Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat za c.o. i c.w.u

****************************************************************************************

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I CENTRALNĄ CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH KOSZALIN

( tekst ujednolicony –   luty 2010 r.)

NA PODSTAWIE WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KOSZALINIE               (sygn. akt I C 376/13) Z DNIA 14 LUTEGO 2014R. ORAZ WYROKU SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE UZNANY JAKO NIEWAŻNY

LINK DO WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO Z DNIA 14 LUTEGO 2014R.

****************************************************************************************

1. ZASADY OGÓLNE

§1

Rozliczenie kosztów i ustalanie opłat za centralne ogrzewanie (co.) i centralną ciepłą wodę (cc.w.) użytkową w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych położonych w   zasobach Spółdzielni   odbywa   się   według   zasad   niniejszego   regulaminu z wyjątkiem:

 1. budynków z indywidualnymi ciepłomierzami mieszkaniowymi,
 2. lokali użytkowych położonych w wolnostojących pawilonach usługowo-handlowych.

§2

 1. Okresem rozliczeniowym kosztów i opłat za co. i ccw, użytkową jest okres od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego,
 2. Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania polega na zbilansowaniu zaliczkowych opłat wnoszonych przez użytkowników mieszkań i lokali użytkowych z kosztami zakupu ciepła, na które składają się koszty:                                                                                                                                                                      a)    wszelkie koszty wynikające z obowiązującej „Taryfy dla ciepła” wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Spółdzielnią, a Dostawcą,                                                                                   b)    remontów i eksploatacji:
  • instalacji centralnego ogrzewania,
  • sieci centralnego ogrzewania,
  • węzłów co., »   rozdzielni co,

  c) obsługi systemu rozliczeniowego,

  d)inne nieprzewidziane koszty co. dotyczące obsługi i eksploatacji centralnego ogrzewania,

  e) uznanych reklamacji z lat poprzednich,

  f) zarządzania uchwalone uchwałą Rady Nadzorczej ustalającej plany społeczno-gospodarcze na dany rok.

 3. W przypadku zmiany użytkownika w lokalu w trakcie roku kalendarzowego strony ( nabywca lub zbywca) mogą:
 • a) zażądać odczytu między okresowego – wówczas Spółdzielnia za odpłatnością dokona odczytu w obecności zainteresowanych stron spisując odpowiedni protokół, na podstawie którego zostanie sporządzone stosowne rozliczenie dla obu stron,
 • b) w umowie zbycia strony (zbywca i nabywca) określą kto ponosi koszty co. i ccw.
 • c) w braku odczytu międzyokresowego jak i w braku postanowień umownych kto ponosi koszty co. i cc.w. zobowiązanym z tytułu kosztów co. i cc.w. za dany rok jest nabywca lokalu.

§3

 1. Obowiązkiem użytkownika lokalu mieszkalnego lub użytkowego jest udostępnienie pomieszczeń w celu zamontowania urządzeń, dokonywania odczytów wskazań podzielników kosztów co. i wodomierzy ccw. oraz konserwacji, naprawy lub wymiany tych urządzeń, sprawdzenia prawidłowości ich działania, dokonania odczytu międzyokresowego i innych okoliczności wymagających wejścia do lokalu.
 2. Użytkownik lokalu mieszkalnego tub użytkowego zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem urządzeń pomiarowych, a w razie ich uszkodzenia, stwierdzenia ich niewłaściwego działania lub ewentualnego naruszania plomb, itp. przypadków. do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do właściwej administracji osiedla na piśmie. Jeżeli uszkodzenie urządzenia pomiarowego nastąpiło z winy użytkownika Sokalu mieszkalnego lub użytkowego to pomieszczenie, w którym nastąpiło uszkodzenie jest uznane jako pomieszczenie nieopomiarowane.
 3. Za legalizację i sprawność techniczną urządzeń pomiarowych odpowiada Spółdzielnia, jednak w razie stwierdzenia uszkodzenia urządzenia z winy użytkownika naprawa i wymiana urządzeń dokonywana jest na koszt użytkownika. Oceny uszkodzenia dokonuje komisja złożona z przedstawicieli administracji lub firmy rozliczającej co. w obecności użytkownika lub dorosłego domownika.
 4. Odczyty wskazań podzielników kosztów co. odbywają się raz w roku w okresie styczeń-luty, przy czym, dokładne terminy ustala Spółdzielnia wraz z firmą rozliczeniową.
 5. Odczyty wskazań wodomierzy zużycia ciepłej wody w mieszkaniach odbywają się przez upoważnione przez Spółdzielnię osoby na koniec drugiego i czwartego kwartału oraz w razie zmian ceny wody i odprowadzania ścieków.
 6.  O terminie odczytów wymienionych w ustępie 4 i 5 użytkownicy mieszkań i lokali użytkowych zostaną powiadomieni przez podanie komunikatu na tablicach ogłoszeń umieszczonych na poszczególnych klagach schodowych budynków.                                     W przypadku nie dokonania odczytu w pierwszym terminie z przyczyn leżących po strome użytkownika (nieobecność w lokalu w trakcie odczytów w tym budynku, nie udostępnienie lokalu, brak w lokalu dorosłego domownika itp. przypadki)- ustalony zostanie drugi (dodatkowy) termin odczytu.                                                                               Koszt pierwszego i drugiego odczytu zaliczany jest do kosztów obsługi systemu rozliczeniowego. Każdy następny odczyt odbywa się na pisemne zgłoszenie i koszt użytkownika mieszkania lub lokalu użytkowego. Zgłoszenie musi być dokonane w terminie od stycznia do końca lutego roku następującego po okresie rozliczeniowym. Koszt ponoszony przez użytkownika stanowi koszt odczytu i dojazdu osoby upoważnionej do dokonania odczytu.
 7. Każdorazowo użytkownik lub dorosły domownik udostępniający mieszkanie lub lokal użytkowy potwierdza pisemnie wskazania odczytu oraz stan plomb na urządzeniach pomiarowych poprzez podpisanie kwitu odczytu.
 8. W przypadku odmowy podpisania kwitu z odczytu upoważniona przez Spółdzielnię osoba odczytująca sporządza adnotację o odmowie podpisu na tym kwicie.

§4

 1. Użytkownicy lokali na pokrycie kosztów co. wnoszą co miesiąc zaliczkę w wysokości określonej przez Zarząd wg kryteriów określonych w ust.2.
 2. Wysokość zaliczki na co. ustala się dla mieszkania, lokalu użytkowego jako wartość średniego kosztu poniesionego na ogrzanie mieszkania, lokalu użytkowego rozliczonego z dwóch ostatnich lat zwiększonego o 20% z uwagi na możliwość zmiany cen przez Dostawcę ciepła lub w związku ze zwiększeniem kosztu zużycia energii cieplnej w związku z wydłużeniem sezonu grzewczego w danym roku.
 3. Rozliczenie co. między Spółdzielnią a użytkownikiem lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego winno być dokonywane w terminie do 31 maja roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy.
 4. Użytkownik lokalu mieszkalnego lub użytkowego na wniesienie reklamacji na otrzymane rozliczenie co ma 30 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania rozliczenia.

II. ZASADY USTALANIA ILOŚCI ZUŻYCIA CIEPŁA I WIELKOŚCI KOSZTÓW.

A. Na cele centralnego ogrzewania dla mieszkań i lokali użytkowych opomiarowanych.

§5

 1. Ustalenie ilości zużytej energii cieplnej w GJ (gigadżule) na potrzeby co w budynku lub zespole budynków polega na odczytaniu wskazań ciepłomierzy zainstalowanych w węźle cieplnym, rozdzielniach służących do rozliczeń pomiędzy Dostawcą ciepła, a Spółdzielnią.
 2. Ilość zużytej energii cieplnej na potrzeby co. dla budynku lub zespołu budynków w którym(ch) rozdzielnie wyposażone są w licznik ciepła przyjmuje się do rozliczeń według sumy wskazań tych liczników.
 3. Ilość zużytej energii cieplnej na potrzeby co. dla budynku, w którym wymiennikownia(ie) wyposażone są w licznik ciepła zamontowany w wymiennikowni(ach) przyjmuje się do rozliczeń według wskazań licznika lub sumy wskazań liczników.
 4. Ilość zużytej energii cieplnej na potrzeby co. dla budynków wyposażonych w podliczniki ciepła i rozliczanych z Dostawcą ciepła na podstawie wskazań licznika w wymiennikowni grupowej ustala się następująco:
 • do ilości GJ odczytanych na podliczniku dodaje się tzw. „straty”, które przypisuje się poszczególnym budynkom proporcjonalnie do zużycia energii cieplnej przez te budynki w okresie rozliczeniowym określonym w § 2 ust. 1;
 • „straty” jest to ilość GJ stanowiąca różnicę wskazań energii wykazanej przez licznik w wymiennikowni grupowej, a sumą wskazań podliczników zamontowanych w poszczególnych rozdzielniach budynków przynależnych do wymiennikowni grupowej.
 • W wymiennikowni ach dwufunkcyjnych ( co. i ccw. ) ilość zużytej energii na cele centralnego ogrzewania ustala się w sposób następujący: od wskazania głównego licznika ciepła odejmujemy wskazania licznika ccw,.
 • W budynkach mieszkalnych z lokalami użytkowymi nieopomiarowanymi ilość zużytej energii cieplnej dla celów co. mieszkań przyjmuje się na podstawie wskazań licznika(ów) pomniejszając te wskazania o ilość energii wyliczonej na podstawie procentowego udziału mocy grzejników zainstalowanych w lokalach użytkowych nieopomiarowanych do mocy zamówionej budynku.
 • Wskazania ciepłomierzy odczytuje Dostawca ciepła na koniec każdego miesiąca oraz każdorazowo przy zmianie cen stosowanych przez Dostawcę. Wielkość zużycia ciepła w budynku określona jest w GJ.
 • W przypadku awarii lub uszkodzenia licznika ciepła ilość energii cieplnej w GJ oblicza się na podstawie ustaleń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Dostawcą ciepła, a Spółdzielnią.

§6

Koszty zakupu co. poniesione w budynku mieszkalnym lub w zespole budynków: dzieli się na:

•   koszty stale – stanowiące 40 % kosztów wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a), b), d), e) rozliczane są na powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych w budynku lub zespole budynków,

•   koszty zmienne     – stanowiące 60 % kosztów wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a), b), d), e) rozliczane są do ilości zredukowanych jednostek odczytanych z podzielników kosztów zamontowanych na grzejnikach,

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może ustalić inny podział kosztów stałych i zmiennych dla budynku lub zespołu budynków na dany rok.

§7

 1. Koszt stały zakupu co. ustalony jak w § 6 zostaje podzielony przez powierzchnię użytkową budynku lub zespołu budynków dając jednostkowy koszt stały w zł/m dla danego budynku lub zespołu budynków za okres I roku.
 2. Koszt stały co. dla mieszkania lub lokalu użytkowego ustala się mnożąc jednostkowy koszt stały obliczony jak w ust. 1 przez powierzchnię użytkową danego mieszkania lub lokalu użytkowego

§8

 1. Koszty zmienne zakupu co rozliczane są w oparciu o wskazania podzielników kosztów.
 2. Dla każdego mieszkania lub lokalu użytkowego ilość jednostek zużycia przyjętych do rozliczenia jest sumą odczytanych jednostek z poszczególnych podzielników zamontowanych na grzejnikach przeliczonych przez współczynniki korygujące uwzględniające wielkość i typ grzejników (współczynniki UF) i przeliczonych przez współczynnik redukcyjny położenia mieszkania (współczynnik LAF).
 3. Koszt zmienny zakupu co. ustalony jak w § 6 przypadający dla danego budynku lub zespołu budynków zostaje podzielony przez zsumowaną ilość jednostek przeliczonych jak w ust. 2 w mieszkaniach i lokalach użytkowych tego budynku lub zespołu budynków.                                                                                                                                               W wyniku powyższego uzyskuje się cenę jednej jednostki zużycia według podzielnika kosztów (wartość jednej przeliczeniowej jednostki).
 4. Koszt zmienny co dla danego mieszkania lub lokalu użytkowego zostaje ustalony jako iloczyn ceny jednej jednostki według ust. 3 i ilości jednostek zużycia obliczonych według ust. 2.

Przy niepełnym okresie rozliczeniowym ilość jednostek zużycia (przed uwzględnieniem współczynnika UF i LAF) do rozliczenia kosztu zmiennego mieszkania lub lokalu użytkowego ustala się na podstawie tabeli stopniodni zamieszczonej poniżej (tabela w wersji pdf).

GTT – stopniodni na dany miesiąc

Dla całego okresu rozliczeniowego przyjmuje się 1000 stopniodni.

§9

 Koszt całkowity co. dla mieszkania lub lokalu użytkowego stanowi sumę kosztu stałego obliczonego jak w §7 ust. 2 i zmiennego obliczonego jak w §8 ust. 4 wra2 z kosztami obsługi systemu rozliczeniowego.

§10

 1. Nadpłata lub niedopłata należnych opłat za centralne ogrzewanie ustalona zostaje w wyniku porównania łącznych zaliczek (przedpłat) na co. należnych od danego użytkownika w okresie rozliczeniowym z wynikiem rozliczeniowym wg § 9.
 2. Przed wypłata, użytkownikowi mieszkania lub lokalu użytkowego kwot z tytułu oszczędności ciepła należy z kwoty stanowiącej oszczędności potrącić koszty opomiarowania oraz wszelkie jego wymagalne zobowiązania wobec Spółdzielni np. zaległy czynsz, odsetki, koszty itp.

§11

 1. Użytkownik mieszkania opomiarowanego lub lokalu użytkowego opomiarowanego ponosi koszt obsługi systemu rozliczeniowego centralnego ogrzewania ustalony według ilości zamontowanych w lokalu podzielników. Koszt rozliczenia obejmuje:

  • odczyt
  • procedurę rozliczeniową
  • wystawianie indywidualnych rozliczeń dla lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych
  • koszt przygotowania wykazów użytkowników.
 2. Użytkownik mieszkania opomiarowanego lub lokalu użytkowego opomiarowanego. który nie udostępnił lokalu do odczytu w terminie pierwszym lub drugim ponosi koszty następnego odczytu zgodnie z § 3 ust. 6.
 3.  Koszt rozliczenia opłat za mieszkanie lub lokal użytkowy zwiększa koszt całkowity co, dla mieszkania lub lokalu użytkowego i jest rozliczany wraz z kosztami co. z wniesionych zaliczek na co..

B. Na cele co. dla mieszkań i lokali użytkowych nieopomiarowanych,

§ 12

Za mieszkanie lub lokal użytkowy nieopomiarowany w zakresie co. uważa się w szczególności lokale w których:

1) nie zostały zamontowane podzielniki kosztów na grzejnikach podlegających opomiarowaniu /nie dotyczy łazienek/,

2)   bieżące wskazania wykazane na co najmniej jednym podzielniku kosztów są niższe od wskazań poprzednich (dotyczy podzielników naliczających jednostki zużycia ciepła w sposób narastający ciągły),

3)     podczas odczytów lub komisyjnego sprawdzenia dokonanego W okresie rozliczeniowym stwierdzono w zakresie co najmniej jednego podzielnika lub grzejnika:

a)    brak oryginalnej plomby,

b)    mechaniczne uszkodzenie podzielnika lub jego elementów montażowych,

c)     działania powodujące nieprawidłową pracę podzielnika,

d)    samowolną wymianę grzejnika lub wymianę grzejnika o parametrach innych niż określone przez Spółdzielnię,

e)     samowolny demontaż grzejnika,

f)      samowolną redukcję elementów grzejnych lub dołożenie elementów grzejnych,

g)     samowolną  ingerencję  w   istniejącą  instalację  co.   (np.   założenie   zaworu odcinającego na powrocie grzejnika, wykonanie podłączenia grzejnika z miedzi),

f) itp. przypadki mające na celu zafałszowanie wskazań podzielników.

4)  użytkownik lub dorosły domownik udostępniający lokal odmówił złożenia podpisu na kwicie odczytu.

5)  nie dokonano odczytu ze względu na brak zgody użytkownika na odczyt, nieobecność użytkownika podczas przeprowadzania odczytów w: terminach: pierwszym, drugim, innym wyznaczonym terminie.

§13

Za pomieszczenie    nieopomiarowane w zakresie  co.  w mieszkaniu  lub  lokalu użytkowym uważa się w szczególności pomieszczenie w którym:

1) nie został zamontowany podzielnik kosztów na grzejniku(ach),

2)  nie dokonano odczytu w pomieszczeniu ze względu na brak zgody użytkownika na odczyt, nieobecność użytkownika tego pomieszczenia podczas przeprowadzania odczytów w terminach: pierwszym, drugim, innym wyznaczonym terminie, lub gdy użytkownik nie zapewnił odczytującemu możliwości dostępu do odczytu podzielnika.

3) zachodzi przypadek opisany w § 3 ust. 2.

§14

 1. Mieszkania nieopomiarowne w zakresie co., zdefiniowane według przypadków określonych w § 12 rozliczane będą odpowiednio jak mieszkanie, w którym wystąpiło najwyższe zużycie ciepła w danym budynku na jednostkę rozliczeniową w zł/m2 powierzchni użytkowej.
 2. Pomieszczenie nieopomiarowane w zakresie co. w mieszkaniu, zdefiniowane według przypadków określonych w §13 rozlicza się według maksymalnego odczytu zużycia w analogicznym pomieszczeniu tego budynku (w zł/m2).
 3. Lokale użytkowe nieopomiarowane w zakresie co., zdefiniowane według przypadków określonych w § 12 rozliczane będą na podstawie procentowego udziału-mocy grzejników zainstalowanych w tym lokalu do zamówionej mocy tego budynku.
 4. Pomieszczenie nieopomiarowane w zakresie co, w lokalu użytkowym. zdefiniowane według przypadków określonych  w §13 rozliczane  będzie na podstawie  procentowego   udziału   mocy   grzejników   zainstalowanych  w   tym pomieszczeniu do zamówionej mocy tego budynku.
 5. Rozliczenie według ust. 2 lub ust. 4 stosuje się tylko w przypadku wystąpienia jednego pomieszczenia nieopomiarowanego w mieszkaniu lub lokalu użytkowym. W razie wystąpienia następnego pomieszczenia nieopomiarowanego w tym lokalu -lokal ten rozlicza się jako lokal niepomiarowany.

§15

 1. Dla lokali użytkowych nie podlegających opomiarowaniu (brak podzielników kosztów) ilość zużytej energii cieplnej na cele co. dla lokalu przyjmuje się na podstawie procentowego udziału mocy grzejników zainstalowanych w tym lokalu do zamówionej mocy tego budynku.
 2. Całkowity koszt zużycia energii cieplnej na co. dla lokalu użytkowego nie podlegającego opomiarowaniu, wylicza się procentowym udziałem określonym w ust. 1 w stosunku do kosztów zakupu ciepła dla tego budynku wynikających z obowiązującej „Taryfy’ dla ciepła” stosowanej pomiędzy Dostawcą, a Spółdzielnią.

C. Na cele centralnej ciepłej wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych opomiarowanych ,

§16

 1. Ustalenie ilości zużytej energii cieplnej na potrzeby c.cw. w budynku lub zespole budynków polega na odczytaniu wskazań ciepłomierzy zainstalowanych w węźle cieplnym i służących do rozliczeń pomiędzy Dostawcą, a Spółdzielnią oraz odczytaniu wskazań wodomierzy zimnej wody zainstalowanych w węźle cieplnym służących do celów c.cw.
 2. Wskazania ciepłomierzy i wodomierzy zainstalowanych w węźle cieplnym odczytuje się na koniec każdego miesiąca oraz każdorazowo przy zmianie cen stosowanych przez Dostawcę. Wielkość zużycia energii cieplnej na potrzeby cc.w. określona jest w GJ, a zużycia wody w m2.
 3. W przypadku awarii lub uszkodzenia licznika ciepła ilość energii cieplnej w GJ oblicza się w sposób wskazany w umowie z Dostawcą ciepła.
 4. W przypadku awarii lub uszkodzenia podstawowego wodomierza wskazań zimnej wody przyjmuje się wskazania wodomierza drugiego ( sprawdzającego).
 5. Rzeczywistą ilość ciepła zużytą na podgrzanie 1 m’ wody wyrażoną wskaźnikiem GJ/ m3 dla danego węzła ustala się na podstawie ilorazu ilości ciepła według wskazań ciepłomierza c.cw. i ilości zużytej wody według wskazań wodomierza podstawowego lub sprawdzającego zainstalowanego w węźle,

§17

 1. Całkowity koszt zużycia energii cieplnej na podgrzanie wody dla węzła (ów) ustala się jako sumę kosztów:

a)  wszelkich   kosztów   wynikających   z   obowiązującej   „Taryfy   dla   ciepła” wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Spółdzielnią, a Dostawcą,

b)  remontów sieci i instalacji cc.w.

c)  remontów węzłów c.c.w.

d)  obsługi systemu rozliczeniowego,

e)  oraz innych nieprzewidzianych kosztów dotyczących obsługi i eksploatacji c.cw.

2.   Koszt podgrzania wody nie obejmuje kosztu zakupu wody zimnej,

§18.

 1. Koszt zużycia ciepła na podgrzanie wody rozliczany jest raz w roku dła okresu rozliczeniowego stanowiącego rok kalendarzowy.
 2. Rozliczenie kosztu zużycia ciepła na podgrzanie wody następuje najpóźniej do 31 marca roku następującego po okresie rozliczeń.
 3. Niedobór lub nadwyżka kosztów c.cw. zaliczane są do kosztów centralnego ogrzewania rozliczanego budynku lub zespołu budynków.
 4. Nowe opłaty za podgrzanie wody będą ustalane po rozliczeniu kosztów c.cw. i wprowadzane raz do roku.

§19.

 1. Cena 1 GJ wyrażona w złotych na podgrzanie 1 m3 wody jest to iloraz kosztu całkowitego obliczonego według § 17 ust.l. i ilości zużytej energii cieplnej przez węzeł (ły).
 2. Cena 1 GJ obliczona jak w ust. 1 (zł/GJ) pomnożona przez wskaźnik zużycia ciepła przez węzeł(y) (GJ/m3) daje cenę podgrzania Im3 ciepłej wody użytkowej dla mieszkań lub lokali użytkowych.
 3. Mieszkania lub lokale użytkowe rozlicza się ceną podgrzania Im3 ciepłej wody użytkowej i ilości wody zużytej przez mieszkanie lub lokal użytkowy według wskazań wodomierzy c.cw.
 4. Rozliczenie mieszkań i lokali dokonuje się w terminach przyjętych do rozliczeń zużycia wody zimnej.

D,   Na cele centralnej ciepłej wody- użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych nieopomiarowanych ,

§20

 1. Za mieszkanie lub lokal użytkowy nieopomiarowany w zakresie  centralnej ciepłej wody uważa się mieszkanie lub lokal użytkowy w którym:

a)nie zostały zamontowane wodomierze na ciepłą wodę na wszystkich ujęciach wody,

b) użytkownik lub dorosły domownik udostępniający lokal odmówił podpisu karty odczytu,

c) nie dokonano odczytu wodomierza ze względu na brak zgody użytkownika na odczyt, nieobecność użytkownika podczas przeprowadzania odczytów w wyznaczonym terminie,

d) stwierdzono uszkodzenie z winy użytkownika co najmniej jednego wodomierza lub co najmniej jednej z założonych plomb,

e)  użytkownik nie udostępnił wodomierza(y) do legalizacji lub nie dokonał legalizacji w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie,

§21.

 1. Do rozliczeń mieszkań i lokali użytkowych nieopomiarowanych w zakresie c.c.w. przyjmuje się zużycie wody w ilości 15 m3 na osobę na miesiąc i cenę podgrzania wody ustaloną w sposób określony w § 19 ust 2.
 2. Ilość osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym lub zatrudnionych w lokalu użytkowym przyjmuje się z oświadczenia użytkownika mieszkania lub lokalu użytkowego.

III.  USTALENIA KOŃCOWE,

§22.

 1. Za nielegalny pobór ciepła przez użytkownika mieszkania lub lokalu użytkowego, stwierdzony przez Spółdzielnię lub firmę rozliczającą co., Spółdzielnia obciążać będzie go karą w wysokości 1.000,00 zł oraz kosztami likwidacji nielegalnego poboru ciepła.
 2. Za nielegalny pobór ciepła przez użytkownika mieszkania lub lokalu użytkowego uważa się pobór energii cieplnej w szczególności w przypadkach:
 • a)  z całkowitym lub częściowym pominięciem podziełnika(ów) kosztów,
 • b)  z całkowitym lub częściowym pominięciem wodomierza(y) c.c.w. użytkowej,
 • c)  uszkodzonym podzielnikiem kosztów lub wodomierzem,
 • d)  z naruszeniem lub brakiem plomb podzielnika(ów) lub wodomierza(y),
 • e) ze zmianą cech plomb legalizacyjnych zastosowanych w zasobach Spółdzielni na podzielniku(ach) lub wodomierzu(ach),
 • f) zmienionym stanem zużycia stwierdzonym komisyjnie na podzielniku(ach) lub wodomierzu(ach); (bieżące wskazania są mniejsze od poprzednich),
 • g)  samowolnej ingerencji w istniejącą instalację co., c.c.w,
 • h) itp. przypadki wskazujące na zafałszowanie wskazań.

3. Kara za nielegalny pobór ciepła określona w ust, 1 stosowana będzie niezależnie od rozliczenia mieszkania, czy też lokalu użytkowego za zużyte ciepło do celów co,lub cc.w, jako nieopomiarowanego.

§23

Spółdzielnia zobowiązana jest do zapewnienia;

 • dopływu energii cieplnej na cele bytowe mieszkańców w ilości umożliwiającej utrzymanie temperatury w mieszkaniu w wysokości + 20°C +_ 2°C przy zaworach otwartych w pełnym zakresie we wszystkich pomieszczeniach,
 • temperatury ciepłej wody użytkowej w punktach czerpania, która winna wynosić co najmniej 45°C lecz nie więcej niż 60°C.

IV. USTALENIA DODATKOWE,

§24.

 1. Użytkownik mieszkania opomiarowanego lub lokalu użytkowego opomiarowanego może zareklamować poprawność działania podzielnika kosztów .
 2. Reklamacja powinna być złożona do Spółdzielni na piśmie wraz z przedpłatą na pokrycie kosztów ekspertyzy według faktury firmy rozliczającej, które obejmują między innymi: ekspertyzę wraz z transportem na terenie Niemiec, transport (na terenie Polski), nowy podzielnik (na czas wykonania ekspertyzy), serwis (montaż, demontaż), dojazd (montaż, demontaż).
 3. Wniesiona przez użytkownika mieszkania opomiarowanego lub lokalu użytkowego opomiarowanego przedpłata na pokrycie kosztów ekspertyzy zostanie rozliczona w zależności od wyników ekspertyzy:

a)    w przypadku stwierdzenia poprawności działania podzielnika kosztów nie zostanie zwrócona. Jeżeli sytuacja zaistnieje w okresie sezonu międzygrzewczego na grzejniku zamontowany zostanie podzielnik kosztów uznany na podstawie ekspertyzy za prawidłowo działający.

b)    w przypadku stwierdzenia niepoprawnego działania podzielnika kosztów przedpłata zostanie zwrócona, a na grzejniku zostanie zamontowany nowy podzielnik kosztów,

§25

 1.  Rozliczenie każdego opomiarowanego pomieszczenia mieszkania lub lokalu użytkowego za okres, w którym stwierdzono niepoprawne działanie podzielnika kosztów ciepła potwierdzone ekspertyzą lub stwierdzone przez serwisanta lub osobę upoważnioną w wyniku czego nie było możliwości dokonania odczytu ilości jednostek zużycia dokonane zostanie na podstawie średniej zużycia wyliczonej ze zużyć jednostek ciepła w tym pomieszczeniu z okresu dwóch poprzednich sezonów rozliczeniowych oraz na podstawie tabeli stopniodni ( promilodni) zamieszczonej w § 8. ust.4.

Załączniki  do regulaminu:

Załącznik nr 1 – Ogólne zasady montażu podzielników kosztów ciepła.

Załącznik nr 2 – Współczynniki redukcyjne położenia mieszkania (LAF).

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie Uchwalą nr 35/2004 z dnia 18.12.2004r. z mocą obowiązującą od 01.01.2005 r., aneksowany;

 1. Aneksem  Nr   1   z  dnia   15  czerwca  2007   roku   zatwierdzonym   Uchwałą Nr 11/2007 z dnia 26.06.2007 r.
 2. Aneksu Nr 2 z dnia 29 grudnia 2009 roku zatwierdzonym Uchwalą Nr 37/2009 z dnia 29.12.2009 r.

Załącznik nr I do Regulaminu

Rozliczania kosztów i ustalania opłat dotyczących za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę użytkową w budynkach mieszkalnych Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „NA SKARPIE” w Koszalinie.

Ogólne zasady montażu podzielników kosztów ogrzewania

 1. Montaż podzielników kosztów ogrzewania wykonywany jest z uwzględnieniem normy   PN-EN 834 marzec 1999.
 2. Podzielnik należy montować z uwzględnieniem zasady, że środek podzielnika powinien znajdować się na wysokości 75 % grzejnika oraz w poziomie w środku lub blisko środka długości grzejnika. W przypadku, gdy nie ma możliwości zamontowania na środku (w poziomie) to należy wybrać do montażu możliwie najbliższe miejsce w kierunku zaworu grzejnika.
 3. W przypadku występowania grzejników których typ uniemożliwia montaż podzielnika według rysunku zamieszczonego w punkcie 2, podzielnik montuje się według zasad wynikających z systemu stosowanego przez finnę rozliczającą co.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Rozliczania kosztów i ustalania opłat dotyczących za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę użytkową w budynkach mieszkalnych Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „NA SKARPIE” w Koszalinie.

Współczynniki redukcyjne położenia mieszkania, lokalu użytkowego znajdującego się w budynku mieszkalnym f LAH

1. Podstawowe współczynniki redukcyjne położenia mieszkania, lokalu użytkowego znajdującego się w budynku mieszkalnym, podaje tabela zamieszczona poniżej:

 lokal wewnetrzny
 lokal zewnętrzny
ostatnie piętro
0,9
0,8
kondygnacjepowtarzalne
1,0
0,9
parter
0,9
0,8

2. Współczynniki redukcyjne przyjmowane dodatkowo dia mieszkań, lokali użytkowych znajdujących się w budynku mieszkalnym, z uwzględnieniem szczególnych przypadków wymienionych poniżej:

a)    mieszkania w budynkach Dąbrowszczaków 1, 2, 3 , Niepodległości 51 przylegle do szybów wind, komór wsypowych lub biegów klatek schodowych otrzymują dodatkowy współczynnik redukcyjny minus 0,05 do współczynnika podstawowego podanego w tabeli zamieszczonej w punkcie 1 dla mieszkań zewnętrznych,

b)    mieszkania zlokalizowane na X piętrach, nad którymi usytuowana jest częściowo nadbudowa z pomieszczeniami XI piętra w budynkach wysokich otrzymują dodatkowy współczynnik redukcyjny minus 0,05 do współczynnika podstawowego podanego w tabeli zamieszczonej w punkcie i dla kondygnacji powtarzalnej,

c)     mieszkania usytuowane w obrębie wspólnej ściany szczytowej segmentów budynków zestawionych ścianami szczytowymi z przesunięciem otrzymują dodatkowy współczynnik redukcyjny plus 0,05 do współczynnika podstawowego podanego w tabeli zamieszczonej w punkcie 1 dla mieszkań zewnętrznych,

d)    mieszkania i lokale użytkowe usytuowane na parterze nad ogrzewanymi pomieszczeniami technicznymi w piwnicach, gdy co najmniej 50% powierzchni tego pomieszczenia znajduje się pod danym mieszkaniem, otrzymują dodatkowy współczynnik redukcyjny plus 0,05 do współczynnika podstawowego podanego w tabeli zamieszczonej w punkcie 1 dla parteru.

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *