Pozew o stwierdzenie nieważności Regulaminu Rady Nadzorczej

Koszalin, dnia 20 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 7
75 – 950 Koszalin

Powód:
1. Anna T.
2. Joanna K.
3. Artur K.

Pozwany: Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Na Skarpie”
ul. Na Skarpie 17
75 – 343 Koszalin

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały

Na podstawie art. 189 Ustawy Kodeks Postepowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm) w zw. z art. 58 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) wnosimy o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie nr 10/2010, z dnia 28 czerwca 2010 roku, uchwalającej Regulamin Rady Nadzorczej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” ze względu na sprzeczność § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto wnosimy o:
-dopuszczenie dowodów z wyciągu regulaminu Rady Nadzorczej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie,
-dopuszczenie dowodów z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 3 października 2014r. Sygn. akt I C 354/14,
-zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych od spółdzielni na naszą rzecz,
-przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powodów.

Uzasadnienie

Jesteśmy członkami spółdzielni i posiadamy prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Koszalinie przy ulicy Sikorskiego 6B/- oraz przy ulicy Dąbrowszczaków 1/- a także własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego przy ulicy Robotniczej 1/-. Jako członkowie Spółdzielni, posiadamy interes prawny w wyeliminowaniu z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały, aby uchwała ta nie ograniczała biernych praw wyborczych tym bardziej, że w przypadku utrzymania w mocy zaskarżonego zapisu § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, narażeni będziemy na wykluczenie i nie dopuszczenie do kandydowania do Rady Nadzorczej w roku 2015r. ze względu na toczące się postępowania sądowe z naszym udziałem. Zauważyć należy, że dotychczas wszystkie sprawy sądowe z udziałem powodów zostały rozstrzygnięte na naszą korzyść, eliminując tym samym z obrotu prawnego uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w niezgodzie z prawem.
Zaznaczyć trzeba, że zaskarżona uchwała obowiązuje wszystkich członków Spółdzielni i ustalenie jej nieważności ma wpływ na prawa i obowiązki wszystkich członków. Zaskarżona uchwała wywołuje bezpośrednio wpływ na obowiązki powodów oraz wszystkich członków spółdzielni. Zbieżne stanowiska, co do wskazania interesu prawnego, w przypadku zaskarżenia uchwał organów spółdzielni, wyrażone zostały szeroko w orzecznictwie sądowym np. w wyroku sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2012r. sygn.. akt. VI ACa 227/11 oraz w wyroku sądu okręgowego w Gliwicach z dnia 28 września 2012r. sygn. akt. XII C 152/12
Na marginesie wskazać należy że powodowie, jak każdy członek spółdzielni mają interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia i nie muszą wykazywać jakichkolwiek szczegółowych podstaw takiego żądania poza faktem swego członkostwa w danej spółdzielni – co jest bezsporne. Źródłem interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. jest stosunek członkostwa w spółdzielni, z którego wynika m.in. uprawnienie do udziału w walnym zgromadzeniu. Jeżeli członek spółdzielni ma prawo zaskarżyć uchwałę, wytaczając powództwo o jej uchylenie (art. 42 § 3 i 4 Prawa spółdzielczego), to oczywisty staje się jego interes prawny we wniesieniu powództwa ustalającego (art. 189 k.p.c.), mającego taki sam cel unicestwienia uchwały sprzecznej z prawem. Kwestia ta nie budzi wątpliwości w judykaturze (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2013 r., I CSK 382/12 , Biul.SN 2013/6/10).

Zaskarżony zapis § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalony uchwałą Walnego Zgromadzenia wywołuje wpływ na nasze prawa i obowiązki oraz jest niezgodny z treścią przepisów:
-art. 18 § 2 pkt. 2, art. 35 § 2, art. 56 § 1 i 3 i art. 57 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2013r., nr 1443 j.t.)
-art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2013 poz. 1222.)
Dnia 28 czerwca 2010 r Walne Zgromadzenie spółdzielni podjęło uchwałę nr 10/2010 na mocy której uchwalono Regulaminu Rady Nadzorczej. W zapisach regulaminu zawarte został § 4 ust. 2: który stanowi iż: „W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić osoba posiadająca zadłużenie wobec Spółdzielni, ani będąca w sporze sądowym ze Spółdzielnią.”

Dowód: Regulaminu Rady Nadzorczej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”

Zauważyć należy, że ewentualna eliminacja kandydata ubiegającego się o wybór do Rady Nadzorczej może nastąpić jedynie w oparciu o przepisy obowiązujących ustaw, bez możliwości ingerowania w uprawniania nadane członkowi spółdzielni (w art. 18 § 2) w randze ustawy poprzez wprowadzanie w Regulaminie Rady Nadzorczej dalszych ograniczeń w tym zakresie.

Zgodnie z Art. 18. § 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze – Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe. Art. 18 § 2 pkt. 2 stanowi iż Członek spółdzielni ma prawo wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni.

Przepis art. 35, który w § 1 wymienia radę nadzorczą, pośród organów spółdzielni, stanowi, że wybory do organów spółdzielni, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym ( § 2). Z kolei przepisy art. 56 § 1 i 3 powołanej ustawy wprowadzają ustawowe ograniczenia i zakazy dla osób chcących wejść w skład Rady Nadzorczej Spółdzielni. Stanowią one mianowicie, że nie można być jednocześnie członkiem zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni. Nie można być jednocześnie członkiem rady i zarządu tej samej spółdzielni. W razie konieczności rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarządu (§ 1) Członkowie rady i zarządu nie mogą także zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka rady lub zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach ( § 3).

Zgodnie z art. 57 Prawo Spółdzielcze w skład rady nie mogą wchodzić również osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Z art. 82 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika natomiast, że w skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do rady nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka rady nadzorczej ustaje jego członkostwo w radzie nadzorczej tej samej spółdzielni.

Zapis § 4 ust. 2 Regulaminu uchwalony Uchwała nr 10/2010 jest w kontekście powołanych wyżej przepisów, jak najbardziej niezgodny z obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności wobec tego, że wprowadza ograniczenia w zakresie kandydowania do Rady Nadzorczej nieznane ustawie. W naszej ocenie, powołane przepisy wprowadzają dalsze ograniczenia co jest niedopuszczalne i nie może się ostać w porządku prawnym. Ograniczają tym samym w sposób istotny prawa podmiotowe członków kandydujących do Rady Nadzorczej. Skoro to, kto ma być kandydatem do Rady Nadzorczej i jakie są zakazy i ograniczenia dla osób chcących wejść w skład Rady Nadzorczej, wynika wprost z przepisów obowiązujących ustaw, to uznać należy, że proponowanie i przyjęcie innych ograniczeń, jest sprzeczne z prawem. Ewentualna eliminacja kandydata ubiegającego się o wybór do Rady Nadzorczej może nastąpić jedynie w oparciu o przepisy obowiązujących ustaw. Wprowadzanie w Regulaminie Rady Nadzorczej dalszych ograniczeń w tym zakresie uznać należy za niedopuszczalne.

Reasumując, pozew dotyczący stwierdzenia nieważności zapisu § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia jest w pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie przez sąd.
Ponadto zauważyć należy, że argumentacja powodów jest w całości zbieżna z uzasadnieniem wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie w analogicznej sprawie o sygnaturze akt. I C 354/14. W powyższej sprawie Sąd stwierdził nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni, która de facto redagowała §4 ust. 2 regulaminu Rady Nadzorczej i wprowadzała jedynie doprecyzowania istniejącego zapisu tj. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić osoba będąca w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności. Sąd wskazał na sprzeczność uchwalonych w ten sposób zmian regulaminu z art. 35 § 2, art. 56 § 1 i 3 i art. 57 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2013r., nr 1443 j.t.) a także z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2013 poz. 1222.).
Pokładamy nadzieję, że Zarząd Spółdzielni podejmie decyzję o uznaniu żądania pozwu w tej sprawie, w związku z orzeczeniem sądu w analogicznym procesie (sygn. akt I C 354/14), zaś Sąd Okręgowy przeprowadzi postępowanie równie sprawnie jak w w/w przypadku.

Załączniki:
1) Kopia Statutu.
2) Kopia regulaminu.
3) Odpis pozwu wraz z dowodem wpłaty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *