Projekt Uchwały Nr 2 – Obniżenie wynagrodzeń Rady Nadzorczej

 

Projekt uchwały

zgłoszony przez członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w trybie art. 8³ ust. 10, 11 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., z późniejszymi zmianami oraz § 104 ust. 8 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”.

U C H W A Ł A nr …. / 2014

Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” z siedzibą w Koszalinie, zwana w dalszej części uchwały KSM „Na Skarpie”, z dnia …………………….w sprawie: zmiany Statutu KSM „Na Skarpie”.

§1

Walne Zgromadzenie członków KSM „Na Skarpie” działając w oparciu o przepis §103 ust.8 Statutu KSM Na Skarpie postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie KSM Na Skarpie:

Zastąpić §122 ust .5 pkt. 1-4 i nadać mu brzmienie jako §122 ust .5 pkt. 1-4:

Ust. 5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w następującej wysokości:

 1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 35 % minimalnego wynagrodzenia za prace;
 2. dla wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej 30 % minimalnego wynagrodzenia za prace;
 3. dla przewodniczących komisji Rady Nadzorczej 30 % minimalnego wynagrodzenia za prace
 4. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 25 % minimalnego wynagrodzenia za prace

Zastąpić §122 ust .6 i nadać mu brzmienie jako §122 ust .6:

Ust.6 Członkowie Komisji Osiedlowych wykonują swoje funkcje społecznie – bez pobierania wynagrodzenia”

W § 123 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

Ust. 6 Wynagrodzenie miesięczne członka zarządu nie może przekroczyć wysokości 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.”.

§2

Wykonanie §1 niniejszej uchwały powierza się Zarządowi KSM „Na Skarpie”.

§3

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu, wprowadzającego zmiany Statutu podjęte w §1 niniejszej uchwały, zobowiązuje się Radę Nadzorczą KSM „Na Skarpie” do dostosowania zawartych umów o pracę członków Zarządu KSM „Na Skarpie” do zapisów zmienionego Statutu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w Sadzie Rejonowym IX Wydział KRS w Koszalinie

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi zapisami w Statucie członkowie Rady Nadzorczej otrzymują kwoty rzędu 1000-1200zł brutto miesięcznie, bez względu na liczbę posiedzeń w roku. Zdarza się że Rada Nadzorcza obraduje rzadziej niż raz na trzy miesiące. Bez względu na ten fakt – wynagrodzenie pobiera za każdy miesiąc – nawet gdy nie odbyło się żadne spotkanie w miesiącu. Dzięki ograniczeniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej do kwoty rzędu 400-600zł brutto spółdzielcy zaoszczędzą rocznie 100 000zł.

Zgodnie z obowiązującymi uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu KSM Na Skarpie otrzymują obecnie wynagrodzenie na poziomie 13000-14000 zł miesięcznie – bez względu na efektywność swojej pracy. Dzięki ograniczeniu wynagrodzenia dla członków Zarządu do max. wysokości 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej spółdzielcy zaoszczędzą rocznie 150 000zł.

Załącznik do projektu uchwały:

– wykaz osób popierających projekt uchwały

 

 

7 odpowiedzi na „Projekt Uchwały Nr 2 – Obniżenie wynagrodzeń Rady Nadzorczej

 1. Ze Skarpy w dół? pisze:

  Do czasu, aż nie będzie obowiązkowego na walnych quorum minimum 50% członków, szanse na racjonalizację kosztów SM są nikłe niestety. Do tego pokutujące od PRL-u stłamszenie ogółu członków do roli biernej, niezorientowanej tzw. szarej masy. Lata sieczki dezinformacyjnej, zawiłego prawa i zwłaszcza władcze usytuowanie funkcjonariuszy spółdzielczych zrobiło swoje. Kołchozowe traktowanie własności prywatnej członków dodatkowo wzmacnia ich wyalienowanie.

  • Spółdzielca pisze:

   Co racja, to racja. Słabo się interesujemy jak wydatkowane są nasze pieniądze na fundusz płac oraz czy uzasadnione jest takie duże zatrudnienie. Niestety mamy teraz za swoje. Jak popatrzy się na podobne spółdzielnie to można natychmiast zobaczyć różnicę. Sam widziałem spółdzielnie podobnej wielkości co nasza zarówno pod względem liczby członków i zarządzanej powierzchni. Administracja tam liczyła poniżej 20 etatów z funduszem płac grubo poniżej 1 500 000 zł. Czyli jednak się da. A nasza spółdzielnia… to ponad 40 etatów i fundusz płac z nagrodami na jakieś 5 000 000 zł. Sponsorujemy życie w finansowym raju 🙂 Jak nie zagłosujemy za obniżeniem tych „kominów” finansowych to będziemy dalej strzyżeni jak stado baranów.

 2. Krzysztof pisze:

  Jakie 40 osób – same osoby w zarządzie + pracownicy to około 50 osób + sprzątaczki pewnie z 40 kolejnych + członkowie rady nadzorczej i osiedla to grubo ponad 100 osób. Na spotkania walnego przychodzi łacznie 200 osób (na 4000) to łatwo się domyślić jakie są wyniki głosowania. Ostatnio słyszałem, że jak sprzątaczka nie przyjdzie na Walne to musi sie później grubo z tego spowiadać zarządowi. Takie to są czasy!!! I taka to spółdzielnia!!!

  • Spółdzielca pisze:

   Wygląda to dosyć porażająco i prawdziwie. Sam zachodzę w głowę skąd taka nikła świadomość własnej pozycji jaką mamy w spółdzielni? Czy to jest brak wiary w siebie? Nieuzasadniona obawa przed odpowiedzialnością za podejmowaną decyzję? Jeżeli godzimy się na to że nie będziemy uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, a podejmować ją będzie za nas kworum sprzątaczek pod dyktando zarządu, to ja protestuję. Może w końcu trzeba przyjąć za motto hasło „nic o Nas bez Nas” i zmobilizować się? Jak na razie to króluje tylko motto „wszystko o Was ale bez Was”

 3. Mirek pisze:

  To nie brak wiary w siebie, ale specjalne długoletnie działanie zarządu zniechęcające do angożawania się w życie spółdzielnie. Jak mawiała Alicja Laszczyńska – bo po co chcieć zmieniać cokolwiek w spółdzielni – przezcież w spółdzielni jest tak dobrze. Dobrze i może jest tylko w zależności dla kogo. Dla niej i dla jej syna na pewno tak. Dla spółdzielców już bym się poważnie zastanowił.

 4. Ja złożyłem skargę na działalność p. radczyni:
  Do: OIRP w Szczecinie i innych jednostek nadrzędnych: SKARGA
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  i do: [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected] – w ceu przekazania tych mater.RN.
  oraz do, byłych i obecnych członków RN:
  [email protected] – jeszcze w 2013r.przew.RN, a teraz v-ce Prezydent m. Koszalin,
  [email protected] – przew.komisji GZM w RN i od lat Dyrektor Wydz.Nieruchom. w koszalińskim ratuszu.

  Dzień Dobry Państwu, dziś ponownie kieruję te pisma, ponieważ proszę je potraktować jako oficjalną Skargę na działalność naszej radczyni, p. Alicji Raginia-Leszczyńska. To tylko jej nieetyczne i niezgodne z prawem działania w naszej KSM sieją zamęt i niezgodę, oczywiście za zgodą zarządu i rady nadzorczej, w której tylko 1 członek, p. M.Tkaczyk sprzeciwia się takim działaniom. Także ja, Kazimierz Łoszajć i moja żona Barbara, oraz Grupa Skarpa i wiele tysięcy członków i lokatorów KSM „Na Skarpie”tak samo myśli i popiera nas. Chcemy żyć spokojnie i godnie, a nie w ciągłym stresie, bo „białe kołnierzyki” nas okradają i tak już z skromnych dochodów- jesteśmy pewni, że przepłacamy czynsz o ok. 30-40%. W innych SM, prawidłowo zarządzanych i o podobnej wielkości (patrz Radom) zatrudnienie jest o połowę niższe, a płace wynoszą ok, 1,6mln zł / rok. A, u nas jest to: 45-50 osób z płacami ok. 5mln zł/rok ???. Biegłemu rewidentowi za bilans lekką rączką corocznie płacono aż 13,7tys zł i dopiero na interwencję radnego p.M.Tkaczyka od 2011r.już jest to o 4tys zł mniej, bo 9,7tys zł. Także nieetyczne jest to, że zarząd zatrudnił 2 prawnika w osobie syna p. Alicji Raginia-Leszczyńska. Czyli „Coś, za Coś”, ja wam To i To, a wy macie mi tu zatrudnić mego syna???.
  Do tej pory, to każde Walne „praktycznie prowadziła ta radczyni, która w swych „psedo-prawnych” opiniach wprowadzała świadomie zebranych w błąd, a „niewygodnych” ludzi na Walnym wyśmiewała i szydziła w stylu: „patrzcie co to oni nie wymyśli, co to za głąby, które nie znają prawa, a biorą się za nie itp., itd., ponadto niektórych kandydatów na członków rady nadzorczej dyskredytowała, a nawet wyłączała im mikrofon, aby nie mogli dokładnie przedstawić swego programu wyborczego. Np. na ostatnim Walnym z 18.06.13r.na mojej II części mogłem osobiście to widzieć i słyszeć, ponadto na tej części, mimo aktywnej działalności tej pani, ale tylko w negatywnym kierunku, doprowadziła ona do tego, że to Walne jest w świetle prawa nieważne (sprawa w sądzie), bo wybierając prezydium tylko w 3 osobowym składzie nie wyłoniono 2 asesorów do liczenia głosów podczas jawnych głosowań. Mimo licznych naszych protestów, że taki wybór prezydium jest wadliwy i będzie skutkował nieważnością tego Walnego, to przekonała ona prezydium i zarząd, że wszystko jest OK. Tak więc wszystkie głosowania liczyły 3 panie niewiadomego pochodzenia, wg.schematu: „kto za” – nie było:”kto przeciw i kto się wstrzymał”, a liczenie było prowadzone byle jak (ponadto nikt ich nam nie przedstawił i nie powiedział po co one tu są), tylko z tego powodu to Walne powinno być nieważne, a powodów było wiele więcej.
  Dlatego też żądamy Wyłączenia Pani Alicji Raginia-Leszczyńska z udziału w cząstkowych Walnych , ponieważ nie jest członkiem naszej KSM oraz nie jest członkiem zarządu, a każdorazowo zasiada tuż obok prezesa. Nam nigdy nie pozwolono wprowadzić na salę obrad eksperta, tylko mógł być poza salą. Dlatego też tego samego żądamy dla p. radczyni, ekspert zarządu, ale poza salą. Walne jest dla nas członków i nasze prawa muszą być respektowane, bo wiele już lat jesteśmy państwem demokratycznym i czas skończyć z „bezprawiem”. Ponieważ zarząd i rada nadzorcza naszej KSM dalej myśli „po staremu”, że to Walne jest ich, stąd znów apel o pomoc i zabezpieczenie naszych- członkowskich interesów w naszej KSM- to nasz wspólny DOM i LOS. Co znamienne, główni bohaterowie tego spektaklu nie mieszkają w naszej KSM, tylko w pięknych i bogatych willach, a tu mają dodatkowo wykupione mieszkania, które wynajmują dla zarobku. Nadmieniam, że większość „przekrętów” zgłosiłem i zgłaszam do najwyższych organów naszego państwa, m.in.: MS, PG, CBA. CBŚ i są już tego wymierne skutki w postaci zainteresowania się naszą KSM „Na Skarpie” przez koszalińską Prokuraturę Okręgową i Rejonową oraz Policję – wydz.PG, gdzie już mamy pierwsze kroki w postaci wezwań na przesłuchania w roli świadka. Mamy nadzieję, że są to pierwsze „jaskółki”prowadzące do rozbicja tego patologicznego układu.
  Ja, Kazimierz Łoszajć, proszę Was, mieszkańców o wsparcie , aby rozlicz.tych ludzi

 5. gniewny pisze:

  z tego widać, że to jedna szajka, która nas obrabia:
  1. zarząd obecny i poprzedni (+ fitek i omanski),
  2. rada nadzorcza (gł.labisch, ostrowski, miler,grabski+ inni),
  3. radczyni,
  4.mkrajczyński,
  5.budmar i mszlachcikowski+ infinio i mkrajczynski,
  6.+ inne osoby z sm mieszkan,- kier.osiedi: pietrwicz + podobni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *