Regulamin rozliczania kosztów lokali (odrębna własność)

************************************************************************************

REGULAMIN PONOSZENIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH WŁAŚCICIELI LOKALI WYODRĘBNIONYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE KOSZALIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE” w KOSZALINIE

**************************************************************************************

ZASADY PONOSZENIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH WŁAŚCICIELI LOKALI WYODRĘBNIONYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI

———————————————————————————————————–

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Zasady zostały opracowane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z poniższymi ustawami:

 • ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. nr 119 poz. 1116 z 2003r.)
 • ustawa z dnia 24.06.1194r. o własności lokali z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr. 141 poz. 1492 z 2004r.)
 • ustawa z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
 • odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002r. z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z 1998r. z późn. zm.)

§2

 1. Zasady określają metody i sposoby obciążania kosztami właścicieli lokali wyodrębnionych wynikającymi z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie:

  • kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych lokali wyodrębnionych,
  • kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej proporcjonalnie do udziału we współwłasności,
  • kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które jest przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku.
  • pożytków uzyskanych na częściach wspólnych nieruchomości proporcjonalnie do udziału we współwłasności.
 2. Właściciel lokalu wyodrębnionego zobowiązuje się do uiszczania zaliczek na poczet kosztów:
  • eksploatacji   i  utrzymania  części   wspólnych  nieruchomości   (dotyczy  wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych),
  • eksploatacji   i   utrzymania  mienia  spółdzielczego  przeznaczonego  do  wspólnego korzystania (dotyczy tylko właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami spółdzielni), ustalonych przez zarząd spółdzielni, w terminach obowiązujących w spółdzielni.
 3. Spółdzielnia zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia właściciela lokalu wyodrębnionego o faktycznie poniesionych kosztach za dany rok w terminie do dnia 31
  marca następnego roku i przedłożenia rozliczenia z naliczonych za dany rok zaliczek na
  poczet kosztów.
 4. Spółdzielnia zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia właściciela lokalu wyodrębnionego o wszelkich zmianach cen, norm na dostawę do lokalu energii cieplnej, wody i kanalizacji, wywozu nieczystości oraz zaliczek na poczet kosztów określonych w § 2 niniejszych zasad w terminie co najmniej 7 dni przed pierwszym dniem miesiąca ich obowiązywania.

§3

 1. Koszty oraz zaliczki określone w niniejszych zasadach właściciel lokalu wyodrębnionego ponosi od dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wyodrębnienie tj. zawarcie aktu notarialnego oraz od dnia pierwszego następnego miesiąca, w którym członek złożył rezygnację z członkostwa w spółdzielni.
 2. Koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnej nieruchomości, pożytki z części wspólnej oraz koszty eksploatacji i utrzymania mienia spółdzielczego przeznaczonego do wspólnego korzystania rozliczane są raz w roku, po zakończeniu roku kalendarzowego w terminie do dnia 31 marca roku następnego i przypadają poszczególnym właścicielom lokali wyodrębnionych udziałem % odpowiadającym udziałowi we współwłasności określonym w akcie notarialnym. Jeżeli wyodrębnienie nastąpiło w danym roku koszty rozliczane są proporcjonalnie do ilości miesięcy posiadania przez właściciela własności wyodrębnionej.

§ 4

Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

 • części wspólne nieruchomości – grunt oraz wszystkie części budynków lub budynku wraz z urządzeniami, które nie służą wyłącznie do użytku pojedynczego właściciela lokalu wyodrębnionego. Do części wspólnych nieruchomości zaliczamy w szczególności:

-fundamenty, mury, konstrukcje, elewacje, stropy, strychy, dach wraz z pokryciem oraz obróbkami blacharskimi, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia pralni, suszarni,wózkownie, pomieszczenia techniczne (wymiennikownie itp.), zadaszenia, przewody kominowe, drzwi wejściowe do budynku , okna w klatkach schodowych, dźwigi, instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, TKK do urządzenia odbiorczego danej instalacji, a także inne urządzenia i sieci usytuowane w obrębie lub na terenie nieruchomości.

 • powierzchni użytkowa lokalu – powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie lub sposób użytkowania wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do  lokalu, którą ujęto  w dokumencie wyodrębnienia lokalu.
 • pomieszczenie przynależne – pomieszczenie  stanowiące część  składową lokalu, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przyległego i położonego w granicach nieruchomości gruntowej (w budynku lub poza nim).
 • powierzchnia ogrzewana – powierzchnia wszystkich pomieszczeń, które wyposażone są w grzejniki centralnego ogrzewania oraz pomieszczeń, które z tych grzejników są ogrzewane (przedpokoje, przedsionki itp.).
 • mienie   spółdzielni   przeznaczone   do   wspólnego   korzystania   –   nieruchomości, budowle, mała architektura będące własnością spółdzielni, a znajdujące się w obrębie nieruchomości,  w której jest usytuowany wyodrębniony lokal, bez względu na faktyczne korzystanie z tego mienia przez właściciela lokalu wyodrębnionego, określone przez spółdzielnię.
 • okres rozliczeniowy – okres, za który spółdzielnia dokonuje rozliczenia poniesionych kosztów z naliczonymi zaliczkami na poczet tego okresu np. kwartał, półrocze, rok.
 • wodomierz – urządzenie pomiarowe zużycia ciepłej lub zimnej wody i kanalizacji pod warunkiem  ważnej  legalizacji,  sprawności  technicznej  i  prawidłowo założonych plomb.
 • osoba zamieszkała – osoba zameldowana na stałe lub tymczasowo i osoba przebywająca (będąca i nocująca) w lokalu przez okres dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy – (nie musi być zameldowana na stałe lub tymczasowo).

II KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA LOKALU

§5

 1. Do kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu zaliczane są koszty dotyczące zużycia w lokalu:
 • energii cieplnej zużytej na ogrzanie lokalu, jeżeli lokal jest ogrzewany z zewnętrznego dla nieruchomości źródła ciepła (kotłownia, wymiennikownia itp.)
 • energii cieplnej zużytej do podgrzania wody, jeżeli lokal jest wyposażony w instalację ciepłej wody otrzymywanej z zewnętrznego dla nieruchomości źródła (kotłownia, wymiennikownia itp.)
 • wody zimnej liczonej łącznie z wodą zużytą jako ciepła woda i kanalizacji, wywozu nieczystości stałych nieruchomości,
 • gazu – jeżeli występuje zużycie gazu z jednego licznika na budynku lub grupie budynków.

§6

1. Koszty dostawy energii cieplnej na cele ogrzania lokali i podgrzania wody wynikają z faktur dostawcy energii cieplnej wg cen zgodnych z zatwierdzonymi taryfami dostawcy energii w oparciu o wskazania liczników mierzących zużycie oddzielnie dla celów ogrzewania lokali i podgrzania wody. Zasady rozliczania kosztów ogrzewania zawarte są w obowiązującym Spółdzielnię „Regulaminie rozliczania kosztów i ustalania opłat za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę” aktualnie z Uchwałą RN nr 35/2004 z 18.11.2004r.

§7

 1. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków są ustalane odrębnie dla każdego budynku wg wskazań wodomierzy głównych zainstalowanych w poszczególnych budynkach mierzących zużycie wody zimnej i ciepłej.
 2. Koszty dostawy wody wyliczane są jako iloczyn obowiązujących cen za zimną wodę i ilość zużytej  wody zimnej i ciepłej, a koszty odprowadzenia ścieków jako iloczyn obowiązujących cen na ścieki i ilość zużytej wody zimnej i cieplej, przyjmując, że 1m3 zużytej wody odpowiada 1m3 odprowadzonych ścieków.
 3. Koszty dostawy wody do lokali i odprowadzania ścieków z lokali pokrywane są przez właścicieli.
 4. Zasady rozliczeń za zużycie wody i odprowadzanie ścieków określa „Regulamin rozliczania kosztów zużycie wody i odprowadzania ścieków” uchwalony przez Radę Nadzorczą -aktualnie Uchwałą Nr 34/2004 z 18.11.2004r.

§8

 1. Koszty wywozu nieczystości stałych z nieruchomości ponoszone są przez Spółdzielnię w oparciu o zawarte z PGK umowy. Odbiorca nieczystości obciąża Spółdzielnią wg cen za ilość dokonywanych wywozów, dzierżawę pojemników i kontenerów oraz dodatkowo za wywóz  nieczystości   wielkogabarytowych.   Za   wykonana   usługę   wystawia   fakturę przyjmując za okres rozliczeniowy dekadę.

Spółdzielnia obciąża właścicieli lokali w następujący sposób:

 • od lokali mieszkalnych wg ceny za jedną zamieszkałą osobę z zasobie Spółdzielni
 • od lokali użytkowych, jeżeli nie mają zawartej umowy z PGK, na podstawie umowy ze Spółdzielnią przy wskazaniu osłony śmietnikowej, do której mają składować nieczystości stałe.

§9

Różnica wynikająca z indywidualnego rozliczenia kosztów utrzymania lokalu w podziale na poszczególne rodzaje kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu, naliczonymi zaliczkami na poczet tych kosztów rozlicza się:

 • w przypadku nadpłaty (naliczone zaliczki większe niż rzeczywisty koszt danego rodzaju przypadający na lokal) – będzie ona wypłacona na żądanie właściciela lokalu w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Spółdzielnie pisemnego żądania, po potrąceniu ewentualnego zadłużenia z innych należnych Spółdzielni tytułów. Brak pisemnego żądania właściciela będzie traktowane, jako nadpłata i będzie mogło być zaliczone jako wpłaty dotyczące innych okresów naliczeń.
 • w przypadku niedopłaty (naliczone zaliczki mniejsze niż rzeczywisty koszt danego rodzaju przypadający na lokal) – właściciel lokalu zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia lub w terminie określonym w zawiadomieniu o rozliczeniu. Od nieterminowej wpłaty Spółdzielnia naliczy odsetki w ustawowej wysokości.

III KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNYCH

§10

 1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych są ewidencjonowane odrębnie dla każdej nieruchomości.
 2. Koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości ponoszą proporcjonalnie do udziału we współwłasności właściciele lokali bez względu na fakt bycia członkiem spółdzielni, czy też po rezygnacji z tego członkostwa.
 3. Do kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości zalicza się wszelkie koszty poniesione na części wspólne danej nieruchomości chociażby właściciel lokalu wyodrębnionego bezpośrednio z tych części nie korzystał.

§11

1. Ewidencja kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości dokonywana jest na podstawie dokumentów źródłowych bezpośrednio dotyczących danej nieruchomości lub ma podstawie dokonanych rozliczeń omówionych  w niniejszych zasadach. Na koszty eksploatacji i  utrzymania części wspólnej  nieruchomości składają się w szczególności   wymienione   poniżej    koszty,   ewidencjonowane   i   rozliczane   wg następujących zasad:

 • koszty energii elektrycznej zużywanej w częściach wspólnych (klatki schodowe, korytarze, piwnice, strychy, oświetlenie terenu, budynku) obciążają nieruchomość według zużycia odczytanego z liczników energii elektrycznej zainstalowanych na nieruchomości zgodnie z fakturami zakładu energetycznego. W przypadku braku liczników koszty zużycia energii ustalane są w oparciu o moc zainstalowanych urządzeń odbiorczych na nieruchomości, ilości czasu ich wykorzystania ustalonym przez spółdzielnię i cen obowiązujących w ZE.
 • koszty ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej lub inne rodzaje ubezpieczeń obciążają nieruchomość w oparciu o zawarte polisy przez spółdzielnię i naliczone składki ubezpieczeniowe.
 • koszty utrzymania czystości i konserwacji zieleni na nieruchomości wspólnej obciążają daną nieruchomość:

a)  zgodnie z fakturami wystawionymi przez wykonawcę

b)  w oparciu o prowadzoną przez spółdzielnię odrębną ewidencję księgową kosztów utrzymania czystości i konserwacji zieleni i obciążają daną nieruchomość zgodnie z obowiązującym w spółdzielni podziałem kalkulacyjnym kosztów.

 • koszty konserwacji, drobnych napraw i przeglądów wynikających z przepisów prawa budowlanego obciążają daną nieruchomość:

a)  zgodnie z fakturami wystawionymi przez wykonawców usług, dostawców materiałów,

b)  w oparciu o prowadzoną przez spółdzielnie odrębną ewidencję księgową kosztów usług remontowo- budowlanych i i obciążają daną nieruchomość zgodnie z obowiązującym w spółdzielni podziałem kalkulacyjnym kosztów – (zakładowy plan kont). Przy czym zużyte na wykonanie usług materiały bezpośrednie obciążają nieruchomość według faktycznego ich zużycia na danej nieruchomości.

 • koszty usług kominiarskich obciążają nieruchomość zgodnie z fakturami wykonawcy
  tych usług i zakresem świadczonych usług na danej nieruchomości.
 •  koszty zużycia mediów (centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda, kanalizacja, nieczystości stałe) zużyte w częściach wspólnych nieruchomości obciążają daną nieruchomość w oparciu o przyjęte w spółdzielni metody rozliczania mediów na poszczególne lokale, jako koszty eksploatacji i utrzymania lokali o wynikające różnice z tych rozliczeń (koszty rozliczone na poszczególne lokale nie pokrywają faktycznie poniesionych kosztów na daną nieruchomość).
 • koszty eksploatacji i utrzymania oraz remontów dźwigów osobowych jeżeli nieruchomość jest w nie wyposażona obciążają daną nieruchomość zgodnie z fakturami wykonawców lub prowadzonej odrębnej ewidencji księgowej spółdzielni zgodnie z obowiązującym w spółdzielni podziałem kalkulacyjnym kosztów ( zakładowym planem kont).
 • koszty eksploatacji, napraw i remontów domofonów, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w domofon obciążają nieruchomość zgodnie z fakturami wykonawców lub wynikają z prowadzonej odrębnej ewidencji księgowej spółdzielni zgodnie z obowiązującym w spółdzielni podziałem kalkulacyjnym kosztów ( zakładowym planem kont).
 • koszty utrzymania i eksploatacji zsypów, jeżeli w nieruchomość jest zsyp. obciążają nieruchomość  zgodnie  z  fakturami  wykonawców  lub  wynikają  z prowadzonej odrębnej ewidencji księgowej spółdzielni zgodnie z obowiązującym w spółdzielni podziałem kalkulacyjnym kosztów (zakładowym planem kont).
 • koszty zarządu (administrowania) nieruchomością wspólną obciążają daną nieruchomość w oparciu o prowadzoną odrębną ewidencją księgową kosztów ogólnych i zarządu spółdzielni zgodnie z obowiązującym w spółdzielni podziałem kalkulacyjnym kosztów (zakładowy plan kont) i uchwalonym planem finansowo-gospodarczym spółdzielni.
 • koszty prowadzonych remontów części wspólnej nieruchomości obciążają daną nieruchomość w oparciu o faktury wystawione przez wykonawców.
 • wszelkie inne nie wymienione powyżej i poniesione przez spółdzielnię, a dotyczące części wspólnej nieruchomości obciążają daną nieruchomość zgodnie z fakturami wykonawców lub prowadzonej odrębnej ewidencji księgowej spółdzielni zgodnie z obowiązującym w spółdzielni podziałem kalkulacyjnym kosztów ( zakładowym planem kont).

§12

Właściciele lokali wyodrębnionych uiszczają zaliczki na poczet kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości w wysokości ustalonej przez spółdzielnię w oparciu o planowane na dany rok koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb remontowych nieruchomości, w terminie ustalonym przez spółdzielnię.

§13

Pożytki uzyskane z części wspólnych nieruchomości do których zalicza się przychody z najmu części wspólnych (ściany zewnętrzne budynku, grunt stanowiący współwłasność, dach itp.) są ewidencjonowane oddzielnie dla danej nieruchomości. W pożytkach każdy z właścicieli lokali wyodrębnionych uczestnicy udziałem % we współwłasności określonym w akcie notarialnym.

§14

 1. Spółdzielnia dokona rozliczenia faktycznie poniesionych w roku kosztów na eksploatację i utrzymanie części wspólnych nieruchomości i pożytków uzyskanych z części wspólnych i w terminie do dnia 31 marca następnego roku i powiadomi o wynikach dokonanego rozliczenia poszczególnych właścicieli lokali wyodrębnionych.
 2. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 1 powinno zawierać:
 • informacje o kosztach i o pożytkach ogółem, a dotyczących części  wspólnych nieruchomości,
 • informacje o naliczonych zaliczkach określonemu w zawiadomieniu właścicielowi lokalu wyodrębnionego,
 • informację o wysokości kosztów i pożytków przypadających właścicielowi lokalu wyodrębnionego określonego w zawiadomieniu, a odpowiadające udziałowi % we współwłasności, –    informację o wyniku dokonanego rozliczenia rocznego, tj. określenie kwoty nadpłaty lub niedopłaty.

Różnica wynikająca z indywidualnego rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, a naliczonymi zaliczkami na poczet tych kosztów rozlicza się:

 • w przypadku nadpłaty (naliczone zaliczki większe niż rzeczywisty koszt eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości przypadający na lokal) – będzie ona wypłacona na żądanie właściciela lokalu w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Spółdzielnię pisemnego żądania, po potrąceniu ewentualnego zadłużenia z innych należnych Spółdzielni tytułów. Brak pisemnego żądania właściciela będzie traktowane, jako nadpłata i będzie mogło być zaliczone jako wpłaty dotyczące innych okresów rozliczeniowych .
 • w przypadku niedopłaty (naliczone zaliczki mniejsze niż rzeczywisty koszt eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości przypadający na lokal) – właściciel lokalu zobowiązany jest zapłacić w terminie określonym w zawiadomieniu o rozliczeniu. Od nieterminowej wpłaty Spółdzielnia naliczy odsetki w ustawowej wysokości.

IV KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA MIENIA SPÓŁDZIELCZEGO PRZEZNACZONEGO DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA

§15

Pod podjęciem mienia spółdzielczego przeznaczonego do wspólnego korzystania, określonego dalej „mieniem ogólnym” rozumie się wszystkie nieruchomości, budowle i inne urządzenia stanowiące własność Spółdzielni, a przeznaczone ze względu na ich charakter i funkcję do użytkowania przez wszystkich mieszkańców spółdzielni bądź określonej grupy budynków , a w szczególności:

 • nieruchomości przeznaczone do sprawowania zarządu spółdzielnią wraz zapleczem
  technicznym
 • chodniki, ciągi pieszo-jezdne,
 • ulice wewnętrzne osiedli, parkingi, zatoki postojowe
 • oświetlenie terenów i ulic,
 • mała architektura i tereny zielone,
 • infrastruktura techniczna służąca do zabezpieczenia dostawy mediów do lokali i budynków.

Załącznik   nr   1  do   niniejszych   zasad   określa   szczegółowo   mienie   Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania i dotyczące właściciela lokalu wyodrębnionego. Załącznik nr 1 stanowi integralną część z niniejszymi zasadami.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Tabela z wyszczególnieniem nieruchomości Spółdzielni

§16

 1. Koszty eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego są ewidencjonowane odrębnie dla danej grupy nieruchomości, dla których to mienie ogólne jest przeznaczone.
 2. Koszty eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego ponoszą proporcjonalnie do udziału powierzchni  użytkowej   lokalu  wyodrębnionego wraz  z  powierzchnią pomieszczeń przynależnych, w powierzchni użytkowej całkowitej wszystkich budynków, dla których to mienie jest przeznaczone do korzystania.
 3. Do kosztów eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego zalicza się wszystkie koszty poniesione na to mienie chociażby właściciel lokalu wyodrębnionego bezpośrednio z tego mienia nie korzystał.
 4. Do kosztów eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego zalicza się w szczególności następujące koszty:
 • koszty podatku od nieruchomości według faktycznie poniesionych na dane mienie ogólne,
 • koszty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu zgodnie z decyzja na tę opłatę,
 • koszty  utrzymania  czystości   i   konserwacji  zieleni  mienia  ogólnego  zgodnie  z fakturami wykonawców i dostawców lub według obowiązującego w Spółdzielni sposobu podziału kosztów w układzie kalkulacyjnym (zakładowy plan kont)
 • koszty drobnych napraw, remontów i przeglądów wynikających z prawa budowlanego, a dotyczącego mienia ogólnego zgodnie z fakturami wykonawców i dostawców lub według obowiązującego w Spółdzielni sposobu podziału kosztów w układzie kalkulacyjnym (zakładowy plan kont)
 • koszt energii elektrycznej według zużycia odczytanego z liczników energii elektrycznej zainstalowanych na mieniu ogólnym zgodnie z fakturami zakładu energetycznego. W przypadku braku liczników koszty zużycia energii ustalane są w oparciu o moc zainstalowanych urządzeń odbiorczych, ilości czasu ich wykorzystania ustalonym przez Spółdzielnię i cen obowiązujących w zakładzie energetycznym
 • koszty ogólne i zarządu Spółdzielni według obowiązującego w Spółdzielni sposobu podziału kosztów w układzie kalkulacyjnym (zakładowy plan kont)

§17

Właściciele lokali wyodrębnionych nie będący członkami Spółdzielni uiszczają zaliczki na poczet kosztów eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego w wysokości ustalonej przez Spółdzielnię w oparciu o planowane na dany rok koszty eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb remontowych, w terminie określonym przez Spółdzielnię.

§18

 1. Spółdzielnia dokona rozliczenia faktycznie poniesionych w roku kosztów na eksploatację i utrzymanie mienia ogólnego i w terminie do dnia 31 marca następnego roku i powiadomi o wynikach dokonanego rozliczenia poszczególnych właścicieli lokali wyodrębnionych.
 2. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 1 powinno zawierać:
  • informacje o kosztach i o pożytkach ogółem, a dotyczących mienia ogólnego, informacje o naliczonych zaliczkach określonemu w zawiadomieniu właścicielowi lokalu wyodrębnionego,
  • informację o wysokości kosztów i pożytków przypadających właścicielowi lokalu wyodrębnionego określonego w zawiadomieniu, a odpowiadające udziałowi % określonemu w § 16 pkt 2 niniejszych zasad.
  • informację o wyniku dokonanego rozliczenia rocznego, tj. określenie kwoty nadpłaty lub niedopłaty.
 3. Różnica wynikająca z indywidualnego rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego, a naliczonymi zaliczkami na poczet tych kosztów rozlicza się:a.   w przypadku nadpłaty (naliczone zaliczki większe niż rzeczywisty koszt przypadający na lokal) – będzie ona wypłacona na żądanie właściciela lokalu w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Spółdzielnię pisemnego żądania, po potrąceniu ewentualnego zadłużenia z innych należnych Spółdzielni tytułów. Brak pisemnego żądania właściciela będzie traktowane, jako nadpłata i będzie mogło być zaliczone jako wpłaty dotyczące innych okresów naliczeń .

  b. w   przypadku   niedopłat (naliczone zaliczki mniejsze niż rzeczywisty koszt przypadający na lokal) – właściciel lokalu zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia lub w terminie określonym w zawiadomieniu o rozliczeniu. Od nieterminowej wpłaty Spółdzielnia naliczy odsetki w ustawowej wysokości.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Tabela z wyszczególnieniem nieruchomości Spółdzielni

Zatwierdzony Uchwałą Nr 11/06 Rady Nadzorczej KSM „NA SKARPIE” w Koszalinie z dnia 3.VI.2006 r

UCHWAŁA NR 11 /2006

RADY NADZORCZEJ KOSZALIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE” W KOSZALINIE z dnia 3.IV. 2006r.

w sprawie Regulaminu ponoszenia i rozliczania kosztów obciążających właścicieli „lokali    wyodrębnionych    będących    w    zarządzie    Koszalińskiej    Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie

Działając w myśl postanowień § 115 ust.l pkt 1 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie RADA NADZORCZA postanawia, co następuje:

§1

Uchwala się Regulamin ponoszenia i rozliczania kosztów obciążających właścicieli lokali wyodrębnionych będących w zarządzie Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały.

§2

Za wykonanie Uchwały odpowiedzialność ponosi Zarząd KSM „Na Skarpie”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.07.2006r.

***************************************************************************************

UCHWAŁA NR         19/2007

RADY NADZORCZEJ KOSZALIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE” W KOSZALINIE z dnia 12. XII.2007r.

w sprawie Aneksu Nr 1/2007 z dnia 12.12.2007r. do Regulaminu ponoszenia i rozliczania kosztów obciążających właścicieli lokali wyodrębnionych będących w zarządzie Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na SKARPIE” w Koszalinie

Działając w myśl postanowień § 115 ust.1 pkt 1 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie RADA NADZORCZA postanawia, co następuje:

§1

Uchwala się Aneks Nr 1/2007r. z dnia 12.12.2007r. do Regulamin ponoszenia i rozliczania kosztów obciążających właścicieli lokali wyodrębnionych ustalania będących w zarządzie Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały.

§2

Za wykonanie Uchwały odpowiedzialność ponosi Zarząd KSM „Na Skarpie”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2007r.

Załączniki

Aneks Nr 1/2007 z dnia 12.12.2007r. do Regulaminu ponoszenia i rozliczania kosztów obciążających właścicieli lokali wyodrębnionych będących w zarządzie KSM :Na SKARPIE” w Koszalinie.

ANEKS NR 1/2007 z dnia 12 grudnia 2007r. do Regulaminu Ponoszenia i Rozliczania Kosztów Obciążających Właścicieli Lokali Wyodrębnionych Będących w Zarządzie Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na SKARPIE” w Koszalinie zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2006 r z dnia 03 kwietnia 2006r.

§1

W w/w Regulaminie w § 10 dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„4. Opłaty z tytułu eksploatacji dźwigów właściciele lokali wyodrębnionych w budynkach wyposażonych w dźwigi ponoszą wg zasad określonych w §4 Regulaminu Rozliczania  Kosztów Gospodarki Zasobami Lokalowymi Spółdzielni i Ustalania Opłat za Korzystanie z Lokali”.

§2.

W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje bez zmian.

*************************************************************************************

UCHWAŁA NR 12/2008 RADY NADZORCZEJ KOSZALIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE” W KOSZALINIE z dnia 5.VI. 2008r. w sprawie Aneksu Nr 1/2008 z dnia 19.05.2008r. do Regulaminu ponoszenia i rozliczania kosztów obciążających właścicieli lokali wyodrębnionych będących w zarządzie Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie” w Koszalinie

Działając w myśl postanowień § 115 ust.1 pkt 1 Statutu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie RADA NADZORCZA postanawia, co następuje:

§1.

Uchwala się Aneks Nr 1/2008r. z dnia 19.05.2008r. do Regulamin ponoszenia i rozliczania kosztów obciążających właścicieli lokali wyodrębnionych będących w zarządzie Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały.

§2.

Za wykonanie Uchwały odpowiedzialność ponosi Zarząd KSM „Na Skarpie”.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2008r.

ANEKS NR 1/2008 z dnia 19 maja 2008r. do Regulaminu ponoszenia i rozliczania kosztów obciążających właścicieli lokali wyodrębnionych będących w zarządzie Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2006r z dnia 03 kwietnia 2006r.

§1

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu:

 1. W § 1 wykreśla się słowa: „Ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 141 poz. 1492 z 2004r)”.
 2. W § 2 pkt. 2 przyjmuje brzmienie: „Właściciel lokalu wyodrębnionego jest zobowiązany do uiszczania opłat na poczet kosztów utrzymania lokalu i nieruchomości wspólnych wg zasad ustalonych w art. 4 ust. 2 i 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”.
 3. Z § 2 wykreśla się pkt. 3.
 4. W § 3 pkt. 1 słowo „zaliczki” zastępuje się słowem „opłaty” oraz wykreśla się pkt. 2 tego paragrafu.
 5. § 9 otrzymuje brzmienie: „Różnicę pomiędzy kosztami przypadającymi na dany lokal a naliczonymi w ciągu roku opłatami na poczet tych kosztów rozlicza się w roku następnym zwiększając lub zmniejszając koszty”.
 6. W § 12 słowo „zaliczki” zastępuje się słowem „opłaty”.
 7. Wykreśla się § 14 w całości.
 8. W § 17 słowo „zaliczki” zastępuje się słowem „opłaty”.
 9. Wykreśla się § 18 w całości.

§2.

W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje bez zmian. Aneks obowiązuje od 01.01.2008r.

***************************************************************************************

Tabela z wyszczególnieniem nieruchomości Spółdzielni

 

 .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *