Regulamin Walnego Zgromadzenia

************************************************************************************

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA KOSZALIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE” W KOSZALINIE

************************************************************************************

I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA

 §   1

Walne Zgromadzenie   jest   najwyższym   organem   Spółdzielni   działającym   na podstawie:

1)     przepisów art.  36,  38  i 42  Ustawy z dnia   16  września  1982 r.  „Prawo Spółdzielcze”,

2)     art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

3)   postanowień Statutu Spółdzielni zawartych w §§ 101-109,

4)   niniejszego Regulaminu.

 §   2

Zgodnie z postanowieniami § 103 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej;
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni,  Rady Nadzorczej  lub Zarządu  w  tych  sprawach  i  udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
 3. podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
 6. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej i innej Spółdzielni oraz likwidacja Spółdzielni;
 8. uchwalanie zmian statutu;
 9. podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich, a także zbycia części udziałów czy akcji tych organizacji;
 10. upoważnianie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego lub przystąpienia czy wystąpienia ze związku;
 11. wybór delegatów na zjazd organizacji, w której Spółdzielnia jest zrzeszona;
 12. uchwalenie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej;
 13. decydowanie o wyodrębnieniu osiedla pod względem organizacyjnym i gospodarczym i zasad gospodarki finansowej tych osiedli;
 14. wybór, odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz rozstrzyganie o zawieszeniu członka Rady na najbliższym Walnym Zgromadzeniu;
 15. podwyższanie opłat za używanie lokalu ponad poziom wynikający z przepisów art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów (Dz.U. nr 71, poz. 733 z 2001 r.);
 16. określanie kryteriów organizacyjnych i finansowych budowy lub nabywania budynków w celu sprzedaży znajdujących się w nich lokali mieszkalnych, użytkowych czy garaży.

§   3

 1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie mają prawo brać udział z głosem decydującym tylko osobiście. Osoby prawne biorą udział w Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników, przy czym pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta.
 2. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§   4

Każdemu członkowi przysługuje tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.

 §   5

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i zaproszeni goście.

II. ORGANIZACJA PRACY WALNEGO ZGROMADZENIA

§   6.

 1. Walne Zgromadzenie jest podzielone na części, według zasad ustalonych przez Radę Nadzorczą.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 3. O czasie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia zawiadamia członków na piśmie, co najmniej 21 dni przed terminem jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad tej części Zgromadzenia, do której członek został zaliczony oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
 4. O czasie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia zawiadamia pisemnie również Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na 14 dni przed terminem jego pierwszej części.
 5. W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd na piśmie podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania. Organizacje wymienione w ust. 4 zawiadamia się pisemnie również w tym samym terminie.

§   7

 1. Obrady każdej części Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek.
 2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorowie. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
 3. Prezydium ostatniej części Walnego Zgromadzenia pełni jednocześnie funkcję Prezydium Walnego Zgromadzenia. Sporządza ono protokół z Walnego Zgromadzenia obejmujący wszystkie jego części w terminie 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§   8

Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.

Zebranie może zmienić kolejność spraw w porządku obrad.

§   9

Członkowie obecni na zebraniu wybierają ze swego grona :

1)  Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie 2-3 osób, której zadaniem jest:

•    sprawdzenie czy listy obecności są kompletne i zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków – osoby prawne;

•    dokonywanie – na zarządzenie Przewodniczącego – obliczania wyników głosowania i podawanie tych wyników Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.

2) Komisję Wyborczą w składzie 3 osób, której zadaniem jest przygotowanie w porządku alfabetycznym listy kandydatów do Rady Nadzorczej i listy kandydatów na delegatów i zastępców delegatów na zjazdy organizacji spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, jeżeli te przypadki są przewidziane w porządku obrad i wydanie uprawnionym uczestnikom kart do głosowania.

§   10

1.   Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi tej części Walnego Zgromadzenia.

2.  Przewodniczący komisji składają zebraniu sprawozdania z czynności komisji.

§   11

 1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący zebrania otwiera nad nią dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może zarządzać dokonywanie zgłoszeń na piśmie z podaniem imienia   i   nazwiska.   Za   zgodą  większości   członków   dyskusja   może   być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
 2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
 3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos chyba, że zebrani postanowią inaczej. Nie dotyczy to reprezentantów Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
 4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała chyba, że zebranie postanowi inaczej. Nie dotyczy to reprezentantów Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku) w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
 5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania w szczególności dotyczące:

1)     głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji,

2)     przerwania dyskusji,

3)     zamknięcia listy mówców,

4)   ograniczenia czasu przemówień,

5)     zarządzenia przerwy w obradach,

6)     kolejności i sposobu uchylenia wniosków,

7) uchylenia zarządzenia przewodniczącego.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie^ dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

6. Zarządzenie przewodniczącego może być uchylone przez zebranie części Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

§   12

 1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta przewodniczący poddaje punkt porządku obrad pod głosowanie.
 2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości, jakie poprawki do projektu uchwały wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Głosowane mogą być wyłącznie te poprawki do projektów uchwał, które wpłynęły do Spółdzielni, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej. Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się oddzielnie w stosunku do każdego członka Zarządu.
 4. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów i odwołania członka Rady Nadzorczej. Na żądanie 1/5 członków obecnych na zebraniu części Walnego Zgromadzenia przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§    13

 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych za i przeciw chyba, że ustawa lub Statut wymagają kwalifikowanej większości głosów. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli  była  poddana  pod głosowanie     na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia i uzyskała wymaganą prawem ilość głosów.
 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w Statucie.
 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów do podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący części Walnego Zgromadzenia.

III. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

§   14.

Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

 1. Zgłoszenia należy składać na piśmie do sekretariatu Spółdzielni za pokwitowaniem, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zawierać :1)     imię i nazwisko kandydata,

2)     imię i nazwisko zgłaszającego oraz w przypadku pełnomocnika osoby prawnej także statutową riazwę członka, którego zgłaszający reprezentuje.

 • Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie, że nie narusza zakazu konkurencji, o którym mowa w § 121 Statutu .
 • Komisja Wyborcza pierwszej części Walnego Zgromadzenia przygotowuje alfabetyczną listę kandydatów spośród zgłoszonych osób, które w sposób określony w ust. 1 wyraziły zgodę na kandydowanie i złożyły oświadczenie o nienaruszaniu zakazu konkurencji i rozdaje karty wyborcze uprawnionym członkom.

§   15

 1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów z podziałem na osiedla zgodnie z treścią § 111 Statutu.
 2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 3. Głosujący skreślają nazwiska kandydatów, na których nie głosują.
 4. Głos jest ważny, jeśli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nie skreślonych kandydatów do Rady Nadzorczej, uwzględniając podział na osiedla, jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie przypadających na dane osiedle. Kartę wyborczą oddaną bez skreśleń lub jeżeli liczba nie skreślonych na niej kandydatów przekracza liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej w podziale na osiedla – uważa się za głos nieważny.
 5. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, a przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
 6. Do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci, którzy w ostatecznym podsumowaniu wyników wszystkich głosowań otrzymali kolejno największą ilość głosów.
 7. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów w danym osiedlu uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc dla osiedla w Radzie, Prezydium ostatniej części Walnego Zgromadzenia dokonuje wyboru członka Rady Nadzorczej spośród nich w drodze losowania. Z losowania sporządza się protokół.

§   16

 1. W   trybie   przewidzianym   dla   wyboru   członka   Rady   Nadzorczej   Walne Zgromadzenie może odwołać członka ze Składu Rady Nadzorczej.
 2. Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§   17

Postępowania zawarte w § 14 mają odpowiednio zastosowanie przy wyborach delegatów, zastępców delegatów na zjazdy organizacji spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§   18

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium zebrania części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni.

§   19

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący części Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§   20.

1. Z obrad poszczególnych  części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz zebrania.

2. Protokół powinien zawierać :

 •  datę,
 • porządek obrad,
 • skład Prezydium,
 • krótki opis przebiegu dyskusji,
 • wyniki wyborów danej części Walnego Zgromadzenia,
 • podstawowe dane liczbowe odnośnie sprawozdania finansowego,
 • numer  kolejny  i  treść   podjętych   przez  zebranie   uchwał  oraz  wyniki głosowania nad uchwałami.

Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów: za uchwałą, przeciw, uchwale i wstrzymujących się. Teksty podjętych uchwał, lista obecności, protokoły z pracy komisji, karty do głosowania z danej części Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do protokołu tej części.

§   21

 1. Protokół z Walnego Zgromadzenia obejmujący wszystkie jego części sporządza Prezydium ostatniej jego części. Prezydium oblicza na podstawie protokołów części Walnych Zgromadzeń wyniki głosowań całego Walnego Zgromadzenia i ogłasza jego wyniki na koniec ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Ponadto wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni w formie komunikatu przez okres jednego miesiąca.
 3. Protokół Walnego Zgromadzenia i wszystkie uchwały podpisują przewodniczący i sekretarz Prezydium ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Protokoły z wszystkich części Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami i protokołem Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§   22.

Regulamin niniejszy uchwalony przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia Członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „NA SKARPIE” w Koszalinie w 21-28.06.2010r. – uchwała nr 1/2010 z dnia 28.06.2010r.

 

SEKRETARZ                                                          PRZEWODNICZĄCY  WALNEGO       ZGROMADZENIA                                                          WALNEGO ZGROMADZENIA

 

 .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *