Projekt uchwały nr 7 – organizowanie przetargów

Dotyczy: poprawki do projektu uchwały złożonego przez Pana S. Zbigniewa odnośnie zmiany Statutu – stosowanie zasady Ustawy o zamówieniach publicznych

Zmienić poprawkę nr 1 projektu uchwały i nadać mu brzmienie:

§1

Walne Zgromadzenie członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” działając w oparciu o przepis §103 ust.8 Statutu KSM Na Skarpie postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie KSM Na Skarpie w Koszalinie:

Dodać w §124 po ust. 3 – ust.4 i nadać mu brzmienie jako:

1. Ust.4 – Zarząd Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” zobowiązany jest przy wykonaniu prac remontowo – budowlanych, dostaw lub świadczeń innych usług na rzecz Spółdzielni, których całkowita wartość szacunkowa przekracza 15 000zł, zorganizować przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony lub zapytanie o cenę. Jednocześnie Zarząd zobowiązany jest każdorazowo do zamieszczania ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, ograniczonym bądź zapytaniu o cenę w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Spółdzielni oraz w prasie lokalnej lub na stronie internetowej.

Zmienić poprawkę nr 2 projektu uchwały i nadać mu brzmienie:

§2

Dodać w §124 po ust. 4 – ust.5 i nadać mu brzmienie jako:

1. Ust.5 – W przypadkach uzasadnionych powstaniem zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych stanowiących zagrożenie utraty bądź zniszczenia mienia Spółdzielni Zarząd może zlecić roboty, dostawy bądź usługi z pominięciem trybu postępowania, określonego w §124 ust. 4 Statutu KSM Na Skarpie

Dodać w projekcie uchwały §3,§4,§5,§6

§3

Walne Zgromadzenie członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do opracowania do dnia 30.11.2013r. regulaminu przetargowego oraz postępowania przy udzielaniu zamówień w KSM Na Skarpie.

§4

Niniejszą uchwałą zobowiązuje się Radę Nadzorczą KSM Na Skarpie do uchwalenie do dnia 31.12.2013r. zgodnie z §115 ust.1 pkt. 25 Statutu KSM Na Skarpie regulaminu przetargowego oraz postępowania przy udzielaniu zamówień w KSM Na Skarpie.

§5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi KSM Na Skarpie

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w Sadzie Rejonowym IX Wydział KRS w Koszalinie

Uzasadnienie: Do dnia dzisiejszego spółdzielnia, (…), nie posiada regulaminu przetargowego oraz drogi postępowania przy udzielaniu takich zleceń.

Dzięki wprowadzeniu regulaminu oraz obowiązku zamieszczania ogłoszeń w prasie lub na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Spółdzielni możliwe będzie uzyskanie oszczędności szacunkowo 1 500 000 zł rocznie.

Przykładem takich oszczędności są odbyte w roku 2012/2013 nieliczne zapytania o cenę na usługi na rzecz spółdzielni zamieszczone w lokalnej prasie w wyniku czego osiągnięto oszczędności rzędu 30-50% w porównaniu do lat ubiegłych.

 Wersja do ściagnięcia:

Projekt uchwały nr 7 – ogłaszanie przetargów na usługi

 

 

 

 

……………….……………………………………………..

(podpis osoby zgłaszającej poprawkę do projektu uchwały)

 

 .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *