Pismo procesowe – odpowiedz na pismo pozwanej wraz wnioskami

Koszalin, dnia 30 sierpnia 2014r.

Sygn. Akt. IC 353/14
Sąd Okręgowy w Koszalinie
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 7
75-950 Koszalin

Powodowie: (…)

Pozwana: Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Koszalinie
ul. Na Skarpie 17, 75-343 Koszalin

Pismo procesowe – odpowiedz na pismo pozwanej wraz wnioskami

W dniu 18 sierpnia 2014r. powódce dostarczono pismo „odpowiedź na pozew” datowane na dzień 5 lipiec 2014r. Ustosunkowując się do pisma pozwanej, wnoszę o nieuwzględnianie w całości błędnych, wg mojej oceny, interpretacji przepisów prawa przez pozwaną „KSM Na Skarpie”, zawartych w piśmie „odpowiedz na pozew”, złożonym przez pełnomocnika – radcę prawnego Alicję Raginia-Leszczyńską oraz podtrzymuję w pełni stanowisko wyrażone w pozwie z dnia 30 czerwca 2014r.

Jednocześnie wnoszę o:

  1. Oddalenie wniosków złożonych przez pozwaną w piśmie „odpowiedź na pozew” datowanego na dzień 5 lipca 2014r.

  2. Przesłuchanie Alicji Raginii Leszczyńskiej na okoliczność opiniowania uchwał pod względem formalno-prawnym, określenia podstaw prawnych reprezentowania i agitacji stanowiska Zarządu podczas Walnych Zgromadzeń, zamiast reprezentowania i obrony interesów spółdzielców, określenia roli radcy prawnego podczas zebrań Walnego Zgromadzenia

  3. Przeprowadzenie – w trybie zabezpieczenia – dowodu z dokumentów dot. walnego zgromadzenia pozwanej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na skarpie” w Koszalinie odbytego w 6 częściach w dniach od 13.05.2014r. do 20.05.2014r. tj. listę członków spółdzielni, projektów uchwał oraz nagrań audio. Wnoszę o zobowiązanie pozwanej do przedłożenia Sądowi w/w dokumentów i nagrań.

Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do dalszego składania wniosków i dowodów po zabezpieczeniu przez Sąd wszystkich materiałów wnoszonych w pozwie oraz niniejszym piśmie procesowym.

UZASADNIENIE

  1. W piśmie „odpowiedź na pozew” pozwana wniosła w pkt 2 o przeprowadzenie dowodu z załączonych do odpowiedzi na pozew dokumentów. Zauważyć należy, że dostarczone przez pozwaną protokoły z obrad II i III części Walnego Zgromadzenia nie zostały podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z §20 ust.1 obowiązującego w Spółdzielni KSM Na Skarpie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Wskazać należy, że pozwana odmawiała zainteresowanym (przewodniczącej III części oraz sekretarzowi II części Walnego Zebrania) przekazania projektu protokołów celem zapoznania się z ich treścią. Co więcej po obecnym zapoznaniu się z treścią protokołu, stwierdzić należy, że odbiega on od rzeczywistego przebiegu spotkania. Dodatkowo protokoły nie zawierają wszystkich wymaganych zgodnie z §20 ust.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia załączników m.in. list obecności.

W piśmie „odpowiedź na pozew” pozwana wniosła w pkt 3 o przysłuchanie w charakterze strony – (…) na okoliczność przyczyny wytoczenia powództwa itd. Wskazać należy, że powód nie ma zamiaru tłumaczyć się pozwanej, co do przyczyn wytoczenia powództwa. Przypomnieć należy pozwanej, że aby poznać przyczyny wytoczenia powództwa oraz podstawy prawne jego wytoczenia wystarczy przeczytać pozew. Co to dalszych okoliczności powołania powoda uznaje je jako bezzasadne i wnioskuje o ich nieuwzględnienie. W dalszej części procesu informacje przedstawiane będę przez pełnomocnika powoda.

W piśmie „odpowiedź na pozew” pozwana wniosła w pkt 4 o przysłuchanie w charakterze strony – Prezesa KSM Na Skarpie Stanisława Górawskiego oraz Leszka Ślipka na okoliczność zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia. Zauważyć należy, że w dalszej części pisma pozwana całkowicie przyznała powodom rację, że złamane zostały przepisy prawa art. 83 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 101 ust.4 Statutu, jak również art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 101 ust. 3 Statutu. Tym samym powodowie nie widzą potrzeby dalszej informacji ze strony członków Zarządu – gdyż pozwana przyznała się do powyższego i Sąd winien uznać te fakty zgodnie z art. 231 §1 k.p.c. jako ustalone.

W piśmie „odpowiedź na pozew” pozwana zastrzegła w pkt 5 „prawo zgłaszania wniosków dowodowych ze względu na zbyt dużą ogólnikowość zgłoszonych przez powodów w pozwie zarzutów”. Zauważyć należy, że powodowie w każdym punkcie pozwu przytoczyli konkretne argumenty oparte na konkretnych przepisach prawa. Tym samym wniosek pozwanej jest bezpodstawny i gołosłowny.

  1. W piśmie „odpowiedź na pozew” pozwana w uzasadnieniu pkt I stwierdza, że powodowie nie sprecyzowali jakie przepisy ustawy zostały naruszone. Takie twierdzenia utwierdzają, że pozwana albo nie czytała pozwu albo myli toczące się sprawy w spółdzielni. W uzasadnieniu pozwu wyraźnie wskazane są przepisy prawa, które w ocenie powodów zostały naruszone. Wymienić można chociażby przepisy prawa art. 83 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 101 ust.4 Statutu, jak również art. 36 § 7 Ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 101 ust. 3 Statutu.

Dodatkowo wskazać należy, że pozwana wbrew ustawowemu obowiązku wynikającego z art. 83 ust.9-13 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie zamieściła żądań dotyczących umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad (dołączone przy pozwie) naruszając tym samym owe przepisy. Ze względu, że tematy zgłaszane przez członków obnażały niekompetencje zarządu – Zarząd celowo pominął je i nie ujął ich w porządku obrad. Tym samym pokrzywdzono i ograniczono prawa członków spółdzielni do czynnego współtworzenia porządku obrad naruszając przy tym ich ustawowe prawa.

W odniesieniu do ekspertów zauważyć należy, że zgodnie z art. 36 §7 Ustawy Prawo spółdzielcze, członek spółdzielni uprawniony jest do skorzystania z pomocy eksperta. I to członek spółdzielni (nie Zarząd) decyduje czy dana osoba jest dla niego ekspertem czy nie. Pozostała treść wywodu pełnomocnika spółdzielni na temat ekspertów obnaża jedynie poziom wiedzy jaki reprezentuje w tym zakresie i nie wymaga żadnego dodatkowego komentarza.

Kolejno wskazać należy, że Zarząd pozwanej spółdzielni uniemożliwił wzięcie udziału w spotkaniach Walnego Zgromadzenia niewygodnemu dla siebie członowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Tkaczykowi. Przypomnieć należy, iż stosownie do §11 ust.2 obowiązującego w Spółdzielni KSM Na Skarpie Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością”. Skoro Regulamin Walnego Zgromadzenia przyznaje prawo członkowi Rady Nadzorczej do zabierania głosu poza kolejnością to logiczne jest, iż aby zabrać głos trzeba mieć możliwość udziału w Walnych Zebraniach.

Reasumując, wskazać należy, że pozwana poprzez uniemożliwienie skorzystania z pomocy eksperta oraz uniemożliwienie członkowi Rady Nadzorczej udziału w spotkaniach Walnego Zebrania, przy jednoczesnym odrzuceniu i nieumieszczeniu w porządku obrad oznaczonych spraw wniesionych przez członków spółdzielni, naruszyła prawa członków spółdzielni, tym samym wypełniając przesłankę zawartą w art. 42 §3 Ustawy Prawo spółdzielcze.

  1. W pozwie z dnia 30 czerwca 2014r. powodowie wnieśli o przeprowadzenie – w trybie zabezpieczenia – dowodu z dokumentów dot. walnego zgromadzenia, w tym listę członków spółdzielni oraz listę osób uczestniczących w Walnych Zebraniach. Pozwana w piśmie odpowiedź na pozew poinformowała, że nie przekaże listy m.in. dlatego, że żaden z członków spółdzielni nie jest uprawiony do jej otrzymania. Zauważyć należy, że stosowanie do art. 30 Ustawy Prawo spółdzielcze „Zarząd spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także inne dane przewidziane w statucie. Członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

Tym samym twierdzenia pozwanej o niemożliwości dostarczenia listy są bezpodstawne i nie mają umocowania prawnego. Ze względu na zdarzenia jakie miały miejsce przed Walnymi Zgromadzeniami m.in. nie wpuszczania członków spółdzielni na zebrania, lista z wykazem członków spółdzielni jest istotnym dokumentem w sprawie.

Dodatkowo, ze względu na nieprawidłowości w treści protokołu, wskazane jest w celu konfrontacji zapisu treści protokołu z faktycznym przebiegiem spotkań Walnego Zgromadzenia, dostarczenie nagrań audio, którymi dysponuje pozwana – co wynika wprost z zapisów protokołów.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:
-odpis pozwu szt. 5
-pełnomocnictwo procesowe ogólne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *