Regulamin Rady Nadzorczej

************************************************************************************

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „NA SKARPIE” w Koszalinie

************************************************************************************

NA PODSTAWIE WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KOSZALINIE

(Sygn. akt I C 42/15) Z DNIA 9 CZERWCA 2015R.

§ 4 UST.2 UZNANY JAKO NIEWAŻNY

 

I.   PODSTAWY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

                           § 1                            

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ail 44, 45, 46, „Prawo Spółdzielcze” z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. Nr 188 poz. 1848 z 2003 r., nr 99 poz. 1001 z 2004 r., nr 122 poz. 1024 z 2005 r., z 2006 Nr 93 poz. 651, z 2007 r. Nr 125 poz. 873, z 2008 r. Nr 163 poz. 1014, z 2009 r. Nr 77 poz. 649) ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119 poz. 1116 z 2003 r., z 2004 r. nr 19 poz.177 i Nr 63 poz. 591, z 2005 r. Nr 72 poz. 643, Nr 122 poz. 1024 Nr 167 poz. 1398 i Nr 260 poz. 2184, z 2006 r. Nr 165 poz. 1180, z 2007 r. Nr 125 poz. 873, z 2008 r. Nr 235 poz. 1617, z 2009 r. Nr 65 poz. 545, i Nr 223 poz. 1779), postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

II.    SKŁAD RADY NADZORCZEJ

§ 3

 1. Rada Nadzorcza składa się z 15 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres trzech lat.
 2. Skład Rady Nadzorczej powinien być proporcjonalny do ilości członków każdego osiedla tj.:-   dla osiedla Na Skarpie                           –        2/3 członków Rady Nadzorczej-   dla osiedla Morskie i Rzemieślnicze     –      1/3 członków Rady Nadzorczej
 3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

§ 4

 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana do najbliższego Walnego Zgromadzenia w trzecim roku od wyborów.
 2. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić osoba posiadająca zadłużenie wobec Spółdzielni, ani będąca w sporze sądowym ze Spółdzielnią.

§   5

 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach :

  • odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
  • śmierci,
  • ustania członkostwa w Spółdzielni,
  • nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią.
 3.  Na   miejsce   członka   Rady   Nadzorczej,   który   utracił   mandat   Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru – do końca kadencji – innego członka.

III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§  6

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej;

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności :

a) badanie okresowych sprawozdań bilansów,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw członkowskich,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków;

 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

4) podejmowanie    uchwał    w    sprawie    przystąpienia    do    organizacji społecznych oraz występowania z nich.

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;

6) rozpatryywanie skarg na działalność Zarządu;

7) składanie      Walnemu      Zgromadzeniu      sprawozdań      zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu;

8)  podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu, reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych;

9) uchwalanie regulaminu działania Zarządu;

10) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów;

11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków;

12)  uchwalanie    szczegółowych    zasad    tworzenia    i     gospodarowania funduszami własnymi Spółdzielni;

13) uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni  oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców;

14)  uchwalanie   szczegółowych   zasad   rozliczania   kosztów   gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale;

15)  ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia;

16) wybór   i   odwoływanie   członków   Zarządu,   w  tym  prezesa   i  jego zastępców;

17)  rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;

18) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w statucie (§ 104 ust. 6);

19)  podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie członków ze Spółdzielni;

20) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, przydziału i zamiany mieszkań;

21)  uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i uprawnionych w zakresie napraw wewnątrz lokalu oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z uprawnionymi zwalniającymi lokale;

22)  uchwalanie innych regulaminów w sprawach niezastrzeżonych do właściwości Walnego Zgromadzenia;

23)  uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustiacyjnych;

24)  zawieszanie członków Rady Nadzorczej w sytuacji określonej w art. 56 Ustawy Prawo spółdzielcze;

25) wybór pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w Sądzie w przypadku zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia przez Zarząd;

26) Rada Nadzorcza powołuje Komisje Osiedlowe spośród członków Spółdzielni jako Komisje doradcze i opiniodawcze Rady Nadzorczej Spółdzielni.

2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

IV-   ORGANIACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

§   7.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub Przewodniczący ostatniej jego części w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
 4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
 5. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie działalności Rady Nadzorczej i Komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
 6. Rada Nadzorcza powołuje stałe Komisje Rady Nadzorczej
 • Rewizyjną,
 • Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjną,
 • Społeczno-Wychowawczą i Samorządową.

w celach opiniodawczych i doradczych

 • Komisję Osiedla „Na Skarpie”
 • Komisję Osiedla „Morskie i Rzemieślnicze”

Ponadto Rada Nadzorcza może w miarę potrzeby powołać komisje czasowe dla zbadania określonych zagadnień zleconych przez Radę Nadzorczą.

7. Każda stała Komisja Rady Nadzorczej składa się co najmniej z trzech członków Rady Nadzorczej i wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji. Członek Rady Nadzorczej powołany jednocześnie do dwóch komisji może być przewodniczącym tylko w jednej z tych komisji.

S. Komisje Rady Nadzorczej działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę Nadzorczą i nie mogą zastępować Rady Nadzorczej w podejmowaniu wiążących uchwał.

Sprawozdania i wnioski Komisji Rady Nadzorczej są przedkładane Radzie Nadzorczej i są rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

9) Zadaniem Komisji Osiedlowych może być wyłącznie :

 • opiniowanie projektów planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na osiedlu;
 • na zlecenie Rady Nadzorczej sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracą administracji osiedla;
 • opiniowanie i koordynowanie kierunków działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na osiedlu i wyrażanie opinii o prowadzonej na osiedlu działalności przez placówki społeczno-wychowawcze;
 • organizowanie pomocy i opieki społecznej;
 • opiniowanie i organizowanie działań gospodarczych, socjalnych i kulturalnych oraz innych zadań o charakterze ogólnomiejskim na osiedlu;
 • opiniowanie wniosków i  skarg zgłoszonych przez mieszkańców na działalność administracji osiedlowych;
 • na zlecenie Rady Nadzorczej — opiniowanie innych spraw związanych z działalnością osiedla.

§   8

 1. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie działalności Rady Nadzorczej i komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
 2. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy :
 • opracowywanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej,
 • koordynacja pracy Komisji Rady Nadzorczej,
 • przygotowywanie   posiedzeń   Rady   Nadzorczej,   a  w   szczególności rozpatrywanie projektów uchwał i innych, materiałów, które mają być przedmiotem obrad, ustalanie porządku obrad i wyznaczanie terminów posiedzeń.

V.   POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§   9.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są zgodnie z § 7 pkt 1, 2 i 3 niniejszego regulaminu.
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności przewodniczącego, jego zastępca obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółdzielni w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§   10.

 1. Termin i porządek posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Prezydium Rady Nadzorczej.
 2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad doręcza się członkom Rady Nadzorczej przynajmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem. W miarę możności do zawiadomień powinny być dołączone materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.
 3. Na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§   11.

 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.
 2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

§   12.

 1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli podjęte zostały w obecności większości jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy i były objęte porządkiem obrad.
 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej regulujące stosunki między Spółdzielnią, a członkami np. dotyczące ustalenia wysokości opłat, regulaminu porządku domowego itp. powinny być podawane do wiadomości członków za pośrednictwem Zarządu Spółdzielni w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia.

§   13

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują: przewodniczący względnie zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Rady Nadzorczej.

VI.   POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 14

 1. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę.
 2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby.
 3. Uchwały Prezydium Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności większości członków Prezydium Rady Nadzorczej w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy. Uchwały są podejmowane większością głosów.

§ 15

Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują przewodniczący względnie zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Rady Nadzorczej.

§ 16

Niniejszy regulamin został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „NA SKARPIE” w Koszalinie dnia 28.06.2010r.

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *