Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza kontroluje i nadzoruje działalność spółdzielni. Czuwa nad pracą zarządu, koryguje nieprawidłowości, a w szczególnych przypadkach zastępuje zarząd. Jest także instancją odwoławczą od decyzji zarządu w sprawach dotyczących praw członków.

Zadania kontrolno-nadzorcze

Zadania kontrolne i nadzorcze rada realizuje przez:

 • badanie okresowych sprawozdań finansowych spółdzielni pod względem rzetelności i prawidłowości;
 • dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię zadań gospodarczych z uwzględnieniem przestrzegania praw jej członków, np. ocena wykonania planów remontowych i modernizacyjnych lub ocena efektywności inwestycji i eksploatacji w świetle skarg i wniosków członków;
 • kontrolowanie sposobów załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i ich członków tzn. wniosków zebrań grup członkowskich, rad mieszkańców, osiedli i innych organów;
 • rozpatrywanie skarg na działalność zarządu m.in. pism, wniosków, odwołań od decyzji, przy czym rada powinna przestrzegać statutowych terminów na ich rozpatrzenie;
 • składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających wyniki kontroli oraz ocenę sprawozdań finansowych;
 • czuwanie, aby przynajmniej raz na 3 lata, a w okresie budowy budynków mieszkalnych lub likwidacji corocznie, spółdzielnia została poddana lustracji.

Zadania zarządzające

Kompetencje zarządzające rady:

 • podejmowanie i zatwierdzanie programów inwestycyjnych, planów wydatków i dochodów spółdzielni, proporcji rozłożenia kosztów działalności spółdzielni na różne grupy członków;
 • podejmowanie uchwał dotyczących nabycia i obciążenia nieruchomości (ustanowienie hipoteki oraz oddanie w długoletnią dzierżawę lub najem nieruchomości);
 • uchwalanie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowanie z nich;
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;
 • wyrażanie zgody na obciążenie właścicieli lokali użytkowych kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej;
 • zgoda na wystąpienie do sądu przez zarząd spółdzielni o nakazanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługującego członkowi spółdzielni

Brak uchwały rady nadzorczej upoważniającej zarząd do nabycia danej nieruchomości na własność lub wieczyste użytkowanie albo obciążenie hipoteką nieruchomości spółdzielni powoduje ich bezskuteczność lub też względną lub bezwzględną nieważność, jeżeli zarząd podjął takie czynność bez wcześniejszego upoważnienia rady.

Zadania reprezentacyjne

Rada reprezentuje spółdzielnię w czynnościach prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu. Ponadto, jeżeli zarząd spółdzielni wniósł powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, rada może zadecydować o uchyleniu takiej uchwały. W imieniu spółdzielni rada nadzorcza zwołuje walne zgromadzenie na wniosek uprawnionych podmiotów, w sytuacji gdy zarząd nie wykona tego obowiązku. Jeżeli statut tak stanowi, rada nadzorcza ma prawo powołać lub odwołać członków zarządu lub też ich zawiesić w związku z działalnością prowadzoną niezgodnie z prawem lub statutem.

Jeżeli statut danej spółdzielni tak stanowi, rada nadzorcza decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków spółdzielni. Może też odwołać członka w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym, a także wykluczyć lub wykreślić członka, jeżeli statut tak stanowi.

Kiedy rada nadzorcza a kiedy komisja rewizyjna?

Regulacje statutowe mogą ograniczać funkcję zarządzającą rady nadzorczej na rzecz walnego zgromadzenia. W takim przypadku rada nadzorcza może zmienić nazwę na komisja rewizyjna.

 .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *