Poprawka do uchwały

Dotyczy: zamieszczenia poprawki do projektu uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla prezesa Stanisława Górawskiego

Na podstawie art. 8³ ust. 12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. oraz §104 ust. 9 Statutu KSM Na Skarpie zgłaszam poprawkę do projektu dotyczącej udzielenia absolutorium dla prezesa Stanisława Górawskiego

Zmienić §1 i na nadać mu brzmienie jako:

– nie udzielić absolutorium za 2013r. Panu Stanisławowi Górawskiemu – prezesowi zarządu

Zmienić §2 i na nadać mu brzmienie jako:

§2

W związku z nieudzieleniem absolutorium prezesowi Zarządu KSM Na Skarpie Walne Zgromadzenie postanawia zobowiązać Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie do 31 lipca 2014r. w celu odwołania Stanisława Górawskiego z funkcji prezesa zarządu KSM Na Skarpie.  Odwołanie członka Zarządu odbywać się będzie w myśl art. 49 § 4 Ustawy Prawo Spółdzielcze przez organ jakim jest Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni KSM Na Skarpie.

Dodać §3 w brzmieniu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Projekt uchwały po uwzględnieniu poprawek będzie miał brzmienie:

Na podstawie §103 ust. 2 Statutu spółdzielni po zatwierdzeniu sprawozdania spółdzielni oraz po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013 na wniosek Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

– nie udzielić absolutorium za 2013r. Panu Stanisławowi Górawskiemu – prezesowi zarządu

§2

W związku z nieudzieleniem absolutorium prezesowi Zarządu KSM Na Skarpie Walne Zgromadzenie postanawia zobowiązać Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie do 31 lipca 2014r. w celu odwołania Stanisława Górawskiego z funkcji prezesa zarządu KSM Na Skarpie.  Odwołanie członka Zarządu odbywać się będzie w myśl art. 49 § 4. Ustawy Prawo Spółdzielcze przez organ jakim jest Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni KSM Na Skarpie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *