Sprawozdanie finansowe za 2011 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOSZALIŃSKIEJ  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE”

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku

I. DANE REJESTROWE

nazwa: Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Koszalinie
adres: ulica Na Skarpie 17 kod 75 – 343 Koszalin
data rozpoczęcia działalności: 01 styczeń 1976 roku
czas na jaki została powołana:  nieoznaczony
przedmiot działania:

zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz innych potrzeb przez dostarczenie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu

numer REGON: 00064713 8
numer NIP: 669-050-17-79
numer KRS: 0000112812
data rejestracji w KRS: 15.05.2002 r.
Wcześniejsza rejestracja: Rejestr Spółdzielni nr ARS 377 Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy.

II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Sprawozdaniem finansowym objęty jest okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. W okresie sprawozdawczym nie zaszły żadne zmiany organizacyjne mające wpływ na porównywalność wyników finansowych z rokiem poprzednim. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółdzielnię w dającej się przewidzieć przyszłości. Według oceny Zarządu Spółdzielni nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Spółdzielnię. Zarząd Spółdzielni zgodnie z posiadanymi informacjami i znajomościami realiów stwierdza, że zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym Spółdzielnia, którą kieruje, jest zdolna w następnym roku obrotowym, do kontynuowania działalności w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

III. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHNUNKOWOŚCI

Majątek trwały Spółdzielni wyceniany jest według cen nabycia. Środki trwałe nie związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi amortyzuje się liniowo stosując stawki amortyzacyjne zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r. z późniejszymi zmianami. Majątek trwały, którego wartość nabycia jest niższa od 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w momencie wydania do użycia. Majątek trwały Spółdzielni związany z gospodarką zasobami mieszkaniowymi umarza się w ciężar funduszy zasadniczych Spółdzielni zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. z późniejszymi zmianami. Majątek obrotowy wyceniany jest według cen zakupu. Należności z tytułu dostaw i usług nie obejmują odsetek za zwłokę w zapłacie. Koszty zakupu rozliczane są w czasie poprzez konto „644″. Spółdzielnia prowadzi kalkulacyjny arkusz kosztów i na jego podstawie ustala wynik finansowy. Spółdzielnia rozlicza działalność bezwynikowo, tj. różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiąca niedobór lub nadwyżkę łącznie z pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, finansowymi i wynikami nadzwyczajnymi przechodzi do rozliczenia na rok następny jako nadwyżka lub niedobór z całokształtu działalności Spółdzielni. Różnica ta stanowi krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

tabela1_bilans jednostki tabela2_rachunek_zyskow tabela3_rachunek_przeplywow tabela4_zestawienie_zmian

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOSZALIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE” W KOSZALINIE ZA 2011 ROK

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, wraz z umorzeniem i amortyzacją.

Biorąc pod uwagę zakres wymaganych informacji przedstawione one zostały w sposób tabelaryczny. Tabela stanowi załącznik nr 1 do informacji.

W 2011 roku Spółdzielnia dokonała przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów na innych użytkowników. Przeniesienia dotyczyły posiadaczy garaży – 1 przy ulicy Dąbka, 3 przy ulicy Kwiatkowskiego. Poza tym w 2011 roku Spółdzielnia dokonała sprzedaży działki (100/1) będącej w użytkowaniu wieczystym przy ulicy Niepodległości na rzecz Urzędu Miejskiego oraz przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności przy ulicy Niepodległości (działka 100/2). Spółdzielnia zakupiła prawo użytkowania wieczystego działki przy ulicy Gierczak celem poszerzenia obecnej działki, na której znajdują się garaże szeregowe.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

tabela5_stan_nieruchomosci

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wynika z decyzji Urzędu Miasta stanowiących podstawę naliczenia opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów.

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez Spółdzielnię środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W 2011 roku Spółdzielnia nie używała środków trwałych na podstawie wymienionych umów.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W roku 2011 w Spółdzielni nie wystąpiły zobowiązania z tego tytułu.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Nie dotyczy jednostek spółdzielczych.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Spółdzielnia sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku łub pokrycia straty za rok obrotowy.

Spółdzielnia zgodnie z § 139 pkt 4 Statutu Spółdzielni prowadzi działalność bezwynikową i za 2011 rok nie osiągnęła wyniku do rozliczenia.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Na początek 2011 roku Spółdzielnia nie wykazała rezerw. W ciągu i na koniec 2011 roku nie tworzyła i nie rozwiązywała rezerw. Zatem na koniec roku 2011 saldo z tytułu rezerw nie wystąpiło.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

tabela6_naleznosci

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,
b) powyżej 1 roku do 3 lat,
c) powyżej 3 lat do 5 lat,
d) powyżej 5 łat.

W zobowiązaniach długoterminowych Spółdzielni występuje jedna pozycja, a mianowicie pożyczka od zakładów pracy na budowę mieszkań spółdzielczych, z terminem spłaty w ciągu 40 lat. Struktura spłat przedstawia się następująco:

tabela7_naleznosci_lata

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

W 2011 roku w Spółdzielni wystąpiły czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe i dotyczyły:

tabela8_czynne_rozliczenia

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Spółdzielnia nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

 W roku 2011 w Spółdzielnie nie wystąpiły powyższe zobowiązania.

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

 tabela9_przychody_netto

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku 2011 w Spółdzielni nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W 2011 roku w Spółdzielni nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W 2011 roku Spółdzielnia nie zaniechała żadnej działalności i nie przewiduje w 2012 roku zaniechania żadnej działalności.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

tabela10_koszty

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

tabela11_wynagrodzenia

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na potrzeby własne.

W 2011 roku nie wytworzono środków trwałych na własne potrzeby.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

tabela12_wartosci

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W 2011 roku straty nadzwyczajne Spółdzielni wyniosły 96.095,40 zł i powstały w skutek: wichury – zerwanie pap z dachów i inne uszkodzenia budynków przy ulicy Sucharskiego 5 i Spółdzielczej 5; awarii wodociągu przy ulicy Plater; kradzieży; włamań; zalań; dewastacji. Szkody zostały zgłoszone do zakładu ubezpieczeń („UNIQA”) i w roku 2011 odzyskano z tego tytułu 78.145,93 zł, co zostało wykazane jako zyski nadzwyczajne Spółdzielni. Pozostałą kwotę Spółdzielnia odzyska w 2012 roku, ponieważ część strat zdarzyła się pod koniec 2011 roku.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Straty i zyski nadzwyczajne zostały włączone do kosztów i przychodów Spółdzielni stanowiących podstawę wyliczenia dochodu podatkowego.

11. Odroczony podatek dochodowy.

Spółdzielnia na dzień 31.12.2011 r. nie wykazuje aktywów ani rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdyż nie posiada żadnych znaczących ujemnych czy dodatnich różnic przejściowych, które w przyszłości zmniejszą lub zwiększą podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

III.

Arkusz pomocniczy dla rachunku przepływów pieniężnych za 2011 rok stanowi załącznik nr 2 do informacji

IV.

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Spółdzielnia nie zawarła żadnych umów, które miałyby wpływ na sytuację finansową i wynik finansowy, a nie były ujęte w sprawozdaniu finansowym.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązane, lub
b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym
c) jednostkę kontrolowaną, współ kontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki.

Nie dotyczy.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

tabela13_pracownicy

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Nie dotyczy

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie dotyczy

6. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

b) inne usługi poświadczające,

c) pozostałe usługi.

Wartość wynagrodzenia biegłego rewidenta za przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego, które zostanie wypłacone w 2012 roku wynosi 13.000,00 zł netto.

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwoty korekty.

W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego 2011 nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku 2012 w Spółdzielni nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe za 2011 rok.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku 2011 w Spółdzielni nie wystąpiły żadne zmiany wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2011 rok zawiera jedynie dane liczbowe porównywalne, ponieważ w Spółdzielni nie wystąpiły żadne zjawiska ani zdarzenia mogące mieć wpływ na nieporównywalność liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym.

VI.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie dotyczy.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy.

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz jego publikacji,
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
-wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
– wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
– wartość aktywów trwałych,
– przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy.

VII.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przyjętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji.
2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy.

VIII.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występują.

IX.

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie występują.

Koszalin, dnia 06.02.2012 r

 tabela14_zmiana_stanow

tabela15_arkusz

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „NA SKARPIE” za 2011 rok

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Zarząd Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie pragnie omówić działania Spółdzielni w roku 2011 oraz zamierzenia na 2012 rok.

Spółdzielnia swą działalność statutową rozpoczęła 01 stycznia 1976 roku. Na dzień rozpoczęcia działalności Spółdzielnia posiadała 14 budynków mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej 60.220 m zamieszkałych przez 1.351 członków oraz pawilon handlowy o powierzchni 881,7 m².

Na koniec 2011 roku zasoby mieszkaniowe Spółdzielni przedstawiają się następująco:

Tabela1_powierzchnie

Członków zarejestrowanych w Spółdzielni na dzień 31.12.2011 rok jest 4.203. Rozwój Spółdzielni na przestrzeni tych lat był wynikiem realizowanych inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących.

Tereny, którymi Spółdzielnia zarządzała na koniec 2011 roku obejmowały powierzchnię:

Tabela2_powierzchnieSpółdzielnia posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu, poświadczone umowami notarialnymi i zapisami w księgach wieczystych.

Ze względu na istotne zmiany w gospodarce gruntami w Spółdzielni w roku 2011 szczegółowe omówienie tego zagadnienia zostanie przedstawione w dalszej części sprawozdania. W organizacji Spółdzielni w roku 2011 nie nastąpiły żadne istotne zmiany. Nadal w Spółdzielni działają dwie Administracje Osiedlowe, które swoim zasięgiem obejmują:

♦ Administracja osiedla „Na Skarpie”

Administracja zatrudnia kierownika osiedla, jego zastępcę, technika, trzech administratorów oraz konserwatora terenów, którzy obsługują:

Tabela3_powierzchnieAdministracja zarządzała terenami:

Tabela4_powierzchnie♦ Administracja osiedla „Morskie” i „Rzemieślnicze”

Administracja zatrudnia kierownika osiedla, technika, dwóch administratorów oraz konserwatora terenów, którzy obsługują:

Tabela5_powierzchnie

Administracja zarządzała terenami:

Tabela6_powierzchnieMajątek Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2011 roku uległ zmniejszeniu w stosunku do 2010 roku i wyrażał się wartością (według cen ewidencyjnych) brutto 129.139.372,69 zł, a jego zużycie na ten dzień wyniosło 52.713.899,72zł, czyli 40,82%. Na zmniejszenie wartości majątku Spółdzielni znaczący wpływ miały przekształcenia spółdzielczego prawa lokatorskiego lub własnościowego w odrębną własność co stanowiło kwotę 1.215.784,82 zł brutto z umorzeniem 446.432,30 zł.

I. KOSZTY I PRZYCHODY KSM „NA SKARPIE” W KOSZALINIE ZA 2011 ROK

KOSZTY

Tabela7_koszty

Największymi pozycjami w kosztach są koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych, garaży i lokali użytkowych własnościowych – czyli koszty działalności podstawowej (statutowej) Spółdzielni – 68,35%. Drugą znaczącą pozycją w kosztach są koszty centralnego ogrzewania, które stanowią 24,19% kosztów ogółem i w przeważającej większości dotyczą lokali mieszkalnych. Planowane koszty eksploatacji zasobów Spółdzielni bez podatku dochodowego od osób prawnych wykonane zostały w 94,28%, czyli koszty faktycznie poniesione są niższe o 1.360.951 zł. Na wykonanie niższych kosztów miały wpływ przede wszystkim koszty centralnego ogrzewania (w planach założono koszty w wysokości 6.590.613 zł., natomiast faktycznie poniesione 5.469.700 zł.) W kosztach eksploatacji zasobów mieszkaniowych dotyczących budownictwa wielorodzinnego należy zwrócić uwagę na koszty dotyczące eksploatacji dźwigów osobowych, które wyniosły w 2011 roku 435.068 zł i były wyższe od planowanych o 9.435zł.

Dźwigi osobowe w naszych budynkach zostały całkowicie umorzone (zamortyzowane), dokonaliśmy oceny ich stanu technicznego i przystąpiliśmy od 2000 roku do ich sukcesywnych remontów. Do końca 2011 roku wymienionych zostało 24 z 30 dźwigów. Aby wykonać potrzebne remonty kapitalne dźwigów osobowych Spółdzielnia powinna mieć zgromadzone na funduszu remontowym środki w wysokości dotychczasowego umorzenia, a więc 948.478 zł. Koszt remontu kapitalnego jednego dźwigu osobowego wynosi około 110.000 zł. Koszty modernizacji dźwigów osobowych do odpracowania w czasie na koniec roku wyniosły 868.871 zł. Planowane zakończenie wymiany dźwigów osobowych to rok 2013, a rozliczenia kosztów 2019.

Koszt eksploatacji dźwigów osobowych dotyczy 15 budynków wielorodzinnych o łącznej powierzchni 49.596,6 m .

Koszty gospodarki cieplnej stanowią wysoką pozycję kosztową Spółdzielni, w roku 2011 wyniosły 5.469.700 zł, w tym:

Tabela8_koszty_coKoszty gospodarki cieplnej w stosunku do planowanych są niższe o 1.120.913 zł. co wynika z warunków pogodowych (łagodniejsza zima).

PRZYCHODY

Tabela9_przychody_co

Największymi pozycjami w przychodach są przychody z eksploatacji zasobów mieszkaniowych, garaży i lokali użytkowych własnościowych – czyli przychody z działalności podstawowej (statutowej) Spółdzielni – 68,35%. Drugą znaczącą pozycją w przychodach są przychody z centralnego ogrzewania, które stanowią 24,19% przychodów ogółem i w przeważającej większości dotyczą lokali mieszkalnych.

Planowane przychody z eksploatacji zasobów Spółdzielni wykonane zostały w 94,76%,” czyli przychody faktyczne są niższe o 1.254.694 zł. Na wykonanie niższych przychodów miały wpływ przede wszystkim przychody z centralnego ogrzewania (w planach założono przychody w wysokości 6.590.613 zł., natomiast faktyczne wyniosły 5.469.700 zł.).

Przychód z eksploatacji dźwigów osobowych wyniósł w 2011 roku 415.020 zł i był niższy od planowanego o 10.530 zł. Eksploatacja dźwigów osobowych w roku 2011 wykazała nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 20.047 zł, która została rozliczona w działalności podstawowej.

Przychód ze sprzedaży usług centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody za rok 2011 wyniósł 5 469 700 zł, w tym:

Tabela10_podzial_coZa 2011 rok nadwyżka wniesionych zaliczek na centralne ogrzewanie do rozliczenia w roku 2012 wyniosła 1.119.286 zł co w porównaniu do roku ubiegłego świadczy o dużo mniejszym zużyciu ciepła. Powodem zużycia mniejszej ilości ciepła była o wiele lżejsza zima.

WYNIK

Na działalności eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych, garaży i lokali użytkowych własnościowych osiągnięto nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 680.023 zł, która została pokryta nadwyżką przychodów nad kosztami przede wszystkim z działalności finansowej, z pożytków z mienia Spółdzielni oraz pozostałych pożytków z nieruchomości.

Z nadwyżki przychodów nad kosztami została również pokryta wartość odprowadzonego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych, który wynosił za 2011 rok 190.512 zł.

Pozostała działalność związana z eksploatacją zasobów Spółdzielni wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 315.045 zł. Na nadwyżkę składają się między innymi pożytki z nieruchomości i mienia Spółdzielni.

Na działalności finansowej i pozostałej działalności operacyjnej Spółdzielnia wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 665.942 zł. Na nadwyżkę składają się między innymi otrzymane dywidendy oraz odsetki od lokat terminowych.

Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych wykazuje stratę (17.949zł). Strata ta zostanie pokryta w 2012 roku przez zakład ubezpieczeń „UNIQA”, w którym Spółdzielnia posiada ubezpieczony majątek.

Reasumując w roku 2011 Spółdzielnia osiągnęła na działalności nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 92.503,42 zł. Zgodnie z założeniami planowanymi w roku 2011 Spółdzielnia odpracowała niedobór oraz rozliczyła nadwyżkę dochodów za rok 2011.

II. FUNDUSZ REMONTOWY SPÓŁDZIELNI W 2011 ROKU

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w 2011 roku przedstawiały się następująco:

Tabela11_remonty

Zasoby naszej Spółdzielni są coraz starsze, wymagają większych i droższych remontów. Na dzień dzisiejszy nie zawsze w pełni zabezpieczy przed zniszczeniem pobieżna naprawa. Po prawie czterdziestoletnim okresie użytkowania dachy, okna, chodniki, jak również instalacje sanitarne i elektryczne w budynkach wymagają generalnych remontów.

W strukturze wydatków poważną pozycję stanowią roboty tynkarskie, murarskie i posadzkarskie jest to 27,29% wydatków na remonty zasobów mieszkaniowych. Na roboty te składa się przede wszystkim: naprawa tynków i podłoży w mieszkaniach, na balkonach, klatkach schodowych, piwnicach, kominach, wymiana uszkodzonych stopni schodowych, posadzek; docieplenie stropów piwnicznych; kompleksowa naprawa balkonów; wymiana balustrad, tynków i posadzek loggii. Drugą z najwyższych pozycji wydatków remontowych są remonty instalacji elektrycznej (17,71%). Dużą pozycję wydatków stanowią koszty rozliczane w czasie stanowią one 16,53% wydatków funduszu remontowego w 2011 roku oraz roboty dekarskie – 14,35%. Koszt robót tynkarskich, malarskich i posadzkarskich to 1.126.318 zł, remonty instalacji elektrycznej – 730.710 zł. Koszty rozliczane w czasie to kwota 682.242 zł, a roboty dekarskie – 295.131 zł. Poważną pozycją w wydatkach z funduszu remontowego były również roboty malarskie (malowanie klatek schodowych) – 387.047 zł. tj. 9,38%, remonty instalacji sanitarnej 304.540 zł tj. 7,38% ogółu wydatków z funduszu remontowego w 2011 roku.

Spółdzielnia wydaje także środki z funduszu remontowego na remonty zasobów wynikające z bezmyślnej dewastacji otoczenia przez samych mieszkańców. W 2011 roku na ten cel wydatkowano 32.356 zł.

Jak co roku również w roku 2011 realizacja planu remontów była przedmiotem wnikliwych analiz Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komisji Osiedlowych. Należy stwierdzić, że organa samorządowe Spółdzielni wykazywały głęboką troskę o to, aby posiadając skromne fundusze wykonać jak najwięcej remontów zasobów mieszkaniowych.

III. REALIZACJA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

W 2011 roku Zarząd Spółdzielni podjął jedną uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności oraz jedną uchwałę zmieniającą uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności.

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przeniesiono własność: 31 lokali mieszkalnych, 1 domu jednorodzinnego i 4 garaży.

Ogółem liczba wyodrębnionych lokali mieszkalnych na 31.12.2011 r. wynosi 1.209.

IV. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2011 ROKU

Grunty w użytkowaniu wieczystym

♦ W 2011 roku Spółdzielnia przeniosła prawo użytkowania wieczystego wskutek wyodrębnienia garaży posiadających dotychczas własnościowe prawa do lokali o powierzchni gruntu 185,44 m2.

♦ Spółdzielnia dokonała sprzedaży działki (100/1) będącej w użytkowaniu wieczystym przy ulicy Niepodległości na rzecz Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

♦ W 2011 roku Spółdzielnia dokonała przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przy ulicy Niepodległości (działka 100/2).

♦ Spółdzielnia zakupiła prawo użytkowania wieczystego gruntu działki przy ulicy Gierczak celem poszerzenia obecnej działki, na której znajdują się garaże szeregowe.

Stan gruntów będących w użytkowaniu wieczystym przez Spółdzielnię na koniec 2011 roku wynosi 120.359,30m2.

Grunty własne

♦ Spółdzielnia przeniosła własność gruntu z tytułu wyodrębnienia lokali mieszkalnych o powierzchni 1.61 l,93m . Stan gruntów własnych na koniec 2011 roku wynosi 156.508,16m2

V. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO – WYCHOWAWCZA

Działalność społeczno-wychowawcza jest ważnym zadaniem statutowym Spółdzielni od momentu jej powstania. Bazą do pracy są dwa kluby osiedlowe „Na Skarpie” i „Bałtyk”.

W ramach działalności klubów osiedlowych powodzeniem cieszą się:

• chóry seniorów mające osiągnięcia lokalne i wojewódzkie. Jesteśmy organizatorem corocznego regionalnego przeglądu takich zespołów (w tym ludowych),

• sekcje tańca nowoczesnego w różnych grupach wiekowych prowadzone były wspólnie ze szkołą tańca TOP-TOYS. W latach ubiegłych praktycznie co roku różne formacje lub indywidualnie zdobywały mistrzostwo świata lub mistrzostwo Polski,

• gimnastyka dla Pań,

• zajęcia sekcji malarskich, modelarskich, witraży, robótek ręcznych, nauki gry na instrumentach muzycznych,

• mamy jedną z najlepszych w Polsce sekcję krótkofalowców,

• na terenie naszych klubów działają koła emerytów i rencistów zrzeszone w Związkach jako koła terenowe,

• organizujemy konkursy: latem na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy, zimą na najlepszą iluminację balkonu,

• organizujemy akcję letnich i zimowych półkolonii, spotkań kolacji wigilijnych dla osób samotnych, paczki Mikołajowe dla dzieci,

• organizujemy „Muzykoramę” konkurs piosenkarski. Co miesiąc w klubie odbywają się eliminacje, natomiast w teatrze jest pokaz podsumowujący laureatów,

• organizujemy międzynarodowe konkursy malarskie, do których zapraszamy młodzież z miast zaprzyjaźnionych z Koszalinem,

• organizujemy konkursy malarskie z udziałem ośrodków i szkół integracyjnych skupiających dzieci i młodzież specjalnej troski,

• corocznie organizujemy festyny osiedlowe,

• zajęcia „rozwiń skrzydła” dla dzieci w wieku przedszkolnym w czasie godzin pracy instytucji.

Ważną rolę w działalności klubów spełnia współpraca z Radami Osiedli oraz z instytucjami kulturalno-oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi miasta Koszalin głównie Centrum Kultury 105, Bałtyckim Teatrem Dramatycznym, Filharmonią Koszalińską szkołami podstawowymi i gimnazjami – wspólna realizacja wielu przedsięwzięć na rzecz naszych mieszkańców.

W 2011 roku na utrzymanie klubów i prowadzonej przez nie działalności wydatkowaliśmy kwotę 629.743 zł, z czego:

– środki z wpływów z eksploatacji wyniosły – 304.495 zł

– środki z odpłatności i wynajmu klubów i inne wpływy – 221.575 zł. Główne koszty utrzymania działalności społeczno-wychowawczej to:

– wynagrodzenia osobowe z narzutami – 329.399 zł tj. 52,31% kosztów ogółem

– utrzymanie klubów – 109.603 zł tj. 17,40 kosztów ogółem

– koszty działalności merytorycznej – 190.741 zł tj. 30,29% kosztów ogółem

VI. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 48 etatów, co stanowi 100% planu. W ogólnej liczbie zatrudnionych 42 etaty zajmują pracownicy umysłowi i 6 etatów pracownicy fizyczni.

Planowany fundusz płac wykonany został w wysokości 3.252.455 zł, z tego osobowy fundusz płac na kwotę 3.004.384 zł, bezosobowy fundusz płac na kwotę 83.922 zł i wynagrodzenie dla organów Spółdzielni na kwotę 164.149 zł i jest niższy od przyjętego w rocznym planie społeczno-gospodarczym na rok 2011 o 127.011 zł.

VII. ZADŁUŻENIA CZYNSZOWE I SYTUACJA PŁATNICZA SPÓŁDZIELNI

Saldo zadłużeń czynszowych w Spółdzielni na dzień 31 grudzień 2011 rok wynosi 1.455.699 zł i wykazuje w stosunku do końca 2010 roku wzrost o 118.122 zł tj. 8,83%.

Z kwoty zadłużenia – 1.455.699 zł – przypada na:

– lokale- mieszkalne – 1.194.220 zł tj. wzrost o 11,06%

– lokale użytkowe – 261.479 zł tj. spadek o 0,32%

Wskaźnik zadłużeń czynszowych w stosunku do średniomiesięcznych obciążeń ogółem w Spółdzielni wyniósł za 2011 rok 0,7 i w stosunku do 2010 roku utrzymał się na tym samym poziomie, zaś wskaźnik na lokalach mieszkalnych wyniósł 0,6 i w stosunku do 2010 także utrzymał się na tym samym poziomie, czyli zadłużenia na lokalach mieszkalnych nie przekraczają 30 dni.

Ilość osób zadłużonych na lokalach mieszkalnych na 31.12.2011 r. wynosi 952 co stanowi 13,18% ogółu członków, w tym ilość osób zalegających 3 miesiące i więcej wyniosła 158 na kwotę 813.295 zł co stanowi 68,10% zadłużenia lokali mieszkalnych.

Z kwoty zadłużenia na lokalach mieszkalnych kwota 500.201 zł dotyczy zadłużeń zasądzonych.

Wszystkim zalegającym członkom zostały wysłane wezwania do zapłaty. Do sądu skierowano 85 zadłużonych.

Za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec Spółdzielni z tytułu opłat czynszowych Spółdzielnia za 2011 rok wyegzekwowała 108.257 zł odsetek. W tym okresie Spółdzielnia poniosła 39.303 zł kosztów sądowych i komorniczych związanych z windykacją należności czynszowych. Do dnia 31 grudnia 2011 roku wyegzekwowała zwrot opłat sądowych i komorniczych na kwotę 36.271 zł.

Na 31 grudzień 2011 roku należności Spółdzielni z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych wynosiły 261.479 zł i w stosunku do końca roku ubiegłego spadły o 0,32%.

Współczynnik zadłużeń na lokalach użytkowych wynosi 1,7 i w stosunku do roku 2010 spadł o 0,2.

W lokalach użytkowych zadłużonych jest 105 użytkowników, z tym że zadłużonych 3 miesiące i więcej jest 15 najemców na kwotę 184.359 zł tj. 70,51%. Wszyscy dłużnicy otrzymali wezwania do zapłaty.

Na koniec 2011 rolni dwóch użytkowników lokali użytkowych przekroczyło zadłużenie 10.000 zł. zadłużenie tych osób na koniec 2011 roku wyniosło łącznie 150.920 zł, co stanowi 57,72% ogółu zadłużenia lokali użytkowych.

Wszyscy dłużnicy zostali wezwani do zapłaty. Część posiada prawomocne wyroki sądowe skierowane do egzekucji komorniczej.

Z zadłużeń czynszowych na lokalach mieszkalnych z kwoty 1.194.220 zł przypada 188.937 zł na zadłużenia lokali mieszkalnych z odrębną własnością. W związku z tym. że należności te nie mają zabezpieczenia w formie wkładu mieszkaniowego czy budowlanego Spółdzielnia będzie musiała z tego tytułu utworzyć rezerwy. Rezerwy zwiększą koszty danej nieruchomości, a co za tym idzie- wzrost stawki eksploatacyjnej.

Pomimo wysokich zadłużeń czynszowych sytuacja płatnicza Spółdzielni w 2011 roku nie spowodowała żadnych zastojów płatniczych.

Spółdzielnia posiada lokaty terminowe krótkoterminowe, z których otrzymała odsetki w wysokości 321.907 zł, które zmniejszyły koszty bieżącej działalności eksploatacyjnej. Spółdzielnia również posiada udziały w spółkach kapitałowych, z których to otrzymane dywidendy w wysokości brutto 220.110 zł także pomniejszyły koszty wymienionej wyżej działalności.

VIII. ZAMIERZENIA SPÓŁDZIELNI W 2012 ROKU

Rosną koszty remontów zasobów mieszkaniowych. Fundusz remontowy wykorzystany zostanie zgodnie z przyjętym planem i wcześniejszymi założeniami.

W roku 2012 tak jak w roku poprzednim realizacja prac remontowych będzie na tyle utrudniona, że trzeba będzie mieć na uwadze fundusz do wykorzystania ale tylko na danej nieruchomości, co wymaga wnikliwej analizy planowanych prac

W 2012 roku Spółdzielnia planuje nadal naprawę tynków i podłoży w mieszkaniach. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych, piwnicach, kominach, wymianę uszkodzonych stopni schodowych, posadzek. W 2012 zostaną docieplone ściana szczytowa – Dąbka 9A, Sikorskiego 2A – szczyt mieszkań nieparzystych, Dąbka 5-5B od strony wejść do klatek schodowych. Poza tym w 2012 roku zostanie przeprowadzona naprawa kominów oraz ich docieplenie – Gierczak 2-12, Sucharskiego 3-5, Sikorskiego 1, 3, 5, 15.Do większych inwestycji remontowych w przyszłym roku Spółdzielnia zaliczy także malowanie klatek schodowych – Niepodległości 51, Franciszkańska 112-112C, 118B-118C, Bosmańska 29-29C, malowanie i odgrzybianie elewacji – Bosmańska 11-11C, 37A i remonty instalacji elektrycznej. Na osiedlu „Na Skarpie” zostanie przeprowadzony remont instalacji sanitarnej. Tak jak co roku pozostają koszty poniesione na remonty do rozliczenia w czasie, które obciążają fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości.

Podsumowując powyższe sprawozdanie można stwierdzić, iż w tych trudnych, ze względu na znaczące i ciągłe zmiany w przepisach prawnych czasach Spółdzielnia radzi sobie w sposób nie powodujący znaczącego obciążenia dla członków Spółdzielni. W obecnych warunkach gospodarki rynkowej Spółdzielnia realizuje swoje zadania eksploatacji zasobów mieszkaniowych i zaspakaja potrzeby społeczno-kulturalne członków w sposób prawidłowy.

Koszalin, 20.02.2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 .

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa