Pozew o ustalenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Koszalin, dnia 30 czerwca 2014r.

Sąd Okręgowy w Koszalinie
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 7
75-950 Koszalin

Powodowie: (…)

Pozwana:
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Koszalinie
ul. Na Skarpie 17, 75-343 Koszalin

POZEW

o ustalenie nieważności ewentualnie o uchylenie
uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Na podstawie art. 42 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.) w zw. z art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) w zw. z art. 58 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, w zw. z art. 42 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze wnosimy o:

 1. Ustalenie nieważności ewentualnie uchylenie :

  1. uchwały nr 12 Walnego Zgromadzenia pozwanej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie odbytego w 6 częściach w dniach od 13.05.2014r. do 20.05.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium dla prezesa Zarządu KSM Na Skarpie – Stanisława Górawskiego.

 1. zasądzenie od pozwanej na rzecz powodów kosztów postępowania wg norm przepisanych.

Ponadto wnosimy o:

1) przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powodów;

2) dopuszczenie dowodów z:

 1. dokumentów załączonych do niniejszego pozwu – na okoliczności wskazane w jego treści, w szczególności na okoliczność wadliwego zwołania i prowadzenia walnego zgromadzenia, naruszeniu praw członków spółdzielni, pozwanej Spółdzielni odbytego w dniach od 13.05.2014r. do 20.05.2014r.,

 1. przesłuchanie powodów (…) w charakterze strony na okoliczność:

– potwierdzenia wadliwości zwołania i prowadzenia Walnego Zgromadzenia, nieprawidłowości przy liczeniu głosów przez komisję mandatowo-skrutacyjną, łamaniu przez Zarząd ustawowych praw członków spółdzielni, niedopuszczeniu do występowaniu w roli eksperta oraz udziału ekspertów w Walnych Zebraniach

Wnosimy również o:

– przeprowadzenie – w trybie zabezpieczenia – dowodu z dokumentów dot. walnego zgromadzenia pozwanej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na skarpie” w Koszalinie odbytego w 6 częściach w dniach od 13.05.2014r. do 20.05.2014r., w tym w szczególności dowodów zwołania walnego zgromadzenia (zawiadomienia członków o walnym zgromadzeniu), listę członków spółdzielni, projektów uchwał, protokołu z walnego zgromadzenia, protokołów z prac komisji mandatowo-skrutacyjnej każdej części walnego zgromadzenia, kart do głosowania. Wnosimy o zobowiązanie pozwanej do przedłożenia Sądowi w/w dokumentów.

Uzasadnienie

Na Walnym Zgromadzeniu członków pozwanej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na skarpie” w Koszalinie odbytym w 6 częściach w dniach od 13.05.2014r. do 20.05.2014r. podjęto m.in. następującą uchwałę:

  1. uchwałę nr 12 Walnego Zgromadzenia pozwanej Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie odbytego w 6 częściach w dniach od 13.05.2014r. do 20.05.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium dla prezesa Zarządu KSM Na Skarpie – Stanisława Górawskiego.

Uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów ustawy oraz w sposób sprzeczny z postanowieniami statutu i dobrymi obyczajami. Jednocześnie zaznaczyć należy, że powodowie upatrują ustalenie nieważności uchwał obok ich sprzeczności z prawem, także w wadach postępowania prowadzącego do ich podjęcia. Zwracamy uwagę, jak słusznie uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 lutego 2001 r. IV CKN 192/2000, że: „Niezgodność uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) z przepisami prawa lub postanowieniami statutu może wynikać nie tylko z treści tej uchwały, lecz także z wad postępowania prowadzącego do jej podjęcia. Uchwała nie jest zjawiskiem odrębnym, lecz wynikiem określonego postępowania. Jeśli więc postępowanie przy podejmowaniu uchwały ma istotne luki to najczęściej nie można przewidzieć, czy treść uchwały podjętej w jego wyniku jest zgodna z prawem”. W tym aspekcie należy wskazać na rażące nadużycia w przeprowadzeniu obrad walnego zgromadzenia

 1. Zawiadomieniami datowanymi na dzień 15 kwietnia 2014r. pozwana Spółdzielnia poinformowała powodów o zwołaniu walnego zgromadzenia członków spółdzielni wskazując termin, miejsce i porządek obrad. Zgodnie z zawiadomieniem Zarządu Rada Nadzorcza podjęła decyzję o podziale Walnego Zgromadzenia na 6 części. Decyzja ta podjęta została z naruszeniem przepisów art. 83 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 101 ust.4 Statutu KSM Na Skarpie, gdyż członków spółdzielni uprawnionych do lokali przy ul. Bosmańskiej 29d zaliczono do dwóch różnych grup tj. III i IV części. Tym samym zwołanie Walnego Zgromadzenia obarczone jest istotną wadą.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 101 ust.4 Statutu, który stanowi iż: Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części. Rada nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części walnego zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia.

Dowód:

 • zawiadomienia z dnia 15 kwietnia 2014r. oraz zawiadomienie o zmianie porządku obrad datowane na dzień 29 kwietnia 2014r.

 1. Członkom spółdzielni odmawiano prawa korzystania z pomocy eksperta, co jest sprzeczne z art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 101 ust. 3 Statutu. Zgodnie z art. 36 § 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 101 ust. 3 Statutu – członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. Z redakcji w/w przepisów jasno wynika, że ekspert, z którego pomocy korzysta członek spółdzielni ma prawo być obecny na walnym zgromadzenia, a tylko nie ma prawa do zabierania głosu. Przeciwna interpretacja tych przepisów byłaby nielogiczna. Skoro bowiem ekspert nie mógłby być obecny na walnym zgromadzeniu, to ustawodawca nie precyzowałby już, że taki ekspert nie ma prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Pozwana Spółdzielnia odmawiała zaproszonym przez członków ekspertom udziału w obradach walnego zgromadzenia twierdząc, że Zarząd nie ma do nich zaufania. Tym samym ograniczono ustawowe oraz statutowe prawo członka spółdzielni do skorzystania z pomocy eksperta krzywdząc przy tym członka co stanowi przesłankę wynikającą z art. 42 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze. Jednocześnie odmawiano członkowi Rady Nadzorczej udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Dowód:

 • Pisma powodów/członków spółdzielni z informacją o upoważnieniu osób do występowaniu w roli ich ekspertów – szt.8

 • Odmowa udzielona przez Zarząd KSM Na Skarpie –szt.2

 • Pisma członka Rady Nadzorczej wraz z odpowiedzią spółdzielni

 • Zeznania powodów: (…)

 1. Członek Spółdzielni p. (…) pismem z dnia 8 maja 2014r. (wpływ do spółdzielni 9 maja 2014r. L. dz. 1915) na podstawie art. 83 ust. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 ze zm.) oraz na podstawie postanowień § 104 ust. 9 Statutu – zgłosiła projekt poprawki do uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla prezesa Zarządu KSM Na Skarpie Stanisława Górawskiego.

Dowód:

 • pismo Joanny K. do KSM Na Skarpie z dnia 8.05.2014r. wraz z poprawką do projektu uchwały

Zgodnie z art. 83 ust. 12 u.s.m. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. W myśl zaś art. 83 ust. 13 u.s.m. zarząd spółdzielni jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni. W/w poprawka do projektu uchwały nie została jednak ani przygotowana pod względem formalnym, ani poddana pod głosowanie. Tym samym kształt uchwały został dobrowolnie ustalony przez Zarząd z naruszeniem prawa członka spółdzielni do wnoszenia poprawek do projektów uchwał.

Dowód:

 • Zeznania powodów: (…)

 1. Wskazać należy równocześnie na występujący konflikt interesów członka Zarządu KSM Na Skarpie, Pana Stanisława Górawskiego. Pan Stanisław Górawski jest prezesem zarządu KSM Na Skarpie. Pan Stanisław Górawski jest także członkiem zarządu w Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. ul. Kotarbińskiego 3, 75-352 Koszalin KRS 0000134671. Pomiędzy spółdzielnią KSM Na Skarpie a Telewizją Kablową Koszalin Sp z.o.o zawarte są bezpośrednio umowy na odbiór sygnału oraz konserwację instalacji telewizyjnej. Tym samym Pan Stanisław Górawski popadł w wyraźny konflikt interesów między spółdzielnią KSM Na Skarpie a TKK sp z.o.o, czym naruszył art. 56 § 3.Ustawy Prawo Spółdzielcze który stanowi iż: „Członkowie rady i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni”. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru prezesa zarządu KSM Na Skarpie w Koszalinie z dniem objęcia przez Stanisława Górawskiego funkcji członka zarządu w TKK SP z.o.o. winna być uchylona. W rozpoznawanej sprawie dla oceny zasadności powództwa (m.in. ustalenie wadliwości zwołania WZ) koniecznym jest zbadanie zgodności przedmiotowej uchwały z ustawą, w szczególności Ustawą Prawo Spółdzielcze, a także zasadami współżycia społecznego, w kontekście normy prawnej zawartej w art. 58 § 1 i 2 kc.w zw. z art. 56 § 3Ustawy Prawo Spółdzielcze.

Zgodnie z art. 42 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.) każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Powodowie są członkami pozwanej spółdzielni mieszkaniowej. Natomiast przy wytaczaniu powództwa o ustalenie, że wskazane uchwały są nieważne konieczne jest wykazanie interesu prawnego strony. W wyroku z dnia 14 marca 2013r. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że każdy członek spółdzielni ma interes prawny we wniesieniu powództwa o stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 42 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze). Źródłem interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. jest stosunek członkostwa w spółdzielni, z którego to wynika m.in. uprawnienie do udziału w walnym zgromadzeniu. Jeżeli członek spółdzielni ma prawo zaskarżyć uchwałę, wytaczając powództwo o jej uchylenie (art. 42 § 3 i 4 ustawy Prawo spółdzielcze) to oczywisty staje się interes prawny we wniesieniu powództwa ustalającego (art. 189 k.p.c.), mającego taki sam cel unicestwienia uchwały sprzecznej z prawem. (sygn.. akt I CSK 382/12). W związku z tym, iż wszyscy powodowie są członkami spółdzielni tym samym mają interes prawny w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy jak na wstępie.

Załączniki:

 1. odpis pozwu wraz z załącznikami,

 2. zawiadomienia o zwołaniu WZ

 3. pisma powodów/członków spółdzielni z informacją o upoważnieniu osób do występowaniu w roli ekspertów

 4. odmowa udzielona przez Zarząd KSM Na Skarpie

 5. pismo Joanny K. do KSM Na Skarpie z dnia 8.05.2014r. wraz z poprawką do projektu uchwały
 6. wyciąg ze Statutu Spółdzielni,

 7. Regulamin Walnego Zgromadzenia,

 8. Pisma członka Rady Nadzorczej wraz z odpowiedzią spółdzielni

 9. Informacja z Zebrań Walnego Zgromadzenia w 2014r.

 10. Żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *