Projekt uchwały nr 6 – zmiana regulaminu RN

Projekt uchwały

zgłoszony przez członków Spółdzielni w trybie art. 8³ ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., z późniejszymi zmianami oraz Statutu §104 ust.8

U C H W A Ł A nr …. /2013

Walnego Zgromadzenia członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” z ……2013-…..2013r.

w sprawie: zmiany regulaminu Rady nadzorczej KSM Na Skarpie w Koszalinie

§1

Walne Zgromadzenie członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” działając w oparciu o przepis §103 ust.12 Statutu KSM Na Skarpie postanawia wprowadzić następujące zmiany w regulaminie Rady nadzorczej KSM Na Skarpie w Koszalinie

Zmienić §10 ust.2 i nadać mu brzmienie:

Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad doręcza się członkom Rady Nadzorczej przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Do zawiadomień dołącza się wszystkie materiały, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą łącznie z projektami uchwał.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja do ściągnięcia:

Projekt uchwały nr 6.2013 – zmiana regulaminu rady nadzorczej

 .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *