Regulamin przyjmowania członków

***************************************************************************************

Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali, a także zasad zawierania umów z członkami Spółdzielni o budowę w Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej NA SKARPIE” w Koszalinie

***************************************************************************************

I.  PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, jeżeli spełni jedno z następujących wymagań:

1)   wpłacił środki na wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany w wymaganej przez Spółdzielnię wysokości,

2)  ubiega się o członkostwo w związku:

a)   z nabyciem własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lub ekspektaywy prawa odrębnej własności lokalu wraz ze związanymi z nią uprawnieniami w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy lub licytacji,

b)   ze śmiercią małżonka, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu przysługiwało obojgu małżonkom.

3)   małżonek jej jest członkiem Spółdzielni,

4)   jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osoba bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych Statutem Spółdzielni,

5)   przedłożył prawomocny wyrok rozwodowy lub unieważnienia małżeństwa i wniósł środki na wkład stosownie do wymagań przewidzianych w pkt.l

2. Członkiem Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje obojgu a także wówczas, gdy prawo do lokalu przysługuje tylko jednemu z nich.

3. Członkiem Spółdzielni może być osoba małoletnia.

4. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże osoba prawna nie może uzyskać ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

5. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu, albo spółdzielcze własnościowe prawo należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono małżonkom.

6. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd Spółdzielni podejmując stosowną uchwałę.

7. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest:

1)  złożenie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,

2)  wniesienie zadeklarowanego udziału, wpisowego i jednorazowej opłaty na fundusz społeczno – wychowawczy. Wysokość tych opłat określa Statut Spółdzielni.

8.   Wpisowe i zadeklarowane udziały osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni jest obowiązana wpłacić do Spółdzielni przed przyjęciem go w poczet członków Spółdzielni. Nie wpłacenie tych kwot może spowodować odmowę przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

9.  Osoba fizyczna jest zobowiązana zadeklarować co najmniej jeden udział.
10.Osoba prawna jest zobowiązana zadeklarować co najmniej trzy udziały.

II.  USTANOWIENIE PRAW DO LOKALI

1.   Zarząd Spółdzielni ustanawia w drodze umowy, która pod rygorem nieważności
powinna być zawarta w formie pisemnej:

1)  spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

2)  prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub użytkowego, w formie aktu notarialnego,

3)   prawo najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

 

2.  Mieszkanie zwolnione przez byłego członka, w stosunku, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, to jest wolne w sensie praktycznym i prawnym może być przedmiotem umowy ustanowienia odrębnej własności lokaiu zawartej z inna osobą wyłonioną w drodze przetargu.

3.  Przetarg ogłasza się w mediach regionalnych.

III.      ZAWIERANIE UMÓW

 1.  Z członkami ubiegającymi się o ustanowienie na ich rzecz prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu Spółdzielnia może zawrzeć stosowną umowę o budowę opatrzone numerami wg kolejności ich zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2
 2. Zawieranie umów o budowę powinno uwzględniać pierwszeństwo dla dotychczasowych członków i ich rodzin.
 3. Umowa o budowę lokalu zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązywać strony do zawarcia po wybudowaniu lokalu umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1)  zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,

2)   określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia kosztów budowy lokalu,

3)  określenie zasad ustalania kosztów budowy lokalu,

4)  określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

5) określenie robót zaniechanych na życzenie członka,

6) określenie terminu oddania lokalu,

7) termin ostatecznego rozliczenia inwestycji,

8) sposób rozwiązania umowy.

4.  Kolejność numerów umów podlega odnotowaniu w prowadzonym w Spółdzielni rejestrze umów, z zachowaniem numeracji ciągłej. Rejestr winien zawierać:

1) nazwisko i imię członka lub firmę osoby prawnej,

2) adres zamieszkania lub adres siedziby osoby prawnej,

3) numer kolejny umowy,

4) datę zawarcia umowy.

IV.   NAJEM LOKALI

 1. Najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Spółdzielnia może ogłaszać przetarg na najem lokali
 3. Osoby ubiegające się o najem lokalu zobowiązane są do wniesienia wymaganej przepisami kaucji.
 4. Spółdzielnia i najemca mogą wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie stron.

V.  ZAMIANA MIESZKAŃ

 1. Członkowie Spółdzielni mogą za zgodą Zarządu Spółdzielni dokonywać zamiany zajmowanych lokali mieszkalnych z innymi osobami, które posiadają tytuł prawny do lokalu.
 2. Zamiana mieszkań miedzy członkami różnych Spółdzielni uzależniona jest od wyrażenia zgody przez Zarządy zainteresowanych Spółdzielni.
 3. Zamiana mieszkań miedzy członkami Spółdzielni a najemcą lokalu mieszkalnego uzależniona jest od wyrażenia zgody przez dysponenta lokalu zajmowanego przez najemcę.
 4. Zamiana na mieszkanie spółdzielcze własnościowe, dom lub lokal stanowiący odrębną nieruchomość wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
 5. Zamiana może polegać na przyjęciu w poczet członków i przydziale lokalu na rzecz osoby, która obejmuje lokal spółdzielczy po byłym członku wykreślonym za długi, w zamian za uzupełnienie wkładu mieszkaniowego w wysokości zadłużenia potrąconego byłemu członkowi z jego wkładu i przyjęciu lokalu w dotychczasowym stanie technicznym oraz dostarczenia byłemu członkowi innego lokalu mieszkalnego.

VI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby załatwiające sprawy członkowsko – mieszkaniowe zobowiązane są do dostarczenia    do   Spółdzielni,    na   własny   koszt,    oryginałów   dokumentów potwierdzających zdarzenia w nich stwierdzone.
 2. Regulamin opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 15-12-2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut Spółdzielni.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 Regulamin uchwalony UCHWAŁĄ NR 13/10 Rady Nadzorczej z dnia 29.12.2010r.

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *