Pozew o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia spółdzielni 2013r.

                                                                                  Koszalin, dnia 5 sierpnia 2013r.

Sąd Okręgowy
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 7
75 – 950 Koszalin
 

Powód:

 1. (…)
Pozwany: Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Na Skarpie”
ul. Na Skarpie 17
75 – 343 Koszalin                                             

POZEW

o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

wraz z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów

 

Na podstawie art. 42 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.) wnosimy o:

1)     uchylenie lub stwierdzenie nieważności:

a)     uchwały nr 12/2013 walnego zgromadzenia pozwanej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na skarpie” w Koszalinie odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. w sprawie odrzucenia projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana M.K.

b)     uchwały walnego zgromadzenia pozwanej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na skarpie” w Koszalinie odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej p. CH-Z. K, T.T., T.L., E.G., M.S., J.R., K.C, K.W.,

2)     zasądzenie od pozwanej na rzecz powodów kosztów postępowania wg norm przepisanych.

Ponadto wnosimy o:

1) przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powodów;

2) dopuszczenie dowodów z:

a)     dokumentów załączonych do niniejszego pozwu – na okoliczności wskazane w jego treści, w szczególności na okoliczność wadliwego prowadzenia walnego zgromadzenia pozwanej Spółdzielni odbytego w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r.,

b)     zeznań świadków: (…) – na okoliczność pozyskania informacji z przebiegu II części spotkania Walnego Zgromadzenia  tj. wyboru niepełnego składu Prezydium II części, uchybień podczas wyboru do Komisji mandatowo-skrutacyjnej, łamaniu przez Zarząd ustawowych praw członków spółdzielni, wadliwości prowadzenia WZ oraz nieprawidłowości przy liczeniu głosów przez komisję mandatowo-skrutacyjną

c)     przesłuchanie powodów w charakterze strony na okoliczność:

– potwierdzenia wadliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, łamaniu przez Zarząd ustawowych praw członków spółdzielni, wadliwości prowadzenia WZ

Wnosimy również o:

– przeprowadzenie – w trybie zabezpieczenia – dowodu z dokumentów dot. walnego zgromadzenia pozwanej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na skarpie” w Koszalinie odbytego w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r., w tym w szczególności dowodów zwołania walnego zgromadzenia (zawiadomienia członków o walnym zgromadzeniu), projektów uchwał, protokołu z walnego zgromadzenia, protokołów z prac komisji mandatowo-skrutacyjnej każdej części walnego zgromadzenia, kart do głosowania. Wnoszę o zobowiązanie pozwanej do przedłożenia Sądowi w/w dokumentów.

Uzasadnienie

 

            Na Walnym Zgromadzeniu członków pozwanej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na skarpie” w Koszalinie odbytym w 6 częściach w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. podjęto m.in. następujące uchwały:

1)      uchwałę nr 12/2013 w sprawie odrzucenia projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana M.K.,

2)      uchwałę w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej CH-Z.K, T.T, T.L.,E.G., M.S., J.R., K.C., K.W.

Wyjaśnić przy tym należy, że treść uchwały w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej nie została odrębnie zredagowana, nie nadano jej numeru i została odnotowana jedynie w protokole walnego zgromadzenia i protokołach komisji mandatowo-skrutacyjnych.

            Obie w/w uchwały zostały podjęte z naruszeniem przepisów ustawy oraz w sposób sprzeczny z postanowieniami statutu i dobrymi obyczajami.

I.         W przypadku uchwały nr 12/2013 w sprawie odrzucenia projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana M. K. należy na wstępie przedstawić następujący stan faktyczny:

            Zawiadomieniami datowanymi na dzień 22.05.2013r. pozwana Spółdzielnia poinformowała powodów o zwołaniu walnego zgromadzenia członków spółdzielni wskazując termin, miejsce i porządek obrad.

Dowód:
– zawiadomienia z dnia 22.05.2013r.

            Członek Spółdzielni p. Maciej Tkaczyk pismem z dnia 28.05.2013r. na podstawie art. 83 ust. 10, 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 ze zm.) oraz na podstawie postanowień § 104 ust. 8 Statutu – zgłosił projekt uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana M.K.. Projekt uchwały poparło 70 członków.

Dowód:
– pismo Macieja Tkaczyka do KSM Na Skarpie z dnia 28.05.2013r. wraz z projektem uchwały i listą osób popierających uchwałę m.in. powodów.

            Zgodnie z art. 83 ust. 11 u.s.m. członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania na walne zgromadzenie w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. W myśl zaś art. 83 ust. 13 u.s.m. zarząd spółdzielni jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.

            W/w projekt uchwały nie został jednak ani przygotowany pod względem formalnym, ani poddany pod głosowanie, albowiem Zarząd pozwanej Spółdzielni potraktował ten projekt jako żądanie odwołania członków Rady Nadzorczej i jednocześnie zgłosił projekt uchwały w sprawie odrzucenia w/w projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana M.K..

Dowód:
1)     zmiana porządku obrad z dnia 5.06.2013r.
2)     projekt uchwały w sprawie odrzucenia w/w projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana M.K..

W uzasadnieniu projektu uchwały zgłoszonej przez pozwaną Spółdzielnię wskazano, że „zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze art. 35 odwołanie członka RN odbywa się poprzez przeprowadzenia tajnego głosowania członków na kartach przygotowanych przez Komisję Wyborczą, wybraną przez każdą część WZ, poprzez akt głosowania członków na tych kartach oraz ogłoszenia wyników tego głosowania przez komisje mandatowo-skrutacyjną w postaci odczytów jej protokołów. O odwołaniu decyduje wynik tajnego głosowania. Odwołanie jeżeli jest tajne nie może mieć postaci uchwały. Tak więc z przyczyn formalnych uchwała taka nie może być podejmowana. Żądanie to zgłoszone przez członków należy traktować jako żądanie zamieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego odwołania członka Rady Nadzorczej”.

W ocenie powodów takie stanowisko nie ma oparcia w przepisach ustawy i Statutu Spółdzielni. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej jest organem kolegialnym i każdą decyzję podejmuje w drodze uchwały, niezależnie od sposobu głosowania. Zarówno w głosowaniu tajnym, jak i jawnym walne zgromadzenie ostatecznie podejmuje uchwałę określonej treści, w tym wybiera lub odwołuje z organów spółdzielni określone osoby. W wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. sygn. akt I ACa 296/12 Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał, że wybór członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej następuje w drodze uchwały i wskazał, że cyt. „tajność głosowania polega na podejmowaniu uchwał w taki sposób, aby treść samego aktu głosowania osoby uprawnionej nie mogła być znana innym uczestnikom zgromadzenia”. W/w wyrokiem Sąd Apelacyjny w Białymstoku stwierdził nieważność uchwały o wyborze Rady Nadzorczej. Także w wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1988 r. III CRN 371/88 oraz Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 lutego 2013 r. I ACa 591/12 podkreślono, że wybór członków rady nadzorczej podlega zaskarżeniu w trybie określonym w art. 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.). Także Statut pozwanej Spółdzielni w § 106 ust. 4 pkt. 2), stanowi że członka Rady Nadzorczej Spółdzielni odwołuje się uchwałą przy 2/3 kwalifikowanej większości głosów.

Dowód:
– wyciąg ze Statutu Spółdzielni.

Tym samym nie może budzić wątpliwości, że nie było żadnych „przyczyn formalnych”, z powodu których należało podjąć zgłoszoną przez zarząd uchwałę nr 12/2013 w sprawie odrzucenia projektu uchwały wniesionej przez członków Spółdzielni w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Pana M.K.. Zarząd pozwanej Spółdzielni wprowadził w błąd członków spółdzielni, a w/w uchwała jest sprzeczna nie tylko z przepisami ustawy, ale także z postanowieniami Statutu i dobrymi obyczajami.

II.       W przypadku uchwały w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej p. p. CH-Z. K, T.T., T.L., E.G., M.S., J.R., K.C, K.W – ponownie należy wyjaśnić, że treść uchwały w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej nie została odrębnie zredagowana, nie nadano jej numeru i została odnotowana jedynie w protokole walnego zgromadzenia i protokołach komisji mandatowo-skrutacyjnych. Wynika to z faktu, że jak wskazano powyżej przedstawiciele pozwanej Spółdzielni pozostają w błędnym przekonaniu, że walne zgromadzenie spółdzielni nie podejmuje uchwał w sprawie odwołania i powołania członków jej organów. Natomiast z przywołanych powyżej orzeczeń, tj. wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2012 r. sygn. akt I ACa 296/12, Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1988 r. III CRN 371/88 oraz Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 lutego 2013 r. I ACa 591/12 wynika, że odwołanie i powołanie członków następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia podejmowanej w głosowaniu tajnym.

            Niezależnie od tego zwracamy uwagę, że jak słusznie uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 lutego 2001 r. IV CKN 192/2000, cyt.: „Niezgodność uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) z przepisami prawa lub postanowieniami statutu może wynikać nie tylko z treści tej uchwały, lecz także z wad postępowania prowadzącego do jej podjęcia. Uchwała nie jest zjawiskiem odrębnym, lecz wynikiem określonego postępowania. Jeśli więc postępowanie przy podejmowaniu uchwały ma istotne luki to najczęściej nie można przewidzieć, czy treść uchwały podjętej w jego wyniku jest zgodna z prawem”. 

            W tym aspekcie należy zwrócić na następujące i rażące nadużycia w przeprowadzeniu obrad walnego zgromadzenia pozwanej Spółdzielni w dniach od 17.06.2013r. do 24.06.2013r. oraz w sposobie głosowania i liczenia głosów podczas wyborów do Rady Nadzorczej:

1)     zgodnie z art. 83 ust. 11 u.s.m. i § 105 ust. 1 Statutu Spółdzielni: o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. W niniejszej sprawie pozwana Spółdzielnia uchybiła w/w terminowi, albowiem zawiadomienia o walnym zgromadzeniu rozpoczęto roznosić dopiero w dniu 27.05.2013r., a część członków otrzymała zawiadomienia w terminie późniejszym, tj. z uchybieniem przepisanego terminu (pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbyła się w dniu 17.06.2013r.),

Dowód:
1)     dowody zwołania walnego zgromadzenia (w posiadaniu pozwanej),
2)     zeznania powodów: (…)

2)     zgodnie z § 108 ust. 2 Statutu – Walne Zgromadzenie albo jego część wybiera Prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący, sekretarz i asesor. Natomiast § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia (zob. § 108 ust. 3 Statutu) przewiduje, że Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium części zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorowie. Tymczasem w niniejszej sprawie podczas 2-giej części walnego zgromadzenia wybrano prezydium w składzie tylko przewodniczącego, sekretarza i jednego asesora.

Dowód:
1)     Regulamin Walnego Zgromadzenia,
2)     zeznania świadków: (…)

3)     rażące uchybienia przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnych – gdzie przy 5 kandydatach do komisji radca prawny pozwanej Spółdzielni (…) poinformowała uczestników walnego zgromadzenia, że w głosowaniu nad kandydatami zaproponowanymi przez byłego pracownika Spółdzielni (3 kandydatów) głosować mogą wszyscy obecni członkowie, a następnie na pozostałych kandydatów (2 kandydatów) mogli głosować tylko ci, którzy nie oddali jeszcze głosu.

Dowód:
– zeznania świadków: (…)

4)     członkom spółdzielni odmawiano prawa korzystania z pomocy eksperta, co jest sprzeczne z art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 101 ust. 3 Statutu. Zgodnie z art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 101 ust. 3 Statutu – członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. Z redakcji w/w przepisów jasno wynika, że ekspert, z którego pomocy korzysta członek spółdzielni ma prawo być obecny na walnym zgromadzenia, a tylko nie ma prawa do zabierania głosu. Przeciwna interpretacja tych przepisów byłaby nielogiczna. Skoro bowiem ekspert nie mógłby być obecny na walnym zgromadzeniu, to ustawodawca nie precyzowałby już, że taki ekspert nie ma prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Pozwana Spółdzielnia odmawiała zaproszonym przez członków ekspertom udziału w obradach walnego zgromadzenia twierdząc, że mogą oni być obecni na zewnątrz miejsca obrad, a członek aby skonsultować się z ekspertem musi wychodzić z obrad,

Dowód:
– wypowiedź prezesa spółdzielni udzielona dziennikarzowi Rafałowi Wolnemu z Głosu Koszalińskiemu zamieszczona na stronie internetowej http://www.youtube.com/watch?v=Clb_bkTTmZ4
– zeznania świadka, powodów: (…)

5)      walne zgromadzenie było prowadzone przez nieuprawnioną osobę, tj. przez radcę prawnego pozwanej Spółdzielni (…), podczas gdy zgodnie z § 108 ust. 2 i 3 Statutu  oraz postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia walne zgromadzenie powinien prowadzić przewodniczący walnego zgromadzenia,

Dowód:
– zeznania świadków i powodów: (…);

6)     błędne liczenie głosów podczas wyborów do Rady Nadzorczej i uwzględnianie głosów nieważnych. Zgodnie z przyjętym na podstawie § 108 ust. 3 Statutu Regulaminem Walnego Zgromadzenia (zob. § 15 Regulaminu) wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów z podziałem na osiedla zgodnie z § 111 Statutu. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje (zob. § 15 ust. 3 Regulaminu). Zgodnie z § 15 ust. 4 Regulaminu głos jest ważny, jeśli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nie skreślonych kandydatów do Rady Nadzorczej, uwzględniając podział na osiedla, jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie przypadających na dane osiedle. Kartę wyborczą oddaną bez skreśleń lub jeżeli liczba nie skreślonych na niej kandydatów przekracza liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej w podziale na osiedla – uważa się za głos nieważny. Podczas walnego zgromadzenia pozwanej Spółdzielni wybierano 8 członków Rady Nadzorczej, a na poszczególne osiedla przypadała następująca liczba miejsc: dla osiedla Na Skarpie: 5 członków Rady Nadzorczej, a dla osiedla Morskie i Rzemieślnicze: 3 członków. Powyższe oznacza, że aby głos był ważny to na karcie do głosowania w części obejmującej kandydatów osiedla Na Skarpie liczba nie skreślonych kandydatów powinna wynosić nie więcej niż: 5, a dla osiedla Morskie i Rzemieślnicze nie więcej niż: 3. Podczas spornego walnego zgromadzenia pozwanej Spółdzielni oddano karty do głosowania bez skreśleń oraz karty do głosowania z liczbą nie skreślonych na niej kandydatów przekraczającą liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej w podziale na osiedla, tj. z liczbą nie skreślonych kandydatów przy osiedlu Na Skarpie nie więcej niż 5, a przy osiedlu Morskie i Rzemieślnicze większą niż 3. Mimo to komisje mandatowo-skrutacyjne uznały wszystkie głosy za ważne.

Dowód:
1)     karty do głosowania i protokoły komisji mandatowo-skrutacyjnej (w posiadaniu pozwanej Spółdzielni),
2)     zeznania świadków: (…)

Zgodnie z art. 42 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.) każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Powodowie są członkami pozwanej spółdzielni mieszkaniowej.

            Zgodnie z art. 42 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.) uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna, natomiast zgodnie z art. 42 § 3 w/w ustawy –uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

III.      Wniosek o zabezpieczenie dowodów w postaci dokumentów z w/w walnego zgromadzenia pozwanej Spółdzielni uzasadniamy tym, że Spółdzielnia do chwili obecnej nie udostępniła nam ani protokołu z walnego zgromadzenia, ani podjętych uchwał, a w związku z liczebnością spostrzeżonych naruszeń przepisów ustawy i Statutu Spółdzielni oraz zaangażowania w spór zarządu Spółdzielni i radcy prawnego Spółdzielni istnieje ryzyko, że dokumenty te zostaną zniszczone lub przerobione, co dotyczy w szczególności anonimowych kart z tajnego głosowania z wyborów do Rady Nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy jak na wstępie.

                                                                                              (…)    

Załączniki:
1)      odpis pozwu wraz z załącznikami,
2)      wydruk KRS Spółdzielni,
3)      zawiadomienia o zwołaniu WZ z dnia 22.05.2013r.,
4)      pismo M.T. do KSM Na Skarpie z dnia 28.05.2013r. wraz z projektem uchwały i listą osób popierających uchwały,
5)      zmiana porządku obrad z dnia 5.06.2013r
6)      wyciąg ze Statutu Spółdzielni,
7)      Regulamin Walnego Zgromadzenia,

2 odpowiedzi na „Pozew o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia spółdzielni 2013r.

 1. rafi pisze:

  Witam,
  Jak zakończyła się ta sprawa? Czy można prosić o jakieś szczegóły?
  Pozdrawiam z Zabrza 🙂
  rafi

 2. Zespół Grupy Skarpa pisze:

  Sprawa w toku. Pozew z dnia 5 sierpnia 2013r. cały czas jest rozpatrywany. Pod koniec wrzesnia 2014r. wyznaczone mamy dwie ostatnie (chyba) rozprawy. W niedługim czasie zamieścimy jeszcze pisma procesowe do tej sprawy. Może się innym przydadzą. Jak będziemy mieli wyrok umieścimy na naszej stronie. Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *