Projekt uchwały nr 1 – obniżenie wynagrodzenia Radzie Nadzorczej

Projekt uchwały

zgłoszony przez członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w trybie art. 8³ ust. 10, 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., z późniejszymi zmianami oraz § 104 ust. 8 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”.

U C H W A Ł A nr …. / 2013

Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” z siedzibą w Koszalinie, zwana w dalszej części uchwały KSM „Na Skarpie”, z dnia …. czerwca 2013 – ….. czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KSM „Na Skarpie”.

§1

Walne Zgromadzenie członków KSM „Na Skarpie” działając w oparciu o przepis §103 ust.8 Statutu KSM Na Skarpie postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie KSM Na Skarpie:

Zastąpić §122 ust .5 pkt. 1-4 i nadać mu brzmienie jako §122 ust .5:

Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje funkcje społecznie – bez pobierania wynagrodzenia.

Zastąpić §122 ust .6 i nadać mu brzmienie jako §122 ust .6:

Członkowie Komisji Osiedlowych wykonują swoje funkcje społecznie – bez pobierania wynagrodzenia”

§2

Walne Zgromadzenie członków KSM „Na Skarpie” zobowiązuje Zarząd KSM „Na Skarpie” do rejestracji zmian Statutu, poprzez złożenie do dnia 1 sierpnia 2013 roku wniosku KRS – Z5 w Sądzie Rejonowym IX Wydział KRS w Koszalinie, wprowadzającego zmiany Statutu podjęte niniejszą uchwałą w § 1.

§3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w Sądzie Rejonowy IX Wydział KRS w Koszalinie.

Wersja do ściagniecia:

Projekt uchwały nr 1.2013 – rada nadzorcza odniżka wynagrodzenia

 .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *