Pismo procesowe powodów- 30.03.2015r

Koszalin, dnia 30 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 7
75 – 950 Koszalin

Powód:
1. Anna T.
2. Joanna K.
3. Artur K.

Pozwany: Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie”
ul. Na Skarpie 17
75 – 343 Koszalin

Wniosek o niezwłoczne wyznaczenie rozprawy

Na podstawie art. 189 Ustawy Kodeks Postepowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm) w zw. z art. 58 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) podtrzymujemy swoje stanowisko z pozwu i wnosimy o stwierdzenie nieważności § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie nr 10/2010, z dnia 28 czerwca 2010 roku.
Ponadto wnosimy o:
-uwzględnienia wniosku pozwanej o uznaniu powództwa stwierdzającego nieważności § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej,
-niezwłoczne wyznaczenie rozprawy w terminie wcześniejszym niż początek czerwca 2015,
-zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych od spółdzielni na naszą rzecz,
-przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powodów.

Uzasadnienie

W dniu 22 stycznia 2015r. powodowie wnieśli w pozwie o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie nr 10/2010, z dnia 28 czerwca 2010 roku, uchwalającej Regulamin Rady Nadzorczej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”, ze względu na sprzeczność § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie powodowie w meritum uzasadniania pozwu wskazali, że wnoszą jedynie o stwierdzenie nieważności zapisu § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej – cytat „Reasumując, pozew dotyczący stwierdzenia nieważności zapisu § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia jest w pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie przez sąd.”
W odpowiedzi na pozew datowanej na 16 lutego 2015r. radca prawny spółdzielni Alicja L., uznała zarówno podstawę prawną żądania powodów jak również interes prawny wynikający z członkostwa w spółdzielni. Pozwana nie kwestionowała również załączonych przez powodów dokumentów. Najistotniejszym jednak faktem jest, iż pozwana przyznała, że zaskarżony przepis § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej jest niezgodny z prawem – cytat „Spółdzielnia przyjmuje, że zapis ust.2 § 4 Regulaminu wprowadził dodatkowe, nieprzewidziane prawem ograniczenie polegające na tym, iż „osoba posiadająca zadłużenie wobec spółdzielni oraz będąca w sporze sądowym ze spółdzielnią nie może wchodzić w skład rady nadzorczej.” Kolejno spółdzielnia wskazała, że „Sąd orzekający w tej sprawie ma umocowanie do usunięcia wadliwego zapisu z w/w Regulaminu, bowiem zapis ten jest nieważny Ex lege na mocy art. 42 § 2 ustawy prawo spółdzielcze”.
Analizując pismo pozwanej należy dojść do przekonania, że spółdzielnia uznałaby powództwa wówczas, gdyby żądanie stwierdzenia nieważności dotyczyło jedynie zapisu § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej – cytat „Spółdzielnia przyznaje, że gdyby żądanie pozwu ograniczało się do żądania stwierdzenia nieważności postanowienia § 4 ust. 2 Regulaminu Spółdzielnia uznałaby to żądanie”.
Tym samym zaistniała okoliczność, kiedy to powodowie od samego początku wnosili o stwierdzenie nieważności jedynie § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego uchwałą nr 10/2010 Walnego Zgromadzenia – przy jednoczesnym uznaniu powództwa w tym zakresie przez pozwaną, co na mocy art. 213 § 2 k.p.c skutkować winno uznaniem powództwa.
Wbrew insynuacjom pozwanej, niniejsze powództwo nie jest żadnym „odwetem” lub zemstą powodów, a jedynie spełnianiem założonych celów członków Grupy Skarpa. Jako grono spółdzielców, powodowie obrali sobie za cel doprowadzenie do zgodności z prawem szereg regulaminów, wpływających na prawa majątkowe wszystkich mieszkańców KSM Na Skarpie. Staramy się przy tym wykorzystywać nieszablonowe i różnorodne sposoby naprawienia wadliwych regulacji obowiązujących w spółdzielni.
Przykładem działania powodów są m.in.:
-sądowe stwierdzenie nieważności Regulaminu rozliczenia za centralne ogrzewanie i wodę użytkową wraz z aneksem (wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 14 lutego 2014r. sygn. akt. IC 376/13; wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 lipca 2014r. sygn. akt I ACa 266/14)
-umieszczenie na stronie internetowej – www.grupaskarpa.pl artykułu „Czy kolejny Regulamin w KSM Na Skarpie trafi do Sądu”, co doprowadziło do usunięcia niezgodnego z prawem § 8 ust.3 regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Dzięki wykreślenie § 8 ust.3 z Regulaminu spółdzielcy zaoszczędzą blisko 60 000zł rocznie
-w czerwcu 2013 roku powodowie przygotowali projekt uchwały na Walne Zgromadzenie mający na celu odwołanie z Rady Nadzorczej Pana Mariusza K. Zarząd zamiast umieścić uchwałę w porządku obrad, przygotował własną uchwałę- odrzucającą uchwałę przygotowaną przez członków spółdzielni. Spółdzielcy w dniu 5 sierpnia 2013 roku zaskarżyli uchwałę Zarządu spółdzielni odrzucającą właściwie przygotowaną przez mieszkańców uchwałę. W dniu 18 listopada 2014r. Sąd Okręgowy w Koszalinie stwierdził nieważność uchwały przygotowanej przez Zarząd. Wyrok dotyczący tej uchwały jest prawomocny (Sygn. akt I C 323/13).
-celem uniknięcia kolejnych postępowań sądowych powodowie wnieśli w piśmie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2015r. o wykreślenie przez Radę Nadzorczą kolejnego niezgodnego z art. 76 w zw. z art. 38. § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego zapisu § 15 ust.2 Regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami lokalowymi spółdzielni i ustalania opłat za korzystanie z lokali.
Na powyższych przykładach widać szereg nieprawidłowości i bezsensowny upór Zarządu kończący się kolejnymi przegranymi sprawami i pod żadnym względem nie można upatrywać w tym żadnego odwetu, a jedynie chęć naprawienia tego co winno być obowiązkiem radcy prawnego spółdzielni.

Mając na uwadze tegoroczne zebrania Walnego Zgromadzenia w KSM Na Skarpie, podczas których odbędą się wybory do Rady Nadzorczej, wskazane jest jak najszybsze rozstrzygnięcie niniejszego postępowania. Częstą praktyką spółdzielni zastępowanej przez radcę prawnego – Alicję L., jest przewlekanie postępowań sądowych toczących się z udziałem powodów. Przypomnieć należy, że w dniu 22 stycznia 2015r. powodowie złożyli pozew. W dniu 3 lutego 2015r. Sąd Okręgowy w Koszalinie zawiadomił strony o terminie posiedzenia na dzień 17 marca 2015r. Tym samym pozwana od 2 miesięcy znała dokładny termin rozprawy. Zgodnie z informacją uzyskaną od organizatora szkolenia – Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, szkolenie o tematyce Walnych Zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych, zostało zaplanowane w dwóch jednodniowych terminach, tj. 18 lub 19 marca 2015r. W dniu 17 marca 2015r. na oba terminy dostępne były wolne miejsca. Nic nie stało na przeszkodzie aby radca prawny spółdzielni uczestniczył w szkoleniu w dnia 19 marca 2015r. Zaskakujące jest to, że radca prawny pomimo ustalonego terminu sprawy sądowej zgłosiła swój udział w tym szkoleniu w terminie kolidującym z rozprawą.
Zmiana terminu rozprawy nie była wywołana żadnym nadzwyczajnym wydarzeniem, gdyż pełnomocnik spółdzielni, jeżeli chciał skorzystać z udziału w szkoleniu zawodowym, mógł to zrobić w innym terminie, tj. 19 marca 2015r.
Przypomnienia wymaga okoliczność, że w pozwie powodowie wnosili o sprawne i bez zbędnej zwłoki przeprowadzenie niniejszego postępowania. W zbieżnej sprawie przy udziale pozwanej, Sąd Okręgowy w Koszalinie przeprowadził postępowanie w ciągu niespełna 2 miesięcy.
Reasumując, w myśl art. 6. § 1 k.p.c. wnosimy o wyznaczenie terminu rozprawy najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015r.
Pokładamy nadzieję, że Zarząd Spółdzielni podejmie decyzję o uznaniu żądania pozwu w tej sprawie, w związku z orzeczeniem sądu w analogicznym procesie (sygn. akt I C 354/14), zaś Sąd Okręgowy przeprowadzi postępowanie równie sprawnie jak w w/w przypadku.
Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie prosimy o pomoc w jak najszybszym zakończeniu powództwa dla dobra wszystkich członków spółdzielni mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie.

Załączniki:
1) Odpis wniosku niezwłoczne wyznaczenie rozprawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *