Projekt uchwały nr 4 – odwołanie członka RN

Projekt uchwały

zgłoszony przez członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w trybie art. 8³ ust. 10, 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., z późniejszymi zmianami oraz § 104 ust. 8 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”.

U C H W A Ł A nr …. / 2013

Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” z siedzibą w Koszalinie, zwana w dalszej części KSM „Na Skarpie”, z dnia …. czerwca 2013 – czerwca ….. 2013 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej KSM „Na Skarpie” – Pana Mariusza K.

§ 1

Walne Zgromadzenie członków KSM „Na Skarpie” działając w oparciu o przepis § 103 ust. 14 Statutu KSM „Na Skarpie”, postanawia odwołać w głosowaniu tajnym Pana Mariusza K.z funkcji członka Rady Nadzorczej KSM „Na Skarpie”.

§ 2

Walne Zgromadzenie członków KSM „Na Skarpie”, działając w oparciu o przepis § 114 ust. 2 w związku z § 114 ust. 1 pkt 1 Statutu KSM „Na Skarpie”, postanawia w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej KSM „Na Skarpie” Pana Mariusza K. wybrać osobę, która uzyska największą liczbę głosów spośród kandydatów wybieranych do Rady Nadzorczej z osiedla „Na Skarpie”, a która nie objęła mandatu w wyborach do Rady Nadzorczej KSM „Na Skarpie” podczas Walnego Zgromadzenia z czerwca 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Odwołuje się z funkcji członka Rady Nadzorczej KSM „Na Skarpie”, Pana Mariusza K.. Powodem odwołania jest utrata zaufania do jego osoby jako członka Rady Nadzorczej oraz ze względu na występujący konflikt interesów. Pan Mariusz K. (…) będąc współudziałowcem firmy (..)., nie może jednocześnie bronić interesów mieszkańców KSM „Na Skarpie” zasiadając w Radzie Nadzorczej KSM „Na Skarpie”.

 .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *