Regulamin rozliczania kosztów lokali spółdzielni

************************************************************************************

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI SPÓŁDZIELNI I USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI

************************************************************************************

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin został opracowany zgodnie  z  obowiązującym  prawem, w  tym zgodnie z poniższymi ustawami:

 • ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. nr 119 poz. 1116 z 2003 r. z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z 1998 r. z późniejszymi zmianami);   
 • ustawa z dnia 29.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów (Dz. U nr 281 poz. 2783 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni.                   

§ 2

 1. Koszty gospodarki własnymi zasobami lokalowymi spółdzielni i będącymi w zarządzie Spółdzielni na mocy art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych obejmują:a) Koszty utrzymania i eksploatacji lokali, o których mowa w ust.  1 określone jako koszty eksploatacji lokali, w tym:
  • koszty eksploatacji podstawowej,
  • koszty utrzymania dźwigów,
  • koszty utrzymania domofonów,
  • koszty podatku od nieruchomości,
  • koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  • koszty utrzymania działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

  b)  Koszty utrzymania i eksploatacji mienia spółdzielczego nie przeznaczonego do wyodrębnienia, na którym nie są ustanowione spółdzielcze prawa do lokali lub prawa najmu określone jako koszty

  • eksploatacji mienia ogólnego, w tym:
  • koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania,
  • koszty podatku od nieruchomości,

  c)   Koszt odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych spółdzielni.

  d)  Koszty dostawy mediów do lokali, w tym:

  • dostawa energii cieplnej na ogrzanie lokali,
  • dostawa energii cieplnej na podgrzanie wody,
  • dostawa wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych,
  • sygnału radiowo-telewizyjnego w podstawowym zakresie.
 2. Koszty gospodarki zasobami lokalowymi w zakresie ust 1 pkt. a i c ewidencjonuje się oddzielnie dla każdej nieruchomości.
 3. Podstawą do ustalenia opłat za lokale, o których mowa w ust. 1 z tytułu kosztów określonych w ust. 1 pkt a, b i c są ustalone roczne plany społeczno gospodarcze spółdzielni uchwalane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Różnica pomiędzy rzeczywistymi kosztami, a przychodami z tej gospodarki po uwzględnieniu wyniku z rozliczenia z właścicielami lokali, wynikająca z rozliczenia rocznego, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki własnymi zasobami lokalowymi spółdzielni w roku następnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 86 pkt 5 Statutu Spółdzielni.
 4. Koszty gospodarki zasobami, o których mowa w ust. 1 – są rozliczane na wszystkie zasoby, o których mowa w ust. 1 bez względu na tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
 5. Koszty utrzymania i rozliczania lokali wyodrębnionych (na prawie odrębnej własności lokali) rozlicza się wg zasad przyjętych w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 11/2006 z dnia 03.04.2006 r. z mocą obowiązującą od 01.01.2007 r. ponoszenia i rozliczania kosztów obciążających właścicieli lokali wyodrębnionych będących w zarządzie KSM „Na Skarpie” w Koszalinie.

 
II.    KOSZTY EKSPLOATACJI LOKALI WŁASNYCH I BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI                    

§ 3

 1. Koszty eksploatacji podstawowej dotyczącej nieruchomości  budynkowej i gruntowej obejmują w szczególności:

a)  Koszty bezpośrednie tej nieruchomości:

 •  materiały i przedmioty nietrwałe
 •  energia elektryczna i gaz
 • opłaty za teren
 • podatek od nieruchomości
 • ubezpieczenia rzeczowe
 • sprzątanie budynków i terenów
 • konserwacja gniazd radiowo-telewizyjnych
 • usługi obce
 • pozostałe koszty
 • odpisy na fundusz remontowy;       

b)  Koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni;

c)  Koszty utrzymania administracji osiedla administrującej danymi nieruchomościami;

d)  Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej spółdzielni;

e)  Koszty zarządzania spółdzielni.

2.   Opłaty eksploatacyjne na pokrycie planowanych w danym roku kosztów eksploatacji, o których mowa w ust. 1 ponoszą:

 • członkowie   spółdzielni   posiadający   spółdzielcze   prawa   do   lokali (lokatorskie i własnościowe),
 • osoby uprawnione do spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 •  właściciele lokali niezależnie od tego czy są członkami spółdzielni.

Osoby uprawnione do spółdzielczych własnościowych praw do lokali nie będących członkami spółdzielni oraz właściciele lokali – nie będący członkami spółdzielni. nie ponoszą w opłatach kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej spółdzielni.

3.   Powyższe opłaty dotyczą: (z wyjątkiem opłat wynikających z kosztów konserwacji gniazd radiowo-telewizyjnych, zużycia energii elektrycznej i gazu)

a)  osób niezależnie od członkostwa, posiadających spółdzielcze prawa do lokalu (lokatorskie i własnościowe) ustalane są na 1 m2 powierzchni użytkowej nieruchomości budynkowej. Tak ustaloną opłatę mnoży się przez ilość m2 powierzchni użytkowej danego lokalu, wynikających z dokumentu stanowiącego tytuł prawny do lokalu;

b)  właścicieli lokali ustalane są procentowym udziałem we współwłasności nieruchomości budynkowej wynikającej z aktu notarialnego.

4.   Opłaty z tytułu kosztów zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości budynkowej ustalane są poprzez podzielenie kosztów zużycia przez ilość osób zamieszkałych w nieruchomości budynkowej na podstawie znajdujących się w aktach lokalowych oświadczeń, niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do lokalu, oraz przez pomnożenie tego kosztu przez ilość osób zamieszkałych w danym lokalu.

Opłaty z tytułu kosztów dostawy do lokali mieszkalnych gazu w budynkach, w których jest wspólny licznik poboru gazu – ustalane są poprzez podzielenie  kosztów dostawy gazu  przez ilość osób zamieszkałych  w budynku niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do lokalu oraz przez pomnożenie tego kosztu przez ilość osób zamieszkałych w danym lokalu.

§ 4

 1. Koszty utrzymania dźwigów osobowych, do których zalicza się m. in.:

a. koszty energii elektrycznej zużytej przez urządzenia dźwigowe w zasobach mieszkaniowych,

b. koszty odpisów na remonty dźwigów osobowych tworzących fundusz remontowy dźwigów,

c.  opłaty za dozór techniczny dźwigów,

d. koszty ubezpieczenia urządzeń dźwigowych, VAT dotyczący ww. usług.

e.  wszystkie pozostałe koszty utrzymania dźwigów.

Fundusz remontowy dźwigów osobowych tworzy się odrębnie, tylko dla nieruchomości wyposażonych w dźwig w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów osobowych są ewidencjonowane odrębnie dla każdego budynku wyposażonego w dźwigi osobowe.


2. Opłaty z tytułu eksploatacji dźwigów ustala się zgodnie z planem społeczno-gospodarczym spółdzielni w oparciu o poniesione koszty roku poprzedniego z uwzględnieniem zmian cen w roku, na który ustala się opłaty i dzielone przez ilość osób zamieszkujących w budynku wg stanu na dzień 31.12 roku ubiegłego z wyjątkiem osób zamieszkujących partery. Osoby zamieszkujące I piętra ponoszą koszty w 50 %.

Wyżej   wymienione   opłaty   ponoszą   osoby   zamieszkałe   w   budynku niezależnie od tytułu prawnego do lokalu.

§ 5

Koszty konserwacji gniazd radiowo-telewizyjnych ewidencjonowane są na nieruchomości budynkowe.

Opłaty z tego tytułu ustala się zgodnie z planem społeczno-gospodarczym spółdzielni w oparciu o poniesione koszty roku poprzedniego z uwzględnieniem zmian cen.

Opłaty te są ustalane w przeliczeniu na lokal wyposażony w gniazda do odbioru sygnału radiowo-telewizyjnego z pakietem podstawowym.

§ 6

1.   Koszty eksploatacji i utrzymania domofonów ewidencjonowane są na nieruchomości budynkowe i obciążają one tylko lokale wyposażone w tę instalację w tych nieruchomościach.

2.   Opłaty z tytułu eksploatacji domofonów ustala  się zgodnie z planem społeczno-gospodarczym w oparciu o poniesione koszty w roku poprzednim z uwzględnieniem zmian cen w roku, na który ustalane są opłaty i dzielone na ilość lokali wyposażonych w instalację domofonu, bez względu na tytuł prawny do lokalu.

§ 7

 1. Koszty podatku od własnych nieruchomości budynkowych spółdzielni ewidencjonuje się odrębnie dla poszczególnych nieruchomości w podziale na : 
  • podatek od lokali mieszkalnych,
  • podatek od lokali użytkowych.
 2. Opłaty z ww. tytułu ustala się zgodnie z planem społeczno – gospodarczym w oparciu o obowiązujące stawki podatku w roku, na który ustalane są opłaty, proporcjonalnie  do powierzchni użytkowej lokalu i charakteru przeznaczenia lokalu (lokal mieszkalny, lokal użytkowy, pozostałe lokale).

Opłaty powyższe uiszczają członkowie spółdzielni z lokatorskim lub własnościowym prawem do lokalu, osoby nie będące członkami spółdzielni posiadający własnościowe prawo do lokalu, najemcy lokali i osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego.

§ 8

 1. Koszty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu zabudowanego lokalami użytkowymi w tym garażami są ewidencjonowane odrębnie dla każdej nieruchomości spółdzielni, której te koszty dotyczą.
 2. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu ustala się w wysokości opłat ponoszonych przez spółdzielnię za wieczyste użytkowanie gruntów w danej nieruchomości, wynikających z decyzji administracyjnych.

Opłaty rozliczane są na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej. Jeżeli cel na jaki nieruchomość gruntowa została oddana powoduje zmniejszenie obciążeń spółdzielni tymi opłatami, to odpowiednio obniża się obciążenie danego lokalu. Jeżeli cel,  na jaki nieruchomość gruntowa została oddana powoduje wzrost obciążeń tymi opłatami, to skutki wzrostu obciążają dany lokal.

III.    KOSZTY EKSPLOATACJI MIENIA OGÓLNEGO SPÓŁDZIELNI I USTALENIA OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH Z TEGO TYTUŁU

§ 9

 1. Pod pojęciem „mienie ogólne spółdzielni” rozumie się wszystkie nieruchomości, budowle i inne urządzenia stanowiące własność spółdzielni i nie przeznaczone ze względu na swój charakter i funkcję do wyodrębnienia, w rozumieniu przepisu art. 40 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a w szczególności:
 • nieruchomości służące całej spółdzielni,
 • chodniki, ciągi pieszo-jezdne,
 • ulice wewnętrzne osiedli, parkingi, zatoki postojowe,
 • oświetlenie terenów i ulic,
 • mała architektura i tereny zielone,
 • infrastruktura techniczne służąca do zabezpieczenia dostawy mediów do lokali i budynków.


2.   Koszty eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego są ewidencjonowane w podziale na koszty:

 • koszty utrzymania nieruchomości wspólnych,
 • koszty utrzymania administracji osiedlowych,
 • koszty zarządzania,
 • koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Koszty eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego spółdzielni obciążają wszystkie lokale własne spółdzielni i lokale będące w zarządzie spółdzielni.

Jednostką rozliczeniową do lokali własnych spółdzielni jest 1 m2 powierzchni użytkowej lokali a w stosunku do lokali będących w zarządzie spółdzielni jednostką rozliczeniową jej ułamkowy udział w nieruchomości wspólnej wynikający z aktu notarialnego.

Kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej nie ponoszą:

 • osoby uprawnione do spółdzielczych własnościowych praw do lokali (nie będące członkami spółdzielni),
 • właściciele lokali nie będący członkami spółdzielni.

Koszty tej działalności rozliczane są na członków spółdzielni na m2 powierzchni użytkowej lokalu wynikającej z tytułu prawnego do tego lokalu.

Koszty administracji osiedlowych ewidencjonowane są odrębnie na poszczególne administracje, w których są ponoszone tj. :

 • administracja osiedla „Na Skarpie”,
 • administracja osiedla „Morskie i Rzemieślnicze”

i są rozliczane proporcjonalnie do administrowanych przez daną administrację nieruchomości budynkowych.

Jednostką rozliczeniową jest 1 m2 administrowanych nieruchomości budynkowych.

3.   Opłaty eksploatacyjne na pokrycie planowanych w danym roku kosztów eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego spółdzielni ustalane są na wszystkie lokale bez względu na posiadany tytuł do lokalu w wysokości wynikającej z planu społeczno-gospodarczego uchwalonego przez Radę Nadzorczą spółdzielni.

4.  Powyższe opłaty ustalane są na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do lokali własnych spółdzielni, zaś do lokali będących w zarządzie spółdzielni opłaty te są ustalane udziałami w nieruchomości wspólnej.

 

OPŁATY NA FUNDUSZ REMONTOWY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI

§ 10.

 1. Opłaty    z    tytułu    funduszu    remontowego    zasobów    mieszkaniowych spółdzielni wynikają z potrzeb remontowych spółdzielni i zatwierdzonego planu remontów na rok ustalania opłat.
 2. Stawki opłat na fundusz remontowy mogą być:a.   zróżnicowane dla poszczególnych budynków,

  b.   zróżnicowane dla zespołu budynku,

  c.   jednolite dla wszystkich budynków stanowiących zasoby spółdzielni.

 3. Decyzję o ustaleniu stawek podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni przy uchwalaniu planów społeczno-gospodarczych na dany rok.
 4. W ramach ustalonych opłat na fundusz remontowy mogą być wyodrębnione opłaty na zadania remontowe specjalne (np. wymiana instalacji elektrycznej, cieplnej, elewacji, wodno-kanalizacyjnej, remonty dźwigów, itp.).

V. USTALANIE ZALICZEK I ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTA WY MEDIÓW DO LOKALI

§ 11

Do kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu zaliczane są koszty dotyczące zużycia w lokalu:

–  energii cieplnej zużytej na ogrzanie lokalu, jeżeli jest ogrzewany z zewnętrznego dla nieruchomości źródła ciepła;

– energii cieplnej zużytej do podgrzania wody, jeżeli lokal jest wyposażony w instalację    ciepłej wody otrzymywanej z zewnętrznego dla nieruchomości źródła;

–  wody zimnej liczonej łącznie z wodą zużytą jako ciepłą i kanalizacji;

–  wywozu nieczystości stałych z nieruchomości;

–  gazu – jeżeli występuje zużycie gazu z jednego licznika na budynku lub grupie budynków.

§ 12

 1. Koszty dostawy energii cieplnej na cele ogrzewania lokali i podgrzania wody wynikają z faktur dostawcy energii cieplnej wg cen zgodnych z zatwierdzonymi taryfami dostawcy energii w oparciu o wskazania liczników mierzących zużycie oddzielnie dla celów ogrzania lokali i podgrzania wody. Koszty za zamówioną moc cieplną i za usługi przesyłowe wynikające z mocy zamówionej obciążają poszczególne nieruchomości wg ustalonej mocy dla danej nieruchomości. Zasady rozliczania kosztów ogrzewania zawarte są w obowiązujących spółdzielnię „ Regulaminach rozliczania i ustalania opłat za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę„.

§ 13

 1. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków są ustalane odrębnie dla każdego budynku wg wskazań wodomierzy głównych zainstalowanych w poszczególnych budynkach mierzących zużycie wody
 2. Koszty dostawy wody wyliczane są jako iloczyn obowiązujących cen za wodę i ilość zużytej wody, a koszty odprowadzenia ścieków jako iloczyn obowiązujących cen na ścieki i ilość zużytej wody, przyjmując, że 1 m3 zużytej wody odpowiada 1 m3 odprowadzenia ścieków.
 3. Zasady rozliczeń za zużycie wody i odprowadzanie ścieków określa „Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków” uchwalony przez Radę Nadzorczą – Uchwała NR 34/2004 z 18.11.2004 r.

§ 14

 1. Koszty wywozu nieczystości stałych z nieruchomości ponoszone są przez spółdzielnię w oparciu o zawarte  z PGK umowy. Odbiorca nieczystości obciąża spółdzielnię wg cen za ilość dokonywanych wywozów, dzierżawę pojemników  i  kontenerów oraz dodatkowo za wywóz nieczystości wielkogabarytowych. Za wykonaną usługę wystawia fakturę.
 2. Koszty   wywozu   nieczystości   starych   dotyczące   lokali   mieszkalnych rozliczane są na ilość osób zamieszkałych w lokalach według stanu na dzień 31.12. roku poprzedniego bez względu na tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Tak ustalona  opłata  na jedną osobę mnożona jest  przez ilość osób zamieszkałych    w    danym    lokalu    mieszkalnym    według    aktualnego oświadczenia.
 3. Koszty wywozu nieczystości  transportem własnym spółdzielni stanowią koszt utrzymania nieruchomości wspólnych.

 

VI.   UREGULOWANIA     SZCZEGÓLNE    MAJĄCE     WPŁYW    NA WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

§  15

 1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej są rozliczane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w § 86 ust. 1 Statutu Spółdzielni.
 2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej są rozliczane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w § 86 ust. 4 Statutu Spółdzielni wg Uchwały Rady Nadzorczej.

§ 16

 1. Za lokale w najmie, najemcy uiszczają czynsz najmu w wysokości ustalone] w umowach najmu w oparciu o ceny najmu wolnorynkowe (za wyjątkiem najmu lokali mieszkalnych). Czynsz najmu za najem lokali mieszkalnych należy ustalić z uwzględnieniem przepisów ustawy z 21.06.2001 o ochronie praw lokatorów.
 2. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego zobowiązane są do zapłaty na rzecz spółdzielni odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości czynszu, jaki Spółdzielnia by uzyskiwała gdyby lokal wynajęła a także pokrywające koszty świadczeń dostarczanych za pośrednictwem Spółdzielni do danego lokalu.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 19 z dnia 27.x.2006 r.

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *