Sprawozdanie finansowe za 2012 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOSZALISKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE”

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku

I. DANE REJESTROWE

nazwa: Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w. Koszalinie
adres: ulica Na Skarpie 17 kod 75 – 343 Koszalin
data rozpoczęcia działalności:01 styczeń1976 roku
czas na jaki została powołana: nieoznaczony
przedmiot działania:
zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz innych potrzeb przez dostarczenie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu

numer REGON: 000647138
numer NIP:669-050-17-79
numer KRS:0000112812

data rejestracji w KRS: 15.05.2002 r.
Wcześniejsza rejestracja:
Rejestr Spółdzielni nr ARS 377 Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy.

II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Sprawozdaniem finansowym objęty jest okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W okresie sprawozdawczym nie zaszły żadne zmiany organizacyjne mające wpływ na porównywalnośćwyników finansowych z rokiem poprzednim. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółdzielnięw dającej sięprzewidziećprzyszłości. Według oceny Zarządu Spółdzielni nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Spółdzielnię. Zarząd Spółdzielni zgodnie z posiadanymi informacjami i znajomościami realiów stwierdza, że zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym Spółdzielnia, którąkieruje, jest zdolna w następnym roku obrotowym, do kontynuowania działalności w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

 III. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHNUNKOWOŚCI

Majątek trwały Spółdzielni wyceniany jest według cen nabycia. Środki trwałe nie związane z gospodarkązasobami mieszkaniowymi amortyzuje sięliniowo stosując stawki amortyzacyjne zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r. z późniejszymi zmianami. Majątek trwały, którego wartośćnabycia jest niższa od 3.500 złamortyzuje sięjednorazowo w momencie wydania do użycia. Majątek trwały Spółdzielni związany z gospodarkązasobami mieszkaniowymi umarza sięw ciężar funduszy zasadniczych Spółdzielni zgodnie z Ustawąo spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. z późniejszymi zmianami. Majątek obrotowy wyceniany jest według cen zakupu. Należności z tytułu dostaw i usług nie obejmująodsetek za zwłokęw zapłacie. Koszty zakupu rozliczane sąw czasie poprzez konto „644″. Spółdzielnia prowadzi kalkulacyjny arkusz kosztów i na jego podstawie ustala wynik finansowy. Spółdzielnia rozlicza działalnośćbezwynikowo, tj. różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiąca niedobór lub nadwyżkę łącznie z pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, finansowymi i wynikami nadzwyczajnymi przechodzi do rozliczenia na rok następny jako nadwyżka lub niedobór z całokształtu działalności Spółdzielni. Różnica ta stanowi krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów zgodnie z ustawąo spółdzielniach mieszkaniowych.

Koszalin, dnia 08.02.2013 r.

0003
0004
0005
0006

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOSZALIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKARPIE” W KOSZALINIE ZA 2012 ROK

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, wraz z umorzeniem i amortyzacją. Biorąc pod uwagęzakres wymaganych informacji przedstawione one zostały w sposób tabelaryczny. Tabela stanowi załącznik nr 1 do informacji.

W 2012 roku Spółdzielnia dokonała przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów na innych użytkowników. Przeniesienia dotyczyły posiadaczy garaży – 8 przy ulicy Bosmańskiej i 6 przy ulicy Gierczak oraz 1 lokalu użytkowego przy ulicy Władysława IV 33.

2. Wartośćgruntów użytkowanych wieczyście.

0007

Wartośćgruntów użytkowanych wieczyście wynika z decyzji Urzędu Miasta w Koszalinie stanowiących podstawęnaliczenia opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntów.

3. Wartośćnie amortyzowanych lub nie umarzanych przez Spółdzielnię środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W 2012 roku Spółdzielnia nie używała środków trwałych na podstawie wymienionych umów.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W roku 2012 w Spółdzielni nie wystąpiły zobowiązania z tego tytułu.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Nie dotyczy jednostek spółdzielczych.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Spółdzielnia sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Spółdzielnia zgodnie z § 139 pkt 4 Statutu Spółdzielni prowadzi działalność bezwynikowąi za 2012 rok nie osiągnęła wyniku do rozliczenia.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Na początek 2012 roku Spółdzielnia nie wykazała rezerw. W ciągu i na koniec 2012 roku nie tworzyła i nie rozwiązywała rezerw. Zatem na koniec roku 2012 saldo z tytułu rezerw nie wystąpiło.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartośćnależności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

0008_1

10. Podziałzobowiązańugoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,
c) powyżej 3 lat do 5 lat,
d) powyżej 5 lat.

W zobowiązaniach długoterminowych Spółdzielni występuje jedna pozycja, a mianowicie pożyczka od zakładów pracy na budowęmieszkańspółdzielczych, z terminem spłaty w ciągu 40 lat. Termin spłaty upływa w 2031 roku. Struktura spłat przedstawia się następująco:
0008_2

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeńmiędzyokresowych.

W 2012 roku w Spółdzielni wystąpiły czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe i dotyczyły:

2012_9_1

12. Wykaz grup zobowiązańzabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Spółdzielnia nie posiada zobowiązańzabezpieczonych na majątku.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym równieżudzielone przez jednostkigwarancje i poręczenia, także wekslowe.

W roku 2012 w Spółdzielni nie wystąpiły powyższe zobowiązania.

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

2012_9_2

2. Wysokośći wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale.

W roku 2012 w Spółdzielni nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W 2012 roku w Spółdzielni nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W 2012 roku Spółdzielnia nie zaniechała żadnej działalności i nie przewiduje w 2013 roku zaniechania żadnej działalności.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawąopodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

2012_10_1

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

2012_10_2

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na potrzeby własne.

W 2012 roku nie wytworzono środków trwałych na własne potrzeby.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. 2012_11_1

 9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W 2012 roku straty nadzwyczajne Spółdzielni wyniosły 9.661,94 zł i powstały w skutek dewastacji i awarii. Szkody zostały zgłoszone do zakładu ubezpieczeń („UNIQA”). W roku 2012 odzyskano z tytułu poniesionych strat kwotę w wysokości 32.576,82 zł, co zostało wykazane jako zyski nadzwyczajne Spółdzielni. Część kwoty odzyskanej dotyczyła strat zgłoszonych pod koniec 2011 roku.
Straty i zyski nadzwyczajne zostały włączone do kosztów i przychodów Spółdzielni stanowiących podstawę wyliczenia dochodu podatkowego.

10. Odroczony podatek dochodowy.

Spółdzielnia na dzień 31.12.2012 r. nie wykazuje aktywów ani rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdyż nie posiada żadnych znaczących ujemnych czy dodatnich różnic przejściowych, które w przyszłości zmniejszą lub zwiększą podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

III.

Arkusz pomocniczy dla rachunku przepływów pieniężnych za 2012 rok stanowi załącznik nr 2 do informacji.

IV.

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Spółdzielnia nie zawarła żadnych umów, które miałyby wpływ na sytuację finansową i wynik finansowy, a nie były ujęte w sprawozdaniu finansowym.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

 1. osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z niż powiązane, lub
 2. osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym
 3. jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczną ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
 4. jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki.

Nie dotyczy.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 2012_12_1

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Nie dotyczy

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie dotyczy

6. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

 • obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • inne usługi poświadczające,
 • pozostałe usługi.

Wartość wynagrodzenia biegłego rewidenta za przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego, które zostanie wypłacone w 2013 roku wynosi 9.700,00 zł netto.

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwoty korekty.

W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego 2012 nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku 2013 w Spółdzielni nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku 2012 w Spółdzielni nie wystąpiły żadne zmiany wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową finansową i wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2012 rok zawiera jedynie dane liczbowe porównywalne, ponieważ w Spółdzielni nie wystąpiły żadne zjawiska ani zdarzenia mogące mieć wpływ na nieporównywalność liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym.

VI.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

 • nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 • procentowym udziale,
 • części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 • części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 • przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 • zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie dotyczy.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy.

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

 • podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
 • nazwie i siedzibie jednostki sporządzajacej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz jego publikacji,
 • podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
    • wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
    • wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
    • wartość aktywów trwałych,
    • przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy.

VII.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

 • nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przyjętej,
 • liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 • cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji.

2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

 • nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 • liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 • przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy.

VIII.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych także planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminacje niepewności.

Nie występuje.

IX.

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie występują.

2012_16

tabela9_zestwienie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „NA SKARPIE” za 2012 rok

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Zarząd Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie pragnie omówić działania Spółdzielni w roku 2012 oraz zamierzenia na 2013 rok.

Spółdzielnia swą działalność statutową rozpoczęła 01 stycznia 1976 roku. Na dzień rozpoczęcia działalności Spółdzielnia posiadała 14 budynków mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej 60.220 m zamieszkałych przez 1.351 członków oraz pawilon handlowy o powierzchni 881,7 m2.

Na koniec 2012 roku zasoby mieszkaniowe Spółdzielni przedstawiają się następująco:

tabela1_powierzchnia_spoldzielnia

W Spółdzielni na dzień 31.12.2012 r. jest zarejestrowanych 4.174 członków. Rozwój Spółdzielni na przestrzeni tych lat był wynikiem realizowanych inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących.

Tereny, którymi Spółdzielnia zarządzała na koniec 2012 roku obejmowały powierzchnię:

tabela2_powierzchnia_spoldzielniaSpółdzielnia posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu, poświadczone umowami notarialnymi i zapisami w księgach wieczystych.

W 2012 roku nastąpiła zmiana osobowa składu Zarządu Spółdzielni w związku z przejściem dwóch członków Zarządu na emeryturę tj. Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Pana Władysława Omańskiego i Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych Pani Krystyny Fiutak. W związku z powyższym od dnia 01.03.2012 r. Zastępcą Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych została Pani Ewa Pucuła, a od dnia 01.04.2012 r. Zastępcą Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych został Pan Leszek Slipek. W organizacji Spółdzielni w roku 2012 nie nastąpiły żadne istotne zmiany. Nadal w

Spółdzielni działają dwie administracje osiedlowe, które swoim zasięgiem obejmują:

 • Administracja osiedla „Na Skarpie „

Administracja zatrudniała kierownika osiedla, jego zastępcę, technika, trzech administratorów oraz konserwatora terenów, którzy obsługiwali:

tabela3_powierzchnia_spoldzielnia

Administracja zarządzała terenami:

tabela4_powierzchnia_spoldzielniaAdministracja osiedla „Morskie” i „Rzemieślnicze”

Administracja zatrudniała kierownika osiedla, technika, dwóch administratorów oraz konserwatora terenów, którzy obsługiwali:

tabela5_powierzchnia_spoldzielnia

Administracja zarządzała terenami:

tabela6_powierzchnia_spoldzielniaMajątek trwały Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2012 roku uległ zmniejszeniu w stosunku do 2011 roku i wyrażał się wartością (według cen ewidencyjnych) brutto 126.816.386,96 zł, a jego zużycie na ten dzień wyniosło 53.825.971,80 zł, czyli 42,44%. Na zmniejszenie wartości majątku Spółdzielni znaczący wpływ miały przekształcenia spółdzielczego prawa lokatorskiego lub własnościowego w odrębną własność.

I. KOSZTY I PRZYCHODY ORAZ WYNIK KSM „NA SKARPIE” W KOSZALINIE ZA 2012 ROK

tabela6_koszty_przychody

Największymi pozycjami w kosztach są koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych własnościowych – czyli koszty działalności podstawowej (statutowej) Spółdzielni – 68,53%. Druga znaczącą pozycją w kosztach są koszty centralnego ogrzewania, które stanowią 25,29% kosztów ogółem i w przeważającej większości dotyczą lokali mieszkalnych. Planowane koszty eksploatacji zasobów Spółdzielni bez podatku dochodowego od osób prawnych wykonane zostały w 97,66%, czyli koszty faktycznie poniesione są niższe o 553.347zł.

W kosztach eksploatacji zasobów mieszkaniowych dotyczących budownictwa wielorodzinnego 434.579 zł to koszty dotyczące eksploatacji dźwigów osobowych. Od 2000 roku Spółdzielnia dokonuje sukcesywnej wymiany tych dźwigów. Do końca 2012 roku wymienionych zostało 27 z 30 dźwigów.

Aby wykonać potrzebne remonty kapitalne dźwigów osobowych Spółdzielnia powinna mieć zgromadzone na funduszu remontowym środki w wysokości dotychczasowego umorzenia, a więc 1.007.874,43 zł. Koszt remontu kapitalnego jednego dźwigu osobowego wynosi 118.800 zł. Koszty modernizacji dźwigów osobowych do odpracowania w czasie na koniec roku wyniosły 1.072.115 zł. Planowane zakończenie wymiany dźwigów osobowych to rok 2013, a rozliczenia kosztów 2019. Koszt eksploatacji dźwigów osobowych dotyczy 15 budynków wielorodzinnych o łącznej powierzchni 49.596,6 m2. Koszty gospodarki cieplnej stanowią wysoką pozycję kosztową Spółdzielni, w roku 2012 wyniosły – 5 833 207 zł, natomiast przychody to 7 102 862 zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami zgodnie z zasadami rozliczeń została przeksięgowana z przychodów na zobowiązania wobec lokatorów z tytułu centralnego ogrzewania. Nadwyżka wniesionych zaliczek wyniosła .1 296 655 zł, co w porównaniu do roku ubiegłego świadczy o dużo mniejszym zużyciu ciepła. Powodem zużycia mniejszej ilości ciepła był efekt robót na instalacjach i rozdzielniach co., ocieplenie stropów piwnicznych i stropodachów.

Największymi pozycjami w przychodach są przychody z eksploatacji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych własnościowych – czyli przychody z działalności podstawowej (statutowej) Spółdzielni — 64,83%. Drugą znaczącą pozycją w przychodach są przychody z centralnego ogrzewania, które stanowią 24,62% przychodów ogółem i w przeważającej większości dotyczą lokali mieszkalnych.

Planowane przychody z eksploatacji zasobów Spółdzielni wykonane zostały w 99,52%, czyli przychody faktyczne są niższe o 114.788 zł. Przychód z eksploatacji dźwigów osobowych wyniósł w 2012 roku 419.137 zł i był niższy od planowanego o 11.507 zł. Eksploatacja dźwigów osobowych w roku 2012 wykazała nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 15.442 zł, która została rozliczona w działalności podstawowej. Na działalności eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych własnościowych osiągnięto nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 444.198 zł, która została pokryta nadwyżką przychodów nad kosztami przede wszystkim z działalności finansowej, z pożytków z mienia Spółdzielni oraz pozostałych pożytków z nieruchomości.

Z nadwyżki przychodów nad kosztami została również pokryta wartość odprowadzonego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych, który wynosiła za 2012 rok 227.825 zł.

Pozostała działalność związana z eksploatacją zasobów Spółdzielni wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 208.295 zł. Na nadwyżkę składają się między innymi pożytki z nieruchomości i mienia Spółdzielni.

Na działalności finansowej i pozostałej działalności operacyjnej Spółdzielnia wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 846.230 zł. Na nadwyżkę składają się między innymi otrzymane dywidendy oraz odsetki od lokat terminowych.

Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych wykazuje zysk (22.915 zł). Zysk ten jest pokryciem straty z 2011 roku (część odszkodowań za szkody powstałe w 2011 roku została wypłacona przez zakład ubezpieczeń „UNIQA” w 2012 roku).

Reasumując w roku 2012 Spółdzielnia osiągnęła (po potrąceniu podatku dochodowego od osób prawnych) na działalności nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości 405.417 zł, która obniży koszty eksploatacji w 2013 roku.

II. FUNDUSZ REMONTOWY SPÓŁDZIELNI W 2012 ROKU

Wpływy i wydatki funduszu remontowego w 2012 roku przedstawiały się następująco:

tabela8_fundusz_remontowyZasoby naszej Spółdzielni są coraz starsze, wymagają większych i droższych remontów. Na dzień dzisiejszy nie zawsze w pełni zabezpieczy przed zniszczeniem pobieżna naprawa. Po prawie czterdziestoletnim okresie użytkowania dachy, okna, chodniki, jak również instalacje sanitarne i elektryczne w budynkach wymagają generalnych remontów. W strukturze wydatków poważną pozycję stanowią roboty tynkarskie, murarskie i posadzkarskie jest to 29,02% wydatków na remonty zasobów mieszkaniowych. Na roboty te składały się przede wszystkim: naprawa tynków po robotach hydraulicznych, tynków i podłoży w mieszkaniach, balkonach, loggiach i na klatkach schodowych, wymiana uszkodzonych stopni schodowych. Wykonano docieplenie ściany szczytowej od strony lokali użytkowych przy ulicy Dąbka 9A, ściany od strony wejść do klatek schodowych przy ulicy Dąbka 5 – 5B, szczyt mieszkań nieparzystych przy ulicy Sikorskiego 2A. Wymieniono posadzki w wejściu i na parterze klatki schodowej przy ulicy Sikorskiego 6D oraz remont wiatrołapu w budynku przy ulicy Sucharskiego 3 A. Wykonano również kompleksowy remont loggii – Starzyńskiego 2A/l-41, 2B/1-41, 2B/4-44, Plater 4A/4-44, 4B/1-41, 2A/4-44, Sikorskiego 6A/4-44, 15C/2-18, Robotnicza 3A/4-44. W budynku przy ulicy Władysława IV 141 wymieniono balustrady loggii w 25 mieszkaniach. Dokonano obłożenia biegów schodowych i podestów płytkami terrakota w budynkach przy ulicy: Spółdzielczej 3F-I, Bosmańskiej 11-11C, Niepodległości 51. W budynkach Franciszkańska 112, 114, 116, 122 i 124 wyremontowano balkony wraz z balustradami. Wyremontowano również zsypy w budynku przy ulicy Niepodległości 51. Przy ulicy Bosmańskiej 33 wykonano izolację i drenaż ścian fundamentowych. Drugą z najwyższych pozycji wydatków remontowych są remonty instalacji elektrycznej (16,57%). Roboty elektryczne dotyczyły przede wszystkim: wymiany tablic głównych od WLZ do złącza kablowego w budynkach przy ulicy Bosmańskiej 9A-9B, 10-10E, 11-11C, 12-12A, 19-19A i 21-21A; zmiany zasilania mieszkań i wymianą WLZ – przeniesiono liczniki elektryczne lokatorskie do piwnicy w budynku przy ul. Sikorskiego 7A-7G. Na roboty elektryczne składała się również wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej na klatkach schodowych w budynku Sikorskiego 13A-13G, wymiana tablic rozdzielczych w budynkach Sikorskiego 15 i 17, a także wymiana instalacji w szachtach w klatce schodowej przy ulicy Dąbrowszczaków 2 i Sucharskiego 1 A. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej, osprzętu i przewodów, szafek elektrycznych w budynkach przy ulicy Niepodległości 51, Franciszkańskiej 112-112C, 118B-118C, Bosmańskiej 29-29A oraz wymieniono instalację odgromową przy Spółdzielczej 3-31, Następną większą pozycja w wydatkach z funduszu remontowego stanowił roboty dekarskie, stanowią one 13,20% ogółu wydatków. W ciągu minionego 2012 roku wykonano docieplenia kominów na dachach budynków Gierczak 2B, 4A, 6, 8C, 10, 12C, Sucharskiego 3B, 4A, 5E, Sikorskiego 1A, 3B, 5D, 15E, 17C oraz 17D-E oraz naprawę kominów wraz z ich przedłużeniem na dachach budynków Gierczak 2C, 4, 6A, 8, 10C i 12, Sucharskiego 3C, 4B, Sikorskiego IB, 3C, 5C, 15C, 17E. W budynku przy ulicy Dąbrowszczaków 2 wykonano remont tarasu. Znaczą pozycje wydatków stanowią koszty rozliczane w czasie – 12,45%, do których należą docieplenie stropów piwnicznych i wymiana dźwigów osobowych. Roboty malarskie to 8,96% wydatków funduszu remontowego. Roboty malarskie to malowanie ścian po przeróbkach instalacji elektrycznej oświetleniowej na klatkach schodowych w budynkach Sikorskiego 11 A-l IG, 13A-13G, malowanie i odgrzybianie elewacji budynków Bosmańska 11-11C, 37A, malowanie klatek schodowych w budynkach Niepodległości 51, Franciszkańska 112-112C, 11SB-118C, Bosmańska 29-29A. Naprawy tynku i cokołu i daszku tarasu Bosmańska 9A. Roboty malarskie to także malowanie mieszkań po robotach tynkarskich, hydraulicznych, zalaniach. Remonty instalacji sanitarnej to 7,73% wszystkich remontów. Wykonywane są bieżące remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej w zasobach osiedla „Na Skarpie” jak i osiedla „Morskie i Rzemieślnicze” leżące w obowiązkach Spółdzielni. Wymieniono instalację pionową i poziomą I i II strefy w piwnicy w budynku przy ulicy Robotniczej 3-3A, Dąbrowszczaków 2 (+poddasze) oraz wymieniono pion wodnokanalizacyjny w w.c. przy ulicy Robotniczej 3 pion mieszkań od 4 do 44. Wymieniono instalację wodną poziomą I strefy w piwnicy w budynkach Plater 2C-2D 14A-4B. Spółdzielnia wydaje także środki z funduszu remontowego na remonty zasobów wynikające z bezmyślnej dewastacji otoczenia przez samych mieszkańców. W 2012 roku na ten cel wydatkowano 29.794 zł. Jak co roku również w roku 2012 realizacja planu remontów była przedmiotem wnikliwych analiz Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komisji Osiedlowych. Należy stwierdzić, że organa samorządowe Spółdzielni wykazywały głęboką troskę o to, aby posiadając skromne fundusze wykonać jak najwięcej remontów zasobów mieszkaniowych zwłaszcza, że koszty i przychody na fundusz remontowy są ewidencjonowane na poszczególne nieruchomości budynkowe i remonty muszą być tak planowane, aby posiadane środki były racjonalnie rozdysponowane.

III. REALIZACJA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

W 2012 roku Zarząd Spółdzielni nie podjął nowych uchwał określających przedmiot odrębnej własności. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przeniesiono własność: 22 lokali mieszkalnych, 6 lokali użytkowych i 14 garaży Ogólna liczba wyodrębnionych lokali mieszkalnych na 31.12.2012 r. wynosi 1.231.

IV. GOSPODARKA GRUNTAMI W 2012 ROKU

Grunty w użytkowaniu wieczystym

 • W 2012 roku Spółdzielnia przeniosła prawo użytkowania wieczystego wskutek wyodrębnienia garaży posiadających dotychczas własnościowe prawa do lokali o powierzchni gruntu 644,22 m2.
 • Spółdzielnia przeniosła również prawo użytkowania wieczystego gruntu wskutek wyodrębnienia lokalu użytkowego o powierzchni gruntu 115,90 m2.

Grunty własne

 • Spółdzielnia przeniosła własność gruntu z tytułu wyodrębnienia lokali mieszkalnych o powierzchni 1.213,22 m2.

V. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO – WYCHOWAWCZA

Działalność społeczno-wychowawcza jest ważnym zadaniem statutowym Spółdzielni od momentu jej powstania. Bazą do pracy są dwa kluby osiedlowe „Na Skarpie” i „Bałtyk”. Spółdzielcze kluby swoje formy działalności kulturalno-wychowawczej kierowały głównie do dzieci i młodzieży szkolnej. Pewne formy skierowane były również do osób dorosłych oraz do aktywnych seniorów. Podstawą działalności jest praca w sekcjach zainteresowań, imprezy otwarte i o charakterze plenerowym.

W ramach działalności klubów osiedlowych powodzeniem cieszą się:

 • chóry seniorów mające osiągnięcia lokalne i wojewódzkie. Jesteśmy organizatorem corocznego regionalnego przeglądu takich zespołów (w tym ludowych),
 • gimnastyka dla Pań,
 • zajęcia sekcji malarskich, modelarskich, witraży, robótek ręcznych, nauki gry na instrumentach muzycznych,
 • mamy jedną z najlepszych w Polsce sekcji krótkofalowców,
 • na terenie naszych klubów działają koła emerytów i rencistów zrzeszone w Związkach jako koła terenowe,
 • organizujemy akcję letnich i zimowych półkolonii, spotkań kolacji wigilijnych dla osób samotnych, paczki Mikołajowe dla dzieci,
 • organizujemy „Muzyko ramę” konkurs piosenkarski. Co miesiąc w klubie odbywają się eliminacje, natomiast w teatrze jest pokaz podsumowujący laureatów,
 • organizujemy międzynarodowe konkursy malarskie, do których zapraszamy młodzież z miast zaprzyjaźnionych z Koszalinem,
 • organizujemy konkursy malarskie z udziałem ośrodków i szkół integracyjnych skupiających dzieci i młodzież specjalnej troski,
 • corocznie organizujemy festyny osiedlowe,
 • zajęcia „rozwiń skrzydła” dla dzieci w wieku przedszkolnym w czasie godzin pracy instytucji.

Kluby są otwarte na wszelkie inicjatywy i propozycje spółdzielców. Ważną rolą w działalności klubów spełnia również współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi miasta Koszalin głównie Centrum Kultury 105, Bałtyckim Teatrem Dramatycznym, Filharmonii Koszalińskej, szkołami podstawowymi i gimnazjami – wspólna realizacja wielu przedsięwzięć na rzecz naszych mieszkańców. W 2012 roku na utrzymanie klubów i prowadzonej przez nie działalności wydatkowano kwotę 570.614zł z czego:

 • środki z wpływów eksploatacji wyniosły -301.050 zł
 • środki z odpłatności i wynajmu klubów i inne wpływy – 121.286 zł.

Główne koszty utrzymania działalności społeczno-wychowawczej to:

 • wynagrodzenia osobowe z narzutami – 358.435 zł tj. 62,82% kosztów ogółem
 • utrzymanie klubów – 109.402 zł tj. 19,17% kosztów ogółem
 • koszty działalności merytorycznej – 102.777 zł tj. 18,01 % kosztów ogółem

VI. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wyniosło 46,49 etatów, co stanowi 96,11% planu. W ogólnej liczbie zatrudnionych 40,24 etaty zajmują pracownicy umysłowi i 6,25 etatów pracownicy fizyczni. Planowany fundusz płac wykonany został w wysokości 3.370.960 zł, z tego osobowy fundusz płac na kwotę 3.101.956 zł, bezosobowy fundusz płac na kwotę 91.404 zł i wynagrodzenie dla organów Spółdzielni na kwotę 177.600 zł. Wykonany ogółem funduszu płac jest niższy od przyjętego w rocznym planie społeczno-gospodarczym na rok 2012 o 170.888 zł.

VII. ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH I CZYNSZOWYCH ORAZ SYTUACJA PŁATNICZA SPÓŁDZIELNI

Saldo zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszowych w Spółdzielni na dzień 31 grudzień 2012 rok wynosiło 1.493.631 zł i wykazuje w stosunku do końca 2011 roku wzrost o 37.932 zł tj. 2,61%.

Z kwoty zadłużenie – 1.493.631 zł- przypada na:

 • lokale mieszkalne – 1.212.334 zł tj. wzrost o 1,52%
 • lokale użytkowe – 281.297 zł tj. wzrost o 7,58%

Wskaźnik zadłużenia opłat eksploatacyjnych i czynszowych w stosunku do średniomiesięcznych obciążeń ogółem w Spółdzielni wyniósł za 2012 rok 0,7 i w stosunku do 2011 roku utrzymał się na tym samym poziomie, zaś wskaźnik na lokalach mieszkalnych i garażach wyniósł 0,7 i w stosunku do 2011 wzrósł o 0,1, czyli zadłużenia na lokalach mieszkalnych nie przekraczają 30 dni. Ilość zadłużonych na lokalach mieszkalnych i garażach na 31.12.2012 r. to 1.018 osób, co stanowi 18,86% ogółu lokatorów. Z kwoty zadłużenia na lokalach mieszkalnych i garażach kwota 495.780 zł dotyczy zadłużeń zasądzonych. Wszystkim zalegającym zostały wysłane wezwania do zapłaty. Do sądu skierowano 53 zadłużonych. Za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszowych Spółdzielnia za 2012 rok wyegzekwować 181.025 zł odsetek. W tym okresie Spółdzielnia poniosła 30.219 zł kosztów sądowych i komorniczych związanych z windykacją należności z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszowych. Do dnia 31 grudnia 2012 roku wyegzekwowała zwrot opłat sądowych i komorniczych na kwotę 43.884 zł. Na 31 grudzień 2012 roku należności Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszowych dotyczących lokali użytkowych wyniosły 281.297 zł i w stosunku do końca roku ubiegłego wzrosły o 7,58 %. Współczynnik zadłużenia na lokalach użytkowych wyniósł 2,0 i w stosunku do roku 2011 wzrósł o 0,3. W lokalach użytkowych zadłużonych na dzień 31.12.2012 r. było 107 użytkowników. Wszyscy dłużnicy otrzymali wezwania do zapłaty. Na koniec 2012 roku trzech użytkowników lokali użytkowych przekroczyło zadłużenie 10.000 zł. Zadłużenie tych osób na koniec 2012 roku wyniosło łącznie 142.393 zł, co stanowi 50,62% ogółu zadłużenia lokali użytkowych. Wszyscy dłużnicy zostali wezwani do zapłaty. Część posiada prawomocne wyroki sądowe skierowane do egzekucji komorniczej. Z zadłużeń czynszowych na lokalach mieszkalnych i garażach z kwoty 1.212.334 zł przypada 194.785 zł na zadłużenia lokali mieszkalnych z odrębną własnością. W związku z tym, że należności te nie mają zabezpieczenia w formie wkładu mieszkaniowego czy budowlanego Spółdzielnia będzie musiała z tego tytułu utworzyć rezerwy. Rezerwy zwiększą koszty danej nieruchomości, a co za tym idzie wzrost stawki eksploatacyjnej. Pomimo wysokich zadłużeń czynszowych sytuacja płatnicza Spółdzielni w 2012 roku nie spowodowała żadnych zastojów płatniczych.

VIII. ZAMIERZENIA SPÓŁDZIELNI W 2013 ROKU

Rosną, koszty remontów zasobów mieszkaniowych. Fundusz remontowy wykorzystany zostanie zgodnie z przyjętym planem i wcześniejszymi założeniami. W roku 2013 tak jak w roku poprzednim realizacja prac remontowych będzie na tyle utrudniona, że trzeba będzie mieć na uwadze fundusz do wykorzystania tylko na danej nieruchomości, co wymaga wnikliwej analizy planowanych prac.

W 2013 roku Spółdzielnia planuje dokonać następujących remontów:

osiedle „Na Skarpie”

Roboty murarsko-tynkarskie i posadzkarskie:

1. naprawa tynków i posadzek na loggiach w nieruchomościach:

 • Robotnicza 1-1A – 1 pion, Robotnicza 3-3A – 2 piony,
 • Sikorskiego 6A-6B – 1 pion,
 • Plater 2A-2B – 1 pion, Plater 2C-D – 1 pion, Plater 4A-B – 2 piony,
 • Starzyńskiego 2A-2B – 1 pion, Starzyńskiego 2C-2D – 4 piony,
 • Sikorskiego 15A-15E-2piony,
 • Sikorskiego 17A-17E-2 piony;

2. wymiana płytek PCV na płytki gresowe na podestach klatek schodowych:

 • Sikorskiego 7-2 klatki,
 • Sikorskiego 9-2 klatki;

3. remont wiatrołapów – roboty posadzkarskie i malarskie:

 • Sucharskiego 3B-3E,
 • Sucharskiego 5A-5E;

4. kompleksowa naprawa balkonów – 19 pionów;

5. remont murku oporowego przy zejściu do lokalu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej – Sikorskiego 5D.

Roboty dekarskie:

1. remont kominów – Gierczak 8, 10, 12; Sucharskiego 4; Sikorskiego 15;

Roboty malarskie:

1. malowanie klatek schodowych Sikorskiego 9-2 klatki;

2. mycie wraz z odgrzybianiem i malowaniem elewacji od strony północnej

 • Plater 2A-2B, 2C-D;
 • Sucharskiego 4D – szczyt;

3. malowanie dolnych komór zsypowych – Plater 2A-B, 2C-2D, 4A-4B;

4. malowanie wiatrołapów – Kwiatkowskiego 26-26A;

5. malowanie piwnic, pralni, suszarni – Kwiatkowskiego 4-4B.

Remonty instalacji elektrycznej:

1. wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych (ENSTO) – Sikorskiego 7-2 klatki; Sikorskiego 9-2 klatki;

2. wymiana instalacji elektrycznej w szachtach w klatce schodowej wraz z tablicami w nieruchomości Dąbrowszczaków 3;

3. wykonanie instalacji odgromowych na podwyższonych kominach;

4. wymiana tablic rozdzielczych oraz zmiana oświetlenia w wiatrołapach i na parterach na czujniki ruchu dla Sucharskiego 3A-3E, 5A-5E.

Remonty instalacji sanitarnej:

1. wymiana instalacji wodnej poziomej w piwnicy i na poddaszu – I i II strefa dla Dąbrowszczaków 3;

2. wymiana instalacji wodnej poziomej na poddaszu i pionu na klatce schodowej – II strefa na nieruchomości Sikorskiego 6C-6D oraz Plater 2C-2D, 4A-4B;

3. wymiana instalacji wodnej poziomej w piwnicy – I strefa – Sikorskiego 6C-6D;

Roboty szklarskie:

1. wymiana popękanych szyb zbrojonych na balkonach. Roboty stolarskie:

1. wymiana drzwi wejściowych: Gierczak 10-10C, 12-12C oraz Sikorskiego 2B, 2C;

2. wymiana drzwi w wiatrołapach – Sikorskiego 17A-17E;

3. wymiana drzwi wejściowych do lokalu użytkowego przy Sucharskiego 4D -szczyt i Sikorskiego 5D;

4. wymiana okienek piwnicznych: Dąbrowszczaków 1, 2, 3; Kwiatkowskiego 4-4B i Gierczak 10-10C.

Osiedle „Morskie i Rzemieślnicze”

Roboty posadzkarskie:

1. obłożenie płytkami terrakota biegów schodowych i spoczników na klatkach schodowych w nieruchomości Bosmańska 10-10E;

2. remont pionów balkonowych (wymiana posadzki z izolacją i obróbkami blacharskimi, wymiana balustrady, naprawa spodu płyty balkonowej) na budynkach:

 • Franciszkańska 110-1 pion,
 • Franciszkańska 112-1 pion,
 • Franciszkańska 114-2 piony,
 • Franciszkańska 116-4 piony,
 • Franciszkańska 118-2 piony,
 • Franciszkańska 122-2 piony,
 • Franciszkańska 124-3 piony;

3. remont pionów loggii (wymiana posadzki z izolacją i obróbkami blacharskimi, wymiana balustrady, naprawa spodu płyty loggii) na nieruchomościach:

 • Bosmańska 14-2 piony i Bosmańska 16-2 piony.

Roboty malarskie:

1. malowanie klatek schodowych przy ulicy Franciszkańskiej 116-l16E, Bosmańskiej 16-16C, 27-27E, 29B-29C, 31-31C.

Roboty elektryczne:

1. wymiana tablicy głównej od WZL do złącza kablowego na nieruchomościach:

 • Bosmańska 35-35A, Franciszkańska 114-114A, 122-122C, 124-124C,
 • Rzemieślnicza 10 10-I;

2. wymiana instalacji elektrycznej obwód administracyjny, wymiana osprzętu i przewodów oraz szafek elektrycznych i gazowych:

 • Franciszkańska 116-116E,
 • Bosmańska 27-27E, 29B-29C, 31-31C.

Roboty stolarskie:

1. wymiana okienek piwnicznych w nieruchomościach:

 • Franciszkańska 118,
 • Bosmańska 9, 11, 13, 31, 33, 35.

Poza tym Spółdzielnia w 2013 roku ma zamiar rozpocząć przygotowania do wykonania dobudowy, względnie zabudowy pierzejowej lub wolnostojącej budynku wielomieszkaniowego w rejonie administrowania osiedla „Morskiego i Rzemieślniczego”. Kontynuujemy negocjacje z Miejską Energetyką Cieplną w Koszalinie zmierzające do realizacji programu przyjętego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z 2011 roku, dotyczące zmiany systemu podgrzewania wody na c.c.w. (likwidacja piecyków gazowych). W 2012 roku nie rozpoczęto realizacji powyższego zadania, gdyż w wyniku ankiet rozpisanych wśród mieszkańców budynków wskazanych przez Miejską Energetykę Cieplną zbyt wiele osób było przeciwnych temu przedsięwzięciu. Podsumowując powyższe sprawozdanie można stwierdzić, iż w tych trudnych czasach, ze względu na znaczące i ciągłe zmiany w przepisach prawnych Spółdzielnia radzi sobie w sposób nie powodujący znaczącego obciążenia dla członków Spółdzielni. W obecnych warunkach gospodarki rynkowej Spółdzielnia realizuje swoje zadania eksploatacji zasobów mieszkaniowych i zaspakaja potrzeby społeczno-kulturalne członków w sposób prawidłowy.

 .

4 odpowiedzi na „Sprawozdanie finansowe za 2012 r.

 1. Michał Lisik pisze:

  Witam serdecznie,
  czy ktoś mógłby mi napisać, bo nie potrafię wyczytać z tych dokumentów, jakie są zyski miesięczne lub roczne z prowadzonej działalności wynajmu obiektów należących do naszej spółdzielni? Chodzi mi o np. powierzchnie sklepowe.

 2. bęcwał pisze:

  panie Michale, pan tego nie rozumie, ja też,który jestem magistrem nauk ekonom.- pierwsze pytanie do rady nadzorczej- czy wie co zatwierdza, jaki bilans- za co- co jest lewą , a co prawą stroną tego bilansu- skąd nadwyżka bilansowa ok.700tys.zł?- dlaczego zapłacono ok.300tys.zł podatku?- jeżeli mamy głow.ksieg..w randze prezesa, to, po co- dlaczego- pytanie ; poprzedniczka p.Ewy ( Fiutak). – skąd jest tak bogata?

  • Spółdzielca pisze:

   Nie sadzę żeby rada wiedziała. No może z małymi wyjątkami. Ja też mimo że matematyka wyższa to mój zawód i mam z nią na co dzień do czynienia to mam więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Ale powoli metodycznie staram się zrozumieć o co tutaj chodzi.

 3. Maciej pisze:

  Witam Panie Michale,
  Pozycja, o którą Pan pyta znajduje sięw tabeli:

  I. KOSZTY I PRZYCHODY ORAZ WYNIK KSM „NA SKARPIE” W KOSZALINIE ZA 2012 ROK.

  Przychody wyniosły ok. 713 000 zł. – poz. II pkt2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *