Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków

**************************************************************************************

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

w Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej NA SKARPIE” w Koszalinie

( tekst jednolity –   grudzień 2013 r.)

************************************************************************************

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są zasady rozliczania kosztów, ustalania opłat i wnoszenia zaliczek za wodę i odprowadzanie ścieków.
 2. Regulamin obejmuje również zasady montażu, organizację odczytów wodomierzy i ich legalizację oraz zasady stosowania kar.

§2

Jeśli w Regulaminie mowa jest o:

 1. użytkowniku lokalu – rozumie się użytkownika lokalu mieszkalnego lub użytkowego;
 2. wodomierzu indywidualnym – rozumie się przez to oplombowany wodomierz zamontowany w lokalu mieszkalnym lub użytkowym , mierzący pobór wody dla danego lokalu i posiadający aktualną legalizację;
 3. wodomierzu głównym – rozumie się przez to wodomierz służący do rozliczeń zużycia wody i odprowadzenia ścieków między dostawcą a Spółdzielnią;
 4. odchyłce na wodomierzu głównym – rozumie się przez to różnicę pomiędzy zużyciem wody według wskazań na wodomierzach głównych danej nieruchomości opomiarowanej w  100% , a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych;
 5. cenie wody – rozumie się przez to właściwą dla lokalu cenę zakupu 1 m3 wody i odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o obowiązującą uchwałę Rady Miejskiej w Koszalinie;
 6. cenie ciepłej wody (ccw) – rozumie się cenę podgrzania 1 m3 wody zimnej;
 7. ilości pobranej wody rozumie się jako sumę wskazań wodomierzy zimnej I ciepłej wody;
 8. ilość odprowadzonych ścieków równa się ilości pobranej wody;
 9. opłacie za wodę i odprowadzenie ścieków – rozumie się przez to właściwą dla lokalu należność wynikającą z ilość zużytej wody I odprowadzenia ścieków pomnożoną przez cenę wody;

§3

Podstawą do obliczania należności za zużycie wody i odprowadzanie ścieków zużywanych przez nieruchomość są obowiązujące ceny za wodę i odprowadzenie ścieków, wskazania wodomierza lub wodomierzy głównych.

§4

 1. Z punktu widzenia niniejszego Regulaminu rozróżnia się lokale opomiarowane i nieopomiarowane.
 2. Za lokale opomiarowane uważa się lokale posiadające sprawne wodomierze z nienaruszonymi plombami i aktualną legalizacją na wszystkich ujęciach wody.

3.   Pozostałe lokale uważa się za nieopomiarowane.

II.   MONTAŻ WODOMIERZY I ICH LEGALIZACJA

§5

 1. Koszt zakupu, montażu i legalizacji wodomierzy ponosi użytkownik lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Montażu wodomierza użytkownik może dokonać we własnym zakresie lub zlecić Spółdzielni.  Na prośbę użytkownika lokalu Zarząd Spółdzielni może płatność za wykonaną usługę rozłożyć na raty.
 2. Wodomierz winien być zamontowany zgodnie z instrukcją producenta, w miejscu umożliwiającym prawidłowy pomiar i odczyt zużytej wody, nie zabudowany, z dostępem w razie konieczności Jego wymiany.
 3. Przyjmuje się jednakowy typ wodomierza „POWOGAZ” w zasobach KSM „Na Skarpie”.
 4. Typ wodomierza winien być przystosowany do pomiaru wody zimnej – na Instalacji zimnej wody, natomiast na instalacji ciepłej wody do pomiaru wody cieplej.
 5. Wodomierz stanowi własność użytkownika lokalu.
 6. Wodomierz jak również sposób montażu podlega odbiorowi technicznemu i plombowaniu przez Spółdzielnię. W związku z czym wodomierz powinien posiadać przynajmniej jedno miejsce na założenie plomby w śrubunku – wlotu wody do wodomierza.
 7. Zerwania   plomby  oraz   ponownego  oplombowania   może   dokonać   wyłącznie   upoważniony pracownik Spółdzielni.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dziennik Ustaw Nr 77 poz. 730, załącznik NR 35, lp-8), wodomierze na ciepłą wodę i na zimna, wodę podlegają okresowej legalizacji raz na 5 lat począwszy od końca roku, w którym dokonano ostatniej legalizacji.
 9. Spółdzielnia podejmie odpowiednie działania organizacyjne, aby proces legalizacji zamontowanych wodomierzy był dokonywany sukcesywnie, przez uprawnione podmioty I w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników. Powiadomienie o wymianie wodomierzy na legalizowane następować   będzie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 10. Legalizacji może dokonać użytkownik lokalu mieszkalnego lub użytkowego we własnym zakresie i na własny koszt. Zgłaszając wodomierz do oplombowania należy przedłożyć aktualne świadectwo legalizacji.
 11. W przypadku stwierdzenia wady zamontowanego przez Spółdzielnię wodomierza w okresie gwarancji koszt jego wymiany lub naprawy ponosi Spółdzielnia.
 12. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania wodomierza po okresie gwarancji koszt jego wymiany lub naprawy obciąża użytkownika.
 13. Na wniosek użytkownika wodomierz można poddać ekspertyzie. W przypadku, gdy ekspertyza wykaże prawidłowe działanie wodomierza, użytkownik poniesie koszty związane z ekspertyzą 1 pozostałe koszty (demontaż, ponowny montaż, plombowanie itd.).


III.   ORGANIZACJA ODCZYTÓW WODOMIERZY

§6

 1. Wodomierze indywidualne odczytywane są raz na pół roku wg harmonogramu określonego przez Administrację Osiedla lub każdorazowo na koniec miesiąca poprzedzającego zmianę cen za wodę i odprowadzenie ścieków wprowadzoną uchwałą Rady Miejskiej lub zmian opłat za podgrzanie wody ustalonych w wyniku rozliczenia kosztów ciepła za rok ubiegły.
 2. Odczyty w lokalach mieszkalnych i użytkowych dokonywane są przez gospodarzy domów lub upoważnione przez Spółdzielnię osoby.
 3. O terminie odczytów wodomierzy użytkownicy mieszkań i lokali użytkowych zostaną powiadomieni przez podanie komunikatu na tablicach ogłoszeń umieszczonych w poszczególnych klatkach schodowych budynków;
 4. Odczytów dokonuje się z dokładnością do jednego m1. Zaokrąglenia przyjmuje się na ogólnie przyjętych zasadach.
 5. Wodomierze główne odczytywane są raz w miesiącu przez MWIK Spółka z o.o. w Koszalinie w obecności przedstawiciela Spółdzielni.
 6. Wyniki odczytów, o których mowa w § 6 ust. 2 – 5 stanowią podstawę rozliczenia.
 7. W przypadku nieobecności użytkownika w lokalu w terminie odczytów, użytkownik zobowiązany jest w przeciągu dwóch dni po terminie odczytu zgłosić w Administracji Osiedla stan wodomierza, telefonlanle lub na piśmie. W innych przypadkach przyjmowane będzie zużycie szacunkowe, w oparciu o zużycie w poprzednim półroczu.
 8. Użytkownik lokalu rozliczający się za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wg wskazań wodomierza, zobowiązany jest do udostępnienia zajmowanego lokalu na każdorazowe żądanie pracownika Spółdzielni w celu:

– sprawdzenia stanu technicznego i oplombowania urządzenia pomiarowego;

– dokonania odczytu zużycia wody;

– w innych koniecznych przypadkach.

9.   Do wodomierzy powinien być zapewniony stały dostęp, nie utrudniający ich odczytów i
umożliwiający ich demontaż w razie potrzeby.

IV.     ZASADY  ROZLICZANIA KOSZTÓW WODY, USTALANIA OPŁAT I ZALICZEK

§7

 1. Rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków z użytkownikami dokonuje się raz na pół roku lub w przypadku zmiany cen.
 2. Efektem rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków jest ustalenie opłat dla wszystkich użytkowników lokali.

§8

 1. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków są ustalane odrębnie dla każdej nieruchomości.
 2. Opłatę za wodę rozlicza się przy uwzględnieniu aktualnej w rozliczanym okresie ceny wody i odprowadzenia ścieków oraz ilości zużytej przez użytkownika wody w lokalach mieszkalnych lub użytkowych opomiarowanych.
 3. Do opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków dolicza się opłatę stałą za wykonanie rozliczenia w wysokości ceny 1 m3 wody i odprowadzenia ścieków.
 4. W nieruchomościach, w których wszystkie lokale mają zainstalowane wodomierze rozliczenia dokonuje się według faktycznego zużycia wody, pomnożonego przez aktualną cenę wody i odprowadzenia ścieków.
 5. Różnica wynikająca z odczytów wodomierza głównego w nieruchomości w pełni opomiarowanej, a wodomierzami indywidualnymi obciąża koszty eksploatacji tej nieruchomości.
 6. Po zakończeniu rozliczenia użytkownicy lokali mieszkalnych opomiarowanych otrzymują pisemną informację o kosztach zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Jeżeli w wyniku porównania wyliczonych kosztów i należnych zaliczek nastąpi:- nadpłatao jej wysokość użytkownik pomniejszy najbliższą opłatę za lokal;- niedopłata – użytkownik będzie zobowiązany do jej uiszczenia łącznie z najbliższą opłatą za lokal.
 7. W zawiadomieniu o wymiarze opłat za lokal określona zostanie również wysokość zaliczki na okres następny, obliczonej według zużycia za okres poprzedni i aktualnej ceny wody i odprowadzenia ścieków – zmiana wysokości zaliczki nie stanowi zmiany wysokości opłat w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. z późniejszymi zmianami.
 8. Na pisemny uzasadniony wniosek użytkownika lokalu ustalona kwota zaliczki może być zmieniona.

§9

1. Dla lokali mieszkalnych i użytkowych nieopomiarowanych ustala się raz w roku wysokość opłat wg średniego zużycia wody, wynikającego z analizy zużycia  za rok ubiegły dla danej nieruchomości wg następujących zasad:

 • od sumy zużycia wykazanego przez wodomierz główny w danej nieruchomości odejmuje się sumę zużytej wody przez lokale opomiarowane, sumę zużytej wody na cele techniczne, związane z eksploatacją nieruchorności, uzupełnienia zładów co. według wskazań oddzielnego wodomierza itp.;
 • ww. wyliczenie pomniejsza się o 10 % wynikłej różnicy zużycia wody w nieruchomości w rozliczanym okresie związanej z dopuszczalnym błędem pomiaru wodomierzy i niejednoczesnym odczytem;
 • tak otrzymana różnica dzielona jest przez ilość osób zamieszkałych w lokalach nieopomiarowanych wykazanych w oświadczeniach i mnożona przez ilość osób zamieszkałych w danym lokalu;

l1. Dla lokali mieszkalnych i użytkowych nieopomiarowanych dla danej nieruchomości, średnia zużycia wody na osobę do opłaty ryczałtowej, nie może być mniejsza niż średnia zużycia wyliczona z różnicy ilości wody w m3 jaka powstaje po rozliczeniu wody według zasad określonych w § 9 ust. 1 do ilości osób wykazanych dla lokali mieszkalnych i użytkowych nieopomiarowanych dla danego osiedla.

2. Dla lokali użytkowych wolnostojących nieopomiarowanych ryczałt zużycia wody ustala się według procentowego stopnia zużycia wody ustalonego przez Administrację Osiedla uwzględniając charakter lokalu i jego potrzeby w dostawie wody.

3. Dla lokali użytkowych i mieszkalnych nieopomiarowanych naliczone opłaty są opłatami za wodę i odprowadzanie ścieków (nie są zaliczkami) i nie podlegają dalszemu rozliczeniu.

4. Koszty wody zużytej na cele techniczne oraz koszt wody wynikający z błędu pomiaru wodomierzy (10 % z § 9 ust. 1) obciążają koszty eksploatacji danej nieruchomości.

 

ZASADY USTALANIA OPŁAT DODATKOWYCH ZA USZKODZENIE WODOMIERZY

§ 10

 1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w Administracji Osiedla o każdym przypadku   uszkodzenia   wodomierza,   zerwania   plomby,   zaniku   pracy  wodomierza   itp. przypadkach.
 2. Uszkodzenia, o których mowa w ust. 1, powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu, a potwierdzone w komisyjnym protokole, Administracja Osiedla usuwa nieodpłatnie.
 3. W przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego z przyczyn niezawinionych przez użytkownika za koszt zużycia wody w danym okresie przyjmuje się koszt określony zaliczką. Dla lokali użytkowych do rozliczeń przyjmuje się średnią zużycia z ostatniego okresu rozliczeniowego, a w przypadku niesprawności trwającej ponad 6 m-cy wg stawek przewidzianych w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dziennik Ustaw Nr 8 poz. 70).

§11

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza z winy lokatora, zerwania plomby , stwierdzenia nielegalnego poboru wody poza urządzeniami pomiarowymi, działań zmierzających do zaniżenia prawidłowości odczytów itp. przypadków, użytkownik lokalu będzie obciążony:
  – opłatą za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w ilości 5- krotnego ostatnio prawidłowo rozliczonego półrocznego zużycia pomnożonego przez aktualną cenę – do czasu usunięcia uszkodzenia;                                                                                                          – kosztami wymiany wodomierza, legalizacji, założenia plomby lip. czynności.

VI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

 1. Plombowanie nowo założonego wodomierza następuje na koniec miesiąca. Stan wodomierza w momencie jego oplombowania stanowi stan początkowy uwzględniony do rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków w okresie rozliczeniowym jak w § 6 ust.1.
 2. Od nowego miesiąca po oplombowaniu następuje zmiana zaliczek na poczet zużycia wody i odprowadzenia ścieków w taki sposób, że:

–    przyjmuje się prognozowane zużycie wody i odprowadzenia ścieków w m3, pomnożone przez aktualną cenę zakupu wody i odprowadzenia ścieków,

–    w opłatach czynszowych znosi się opłatę ryczałtową liczoną od ilości osób zamieszkałych w danym lokalu (§ 9 ust. 1).

3.  W przypadku zmiany użytkownika lokalu zużycie wodomierza przyjmowane jest na podstawie pisemnego oświadczenia zainteresowanego użytkownika lub na podstawie odczytów dokonanych przez Spółdzielnię.

Regulamin został uchwalony Przez Radę Nadzorczą KSMNa Skarpie” UCHWAŁĄ NR 34/2004 z dnia 18.11.2004 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2005 r.

Aneksowany uchwałą nr 5/2010 r. z dnia 5 maja 2010r.

 

 

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *