarczeniem przez P. Leszka Ś. dowodu w postaci pisma członka Rady Nadzorczej P. Macieja T. wnioskującego o udział w Walnych Zgromadzeniach, wskazać należy, że Zarząd pozwanej spółdzielni uniemożliwił wzięcie udziału w spotkaniach Walnego Zgromadzenia niewygodnemu dla siebie członowi Rady Nadzorczej – Maciejowi T.. Przypomnieć należy, iż stosownie do §11 ust.2 obowiązującego w Spółdzielni KSM Na Skarpie Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością”. Skoro Regulamin Walnego Zgromadzenia przyznaje prawo członkowi Rady Nadzorczej do zabierania głosu poza kolejnością, to logiczne jest, iż aby zabrać głos trzeba mieć możliwość udziału w Walnych Zebraniach. Reasumując, wskazać należy, że pozwana poprzez uniemożliwienie udziału członkowi Rady Nadzorczej w Walnych Zgromadzeniach oraz prawo do skorzystania z pomocy eksperta, naruszyła prawa członków spółdzielni, tym samym wypełniając przesłankę zawartą w art. 42 §3 Ustawy Prawo spółdzielcze.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy jak na wstępie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *