Projekt uchwały nr 5 – zmiana regulaminu RN – konflikt interesów

Projekt uchwały

zgłoszony przez członków Spółdzielni w trybie art. 8³ ust. 10,11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., z późniejszymi zmianami oraz Statutu §104 ust.8

U C H W A Ł A nr …. /2013

Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” z ……2013-…..2013r.

w sprawie: zmiany regulaminu RN KSM Na Skarpie w Koszalinie –zmiana §4 ust. 2 , dodanie – ust. 3,4 w §4

§1

Walne Zgromadzenie członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” działając w oparciu o przepis §103 ust.12 Statutu KSM Na Skarpie postanawia wprowadzić następujące zmiany w regulaminie Rady nadzorczej KSM Na Skarpie w Koszalinie

Zmienić §4 ust. 2 i nadać mu brzmienie:

W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić osoba będąca w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności.

Dodać w §4 ust. 3 w brzmieniu:

Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Spółdzielni, który jest powiązany ze Spółdzielnią umową o pracę albo umowami gospodarczymi i zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczy jako wspólnik, udziałowiec, współudziałowiec, członek władz lub przedstawiciel w podmiotach gospodarczych lub prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, bądź uczestniczy jako wspólnik, udziałowiec, współudziałowiec, członek władz w tych podmiotach gospodarczych, z którymi Spółdzielnię wiążą umowy na dostawy, roboty lub usługi.

Dodać w §4 ust. 4 w brzmieniu:

W przypadku naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, naruszenia §4 ust. 3 przez członka Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wersja do ściągniecia:

Projekt uchwały nr 5.2013 – zmiana regulaminu rady nadzorczej – konflikt interesów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *