Regulamin Zarządu

****************************************************************************************

REGULAMIN ZARZĄDU Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie

****************************************************************************************

§ 1

Zarząd Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie działa na podstawie przepisów art. 48-55 Ustawy z 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze, (tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami), ustawy z 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1116 z 2003r z późniejszymi zmianami) i §§ 123-127 Statutu KSM „Na Skarpie” -tekst jednolity  z 21.04.2006r., z późniejszymi zmianami

§ 2

Zarząd KSM „Na Skarpie”, zwany dalej Zarządem kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 3

Zarząd składa się z 3 osób, w tym:

–       Prezesa Zarządu

–       Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

–       Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

§ 4

Prawa i obowiązki Zarządu Spółdzielni, wybór Prezesa Zarządu, Zastępców Prezesa Zarządu, odwoływanie oraz tryb nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy pomiędzy nimi, a Spółdzielnią następuje zgodnie z przepisami art. 48 do 55 oraz 56 do 58 Prawa Spółdzielczego oraz §§ 123-127 Statutu Spółdzielni.

§ 5

1)   Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i  gospodarczo  jednostki, a  także  pełnomocnictwa  do  dokonywania   czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

2) Udzielanie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 6

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności :

1)  podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz zawierania umów o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, umów o budowę lokalu oraz ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,

2) podejmowanie czynności związanych z określeniem i przenoszeniem prawa odrębnej własności lokali;

3)  sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej;

4) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych:

5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i innych sprawozdań wynikających z odrębnych przepisów

6) przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego ;

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

8) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań;

9) udzielanie pełnomocnictwa;

10) współdziałanie z terenowymi organami władzy rządowej i samorządowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

§ 7

1.    Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności między członkami Zarządu.

2.    Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§ 8

 1. Posiedzeniom Zarządu   przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
 2. Porządek posiedzenia ustala Prezes w porozumieniu z członkami Zarządu obecnymi na posiedzeniu.
 3. Rozstrzyganie   spraw   będących   przedmiotem   posiedzenia   Zarządu   następuję w formie uchwał, zarządzeń i postanowień w głosowaniu jawnym.

§ 9

 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
 3. Materiały   będące   przedmiotem   posiedzenia   Zarządu   przechowują   właściwe komórki Spółdzielni.

§ 10

Do kolegialnej decyzji Zarządu należą w szczególności sprawy dotyczące:

 1. przyjęcia w poczet członków Spółdzielni;
 2. kierowanie wniosków do Rady Nadzorczej o wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni albo wykluczenia ze Spółdzielni;
 3. przekształcenie lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu, ustalanie wysokości wymaganego wkładu mieszkaniowego, wkładu budowlanego na lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłat za używanie lokali użytkowych w ramach planów gospodarczych;
 4. wyrażenie zgody na zamianę mieszkań;
 5. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków i ustalenia projektu porządku jego obrad, przygotowanie projektu podziału Walnego Zgromadzenia na części;
 6. ustalanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej oraz ich zmian;
 7. przygotowanie realizacji inwestycji lub decyzji o zaniechaniu inwestycji;
 8. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań;
 9. umorzenie   należności   Spółdzielni   lub  spisania   w  straty   składników   majątku Spółdzielni;
 10. zawieranie porozumień o zakładowych systemach wynagrodzeń;
 11. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji innych  organów Spółdzielni;
 12. sporządzenie      rocznych     sprawozdań     finansowych     innych     sprawozdań wynikających    z odrębnych przepisów
 13. wykonywanie zaleceń organów kontrolnych i Rady Nadzorczej;
 14. zawieranie wszelkich umów w ramach działalności Spółdzielni;

§ 11

W sprawach nie zastrzeżonych do kolegialnej decyzji Zarządu, decyzje podejmują członkowie Zarządu kierujący, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym określonym pionem działalności Spółdzielni, w szczególności:

 1. Do kompetencji (uprawnień i obowiązków) Prezesa Zarządu należy wykonywanie praw i obowiązków kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, a w szczególności:

a.  zatrudnianie i zwalnianie pracowników Spółdzielni; przyznawanie pracownikom wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych i innych składników oraz świadczeń wynikających ze stosunku pracy;

b.  karanie i nagradzanie (wyróżnianie) wszystkich pracowników Spółdzielni;

c.  reprezentowanie Zarządu na zewnątrz Spółdzielni i wobec członków Spółdzielni;

d. zabezpieczenie majątku Spółdzielni przed stratami;

e.  rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy członkami Zarządu;

f.  podpisywanie wszelkich pism (korespondencji) wychodzących na zewnątrz
Spółdzielni.

2.   Do kompetencji (uprawnień i obowiązków) Zastępcy Prezesa d/s Techniczno- Eksploatacyjnych należy w szczególności:

a. kierowanie pionem gospodarki zasobami mieszkaniowymi, użytkowymi i inwestycjami

b. nadzór nad pracą pracowników w podległym pionie – Administracje; Zespół Techniczny, Transport

c. wnioskowanie o przyznanie pracowników podległego Pionu wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych, nagród i innych składników oraz świadczeń wynikających ze stosunku pracy;

d.   zabezpieczenie majątku Spółdzielni przed stratami w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i inwestycjami;

e.   podpisywanie pism (korespondencji) wychodzących na zewnątrz z kierowanego pionu;

3.   Do kompetencji (uprawnień i obowiązków) Zastępcy Prezesa d/s Finansowo-
Ksiegowych nale
ży w szczególności:

a.   kierowanie pionem finansowo-ksiegowym i ekonomicznym;

b.   wnioskowanie o przyznanie pracowników podległego Pionu wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych, nagród i innych składników oraz świadczeń wynikających ze stosunku pracy;

c.   nadzorowanie prac w zakresie windykacji należności;

d.   współdziałanie z pozostałymi członkami Zarządu w zabezpieczeniu majątku Spółdzielni przed stratami;

e.   kontrolowanie zgodności podejmowanych działań gospodarczych

z obowiązującymi    przepisami prawa, Statutem,  regulaminami i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;

f.    podpisywanie pism (korespondencji) wychodzących na zewnątrz z kierowanego pionu;

Sprawy  nie   zastrzeżone   do   kompetencji   Zastępców   Prezesa   Zarządu   należą  do kompetencji prezesa Zarządu.

§12

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają, przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielnia osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Oświadczenia skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo pisemnie jednemu z członków Zarządu, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§13

Członkowie Zarządu ponoszą osobistą odpowiedzialność za szkody w mieniu Spółdzielni, jakie powstaną w wyniku ich działań lub zaniedbań na zasadach określonych w art. 58 Ustawy – Prawo Spółdzielcze.

§14

Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

§15

1)     Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą KSM „Na Skarpie” na posiedzeniu w dniu 03 11.2010r. – Uchwała Nr 9/2010

2)  Traci moc Regulamin Zarządu KSM „Na Skarpie” uchwalony przez Radę na posiedzeniu w dniu 23.09.1996r.

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *