Projekt Uchwały Nr 4 – Naruszenie zakazu konkurencji

Projekt uchwały

zgłoszony przez członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w trybie art. 8³ ust. 10, 11 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., z późniejszymi zmianami oraz § 104 ust. 8 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”.

U C H W A Ł A nr …. / 2014

Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” z siedzibą w Koszalinie, zwana w dalszej części KSM „Na Skarpie”, z dnia……………………. w sprawie:

w sprawie: zmiany regulaminu Rady Nadzorczej KSM Na Skarpie w Koszalinie –zmiana §4 ust. 2 oraz dodanie – ust. 3,4 w §4

§1

Walne Zgromadzenie członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” działając w oparciu o przepis §103 ust.12 Statutu KSM Na Skarpie postanawia wprowadzić następujące zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej KSM Na Skarpie w Koszalinie

Zmienić §4 ust. 2 i nadać mu brzmienie:

W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić osoba będąca w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności.

Dodać w §4 ust. 3 w brzmieniu:

Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Spółdzielni, który jest powiązany ze Spółdzielnią umową o pracę albo umowami gospodarczymi i zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczy jako wspólnik, udziałowiec, współudziałowiec, członek władz lub przedstawiciel w podmiotach gospodarczych lub prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, bądź uczestniczy jako wspólnik, udziałowiec, współudziałowiec, członek władz w tych podmiotach gospodarczych, z którymi Spółdzielnię wiążą umowy na dostawy, roboty lub usługi.

Dodać w §4 ust. 4 w brzmieniu:

W przypadku naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej bądź naruszenia §4 ust. 3 przez członka Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *