Projekt Uchwały Nr 3 – Zmiany w Statucie

Projekt uchwały

zgłoszony przez członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w trybie art. 8³ ust. 10, 11 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., z późniejszymi zmianami oraz § 104 ust. 8 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”.

 U C H W A Ł A nr …. / 2014

 Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” z siedzibą w Koszalinie, zwana w dalszej części KSM „Na Skarpie”, z dnia…………………….

 w sprawie: zmiany STATUTU KSM Na Skarpie w Koszalinie

 §1

 Walne Zgromadzenie członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” działając w oparciu o przepis §103 ust.8 Statutu KSM Na Skarpie postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie KSM Na Skarpie w Koszalinie:

Dodać w §124 po ust. 3 – ust.4 i nadać mu brzmienie jako:

Ust.4 – Zarząd Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” zobowiązany jest przy wykonaniu prac remontowo – budowlanych, dostaw lub świadczeń innych usług na rzecz Spółdzielni, których całkowita wartość szacunkowa przekracza 15 000zł brutto, zorganizować przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub zapytanie o cenę. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo do zamieszczania ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, ograniczonym bądź zapytaniu o cenę w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Spółdzielni oraz w prasie lokalnej lub na stronie internetowej.

Dodać w §124 – ust.5 i nadać mu brzmienie jako:

Ust.5 – W przypadkach uzasadnionych powstaniem zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych stanowiących zagrożenie utraty bądź zniszczenia mienia Spółdzielni Zarząd może zlecić roboty, dostawy bądź usługi z pominięciem trybu postępowania, określonego w §124 ust. 4 Statutu KSM Na Skarpie

§2

Walne Zgromadzenie członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do opracowania do dnia 30.11.2014r. regulaminu przetargowego oraz postępowania przy udzielaniu zamówień w KSM Na Skarpie.

§3

Niniejszą uchwałą zobowiązuje się Radę Nadzorczą KSM Na Skarpie do uchwalenie do dnia 31.12.2014r. zgodnie z §115 ust.1 pkt. 25 Statutu KSM Na Skarpie regulaminu przetargowego oraz postępowania przy udzielaniu zamówień w KSM Na Skarpie.

§4

Wykonanie §1 i §2 niniejszej uchwały powierza się Zarządowi KSM Na Skarpie

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w Sadzie Rejonowym IX Wydział KRS w Koszalinie

UZASADNIENIE

Do dnia dzisiejszego spółdzielnia, wbrew wypowiedziom członka Zarządu podczas ubiegłych Walnych Zgromadzeń, nie posiada regulaminu przetargowego oraz drogi postępowania przy udzielaniu takich zleceń.

Dzięki wprowadzeniu regulaminu oraz obowiązku zamieszczania ogłoszeń w prasie lub na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Spółdzielni możliwe będzie uzyskanie oszczędności szacunkowo 1 500 000 zł rocznie.

Przykładem takich oszczędności są odbyte w roku 2013/2014 przetargi lub zapytania o cenę na usługi na rzecz spółdzielni zamieszczone w lokalnej prasie w wyniku czego osiągnięto oszczędności rzędu 30-50% w porównaniu do lat ubiegłych i zaoszczędzono około 1 000 000zł.

Załącznik do projektu uchwały:

– wykaz osób popierających projekt uchwały

 

2 odpowiedzi na „Projekt Uchwały Nr 3 – Zmiany w Statucie

 1. Samorządność podstawą! pisze:

  Przetargowy tryb wskazany, ale to nie gwarantuje wyboru oferenta najlepszego, także cenowo. Nie słyszeliście o technikach sprytnego ustawiania przetargów? Zwłaszcza przy hermetycznych swojskich komisjach przetargowych?! Tu konieczne jest wprowadzenie do tych komisji przynajmniej po jednym niezależnym od zarządu członku z każdej nieruchomości objętej planowanymi robotami! Zatem wcześniej wprowadzić statutowo jako obligatoryjne społeczne samorządy nieruchomości – dla każdej nieruchomości oddzielnie lub dla kilku sąsiadujących. Z tych samorządów przedstawiciele mogliby tworzyć ewentualnie rady osiedli.
  Z czasem, gdy wreszcie dojdzie do faktycznego oddania na własność mieszkańcom wszystkich spłaconych przez nich mieszkań i na mocy ustawy o własności lokali powstaną w SM wspólnoty mieszkaniowe, wówczas spółdzielnie mogą nadal funkcjonować jako wspólnoty wspólnot – skoro spaprało się w RP/PRL zasady spółdzielcze. Postkomunistyczne ugrupowania polityczne są i bardzo będą przeciw temu oczywiście. „Wadzy” oraz interesów żal.

  • Spółdzielca pisze:

   Nie gwarantuje wyboru oferenta najlepszego ale w przypadku instytucji które związane są ustawą o zamówieniach publicznych. Dla spółdzielni organizowanie przetargów ma wymiar ekonomiczny ale również poznawczy. Spółdzielnia ma ten luksus, że nie musi wybierać oferenta który z ekonomicznego punktu widzenia daje najniższą cenę. Taka komisja może stwierdzi że jednak lepiej będzie wybrać ofertę droższą, wykonaną np. z lepszych materiałów (nie wiąże jej ustawa o zamówieniach publicznych!)
   Przetargi w spółdzielni są jej wewnętrznym uregulowaniem, który ma służyć jedynie racjonalnemu wydatkowaniu pieniędzy przeznaczonych na inwestycje. Co do składu komisji przetargowych to 100% racja. W składzie takich komisji oprócz przedstawicieli zarządu powinni zasiadać również przedstawiciele zainteresowanych nieruchomości. Zapewne będzie to przedmiotem dyskusji i uregulowań regulaminu przetargowego jeżeli takowy powstanie. Mam nadzieję że pozwoli to na bardziej wnikliwie analizowanie gospodarki funduszem remontowym i innymi wydatkami.

   PS. Obecne spółdzielnie to postkomunistyczne potworki. Takie nie dla lokatorów, ale dla zarządów, ludzi z zewnątrz, ich rodzin i znajomych. Lokują tam swoje istotne interesy ekonomiczne i żerują na spółdzielni naszym kosztem. Wspólnoty to niestety tylko niespełnione marzenia. Wystarcz popatrzeć na lobby, które walczy o przetrwanie spółdzielczych molochów. Na zmiany przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *